ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/361

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επαρχείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στις επαρχίες Ιθάκης του Νομού Κεφαλληνίας και Ικαρίας του Νομού Σάμου συνιστώνται ομώνυμα Επαρχεία, με έδρα την Ιθάκη και την Ικαρία, και αντιστοίχως, και κατά τόπον αρμοδιότητα, εκτεινόμενη στην περιφέρεια της οικείας Επαρχίας
2.  
  Στη νήσο Σκύρο της Επαρχίας Καρυστίας του Νομού Ευβοίας, συνιστάται ομώνυμο Επαρχείο με έδρα τη Σκύρο και κατά τόπο αρμοδιότητα εκτεινόμενη στην περιοχή της νήσου αυτής και των πέριξη αυτής βραχονησίδων
Άρθρο 2
1.  
  Σε κάθε Επαρχείο του προηγούμενου άρθρου συνιστάται θέση μετακλητού Επαρχου με βαθμό β των ειδικών θέσεων (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1416/1984. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Νόμου 108/ 1975 (ΦΕΚ 169/τ.Α της 9/13.8.1975) «Περί Συστάσεως Επαρχείων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Τ.Α/21.2.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την Υ. 2009/20.5.1993 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β721.5.1993).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους δρχ. 12.700.000, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 33.600.000, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί για το 1993 από τις πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών με Ειδ. Φ. 07-110 και ΚΑΕ 0211, 0221, 0223, 0226, 0233, 0262, 0813,0824,1111,1112,1355 και 1711, για τα επόμενα δε οικονομικά έτη με την αναγραφή σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και με τους ίδιους ως άνω ΚΑΕ.
 • Την 609/13.8.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-09-13 Σύσταση Επαρχείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/155
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1975/108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/108 1975
ΝΟΜΟΣ 1984/1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1416 1984
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία