Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα εξής τμήματα:
 1. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (DΕΡΑRΤΜΕΝΤ ΟF ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΕΝGΙΝΕΕRΙΝG) με έδρα την πόλη της Ξάνθης, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και
 2. Ανεξάρτητο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, με έδρα την πόλη της Κομοτηνής
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Τα Τμήμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους, διέπονται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον κανονισμό και το προσωπικό από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και συμπληρωματικά απο τις διατάξεις του Ν. 1268/1982, όπως ισχύουν, καθώς και του Ν. 2083/1992 (Α 159).
Άρθρο 2
1.  
  Αποστολή κάθε τμήματος είναι: α) Του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: αα) Να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την επιστήμη του Μηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. ββ) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. γγ) Να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας. δδ) Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη Διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος. εε) Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα που αναφέρονται στον χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισμών. Να προσφέρει υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς. β) Του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας: αα) Να μελετά και να ερευνά, τον αρχαίο κλασσικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικό, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία. ββ) Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά. γγ) Να παρέχει στους πτυχιούχους του την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Άρθρο 3 "Εισαγωγή φοιτητών - Τίτλοι - Διάρκεια σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στα τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής φοιτητών σ αυτά ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κείμενες διατάξεις
2.  
  Κάθε Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο. Ειδικώς το πτυχίο του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας προσδιορίζεται από τις ειδικεύσεις: (ι) στην Κλασική Φιλολογία και (ιι) στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.
3.  
  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών για κάθε ειδίκευση καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας οι φοιτητές υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης. Σε περίπτωση που φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση προτίμησης, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση για την ειδίκευση που θα ακολουθήσει. Το εξάμηνο έναρξης κάθε ειδίκευσης ορίζεται με το πρόγραμμα σπουδών.
4.  
  Το πτυχίο του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια, αντίστοιχο και ισότιμο με το πτυχίο των Τμημάτων Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών των Α.Ε.Ι.
5.  
  Στους διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος μπορούν να ανατίθενται:
 1. Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών που σχετίζονται με σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιομηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον
 2. Η εκπόνηση και / ή ο έλεγχος μελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
 3. Εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα
6.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) για το τμήμα α) Ελληνικής Φιλολογίας και σε δέκα (10) για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Άρθρο 4 "Πρακτική άσκηση των φοιτητών"
1.  
  Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών κάθε Τμήματος χρησιμοποιούνται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ ύλην συναρμοδίου Υπουργού, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης tοi οικείου Τμήματος
Άρθρο 5 "Ίδρυση θέσεων Σε κάθε Τμήμα ιδρύονται θέσεις Διδακτικού"
1.  
  Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) ως ακολούθως: ΘΕΣΕΙΣΕ.Δ.Τ.Π. ΔΕΠ ΕΕΠ ΑΤ ΑΡ ΜΕ α) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 25 10 10 5 — β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας 2110 5 5 Σύνολο 4620 10 5.
Άρθρο 6
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος απαιτείται ο διορισμός επτά (7) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερα (4) τουλάχιστον στις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή και η εγγραφή φοιτητών
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κινείται από τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2083/1992 και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1268/1982.
3.  
  Η σύσταση των τομέων κάθε Τμήματος γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 εδ. (ε) του Ν. 1268/1982, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (στ) του Ν. 1404/1983.
Άρθρο 7 "Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο η προκήρυξη των θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Η εκλογή των επτά (7) πρώτων μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος γίνεται από ειδικά ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούνται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου. Σε κάθε τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά σώματα εκλεκτόρων με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικά αντικείμενα είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση. Για την συγκρότηση κάθε εκλεκτορικού σώματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ΣΤ εδάφιο 2 του Νόμου 2083/1992.
3.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 8 "Σύσταση Γραμματείας"
1.  
  Σε κάθε τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για κάθε θέμα που ανήκει στο Τμήμα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 1586/1985 (Α 37).
Άρθρο 9
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτεί με απόφαση της προσωρινή γενική συνέλευση από μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν έχει συγγένεια ή συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του οικείου Τμήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, ως προεδρεύων της προσωρινής γενικής συνέλευσης ο πρύτανης του Ιδρύματος ή ένα εκ των μελών της. Η προσωρινή αυτή γενική συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης τμήματος, εκτός της προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΤΠ, καθώς και της εκλογής των μελών των κατηγοριών αυτών. Για τα θέματα αυτά η προσωρινή γενική συνέλευση εκφράζει γνώμη προς τη Σύγκλητο.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του καθορίζεται με πράξη του Πρύτανη μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος είναι δυνατή με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του Π.Δ. 407/1980, με εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση οικείες διατάξεις.
4.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΤΠ μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος γίνεται από τη Σύγκλητο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως το τελευταίο τούτο όρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173) β) του όρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 439/13.2.1992).
 • Τα έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/464/17.8.1992 και Β1/504/22.9.1992 με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ετησίως οι εξής δαπάνες: α) Από την πλήρωση των θέσεων δαπάνη ύψους 345.000.000 δρχ. περίπου. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει σταδιακά μέσα στην επόμενη δεκαετία με τη διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992. β) Για τη σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, λειτουργικά έξοδα και περίθαλψη, δαπάνη της οποίας το ύψος θα προσδιοριστεί με την απόφαση καθορισμού εισακτέων στα τμήματα. Η δαπάνη για τη σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και λειτουργικά έξοδα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα από τον φορέα 120 και τους Κ.Α. 2425, 0813,1123 και 2421, ενώ η δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θράκης μέσω της επιχορήγησης προς το Ίδρυμα αυτό. Για το έτος 1993 δεν πρόκειται να υπάρξει καμία δαπάνη γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα τμήματα ούτε και πρόκειται να γίνει πλήρωση θέσεων.
 • Την 371/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-13 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/156
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία