Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ε.Π.Λ.)
Άρθρο 1 "Δομή του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου"
1.  
  Το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Ε.Π.Λ.) είναι τριτάξιο, περιλαμβάνει τις διατάξεις Α, Β, Γ (άρθρ. 6 παρ. 5 του Ν. 1566/85) και τα τμήματα Ειδίκευσης (Τ.Ε.).
2.  
  Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων
3.  
  Βιβιοθηκονομίας
 1. Η Β τάξη χωρίζεται στους ακόλουθους έξι (6) κύκλους σπουδών:
 2. Κύκλος 1.
 3. Άνθρωπος και Κοινωνία Κύκλος 2.
 4. Υγεία, Φυσικές Επιστήμες και Κοινωνική Πρόνοια Κύκλος 3.
 5. Διοίκηση και Οικονομία Κύκλος 4.
 6. Μηχανική Τεχνολογία Κύκλος 5.
 7. Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κύκλος 6.
 8. Χημική Τεχνολογία πρωτογενούς παραγωγής.
 9. Στους ως άνω κύκλους εγγράφονται μαθητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 10. Κάθε μαθητής μπορεί να φοιτά μόνο σε ένα κύκλο.
 11. Η Γ Τάξη χωρίζεται στους ακόλουθους δεκαεπτά (17) κλάδους σπουδών:
 12. Κλάδος 1.
 13. Γ Δέσμη » 2.
 14. Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων » 3.
 15. Βιβιοθηκονομίας » 4.
 16. Πληροφορικής » 5.
 17. Β Δέσμη » 6.
 18. Ιατρικών εργαστηρίων » 7.
 19. Κοινωνικής πρόνοιας » 8.
 20. Δ Δέσμη » 9.
 21. Οικονομίας » 10.
 22. Εφαρμοσμένων Τεχνών » 11.
 23. Α Δέσμη » 12.
 24. Δομικών Έργων » 13.
 25. Μηχανολογίας » 14.
 26. Ηλεκτρολογίας » 15.
 27. Ηλεκτρονικής » 16.
 28. Χημείας » 17.
 29. Γεωπονίας.
 30. Στους ως άνω κλάδους εγγράφονται μαθητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
 31. Κάθε μαθητής μπορεί να φοιτά μόνο σε ένα κλάδο.
4.  
  Πληροφορικής Β Δέσμη 8. Δ Δέσμη.
 1. Οι έξι (6) κύκλοι της παρ. 3α αυτού του άρθρου δίνουν στους μαθητές τις βάσεις που αποτελούν την αφετηρία για μια ομάδα παρεμφερών επαγγελμάτων και τους προπαρασκευάζουν για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση, (άρθρ. 7, παρ. 4 του Ν. 1566/85), ενώ οδηγούν στους δέκα επτά (17) κλάδους σπουδών της Γ τάξης με την ακόλουθη αντιστοιχία:
 2. Κύκλοι Κλάδοι 1ος 1.
 3. Γ Δέσμη.
5.  
  Β Δέσμη Δ Δέσμη.
 1. Οι μαθητές που τελειώνουν την Γ Τάξη και επιθυμούν περισσότερη ειδίκευση μπορούν να παρακολουθήσουν τα Τμήματα Ειδίκευσης (Τ.Ε.), ανάλογα με τον κλάδο του Ε.Π.Λ. στον οποίο είχαν φοιτήσει.
 2. Τα Τμήματα Ειδίκευσης είναι τα ακόλουθα:
 3. Τ. Ε. 2, Τμήμα Ειδίκευσης «Στελεχών Διοίκησης» του κλάδου «Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων».
 4. Τ.Ε.4, Τμήμα Ειδίκευσης «Προγραμματιστών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του κλάδου «Πληροφορικής».
 5. Τ.Ε.6, Τμήμα Ειδίκευσης «Τεχνικών Βοηθών Βιολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων» του κλάδου «Ιατρικών Εργαστηρίων».
 6. Τ.Ε.7, Τμήμα Ειδίκευσης «Επιμελητών Πρόνοιας» του κλάδου «Κοινωνικής Πρόνοιας».
 7. Τ.Ε.9, Τμήμα Ειδίκευσης «Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών» του κλάδου «Οικονομίας».
 8. Τ.Ε.10, Τμήμα Ειδίκευσης «Γραφιστών» του κλάδου «Εφαρμοσμένων Τεχνών».
 9. Τ.Ε.13, Τμήμα Ειδίκευσης «Μηχανικών Αυτοκινήτων» του κλάδου «Μηχανολογίας».
 10. Τ.Ε.14, Τμήμα Ειδίκευσης «Ηλεκτρολόγων γενικών Εφαρμογών» του κλάδου «Ηλεκτρολογίας».
 11. Τ.Ε.15, Τμήμα Ειδίκευσης «Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του κλάδου «Ηλεκτρονικής».
 12. Τ.Ε.16, Τμήμα Ειδίκευσης «Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών» του κλάδου «Χημείας».
 13. Τ.Ε.17, Τμήμα Ειδίκευσης «Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας» του κλάδου «Γεωπονίας».
 14. Τ.Ε.17, Τμήμα Ειδίκευσης «Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής» του κλάδου «Γεωπονίας».
 15. Τ.Ε.17, Τμήμα Ειδίκευσης «Τεχνικών Αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων» του κλάδου «Γεωπονίας».
6.  
  Ιατρικών εργαστηρίων Δ Δέσμη.
7.  
  Κοινωνικής πρόνοιας
8.  
  Δ Δέσμη
9.  
  Οικονομίας
10.  
  Εφαρμοσμένων Τεχνών Πληροφορικής.
11.  
  Α Δέσμη Χημείας 3ος 2. Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων.
12.  
  Δομικών Έργων
13.  
  Μηχανολογίας 16. Χημείας 5ος.
14.  
  Ηλεκτρολογίας
15.  
  Ηλεκτρονικής
16.  
  Χημείας
17.  
  Γεωπονίας 10.5 β) Οι εγγραφές των μαθητών στους κλάδους της Γ Τάξης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού του Π.Δ.
 1. Στους μαθητές που αποφοιτούν από τους παραπάνω κλάδους χορηγείται απολυτήριος τίτλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν. 1566/85.
Άρθρο 2 "Εγγραφές στην Α Τάξη των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων"
1.  
  Ο οικείος Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης, μετά από γνώμη του Δ/ντή του Ε.Π.Λ., με απόφασή του που εκδίδεται μέχρι τις 30 Μαρτίου κάθε διδακτικού έτους, προσδιορίζει για τη λειτουργία της Α Τάξης του επόμενου σχολικού έτους τα ακόλουθα:.
 1. αριθμό τμημάτων που θα λειτουργήσουν
 2. μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών που μπορούν να εγγραφούν και
 3. τα Γυμνάσια του Δήμου, της έδρας του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, οι απόφοιτοι των οποίων εγγράφονται σ αυτό κατά προτεραιότητα
2.  
  Ο αριθμός των θέσεων των μαθητών στην Α Τάξη των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρ. αυτού, κατανέμεται ως ακολούθως:.
 1. σε ποσοστό 10% σε αποφοίτους Γυμνασίων αδελφούς μαθητών που ήδη φοιτούν στο Ε.Π.Λ., στα παιδά των πολυτέκνων και στα παιδιά των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο σχολείο αυτό.
 2. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας δεν καλύπτουν το ποσοστό 10% που τους αναλογεί, το υπόλοιπο θα προστίθεται στο 50% των Γυμνασίων του Δήμου, όπως αυτό καθορίζεται στην επόμενη περίπτωση,.
 3. σε ποσοστό 50% σε αποφοίτους των Γυμνασίων του Δήμου της περιπτ. γ της παρ. 1 αυτού του άρθρου και.
 4. σε ποσοστό 40% σε αποφοίτους άλλων Γυμνασίων
3.  
  Αν ο αριθμός των αποφοίτων κάθε περίπτωσης από τις καθοριζόμενες στην προηγούμενη παράγηραφο, που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α Τάξη, είναι μεγαλύτερος εκείνου που αναλογεί στην κατηγορία τους, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών, για την πλήρωση των θέσεων
4.  
  Για τη συμμετοχή στη διαδικασία των κληρώσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενοι γονείς οφείλουν να καταθέσουν σε ένα μόνο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γυμνασίων μέχρι και 24 Ιουνίου αίτηση και ειδική βεβαίωση του Διευθυντή του Γυμνασίου, στην οποία θα βεβαιώνεται η αποφοίτηση του μαθητή από το Γυμνάσιο. Η έκδοση άλλης όμοιας βεβαίωσης για τον ίδιο μαθητή δεν επιτρέπεται και ελέγχεται πειθαρχικά.
5.  
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (παρ. 4) αυτού του άρθρου, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων κάθε κατηγορίας είναι Ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που αναλογεί σ αυτές, ο Διευθυντής αποφασίζει την εγγραφή όλων των υποψηφίων κάθε κατηγορίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζεται η διενέργεια της κλήρωσης που προβλέπεται από την παρ. 3 αυτού του άρθρου.
6.  
  Η κλήρωση γίνεται μέσα στο διδακτήριο του Σχολείου στο τελευταίο πενθήμερο του Ιουνίου, ενώπιον των ενδιαφερομένων, από τριμελή επιτροπή γονέων που εκλέγεται με ψηφοφορία από τους παρευρισκομένους γονείς. Η κλήρωση γίνεται παρουσία του Διευθυντή του Ε.Π.Λ., ο οποίος επιβλέπει και τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού που περιλαμβάνει πίνακα με τα ονόματα των κληρωθέντων για την πλήρωση των καθορισμένων θέσεων στο Ε.Π.Λ. και πίνακες, ένα για κάθε κατηγορία υποψηφίων, στους οποίους αναγράφονται κατά σειρά μέχρι τριάντα (30) μαθητές, ως επιλαχόντες, για την πλήρωση κενών θέσεων που ενδέχεται να δημιουργηθούν στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Οι πίνακες με τα ονόματα των κληρωθέντων επικυρώνονται από το Διευθυντή του Ε.Π.Λ. και αντίγραφά τους τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Π.Λ. για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Τα ονόματα των κληρωθέντων που θα καταλάβουν τις καθορισμένες θέσεις και προέρχονται από τα Γυμνάσια του Δήμου, της έδρας του Ε.Π.Λ., γνωστοποιούνται στους Διευθυντές των οικείων Γυμνασίων, οι οποίοι θα στείλουν στο Ε.Π.Λ. τα απολυτήρια τους για να γίνει η εγγραφή, ενώ οι λοιποί κληρωθέντες που προέχονται από άλλα Γυμνάσια μετεγγράφονται σ αυτό από το Λύκειο στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί.
7.  
  Ο πίνακας με τα ονόματα των επιλαχόντων ισχύει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μετεγγραφών του επόμενου διδακτικού έτους
8.  
  Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, ή ο μαθητής, αν έχει ενηλικιωθεί, κατά την εγγραφή του στην Α Τάξη του Ε.Π.Λ. είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσει, έχοντας το δικαίωμα μέχρι 20 Σεπτεμβρίου με νέα δήλωση, ως άνω, να μεταβάλει την αρχική επιλογή και να επιλέξει διαφορετικά μαθήματα.
9.  
  Αν κατά τη διαδικασία των κληρώσεων της παραγρ. 6 του άρθρου αυτού, κληρωθεί για εγγραφή ο ένας από τους υποψήφιους δίδυμους αδελφούς, τότε θεωρείται ότι κληρώνεται και ο άλλος, ο οποίος εγγράφεται πέραν του αριθμού των θέσεων που έχει καθορισθεί.
Άρθρο 3
1.  
  Στη Β Τάξη του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου δικαίωμα εγγραφής σε κύκλο σπουδών που επιθυμούν να φοιτήσουν έχουν κατά προτεραιότητα οι προαχθέντες μαθητές από την Α Τάξη του Ε.Π.Λ., καθώς και οι μη προαχθέντες μαθητές της Β Τάξης, και σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους, και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι με απόφαση του Διευθυντή του Ε.Π.Λ. μέχρι 15 Ιουνίου το αργότερο, οι κηδεμόνες των μαθητών της Α Τάξης του Ε.Π.Λ. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε κύκλο σπουδών της επιθυμίας τους, που προβλέπεται να λειτουργήσει στο οικείο Ε.Π.Λ. το επόμενο σχολικό έτος.
2.  
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου η Διεύθυνση του Ε.Π.Λ.:.
 1. Καταρτίζει καταστάσεις με τους αριθμούς των κενών θέσεων κατά κύκλο σπουδών και με δεδομένο ότι σε κάθε κύκλο φοιτούν τουλάχιστον 15 μαθητές.
 2. Αν ο αριθμός είναι μικρότερος του 15, μπορεί να λειτουργήσει ο κύκλος μόνο μετά από έγκριση της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Π.Λ.
 3. Δέχεται αιτήσεις μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ιουνίου και μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα για εγγραφές μαθητών σε κύκλο σπουδών της Β Τάξης του Ε.Π.Λ. από κηδεμόνες τους ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, που φοίτησαν στην Α Τάξη σε άλλο τύπο Λυκείου και ζητούν μετεγγραφή σε κύκλο σπουδών της Β Τάξης του Ε.Π.Λ. ή φοίτησαν σε άλλο Ε.Π.Λ., όπου δεν λειτουργεί ο κύκλος στον οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν.
 4. Η παραπάνω αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από μαθητές που έχουν παραπεμφθεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
3.  
  Αν ο αριθμός των αιτήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά κύκλο σπουδών είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των κενών θέσεων, ο Δ/ντής του Ε.Π.Λ. αποφασίζει για τη μετεγγραφή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, διαφορετικά ακολουθεί κλήρωση μέχρι 30 Ιουνίου του ισίου έτους το αργότερο, με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του προηγουμένου άρθρου. Η ημερομηνία κλήρωσης γνωστοποιείται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Ε.Π.Λ. από τον Διευθυντή του τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της.
4.  
  Οι μαθητές της Α Τάξης του Ε.Π.Λ., που προάγονται στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου εγγράφονται στον κύκλο σπουδών, στον οποίον έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να φοιτήσουν. Αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εγγράφονται σε κύκλο σπουδών που υπάρχουν κενές θέσεις και σύμφωνα με υπόδειξη του Διευθυντή του Ε.Π.Λ. Ο κηδεμόνας του μαθητή ή ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, ή αποδέχεται την εγγραφή του στον υποδεικνυόμενο κύκλο σπουδών υποβάλλοντας σχετική δήλωση ή, σε αντίθετη περίπτωση, ζητεί τη μετεγγραφή του σε άλλου τύπου Λύκειο.
5.  
  Ο μαθητής, κατά την εγγραφή του στη Β Τάξη του Ε.Π.Λ., με δήλωση του κηδεμόνα του ή δική του, αν έχει ενηλικιωθεί, δηλώνει συγκεκριμένα ποιό μάθημα επιλογής θα παρακολουθήσει. Μετά την έναρξη υποβάλλει με την ίδια ως άνω διαδικασία, να μεταβάλει την αρχική επιλογή του και να επιλέξει άλλο μάθημα.
Άρθρο 4
1.  
  Στη Γ Τάξη του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου δικαίωμα εγγραφής σε κύκλο σπουδών έχουν κατά προτεραιότητα οι προαχθέντες μαθητές από τη Β Τάξη του Ε.Π.Λ., καθώς μαθητές της Γ Τάξης Ε.Π.Λ. που υποχρεούνται λόγω ανεπαρκούς φοιτήσεως να επαναλάβουν τη φοίτησή τους. Η εγγραφή τους γίνεται σε κλάδο σπουδών, εφόσον ο κύκλος σπουδών της Β Τάξης που φοίτησαν οδηγεί σ αυτόν, σύμφωνα με την αντιστοιχία του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές μόνο σε ένα κλάδο σπουδών. Η εγγραφή γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους, και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι με απόφαση του Διευθυντή του Ε.Π.Λ. μέχρι 15 Ιουνίου το αργότερο, οι κηδεμόνες των μαθητών της Β Τάξης του Ε.Π.Λ. ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε κύκλο σπουδών της επιθυμίας τους, που προβλέπεται να λειτουργήσει στο οικείο Ε.Π.Λ. το επόμενο σχολικό έτος. Ο ελάχιστο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία κλάδου σπουδών ορίζεται σε οκτώ (8). Αν ο αριθμός είναι μικρότερος του 8, μπορεί να λειτουργήσει ο κλάδος μόνο μετά από έγκριση της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Π.Λ.
2.  
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, ο Δ/της του Ε.Π.Λ. δια της επιτροπής που ορίζεται απ αυτόν:.
 1. Καταρτίζει καταστάσεις με τον αριθμό των κενών θέσεων κατά κύκλο σπουδών
 2. Δέχεται αιτήσεις μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ιουνίου και μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα για εγγραφές μαθητών σε κλάδο σπουδών της Γ Τάξης του Ε.Π.Λ. από τους κηδεμόνες τους ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, που:
 3. i) Φοίτησαν στην Β Τάξη Γενικού Λυκείου και επιθυμούν να εγγραφούν με τη διαδικασία της μετεγγραφής σε έναν από τους κλάδους:
 4. κλάδος 11 -Α Δέσμη, κλάδο 5-Β Δέσμη, κλάδο 1-Γ Δέσμη και κλάδο 8-Δ Δέσμη. ii) Ενεγράφησαν σε τμήμα Γ Τάξης Τ.Ε.Λ., αλλά επιθυμούν να μετεγγραφούν σε κλάδο σπουδών στη Γ Τάξη Ε.Π.Λ., υπό τον όρο ότι ο Τομέας Β Τάξης Τ.Ε.Λ. που φοίτησαν οδηγεί στον κλάδο που θέλουν να φοιτήσουν, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος Π.Δ. iii) Φοίτησαν στην Β Τάξη Κλασικού Λυκείου και επιθυμούν να μετεγγραφούν στον κλάδο 1-Γ Δέσμη ή στον κλάδο 8-Δ Δέσμη του Ε.Π.Λ. iν) Φοίτησαν τη Β Τάξη άλλου Ε.Π.Λ. στο οποίο δεν λειτουργεί ο κλάδος που επιθυμούν να φοιτήσουν.
 5. Η παραπάνω αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και για μαθητές των περιπτώσεων i, ii iii και iν αυτού του εδαφίου που έχουν παραπεμφθεί στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
3.  
  Αν ο αριθμός των αιτήσεων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου κατά κλάδο σπουδών είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των κενών θέσεων, ο Δ/ντής του Ε.Π.Λ. αποφασίζει για την εγγραφή και τη μετεγγραφή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, διαφορετικά εγγράφονται όλοι όσοι ανήκουν στην κατηγορία iν και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, ακολουθεί κλήρωση με τη διαδικασία της παραγρ. 6 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. για την Α Τάξη και μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους το αργότερο. Η ημερομηνία κλήρωσης γνωστοποιείται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Ε.Π.Λ. από τον Δ/ντή του, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της.
4.  
  Οι μαθητές της Β Τάξης του Ε.Π.Λ., που προάγονται στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου εγγράφονται στον κύκλο σπουδών, στον οποίον έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να φοιτήσουν. Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση, εγγράφονται σε έναν από τους κλάδους σπουδών, όπου υπάρχουν κενές θέσεις και αντιστοιχεί στον κύκλο σπουδών που φοίτησαν, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. Ο κηδεμόνας του μαθητή ή ο ίδιος ο μαθητής, εφόσον είναι ενήλικος, η αποδέχεται την εγγραφή του σε κλάδο σπουδών, όπου υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλοντας σχετική δήλωση ή, σε αντίθετη περίπτωση, ζητεί τη μετεγγραφή του σε άλλου τύπου Λύκειο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Ε.Π.Λ.)
Άρθρο 5 "Ορισμός και καθήκοντα υπευθύνου των Τμημάτων Ειδίκευσης των Ε.Π.Λ."
1.  
  Ως υπεύθυνος για τη λειτουργία των Τ.Ε. ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, μετά από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων, εκπαιδευτικός του Ε.Π.Λ. με βαθμό Α, ο οποίος υποχρεούται να διδάσκει μέχρι το μισό του προβλεπόμενου γι αυτόν υποχρεωτικού ωραρτίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
2.  
  Αν στο σχολείο λειτουργούν περισσότερα από δώδεκα (12) Τμήματα Ειδίκευσης είναι δυνατόν να ορίζεται και δεύτερος υπεύθυνος τμημάτων, οπότε και με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων καθορίζονται και τα Τ.Ε. ευθύνης του καθενός.
3.  
  Ο υπεύθυνος για τα Τ.Ε.:.
 1. Εποπτεύει το προσωπικό που διδάσκει στα Τ.Ε.
 2. Καταρτίζει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό των τμημάτων αυτών, με το οποίο συνεργάζεται για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. γ)Παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράμματος διδασκαλίας.
 3. Ελέγχει την κανονική φοίτηση των μαθητών
 4. Ενημερώνει τακτικά για την πορεία των Τ.Ε. τον Δ/ ντή του σχολείου και το σύλλογο των διδασκόντων του Ε.Π.Λ.
 5. Προτείνει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων αναγκών και
 6. Παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας των Τ.Ε.
Άρθρο 6
1.  
  Η διάρκεια φοίτησης στα Τ.Ε. είναι μονοετής.
2.  
  Το Σχολικό έτος για τα Τμήματα Ειδίκευσης των Ε.Π.Λ. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
3.  
  Το Διδακτικό έτος για τα Τ.Ε. των Ε.Π.Λ. αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του επομένου έτους.
4.  
  Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων, διενεργούνται οι κάθε είδους εξετάσεις και όλες οι λοιπές σχολικές εργασίες που προβλέπονται γι αυτή τη χρονική περίοδο
5.  
  Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Τ.Ε. των Ε.Π.Λ. αρχίζει την 21η Σεπτεμβρίου και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου του επόμενου έτους.
6.  
  Στο χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου γίνονται οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, συγκρότηση τμημάτων, κατανομή των μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς, προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος των Τ.Ε., κάθε είδους εξετάσεις μαθητών, έκδοση αποτελεσμάτων και συσκέψεις των διδασκόντων με τους σχολικούς συμβούλους.
7.  
  Το διδακτικό έτος διαιρείται σε 3 διδακτικές περιόδους που λέγονται τρίμηνα: Α Τρίμηνο, από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι 30 Νοεμβρίου Β Τρίμηνο, από 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου και Γ Τρίμηνο, από 1 Μαρτίου μέχρι και το τέλος των μαθημάτων. Οι πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών γίνονται στις εξεταστικές περιόδους: α) Του Ιουνίου,.
 1. από 1 μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου και γ) από 1 μέχρι και 15 Φεβρουαρίου
8.  
  Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Γ Τριμήνου δεν γίνεται διδασκαλία των μαθημάτων. Την ημέρα αυτή ο σύλλογος των διδασκόντων κρίνει τη φοίτηση των μαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την κανονική διξαγωγή των προβλεπομένων εξετάσεων της περιόδου Ιουνίου.
9.  
  Μέσα στον Ιούλιο εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: α) η έκδοση των αποτελεσμάτων και των τίτλων,
 1. η συμπλήρωση και αποστολή στατιστικών και άλλων απολογιστικών στοιχείων,
 2. οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λειτουργία των Τ.Ε. κατά το επόμενο διδακτικό έτος,.
 3. εγγραφές μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Π.Δ. και.
 4. κάθε άλλη διοικητική εργασία που αφορά στη λειτουργία των Τ.Ε.
Άρθρο 7 "Υπηρεσιακά βιβλία - έντυπα - τίτλοι - Πιστοποιητικά"
1.  
  Τα τηρούμενα για τα Τμήματα Ειδίκευσης υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα είναι:
 1. Ημερολόγιο Λειτουργίας Τ.Ε., στο οποίο καταγράφονται καθημερινά από τον υπεύθυνο του Τ.Ε. τα σημαντικότερα γεγονότα της λειτουργίας τους.
 2. Ατομικό Δελτίο παρακολούθησης επισκέψεων και πρακτικών ασκήσεων,
 3. όσον αφορά στα λοιπά υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα χρησιμοποιούνται εκείνα των Α, Β και Γ Τάξεως του Ε.Π.Λ., όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 104/1979.
2.  
  Ο τίτλος σπουδών που χορηγείται από τα Τμήματα Ειδίκευσης των Ε.Π.Λ. είναι το πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3 (παρ. 1 άρθρο 6 του Ν. 2009/ 1992).
3.  
  Από τα ίδια Τμήματα εκδίδονται, όταν ζητηθούν: α) αποδεικτικά πτυχίου και β) πιστοποιητικά σπουδών
Άρθρο 8 "Εγγραφές μαθητών στα Τμήματα Ειδίκευσης των Ε.Π.Λ."
1.  
  Στα Τμήματα Ειδίκευσης των Ε.Π.Λ. δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι των αντίστοιχων προς τα Τ.Ε. κλάδων προεπαγγελματικής εκπαίδευσης των Ε.Π.Λ. (άρθρ. 1, παρ. 5, περ. α, β του παρόντος Π.Δ.).
2.  
  Οι εγγραφές μαθητών στα Τ.Ε. των Ε.Π.Λ. πραγματοποιούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων το τελευταίο 10ήμερο του Ιουνίου και από 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου.
3.  
  Μαθητές που η φοίτηση τους σε Τ.Ε. έχουν χαρακτηρισθεί ανεπαρκής αποκτούν δικαίωμα φοίτησης σε Τ.Ε. του Ε.Π.Λ., μόνον εφόσον προβούν σε ανανέωση της εγγραφής τους, η οποία πραγματοποιείται με σχετική υπογραφή των ίδιων στο ατομικό τους δελτίο, στη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου.
4.  
  Μετά τη λήξη του χρόνου των εγγραφών και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είναι δυνατόν να εγκριθεί αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης. Οι απουσίες των μαθητών αυτών από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι και την ημερομηνία της εκπρόθεσμης εγγραφής τους δεν υπολογίζονται για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
5.  
  Ο ελάχιστον απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τ.Ε. ορίζεται σε οκτώ (8). Μπορεί όμως να λειτουργήσει Τ.Ε. και με λιγότερους από οκτώ (8) μαθητές, μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Π.Λ.
Άρθρο 9 "Μετεγγραφές μαθητών στα Τμήματα Ειδίκευσης των Ε.Π.Λ."
1.  
  Λόγοι μετεγγραφής: Για να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή μαθητή από Τ.Ε. ενός Ε.Π.Λ. σε ίδιο Τ.Ε. άλλου Ε.Π.Λ. πρέπει να συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:.
 1. κατάργηση ή λειτουργία Τμήματος Ειδίκευσης,
 2. υπεραριθμία μαθητών στο Τ.Ε.,.
 3. αδυναμία λειτουργίας Τ.Ε. εξαιτίας αριθμού μαθητών μικρότερου από εκείνο που καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρ. 8 αυτού του Π.Δ.,.
 4. αλλαγή τόπου κατοικίας του μαθητή σε πόλη διαφορετική εκείνης που λειτουργεί το Τ.Ε. του Ε.Π.Λ.,.
 5. σοβαροί παιδαγωγικοί λόγοι, τους οποίους θα κρίνει ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου που φοιτά ο μαθητής και θα εισηγηθεί στον οικείο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  
  Για τους Νόμους όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα Ε.Π.Λ. πραγματοποιείται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε διδακτ. έτους σύσκεψη των Δ/ντων τους στη Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., και με βάση τις σχετικές αιτήσεις των μαθητών, αποφασίζεται ποια Τ.Ε. θα λειτουργήσουν σε κάθε Ε.Π.Λ.
Άρθρο 10
1.  
  Οι μετεγγραφές των περιπτώσεων α, β, γ και ε της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου, εκτός αν η μετεγγραφή αφορά σχολείο άλλης εκπαιδευτικής περιφέρειας, οποίτε τη μεταγγραφή εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου που υπάγεται το Ε.Π.Λ., στο οποίο θα γίνει η μετεγγραφή.
2.  
  Για τη δ περίπτωση της παραγρ. 1 του προηγούμενου άρθρου η έγκριση δίδεται από τον Διευθυντή του σχολείου για το οποίο ζητείται η μετεγγραφή, στον οποίο πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση ο κηδεμόνας του μαθητή ή ο ίδιος ο μαθητής αν είναι ενήλικος.
Άρθρο 11 "Φοίτηση μαθητών"
1.  
  Η φοίτηση των μαθητών στα Τ.Ε. των Ε.Π.Λ. είναι υποχρεωτική και όλες οι απουσίες λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εκτός από εκείνες που οφείλονται: α) σε ειδική αποστολή μαθητών στο εσωτερικό ή εξωτερικό με έγγραφη εντολή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχη, β) σε συμμετοχή μαθητών σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιείται από αρμόδια δημόσια αθλητική αρχή, γ) σε ολιγοήμερη ή ολιγόωρη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων, που βεβαιώνεται από τον οικείο Νομάρχη, δ) στην προσέλευσή τους ενώπιον του συμβουλίου επιλογής οπλιτών ή λόγω της συμμετοχής του σε στρατιωτικές ασκήσεις που αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.
Άρθρο 12 "Χαρακτηρισμός της φοίτησης και συνέπειες"
1.  
  Η φοίτηση των μαθητών στα Τ.Ε. των Ε.Π.Λ. χαρακτηρίζεται επαρκής, ελλιπής και ανεπαρκής, ανάλογα με το σύνολο των απουσιών που πραγματοποίησαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, ως εξής:.
 1. ως επαρκής, όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή είναι μικρότερο ή ίσο με το διπλάσιο των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας στο Τ.Ε.,.
 2. ως ελλιπής, όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο του διπλασίου των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μικρότερο ή ίσο του τριπλασίου αυτών στο Τ.Ε.,.
 3. ως ανεπαρκής σε κάθε άλλη περίπτωση
2.  
  Όταν η φοίτηση μαθητή Τμήματος Ειδίκευσης:
 1. χαρακτηρισθεί επαρκής, ο μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις πτυχιακές εξετάσεις Ιουνίου,
 2. χαρακτηρισθεί ελλιπής, ο μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου σε όλα τα μαθήματα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του παρόντος Π.Δ.,.
 3. χαρακτηρισθεί ανεπαρκής, ο μαθητής οφείλει να επαναλάβει τη φοίτηση στο Τ.Ε.
Άρθρο 13
1.  
  Για την τριμηνιαία επίδοση του μαθητή σε οποιοδήποτε μάθημα συνεκτιμώνται:
 1. η πραγματοποίηση των σχετικών με το μάθημα υποχρεωτικών ομαδικών ή ατομικών εργασιών,
 2. η επίδοση σε κάθε μάθημα που ελέγχεται με προφορικές ή γραπτές ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερης διάρκειας δοκιμασίες, οι οποίες διενεργούνται σε χώρο διδασκαλίας και σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα και
 3. οι εκθέσεις που συντάσσουν οι μαθητές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ.
2.  
  Στα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται γραπτές δοκιμασίες. Σε κάθε μάθημα διενεργούνται τουλάχιστον τρεις (3) για κάθε τρίμηνο και κατανέμονται ανά μία (1) ή περισσότερες σε κάθε μήνα. Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση και αναφέρονται στο μάθημα της ημέρας. Γραπτές δοκιμασίες διάρκειας μιας ή περισσοτέρων συνεχόμενων διδακτικών ωρών, γίνονται μετά από προειδοποίηση και καλύπτουν ύλη μιας ενότητας ή κεφαλαίου, που έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία του.
3.  
  Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στις ερωτήσεις των γραπτών δοκιμασιών της προηγούμενης παραγράφου, όπως κάθε φορά ορίζεται από τον εξεταστή εκπαιδευτικό, και η επίδοση του υπολογίζεται με μέτρο τον αριθμό και την πληρότητα των απαντήσεων που δίνει
4.  
  Μαθητής που αρνείται, χωρίς σοβαρό λόγο, να λάβει μέρος σε γραπτή δοκιμασία σε κάποιο μάθημα, βαθμολογείται στη δοκιμασία αυτή με μονάδα (1)
5.  
  Τις κάθε είδους γραπτές δοκιμασίες τριμήνου είναι δυνατόν να αντικαταστήσει συγκεκριμένη εργασία ατομική ή ομαδική, η οποία ανατίθεται στους μαθητές κατά την κρίση του εκπαιδευτικού που διδάσκει το σχετικό με τη δοκιμασία μάθημα
6.  
  Στα εργαστηριακά μαθήματα ο διδάσκων εκπαιδευτικός εργαστηρίου βαθμολογεί γενικά την επίδοση κάθε μαθητή στην εκτέλεση εργαστηριακής άσκησης ή έργου. Ειδικότερα βαθμολογεί τις δεξιότητες εκτέλεσης, την τήρηση ή μη της ορθής σειράς των διαδοχικών σταδίων κατά την εκτέλεση της άσκησης, καθώς και την τήρηση με ακρίβεια των κανόνων ασφαλείας. Η εξέταση γίνεται με προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, με ασκήσεις, με εκτέλεση έργου ή με συνδυασμό των προηγουμένων τρόπων εξέτασης.
7.  
  Στα μαθήματα που γίνεται χρήση Η/Υ οι μαθητές συλλέγουν και επεξεργάζονται ατομικά ή ομαδικά με τη βοήθεια των Η/Υ στοιχεία που ανταποκρίνονται σε πραγματικά δεδομένα
8.  
  Στο μάθημα «Πρακτική άσκηση» του Τμήματος Ειδίκευσης «Επιμελητών Πρόνοιας» ο διδάσκων εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του για τη διαμόρφωση βαθμού τριμήνου και τις παρατηρήσεις του ορισμένου από το φορέα εκπαιδευτή πρακτικής άσκησης, που έχουν καταχωριστεί στο σχετικό με την άσκηση ημερολόγιο, καθώς επίσης και το περιεχόμενο του φακέλλου πρακτικής άσκησης
9.  
  Στα μαθήματα: α) Γραφίστικη, β) Ελεύθερο Σχέδιο, γ) Φωτογραφία, δ) Ιστορία Τέχνης / Ιστορία Γραφικών Τεχνών, ε) Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) Εικαστικά, ζ) Μουσική, η) Εφαρμοσμένη Φυσική Αγωγή για άτομα με ειδικές ανάγκες, θ) Πρακτική Άσκηση, ι) Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες και ια) Φυσική Αγωγή για άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες, κάθε μαθητής καταρτίζει μόνος ή κατά την κρίση του διδάσκοντος σε συνεργασία με άλλον ή άλλους μαθητές και φάκελλο εργασιών με περιεχόμενο σύμφωνο με το αναλυτικό πρόγραμμα των τμημάτων ειδίκευσης. Στο υλικό αυτού του φακέλλου κάθε μαθητής εξετάζεται προφορικά για τη διαμόρφωση τριμηνιαίου βαθμού. Στην περίπτωση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» εξετάζεται στο Ημερολόγιο πρακτικής άσκησης.
10.  
  Τα δοκίμια των γραπτών δοκιμασιών ή των εργασιών των μαθητών μετά τη διόρθωση από τον διδάσκοντα δίνονται στους μαθητές για τη διαπίστωση τυχόν σφαλμάτων και στη συνέχεια συγκεντρώνονται και παραδίδονται στη Διεύθυνση του Λυκείου, όπου και φυλάσσονται έως το τέλος του διδακτικού έτους
11.  
  Η βαθμολογική κλίμακα για τον τριμηνιαίο προφορικό βαθμό κάθε μαθήματος ορίζεται από 1 έως 20
Άρθρο 14 "Εξεταστέα ύλη, χρόνος, τόπος, τρόπος πτυχιακών εξετάσεων"
1.  
  Οι μαθητές των Τ.Ε. εξετάζονται σε όλη την ύλη και σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους.
2.  
  Οι πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με πρόγραμμα, που ανακοινώνεται στους μαθητές δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων
3.  
  Οι πτυχιακές εξετάσεις διεξάγονται σε αίθουσα του Λυκείου ή σε εργαστήριο του ή σε εργαστήριο του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), που χρησιμοποιείται από το Ε.Π.Λ.
4.  
  Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων υπαγορεύονται ή αναγράφονται στον πίνακα ή δίνονται φωτοτυπημένα. Αν ζητείται οι απαντήσεις να γραφούν σε φωτοτυπημένα φύλλα, αυτά, πριν διανεμηθούν στους μαθητές, σφραγίζονται και μονογραφούνται από τον Δ/ντή του Ε.Π.Λ. ή τον υπεύθυνο των Ε.Τ.
5.  
  Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας μαθητή από τις πτυχιακές εξετάσεις και εφόσον μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες απ αυτές προσκομίσει έγγραφο δικαιολογητικό της απουσίας του, ο σύλλογος των διδασκόντων του Ε.Π.Λ., με πράξη του που συντάσσεται για το σκοπό αυτό και αφού εκτιμήσει τη σοβαρότητα της αιτίας, για την οποία απουσίασε ο μαθητής, μπορεί να επιτρέψει την εξέταση του, ορίζοντας και την ημερομηνία της εξέτασης μέσα στο χρονικό διάστημα της ίδιας εξεταστικής περιόδου. Διαφορετικά ο μαθητής παραπέμπεται σε συμπληρωματική εξέταση στο μάθημα στο οποίο απουσίασε σε επόμενη εξεταστική περίοδο.
6.  
  Για τη συμμετοχή μαθητή Τ.Ε. στις πτυχιακές εξετάσεις απαιτείται:.
 1. επαρκής φοίτηση και
 2. η κατάθεση και παρουσίαση στο πρώτο 10ήμερο του Μαΐου πτυχιακής εργασίας σε θέμα που έχει δοθεί από το σύλλογο των διδασκόντων σε συνεργασία με διδάσκοντα συναφούς ειδικότητας με το θέμα της εργασίας.
 3. Η πτυχιακή αυτή εργασία συνεκτιμάται για τη διαμόρφωση του βαθμού του 3ου τριμήνου στο συγκεκριμένο μάθημα.
7.  
  Η βαθμολογική κλίμακα στην πτυχιακή εξέταση ορίζεται για κάθε μάθημα από 1 έως 20
Άρθρο 15 "Ορισμός και επιλογή θεμάτων γραπτής πτυχιακής εξέτασης"
1.  
  Τα θέματα για τη γραπτή πτυχιακή δοκιμασία των μαθητών επιλέγονται από την ύλη του μαθήματος που έχει διδαχθεί στη διάρκεια του διδακτικού έτους και καλύπτουν τα κύρια σημεία αυτής
2.  
  Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) το πολύ ερωτήσεις
3.  
  Τα θέματα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό που δίδαξε το μάθημα και από ένα άλλον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. με την ίδια ή συναφή ειδικότητα, που ορίζεται από τον Δ/ ντή του Ε.Π.Λ. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιου εκπαιδευτικού, ο διδάσκων για τον ορισμό των θεμάτων συνεργάζεται με τον υπεύθυνο των Τ.Ε. ή τον Δ/ντή του Ε.Π.Λ.
Άρθρο 16
1.  
  Η προφορική πτυχιακή εξέταση γίνεται σε αίθουσα ή σε εργαστήριο του Τμήματος Ειδίκευσης του Ε.Π.Λ. ή σε εργαστήριο του Σ.Ε.Κ., το οποίο χρησιμοποιείται από το Ε.Π.Λ. από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Ο ένας από αυτούς είναι ο εκπαιδευτικός που δίδαξε το μάθημα και ο άλλος εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με την ίδια ή συναφή ειδικότητα. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιους εκπαιδευτικού, ο διδάσκων για τον ορισμό των θεμάτων συνεργάζεται με τον υπεύθυνο των Τ.Ε. ή τον Δ/ντή του Ε.Π.Λ.
2.  
  Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα που εξετάζεται προφορικά είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) της βαθμολογίας των δύο εξεταστών εκπαιδευτικών.
Άρθρο 17 "Κυρώσεις σε περίπτωση αντιγραφής μαθητών"
1.  
  Μαθητές οι οποίοι αποπειρώνται ή συλλαμβάνονται ν αντιγράφουν από βιβλίο ή σημειώσεις ή γραπτό άλλων μαθητών ή να μεταχειρίζονται δόλια μέσα κατά τη διεξαγωγή των πτυχιακών εξετάσεων, βαθμολογούνται με μονάδα (1) στην εξέταση του μαθήματος αυτού, αφού συνταχθεί αμέσως στο βιβλίο πράξεων του Δ/ντή σχετικό πρακτικό, που θα υπογράφεται από τους δύο επιτηρητές ή εξεταστές και το Δ/ντή του Ε.Π.Λ. ή τον υπεύθυνο των Τ.Ε.
Άρθρο 18 "Πτυχιακές εξετάσεις στα μαθήματα των Τ.Ε. Οι πτυχιακές εξετάσεις στα Τ.Ε. γίνονται κατά Τ.Ε. και κατά μάθημα ως ακολούθως:"
1.  
  Τ.Ε. «Στελεχών Διοίκησης» του κλάδου «Διοικητικών υπηρεσιών - Γραμματέων».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i.
 3. Ο ρόλος των γραμματέων στην οργανωτική δομή της διοίκησης και ii.
 4. Αυτοματισμός γραφείου - χρήση Η/Υ, δίδονται τρία (3) θέματα θεωρίας και δύο (2) ασκήσεις.
 5. Οι μαθητές επιλέγουν και είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε δύο (2) θέματα θεωρίας και μία (1) άσκηση.
 6. Τα θεωρητικά θέματα βαθμολογούνται με άριστα πέντε (5) μονάδες καθένα και η άσκηση με άριστα δέκα (10) μονάδες.
 7. Στο μάθημα:
 8. Σύνταξη και διαχείριση εγγράφων δίνονται δύο (2) ασκήσεις εφαρμογής (σύνταξη εγκυκλίου, αίτηση, επιστολή κ.λπ.) και τέσσερις (4) θεωρητικές ερωτήσεις.
 9. Οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν σε μία (1) άσκηση και σε τρεις (3) θεωρητικές ερωτήσεις.
 10. Οι θεωρητικές ερωτήσεις και η άσκηση είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες.
 11. Στο μάθημα:
 12. Ξενόγλωσση δακτυλογραφία, η εξέταση γίνεται πρακτικά με χρήση γραφομηχανής.
 13. Χρονομετρείται η δακτυλογράφηση κειμένου δεκαπέντε (15) περίπου στίχων και βαθμολογείται η ταχύτητα, η ακρίβεια και η καθαρότητα της δακτυλογράφησης.
 14. Στο μάθημα, Ελληνική στενογραφία, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά.
 15. Εκτελούν στενογράφηση κειμένου δεκαπέντε (15) περίπου στίχων που τους υπαγορεύεται και αποστενογραφούν ίδιας έκτασης κείμενο που τους δίνεται στενογραφημένο.
 16. Η ικανότητα στενογράφησης και η ικανότητα αποστενογράφησης βαθμολογούνται με άριστα δέκα (10) μονάδες η καθεμία.
2.  
  Τ.Ε. «Προγραμματιστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» του κλάδου «Πληροφορικής».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i Γλώσσα προγραμματισμού CΟΒΟL, ii Γλώσσα προγραμματισμού ΡΑSCΑL, iii Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα και iν Στοιχεία ανάλυσης και σχεδίασης εφαρμογών, δίνονται έξι (6) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν τα τέσσερα (4).
 3. β) Στο μάθημα:
 4. Ανάπτυξη εφαρμογών - πακέτα λογισμικού, γίνεται εργαστηριακή εξέταση.
 5. Δίνεται στους μαθητές θέμα - πρόγραμμα για επεξεργασία από Η/Υ. Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε χαρτί του εκτυπωτή, που σφραγίζεται με σφραγίδα του Ε.Π.Λ. και μονογραφείται από δύο (2) επιτηρητές, φέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητή και αποτελεί τη γραπτή δοκιμασία αυτού στο μάθημα.
3.  
  Τ.Ε. «Τεχνικών Βοηθών Βιολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων» του κλάδου «Ιατρικών Εργαστηρίων».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i Βιοχημεία, ii Μικροβιολογία, iii Ανοσολογία, iν Κλινική Χημεία, ν Βιοτεχνολογία, νi Οικολογία - στοιχεία προστασίας περιβάλλοντος και νii Ιολογία, δίνονται εννέα (9) ερωτήσεις και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν σε έξι (6).
 3. β) Στο μάθημα:
 4. Ηλεκτρονική μικροσκοπία και στοιχεία κυτταρικής βιολογίας παρουσιάζονται γραπτώς από τους μαθητές οι καθ όλο το διδακτικό έτος πραγματοποιηθείσες εργαστηριακές ασκήσεις.
 5. Στο μάθημα:
 6. Ο Η/Υ στο βιολογικό - ιατρικό εργαστήριο, η εξέταση γίνεται στο εργαστήριο και είναι εργαστηριακή και θεωρητική.
 7. Στην εργαστηριακή δίνονται τρεις (3) ασκήσεις και οι μαθητές επιλέγουν και επεξεργάζονται στον Η/Υ τις δύο (2).
 8. Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων γίνεται σε χαρτί του εκτυπωτή, που σφραγίζεται με σφραγίδα του Ε.Π.Λ., μονογραφείται από δύο (2) επιτηρητές και φέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητή.
 9. Στη θεωρητική δίνονται τρεις (3) ερωτήσεις και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν στις δύο (2).
 10. Οι εργαστηριακές βαθμολογούνται με άριστα επτά (7) μονάδες καθεμία και οι θεωρητικές με άριστα τρεις (3) μονάδες καθεμία.
4.  
  Τ.Ε. «Επιμελητών Πρόνοιας» του κλάδου «Κοινωνικής Πρόνοιας».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i Ανθρώπινες σχέσεις - επικοινωνία και ii Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά, δίνονται σ αυτούς οκτώ (8) θέματα, επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν πέντε (5).
 3. β) Στα μαθήματα:
 4. i Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες ii Εικαστικά, iii Μουσική, iν Εφαρμοσμένη Φυσική Αγωγή για άτομα με ειδικές ανάγκες και ν Φυσική αγωγή για άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες, η εξέταση γίνεται γραπτά και προφορικά.
 5. Στη γραπτή εξέταση δίνονται οκτώ (8) θέματα και οι μαθητές απαντούν στα πέντε (5).
 6. Η προφορική γίνεται σε θέματα που αναφέρονται:
 7. i στο πρακτικό μέρος του μαθήματα, ii στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και iii στην εργασία του μαθητή.
 8. Στο μάθημα:
 9. Πρακτική άσκηση, η εξέταση είναι προφορική και γίνεται στον ατομικό φάκελλο έργου των μαθητών και σε θέματα ημερολογίου πρακτικής άσκησης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος Π.Δ.
5.  
  Τ.Ε. «Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών» του κλάδου «Οικονομίας».
 1. Στο μάθημα:
 2. Το Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο και οι λογιστικές εφαρμογές του, η εξέταση είναι γραπτή.
 3. Δίνονται δύο (2) πλήρεις ασκήσεις και οι μαθητές επιλέγουν και επιλύουν τη μία (1).
 4. Στη διάρκεια επίλυσης της άσκησης γίνεται χρήση του Ε.Γ.Λ.Σ.
 5. Στο μάθημα:
 6. Φορολογική πρακτική (Φ.Π.Α.), η εξέταση είναι γραπτή.
 7. Δίνονται δύο (2) θέματα.
 8. Κάθε θέμα περιλαμβάνει μία (1) θεωρητική ερώτηση και μία (1) πλήρη άσκηση.
 9. Οι μαθητές επιλέγουν και αναπτύσουν το ένα (1) θέμα.
 10. Η θεωρητική ερώτηση βαθμολογείται με άριστα έξι (6) μονάδες και η άσκηση με δεκατέσσερις (14) μονάδες.
 11. Στο μάθημα:
 12. Μηχανογραφική λογιστική, γίνεται εργαστηριακή εξέταση.
 13. Δίνεται στους μαθητές θέμα - πρόγραμμα για επεξεργασία από Η/Υ. Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε χαρτί του εκτυπωτή, που σφραγίζεται με σφραγίδα του Ε.Π.Λ. και μονογραφείται από δύο (2) επιτηρητές, φέρει το ονοματεπώνυμο του μαθητή και αποτελεί τη γραπτή δοκιμασία αυτού στο μάθημα.
 14. Στα μαθήματα:
 15. i Οργάνωση Λογιστηρίου - λογιστικές μηχανές, ii Αρχές χρηματοδότησης και τραπεζική τεχνική, iii Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και iν Ανθρώπινες σχέσεις στον εργασιακό χώρο, δίνονται οκτώ (8) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν πέντε (5)
6.  
  Τ.Ε. «Γραφιστών» του κλάδου «Εφαρμοσμένων Τεχνών». Μαθήματα: α) Γραφιστική: Βαθμολογείται: i το μέρος της Γραφίστικης και ii το μέρος της Εικαστικής υποδομής της Γραφίστικης. Η βαθμολογία και των δύο μερών γίνεται με βάση τον ατομικά φάκελλο των προσωπικών εργασιών του μαθητή, πάνω στο περιεχόμενο του οποίου υποβάλλονται ερωτήσεις.
 1. Ελεύθερο σχέδιο:
 2. Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση:
 3. i την εκτέλεση θέματος σύμφωνα με τα διδαχθέντα.
 4. Το θέμα σχεδιάζεται εκ του φυσικού και ελέγχεται η ικανότητα του μαθητή να αποδίδει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος.
 5. Διάρκεια εξέτασης τέσσερις (4) ώρες.
 6. Η βαθμολογία αυτού αντιπροσωπεύει το 75% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης και ii το ατομικό έργο όλης της χρονιάς που παραδίδεται στον καθηγητή σε φάκελλο.
 7. Η βαθμολογία του έργου αυτού αντιπροσωπεύει το 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης, γ) Φωτογραφία:
 8. Η εξέταση είναι προφορική.
 9. Γίνονται ερωτήσεις για εξακρίβωση της κατανόησης του τεχνικού μέρους του μαθήματος και παρουσιάζεται ο συνολικός ατομικός φάκελλος του μαθητή στο μάθημα, δ) Ιστορία τέχνης / Ιστορία γραφικών τεχνών:
 10. Η εξέταση είναι προφορική.
 11. Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών εκπονεί θεωρητική εργασία σε θέμα που ορίζεται σε συνεργασία με τον καθηγητή και την υποστηρίζει προφορικά.
 12. Η/Υ (GRΑFΙCS και μοντάζ κειμένου):
 13. Δίνονται έξι (6) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν τα τέσσερα (4)
7.  
  Τ.Ε. «Μηχανικών Αυτοκινήτων» του κλάδου «Μηχανολογίας». Στα μαθήματα: α) Τεχνική αμαξωμάτων, β) Μηχανές και συστήματα οχημάτων, γ) Οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δ) Ηλεκτρικό σύστημα οχημάτων και ε) Τεχνική επισκευής αυτοκινήτων, δίνονται οκτώ (8) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν πέντε (5).
8.  
  Τ.Ε. «Ηλεκτρολόγων Γενικών Εφαρμογών» του κλάδου «Ηλεκτρολογίας».
 1. Στο μάθημα:
 2. Ηλεκτρολογικά έργα, η εξέταση είναι γραπτή και εργαστηριακή.
 3. Στη γραπτή δίνονται επτά (7) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν στα τέσσερα (4).
 4. Η εργαστηριακή γίνεται με ερωτήσεις ή πράξεις σε συγκεκριμένο αντικείμενο που αναφέρεται στο περιεχόμενο εργαστηριακών έργων.
 5. Η γραπτή εξέταση βαθμολογείται με άριστα έξι (6) μονάδες και η εργαστηριακή με δεκατέσσερις (14) μονάδες.
 6. Στα μαθήματα:
 7. i Χρήση Η/Υ και ii Στοιχεία νομοθεσίας, οργάνωσης και διοίκησης, δίνονται έξι (6) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν τα τέσσερα (4)
9.  
  Τ.Ε. «Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του κλάδου «Ηλεκτρονικής». Στα μαθήματα:.
 1. Συστήματα μετάδοσης πληροφορίας,
 2. Τηλεόραση,
 3. Δομή και λειτουργία Η/Υ,
 4. Ηλεκτρονικό συστήματα μετρήσεων και ελέγχου και ε) Ραδιοφωνία, η εξέταση είναι γραπτή και προφορική στο εργαστήριο.
 5. Στη γραπτή εξέταση δίνονται επτά (7) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν στα τέσσερα (4).
 6. Η εξέταση στο εργαστήριο γίνεται προφορικά σε συγκεκριμένο αντικείμενο με πράξεις ή ερωτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο εργαστηριακών έργων.
 7. Η γραπτή εξέταση βαθμολογείται με άριστα είκοσι (20) μονάδες και η προφορική επίσης με είκοσι (20).
10.  
  Τ.Ε. «Τεχνικών Μεταλλικών επιφανειών» του κλάδου «Χημείας». Στα μαθήματα:.
 1. Διάβρωση και προστασία μετάλλων, β) Προκατεργασία μεταλλικών επιφανειών,
 2. Επιμεταλλώσεις και
 3. Μη μεταλλικές επικαλύψεις (οργανικές επικαλύψεις), η πτυχιακή εξέταση είναι προφορική και γραπτή.
 4. Στη γραπτή εξέταση δίνονται έξι (6) βαθμολογικώς ισοδύναμα θέματα, από τα οποία οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν τα τέσσερα (4).
 5. Στην προφορική εξέταση, που γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, οι μαθητές εκτελούν μικρής διάρκειας συγκεκριμένη άσκηση ή μέρος αυτής, από τις διδαχθείσες.
 6. Ο βαθμός κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής εξέτασης.
11.  
  Τ.Ε. «Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας» του κλάδου «Γεωπονίας».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i Γεωπονία και νέες τεχνολογίες, ii Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, iii Φυτοπροστασία, iν Μηχανήματα και εργαλεία κηποκομίας, ν Ανθοκομία, νi Κηποτεχνία, νii Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομίας και νiii θερμοκήπια, δίνονται οκτώ (8) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν πέντε (5).
 3. β) Στα μαθήματα:
 4. i Γεωργική τεχνική - εργαστήριο και ii Εργαστήριο Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας, η εξέταση γίνεται προφορικά και γραπτά.
 5. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας άσκησης ή μέρος αυτής και προφορικές ερωτήσεις σχετικές με την εκτέλεση της άσκησης.
 6. Στη γραπτή εξέταση δίνονται στους μαθητές έξι (6) θεωρητικές ερωτήσεις και τρεις (3) ασκήσεις.
 7. Οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις και δυο (2) ασκήσεις.
 8. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με άριστα πέντε (5) μονάδες και κάθε άσκηση με άριστα δέκα (10).
 9. Βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι ο Μ.Ο. του βαθμού των θεωρητικών ερωτήσεων και των ασκήσεων.
12.  
  Τ.Ε. «Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής» του κλάδου «Γεωπονίας».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i Γεωπονία και νέες τεχνολογίες, ii Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, iii Φυτοπροστασία, iν Αρδεύσεις, στραγγίσεις και προστασία εδαφών, ν Μηχανήματα και εργαλεία κηποκομίας, νi Δενδρώδεις καλλιέργειες, νii Κηπευτικές καλλιέργειες και νiii θερμοκήπια, δίνονται οκτώ (8) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν πέντε (5).
 3. β) Στα μαθήματα:
 4. i Γεωργική τεχνική - εργαστήριο και ii Εργαστήριο Δενδροκομίας και Κηπευτικής, η εξέταση γίνεται προφορικά και γραπτά.
 5. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας άσκησης ή μέρος αυτής και προφορικές ερωτήσεις σχετικές με την εκτέλεση της άσκησης.
 6. Στη γραπτή εξέταση δίνονται στους μαθητές έξι (6) θεωρητικές ερωτήσεις και τρεις (3) ασκήσεις.
 7. Οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις και δυο (2) ασκήσεις.
 8. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με άριστα πέντε (5) μονάδες και κάθε άσκηση με άριστα δέκα (10).
 9. Βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι ο Μ.Ο. του βαθμού των θεωρητικών ερωτήσεων και των ασκήσεων.
13.  
  Τ.Ε. «Τεχνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Εκμεταλλεύσεων» του κλάδου «Γεωπονίας».
 1. Στα μαθήματα:
 2. i Γεωπονία και νέες τεχνολογίες, ii Οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, iii Αγροτικοί συνεταιρισμοί, iν Εμπορία αγροτικών προϊόντων, ν Αγροτική πολιτική - αγροτική κοινωνιολογία, νi Γεωργικοί λογαριασμοί, νii Ειδική φυτική παραγωγή, νiii Ειδική ζωική παραγωγή, iχ Γεωργικά εφόδια και εξοπλισμός, δίνονται οκτώ (8) θέματα και οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν ή αναπτύσσουν πέντε (5).
 3. β) Στα μαθήματα:
 4. Εργαστήριο αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων, η εξέταση γίνεται προφορικά και γραπτά.
 5. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας άσκησης ή μέρος αυτής και προφορικές ερωτήσεις σχετικές με την εκτέλεση της άσκησης.
 6. Στη γραπτή εξέταση δίνονται στους μαθητές έξι (6) θεωρητικές ερωτήσεις και τρεις (3) ασκήσεις.
 7. Οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις και δυο (2) ασκήσεις.
 8. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με άριστα πέντε (5) μονάδες και κάθε άσκηση με άριστα δέκα (10).
 9. Βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι ο Μ.Ο. του βαθμού των θεωρητικών ερωτήσεων και των ασκήσεων.
Άρθρο 19
1.  
  Σε κάθε Τ.Ε. οι μαθητές διδάσκονται εκείνη την ξένη γλώσσα που διδάχθηκαν οι περισσότεροι απ αυτούς στις τάξεις του Λυκείου.
2.  
  Η επιλογή των θεμάτων στην ξένη γλώσσα γίνεται με συνεργασία του εκπαιδευτικού που δίδαξε το μάθημα και ενός άλλους εκπαιδευτικού του Ε.Π.Λ. της ίδιας ειδικότητας που ορίζεται από το Δ/ντή του Ε.Π.Λ.
3.  
  Στην ξένη γλώσσα η εξέταση είναι γραπτή και γίνεται ως εξής:
 1. Οι μαθητές απαντούν σε τρεις (3) ερωτήσεις, που αναφέρονται στο νοηματικό περιεχόμενο αδίδακτου κειμένου έκτασης μέχρι δύο (2) σελίδων της γλώσσας που εξετάζεται και απαιτούν κατανόηση του κειμένου και ικανότητα έκφρασης στην ξένη γλώσσα
 2. Καλούνται οι μαθητές να συντάξουν στη γλώσσα που εξετάζονται δύο (2) είδη εγγράφων με ορισμένο περιεχόμενο (π.χ. αίτηση, επιστολή, αγγελία, διαφημιστικό έντυπο κ.λπ.).
4.  
  Ειδικά για τους μαθητές του Τ.Ε. «Στελεχών Διοίκησης» του κλάδου «Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραμματέων», που διδάσκονται υποχρεωτικά δύο (2) ξένες γλώσσες, πρώτη ξένη γλώσσα θεωρείται αυτή που διδάχθηκαν οι περισσότεροι μαθητές του Τ.Ε. στις τάξεις του Λυκείου. Η εξέταση σ αυτήν γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ενώ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα η εξέταση γίνεται ως εξής:.
 1. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε τρεις (3) ερωτήσεις που αναφέρονται στο νοηματικό περιεχόμενο διδαγμένου κειμένου έκτασης μιας (1) έως δύο (2) σελίδων της ξένης γλώσσας, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση αυτού
 2. Καλούνται να συμπληρώσουν τέσσερις (4) απλές ελλειπτικές προτάσεις.
 3. Με τη συμπλήρωση των προτάσεων ελέγχεται η κατανόηση της συντακτικής και γραμματικής δομής της γλώσσας.
5.  
  Σε κάθε περίπτωση εξέτασης ξένης γλώσσας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με άριστα τέσσερις (4) μονάδες καθεμία, τα είδη των εγγράφων με άριστα τέσσερις (4) μονάδες καθένα και κάθε ελλειπτική πρόταση με άριστα δύο (2) μονάδες
Άρθρο 20 "Συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα -Ακροατές μαθητές"
1.  
  Για συμμετοχή μαθητή σε πτυχιακή εξέταση στα εργαστηριακά μαθήματα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 34 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, απαιτείται συμπλήρωση με επιτυχία τουλάχιστον του 80% των εργαστηριακών ασκήσεων ή έργων, που περιλαμβάνονται στο φάκελλο κάθε μαθητή. Στο τέλος κάθε ενότητας εργαστηριακών ασκήσεων και καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις τους. Σε περίπτωση που το ποσοστό των εργαστηριακών ασκήσεων που έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία είναι μικρότερο του 80%, ο μαθητής παραπέμπεται σε συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος σε επόμενες περιόδους.
2.  
  Μαθητές που υστέρησαν σε ένα ή περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα στο Τμήμα Ειδίκευσης και παραπέμπονται μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά κατά τη διάρκεια των επόμενων διδακτικών ετών με τις υποχρεώσεις των κανονικών μαθητών ως προς τη συμπεριφορά, χωρίς να δημιουργείται γι αυτούς νέα μαθητική κατάσταση
Άρθρο 21 "Διαμόρφωση τελικού βαθμού σε μάθημα και βαθμού πτυχίου"
1.  
  Για τα μαθήματα που διδάσκονται για ένα (1) τρίμηνο ο τελικός βαθμός είναι το 1 /3 του αθροίσματος που προκύπτει από τον προφορικό βαθμό και το διπλάσιο του βαθμού της πτυχιακής εξέτασης
2.  
  Τελικός βαθμός στα μαθήματα που διδάσκονται ολόκληρο το διδακτικό έτος είναι το 1/5 του αθροίσματος που προκύπτει από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς και το διπλάσιο της πτυχιακής εξέτασης. Αν η πτυχιακή εξέταση διεξάγεται γραπτά και προφορικά, ο βαθμός αυτής είναι ο μέσος όρος του γραπτού και του προφορικού βαθμού.
3.  
 1. Μαθητής, που σε προηγούμενη πτυχιακή εξέταση είχε λάβει βαθμό μικρότερο του δέκα (10), παραπέμπεται σε επανεξέταση στις προβλεπόμενες εξεταστικές περιόδους στο μάθημα αυτό προφορικά και γραπτά.
 2. Η επανεξέταση γίνεται επί της διδαχθείσης ύλης του αμέσως προηγούμενου της επανεξέτασης διδακτικού έτους.
 3. Ο μέσος όρος των δύο τούτων βαθμών, προφορικού και γραπτού, αποτελεί το βαθμό της ετήσιας επίδοσης του μαθήματος ή των μαθημάτων, στα οποία παραπέμπεται ο μαθητής.
 4. Στα μαθήματα που δεν γίνεται γραπτή εξέταση, βαθμός της δοκιμασίας των επόμενων εξεταστικών περιόδων λογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών των μελών της επιτροπής, που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 16 του παρόντος Π.Δ.
4.  
  Βαθμός πτυχίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στο Τμήμα Ειδίκευσης
Άρθρο 22 "Κατοχύρωση βαθμολογίας"
1.  
  Οι μαθητές των Τμημάτων Ειδίκευσης, που προσέρχονται σε πτυχιακή εξέταση και παίρνουν σε μάθημα τελικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα (10), κατοχυρώνουν το βαθμό του μαθήματος και σε καμιά περίπτωση δεν παρακολουθούν στο Τ.Ε. τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος και δεν επανεξετάζονται σ αυτό.
Άρθρο 23 "Πότε ο μαθητής Τμήματος Ειδίκευσης απολύεται ή παραπέμπεται"
1.  
  Μαθητές του Τ.Ε. απολύεται, όταν σε όλα τα μαθήματα λάβει βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10) και μικρότερο ή ίσο του είκοσι (20).
2.  
  Παραπέμπεται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, αν λάβει μέσο όρο βαθμολογίας σε μάθημα ή μαθήματα μικρότερο του δέκα (10) ή συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 20 παραγρ. 1 ή του άρθρου 14 παρ. 5 ή του άρθρου 12 παρ. 2β.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Άρθρο 24 "Σκοπός, διάρκεια και εποπτεία της πρακτικής άσκησης"
1.  
  Οι μαθητές των Τ.Ε. υποχρεούνται να ασκούνται πρακτικά στο αντίστοιχο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου. Η άσκηση στο επάγγελμα παρακολουθείται από το οικείο ΕΠΛ και αποσκοπεί:.
 1. Στην ενημέρωση των ασκουμένων σχετικά με τη διάρθρωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών και στη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λειτουργίας τους
 2. στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων
2.  
  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται στο τετραπλάσιο του αριθμού των ωρών του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, για όλους τους μαθητές των Τ.Ε. και ανεξάρτητα από το Αναλυτικό τους Πρόγραμμα και αποφασίζεται από το σύλλογο των διδασκόντων στο αντίστοιχο Τ.Ε. σε συνεδρίαση του με πρόεδρο τον Διευθυντή του Ε.Π.Λ.
3.  
  Αρμόδιος για την εποπτεία της διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης είναι ο υπεύθυνος και οι διδάσκοντς στο Τ.Ε. και ο Διευθυντής του Ε.Π.Λ., οι οποίοι με απόφαση τους ορίζουν υπεύθυνο που εποπτεύει, παρακολουθεί και έχει την ευθύνη των ασκουμένων στους χώρους της άσκησης.
Άρθρο 25 "Εργασιακοί χώροι πρακτικής άσκησης και υποχρεώσεις ασκουμένων"
1.  
  Η πρακτική άσκηση των μαθητών Τ.Ε. πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Ε.Π.Λ. και σε εργασιακούς χώρους Δημοσίων Υπηρεσιών, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Νοσοκομεία και κάθε άλλο Δημόσιο ή Ιδιωτικό εργασιακό χώρο.
2.  
  Ο ασκούμενος μαθητής είναι υποχρεωμένος να:
 1. προσέρχεται στο χώρο της άσκησης κατά το χρόνο της διάρκειας της και η παρουσία του παρακολουθείται από τον εποπτεύοντα Εκπαιδευτικό.
 2. Δικαιολογούνται απουσίες μόνο για σοβαρούς λόγους και τόσες ώρες συνολικά, όσες αντιστοιχούν σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
 3. τηρεί τους κανονισμούς εργασίας και ασφαλείας και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας
 4. τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, που διατίθεται από το σχολείο, στο οποίο καταχωρίζει κατά εβδομάδα τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε και ότι άλλο του ανατέθηκε στο χώρο της εργασίας.
 5. Η καταχώριση αυτή ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργασιακού χώρου και τον εποπτεύοντα εκπαιδευτικό.
 6. παραδίδει, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, το βιβλίο στον εποπτεύοντα εκπαιδευτικό και αυτός στη συνέχεια στον υπεύθυνο των Τ.Ε.
 7. Η μη τήρηση των ανωτέρω μπορεί να συνεπάγεται ακόμη και τη διακοπή της πρακτικής άσκησης
3.  
  Η μορφή του βιβλίου πρακτικής άσκησης καθορίζεται από τον Διευθυντή του Ε.Π.Λ., τον υπεύθυνο Τ.Ε. και το σύλλογο των διδασκόντων σε κοινή σύσκεψη - συνεδρία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ειδίκευσης: «Τεχνικός Βοηθός Βιολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων», του κλάδου «Ιατρικών Εργαστηρίων» των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων
Άρθρο 26 "Ωρες"
1.  
  ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (θεωρία και πρακτική άσκηση στο σχολείο και σε νοσοκομείο) - Διδακτέα ύλη: - Κύτταρο: Μορφολογία και βιοχημικές λειτουργίες (επιμέρους συστατικά και λειτουργίες). Κυτταρική μεμβράνη: Περιγραφή, λειτουργία. - Χημικά συστατικά του κυττάρου (απλά, σύνθετα, λιπίδια, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα). - Δομή και βιολογικός ρόλος πρωτεϊνών. Σχέση δομής και βιολογικής δράσης. Δομικές, λειτουργικές πρωτεΐνες. - Μεταβολισμός - Βιολογικές αντιδράσεις. - Ένζυμα (κατάταξη και ονομασία ενζύμων, συνένζυμα, ενεργοποιητές, αναστολείς, εξειδίκευση ενζύμων). - Ορμόνες. - Βιοχημεία ιών (χημική σύσταση, κατάταξη, αναπαραγωγή).
2.  
  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (θεωρία και πρακτική άσκηση στο σχολείο και νοσοκομείο) - Διδακτέα ύλη: - Μορφολογία, λειτουγία, ταξινόμηση και βιολογία των μικρο-οργανισμών. - Συσχέτιση με τη δημόσια υγεία. - Μελέτη δομής και λειτουργίας ιών και μυκήτων, κυρίως παθογόνων. - Μικροβιολογικές μέθοδοι (καλλιέργειες, αποστείρωση, απολύμανση κ.λπ.). - Μικροβιακή ανάπτυξη (μικρο-οργανισμοί και φυτά, μικρο-οργανισμοί και ζώα, άμεσοι και έμμεσοι φορείς). - Εργαστήρια: Χρώση, καλλιέργεια, ταυτοποίηση μικροβίων (γενικά). -Λήψη και κατεργασία φυσιολογικών και παθολογικών εκκριμάτων: Παρακολούθηση της διαδικασίας και κατεργασίας σε νοσοκομείο. -Απομόνωση και τυποποίηση βακτηρίων, ανίχνευση (αντιβιόγραμμα).
3.  
  Ο Η/Υ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -Διδακτέα ύλη: Θεωρία 2 Εργαστήριο 2
 1. Οργάνωση ιατρικού εργαστηρίου - Ιστορική αναδρομή.
 2. Το παρόν.
 3. Το αύριο, β. Επεξεργασία κειμένου - Σύνταξη εγγράφου (κείμενο, επιστολή, αναφορά, πρόταση, διάγνωση, κάρτα ασθενούς κ.λπ.). - Εκτύπωση εγγράφου - Αρχειοθέτηση εγγράφου γ. Ηλεκτρονικός πίνακας - Χρήση - σύνταξη πίνακα - Επεξεργασία πίνακα - Εκτύπωση - αρχειοθέτηση πίνακα.
 4. Δεδομένα και πληροφορία.
 5. Βάση δεδομένων.
 6. Προγράμματα βάσεων δεδομένων.
 7. Στάδια επεξεργασίας δεδομένων:
 8. καταγραφή, κατάταξη, ταξινόμηση, αποθήκευση, αναζήτηση πληροφορίας κ.λπ.
 9. Ο Η/Υ του αύριο -Διαχείριση κειμένου, δημιουργία γραφικών, εικόνας, ήχου. - Τεχνητή νοημοσύνη.
 10. Διάγνωση με τη βοήθεια Η/Υ.
4.  
  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (εργαστήριο) - Διδακτέα ύλη: - Εισαγωγή στο ανοσοποιητικό σύστημα (γενικοί όροι, δράση αντιγόνων αντισωμάτων). - Εργαστήρια - Ετοιμασία ανοσοπλακιδίων - Συγκολητινοαντιδράσεις (σειρά αντιδράσεων στο εργαστήριο). - Ιζηματοαντιδράσεις (σειρά αντιδράσεων στο εργαστήριο).
5.  
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (πρακτική εξάσκηση - Διδακτέα ύλη: α. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διελεύσεως - Μορφολογία του κυττάρου - Μορφολογία της λεπτής δομής του κυττάρου - Κυτταροκαλλιέργειες - Ιστολογία του ανθρώπου - Μονιμοποίηση δείγματος - Λεπτές τομές - Χρώση τομών - Ηλεκτρονιοσκόπηση (παρατήρηση δείγματος στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) - Φωτογράφιση δείγματος - Εμφάνιση φιλμ - Εκτύπωση φωτογραφιών.
 1. Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως - Μονιμοποίηση ιστού - Ξήρανση ιστού με τη συσκευή του κρίσιμου σημείου - Επικάλυψη χρυσού - Παρατήρηση δείγματος - Φωτογράφιση - Εμφάνιση φιλμ - Εκτύπωση φωτογραφιών
6.  
  ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (εργαστήριο) - Διδακτέα ύλη: - Στοιχεία αυτόματης ανάλυσης - Ηλεκτροφόρηση - Παραδείγματα αναλύσεων (ζάκχαρο αίματος, ουρία τρανσαμινάσες, ουρικό οξύ, τριγλυκερίδια, χοληστερίνη). - Ούρα: έλεγχος ζακχάρου, λευκώματος κ.λπ.).
7.  
  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (θεωρία και επισκέψεις) - Διδακτέα ύλη: -Στοιχεία γενετικής (χρωμοσώματα - γονίδια. Μίτωση μείωση. Φιλοσύνδετη κληρονομικότητα. Μεταλλάξεις). - Είδη καλλιεργειών. - Μετασχηματισμοί. Κυτταρικοί κλώνοι. Υβρίδια - Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DΝΑ. Ανθρώπινη ινσουλίνη. - Απομόνωση μικροβίων (τεχνικές) - Παραγωγή - δράση αντιβιοτικών - Οροί - Εμβόλια: συνθετικά, πολυδύναμα.
8.  
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (θεωρία - υγειονομηχανική) Διδακτέα ύλη: - Βασικές οικολογικές έννοιες (ορισμοί, αλυσίδες, Ενεργειακή ροή, κύκλοι ύλης). - Ρύπανση ατμόσφαιρας, υδάτων, εδάφους. Αιτίες - αποτελέσματα. Κατάσταση ελληνικού χώρου. -Ατμοσφαιρικοί ρύποι (εργαστηριακές μετρήσεις). - Έλεγχος υδάτων (οργάνωση εργαστηρίου, δειγματοληψίες υδάτων. Φυσικά - χημικά χαρακτηριστικά, βιολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, βιολογικοί καθαρισμοί. Απόβλητα).
9.  
  ΙΟΛΟΓΙΑ - Διδακτέα ύλη: - Δομή ιών - Ταξινόμηση ιών - Επιδημολογία (αρχές) - Απομόνωση - επίστρωση ιών - Κυτταροκαλλιέργειες - Ανοσοφθορισμός - χρώση
10.  
  ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικό ή Γαλλικό) - Διδακτέα ύλη: Όπως κάθε φορά ορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ τάξης του ημερήσιου γενικού λυκείου. Υλικό: επιλέγονται, κατά περίσταση, αποσπάσματα από εφημερίδες και περιοδικά, διαφημίσεις, άρθρα, ετικέτες προϊόντων, πανώ, πικανίδες, έντυπα, μικρές αγγελίες, άρθρα και επιστολές επαγγελματικού ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις, αυθεντικά ακουστικά ερεθίσματα, συνταγές, οδηγίες χρήσεως προϊόντων, προκηρύξεις διαγωνισμών, βιογραφικά σημειώματα κ.λπ. Για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του Τμήματος Ειδίκευσης, το επιλεγόμενο υλικό πρέπει να ανταποκρίνεται στην παρακάτω θεματική:.
 1. Στοιχεία γενικής ιατρικής
 2. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας
 3. Θέματα κλινικής φαρμακολογίας
 4. Θέματα περιβάλλοντος και υγείας
 5. Οργάνωση - λειτουργία βιολογικού και ιατρικού εργαστηρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Άρθρο 29
1.  
  Επιτρέπεται η εγγραφή αποφοίτου Γενικού ή Κλασικού Λυκείου στη Β Τάξη Ε.Π.Λ. με δικαίωμα φοίτησης στη Γ Τάξη μόνο σε τμήμα κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης.
2.  
  Επιτρέπεται η εγγραφή αποφοίτου Ε.Π.Λ. σε τμήμα Γ Τάξης Τ.Ε.Λ. αντίστοιχο προς τον κύκλο της Β Τάξης του Ε.Π.Λ. που είχε φοιτήσει, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες του άρθρου 28 παρ. 5 του παρόντος Π.Δ. Επιτρέπεται η εγγραφή αποφοίτου Γ Τάξης Ε.Π.Λ. κλάδου Εφαρμοσμένων τεχνών ή Πληροφορικής σε τμήμα Εφαρμοσμένων τεχνών ή Πληροφορικής αντίστοιχα της Γ Τάξης Τ.Ε.Λ. Οι εγγραφές αυτής της παραγράφου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στο Ε.Π.Λ. από το οποίο αποφοίτησε ο μαθητής Τ.Ε. αντίστοιχο του τμήματος Τ.Ε.Λ. που ζητεί να εγγραφεί.
3.  
  Επιτρέπεται η εγγραφή αποφοίτου Τ.Ε.Λ. σε κλάδο προεπαγγελματικής εκπαίδευσης Γ Τάξης Ε.Π.Λ. αντίστοιχο προς τον τομέα της Β Τάξης Τ.Ε.Λ. που είχε φοιτήσει, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες του άρθρου 28, παρ. 5 του παρόντος Π.Δ.
4.  
  Επιτρέπεται η εγγραφή αποφοίτου Τ.Ε.Λ, που φοίτησε στη Γ Τάξη στο τμήμα Εφαρμοσμένων τεχνών ή Πληροφορικής, στην Γ Τάξη Ε.Π.Λ. στον κλάδο Εφαρμοσμένων τεχνών ή Πληροφορικής αντίστοιχα.
5.  
  Απόφοιτος α) κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης ή δέσμης Ε.Π.Λ. ή β) Τμήματος Ειδίκευσης Ε.Π.Λ. μπορεί να εγγραφεί σε άλλο κλάδο προεπαγγελματικής εκπ/σης ή Τ.Ε. αντίστοιχα, στο ίδιο ή άλλο Ε.Π.Λ., με την επιφύλαξη ότι ο κλάδος ή το Τ.Ε. που ζητεί είναι αντίστοιχα του κύκλου Β Τάξης ή του κλάδου Γ Τάξης που είχε φοιτήσει.
6.  
  Απόφοιτος Ε.Π.Λ. που δεν εντάσσεται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εγγράφεται στη Β ή την Γ Τάξη αντίστοιχα του Ε.Π.Λ., προκειμένου να οδηγηθεί στον επιθυμητό κλάδο προεπαγγελματικής εκπ/σης ή Τ.Ε. με τήρηση της αντιστοιχίας κύκλου - κλάδου. Οι μαθητές αυτοί δεν παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα του κύκλου ή του κλάδου ή του Τ.Ε. που φοίτησαν, εφόσον ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης τους σε καθένα από τα μαθήματα αυτά ήταν ίσος ή μεγαλύτερος του δέκα (10).
7.  
  Οι εγγραφές των αποφοίτων των προηγουμένων παραγράφων αυτού του άρθρου πραγματοποιούνται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στο Λύκειο που επιθυμούν να φοιτήσουν από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για τους μαθητές αυτούς ισχύουν οι περί φοιτήσεως κείμενες διατάξεις.
8.  
  Οι απόφοιτοι κλάδου προεπαγγελματικής εκπαίδευσης του Ε.Π.Λ. δεν έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στον ίδιο κλάδο καθώς και δικαίωμα εγγραφής στην Γ Τάξη για παρακολούθηση κλάδου δέσμης μαθημάτων γενικής αξιολόγησης.
Άρθρο Άρθρο28 "Μετεγγραφές μαθητών από και προς Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια"
1.  
  Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών από Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια σε Γενικά, Κλασικά ή Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια και αντίστροφα στην Α τάξη μέχρι 31 Οκτωβρίου και στη Β τάξη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους. Οι μετεγγραφές μαθητών στην Α Τάξη του Ε.Π.Λ. από άλλου τύπου Λύκειο μπορούν να πραγματοποιούνται, αν υπάρχουν κενές θέσεις μετά τη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών που προβλέπεται από αυτό το Προεδρικό Διάταγμα στο άρθρο 2 για την Α τάξη και στο άρθρο 3 για την Β τάξη, αφού υποβάλουν σχετική αίτηση οι κηδεμόνες τους ή οι Ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι.
2.  
  Οι μαθητές που μετεγγράφονται στη Β τάξη Ε.Π.Λ. προερχόμενοι από Γενικό ή Κλασικό Λύκειο δεν επιτρέπεται να μετεγγραφούν εκ νέου σε ίδιο τύπο λυκείου, εκτός εάν αποδεδειγμένα μετοικήσουν σε πόλη (εκτός πόλης λεκανονοπεδίου Αττικής), όπου δεν υπάρχει Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο ή Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Οι κηδεμόνες των μαθητών αυτών πριν από τη μετεγγραφή θα λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως του περιεχομένου αυτής της παραγράφου.
3.  
  Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών της Γ τάξης Ε.Π.Λ. σε τμήμα δέσμης Γενικού ή Κλασικού Λυκείου, εφόσον ο κύκλος της Β τάξης που φοίτησαν οδηγεί σ αυτό, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ. και με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου. Επιτρέπεται επίσης η μετεγγραφή μαθητών Γ τάξης Γενικού ή Κλασικού Λυκείου σε τμήμα δεύτερης Ε.Π.Λ.
4.  
  Μαθητής της Γ τάξης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου μπορεί να μετεγγραφεί σε τμήμα Γ Τάξης Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου αντίστοιχο προς τον κύκλο Β τάξης του Ε.Π.Λ. που είχε φοιτήσει. Μαθητής της Γ τάξης Τ.Ε.Λ. μπορεί να μετεγγραφεί σε κλάδο προεπαγγελματικής εκπαίδευσης Γ τάξης Ε.Π.Λ. αντίστοιχο προς τον τομέα Β τάξης Τ.Ε.Λ. που είχε φοιτήσει. Η αντιστοιχία μεταξύ κύκλων Β τάξης Ε.Π.Λ. και τομέων Β τάξης Τ.Ε.Λ. καθορίζεται ως εξής: Κύκλοι Β Τάξης Ε.Π.Λ. Τομείς Β Τάξης Τ.Ε.Λ. Άνθρωπος και κοινωνία. Υγεία, Φυσικές επιστήμες και Κοινωνική Πρόνοια Κοινωνικών Υπηρεσιών Διοίκηση και Οικονομία Οικονομίας και Διοίκησης Ναυτιλίας Μηχανική Τεχνολογία Μηχανολογικός, Δομικός, Κλωστοϋφαντουργικός. Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Χημική Τεχνολογία και Τεχνολογία Πρωτογενούς παραγωγής Χημικός - Μεταλλουργικός Γεωργικός και κτηνοτροφικός. Μαθητής που έχει προαχθεί από τμήμα του φορέα Εφαρμοσμένων τεχνών ή Πληροφορικής Β Τάξης Τ.Ε.Λ. ή έχει απορριφθεί σε αντίστοιχο τμήμα Γ Τάξης Τ.Ε.Λ. μπορεί να μετεγγραφεί στον κλάδο Εφαρμοσμένων τεχνών ή Πληροφορικής αντίστοιχα της Γ Τάξης Ε.Π.Λ.
5.  
  Οι μετεγγραφές των παραγράφων 3 και 4 αυτού του άρθρου μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους. Στους κλάδους δεσμών ή στους κλάδους προεπαγγελματικής εκπαίδευσης της Γ Τάξης Ε.Π.Λ. γίνονται μετεγγραφές μαθητών μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις μετά τη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Π.Δ., αφού υποβάλουν σχετική αίτηση οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι.
6.  
  Μετεγγραφές μαθητών σε κλάδους Γ Τάξης Ε.Π.Λ. από τμήματα Γ Τάξης Τ.Ε.Λ. και αντίστροφα πραγματοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν λειτουργεί τέτοιος κλάδος ή τμήμα στο Λύκειο που είναι εγγεγραμμένοι οι μαθητές αυτοί.
7.  
  Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή από Ε.Π.Λ. σε άλλο Ε.Π.Λ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:.
 1. Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα άλλαξε τόπο κατοικίας
 2. Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο, που διαμένει σε άλλο τόπο
 3. Αν ο μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει τμήμα κύκλου Β Τάξης ή τμήμα κλάδου Γ Τάξης που δεν λειτουργεί στο Ε.Π.Λ. όπου είναι εγγεγραμμένος.
8.  
  Οι μετεγγραφές της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται μετά την έγκριση του Διευθυντή του Ε.Π.Λ., στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί ο μαθητής, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, η οποία θα συνοδεύεται και από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Οι μετεγγραφές των εδαφίων α και β της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει θέση στο Ε.Π.Λ. υποδοχής και υποχρεωτικά στις περιπτώσεις του εδαφίου γ.
9.  
  Οι προθεσμίες μετεγγραφής μαθητών των περιπτώσεων της παραγράφου 8 αυτού του άρθρου ορίζονται ως εξής: Ι. Για τους μαθητές: α) της Α τάξης β) της Β Τάξης που επιθυμούν να μετεγγραφούν στον Ίδιο κύκλο άλλου Ε.Π.Λ. και γ) της Γ Τάξης που επιθυμούν να μετεγγραφούν στον Ίδιο κλάδο άλλου Ε.Π.Λ., οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι την τελευταία ημέρα του Β Τριμήνου. Για ιδιαίτερα σημαντικούς λό-γυς, που εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/ νσης ή Γραφείου Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο όπου θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών αυτού του εδαφίου μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου. ΙΙ. Για τους μαθητές: α) της Β Τάξης που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε άλλο κύκλο άλλου ή του Ίδιου Ε.Π.Λ, β) της Γ Τάξης που επιθυμούν να μετεγγραφούν από κλάδο προεπαγγελματικής εκπαίδευσης σε άλλο κλάδο άλλου ή του ίδιου Ε.Π.Λ. ή από κλάδο δέσμης σε άλλο κλάδο δέσμης άλλου ή του Ίδιου Ε.Π.Λ. και γ) της Γ Τάξης που επιθυμούν να μετεγγραφούν από κλάδο προεπαγγελματικής εκπαίδευσης σε κλάδο δέσμης και αντίστροφα άλλου ή του ίδιου Ε.Π.Λ., οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται από την έναρξη του διδακτικού έτους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
10.  
  Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους παραστεί ανάγκη μαθητής Ε.Π.Λ. ν αλλάξει σχολικό περιβάλλον μετεγγράφεται σε άλλο Ε.Π.Λ., όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άλλως η μετεγγραφή γίνεται:.
 1. Στην Α Τάξη Τ.Ε.Λ. ή ΓΕ.Λ. ή Κλασικού Λυκείου, αν ο μαθητής φοιτούσε στην Α Τάξη Ε.Π.Λ.
 2. Σε τομέα Β Τάξης Τ.Ε.Λ. αντίστοιχο του κύκλου Β Τάξης Ε.Π.Λ. που φοιτούσε, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες της παρ. 5 αυτού του άρθρου.
 3. Σε τμήμα Γ Τάξης Τ.Ε.Λ., στο οποίο οδηγεί ο κύκλος της Β Τάξης Ε.Π.Λ. που είχε φοιτήσει, αν ο μαθητής φοιτούσε σε κλάδο προεπαγγελματικής εκπαίδευσης Γ Τάξης Ε.Π.Λ. και πάντοτε σύμφωνα με τις αντιστοιχίες της παρ. 4 αυτού του άρθρου.
 4. Στην ίδιατ3έσμη Τ.Ε.Λ. ή ΓΕ.Λ. ή Κλασικού Λυκείου με τον κλάδο δέσμης Ε.Π.Λ. που φοιτούσε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 30 Εκπαιδευτικές επισκέψεις Με τον όρο εκπαιδευτική επίσκεψη νοείται κάθε μορφωτική επίσκεψη των μαθητών, που γίνεται προγραμματισμένα έξω από το χώρο του σχολείου με διάρκεια το πολύ μιας ημέρας χωρίς διανυκτέρευση. Οι επισκέψεις αυτές αποφασίζονται από το σύλλογο των διδασκόντων, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μπορούν να συνδυάζονται με πολιτιστικές εκδηλώσεις και δεν μπορεί να είναι περισσότερες από πέντε (5) στη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η απόφαση λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και εκφράζει τη γνώμη του και εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων του σχολείου. Είναι δυνατό όμως να πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά τμήμα ή τάξη για την εποπτική διδασκαλία ορισμένων ενοτήτων μαθήματος, αφού υποβοληθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας από τους εκπαιδευτικούς στο Διευθυντή του σχολείου και ύστερα από έγκριση του, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή εφαρμογή του υπολοίπου ωρολογίου προγράμματος της τάξης. Ειδικά τα τμήματα κλάδων των Ε.Π.Λ. μπορούν να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκτός του οικείου Νομού με δύο (2) το πολύ διανυκτερεύσεις, ύστερα από έγκριση της Προϊσταμένης αρχής, για επίσκεψη χώρων παραγωγής και εργασίας αντίστοιχων της κάθε ειδικότητας.
Άρθρο 31 "α) διάρκειας μέχρι δύο (2) ημερών. Το σύνολο των ημερών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος. Οι επισκέψεις αυτές αποφασίζονται από το σύλλογο των διδασκόντων του Ε.Π.Λ., ύστερα από προγραμματισμό και εισήγηση των διδασκ [...]"
2.  
  Οι μετέχοντες στις ανωτέρω επισκέψεις, υποχρεούνται να συντάξουν έκθεση, με παρατηρήσεις και προτάσεις, η οποία συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση της επίδοσής τους
Άρθρο 32
1.  
  Στην Α Τάξη των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μπορεί να λειτουργούν τμήματα ξένων γλωσσών σε επίπεδα αρχαρίων και προχωρημένων. Στα τμήματα αρχαρίων εγγράφονται:.
 1. όσοι μαθητές δεν διδάχτηκαν καμία ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο για οποιοδήποτε λόγο.
 2. Οι μαθητές αυτοί εντάσσονται στο αντίστοιχο τμήμα των διδασκομένων στο Ε.Π.Λ. ξένων γλωσσών, μετά από σχετική δήλωσή τους.
 3. όσοι μαθητές έχουν βαθμολογία ξένης γλώσσας στο απολυτήριο γυμνασίου έως και 13, συνεχίζοντας την ίδια ξένη γλώσσα
 4. όσοι μαθητές δεν είχαν διδαχθεί σε μία ή περισσότερες τάξεις του Γυμνασίου την ξένη γλώσσα, που υποχρεούνται να συνεχίσουν στην Α τάξη ΕΠΛ.
 5. Στα τμήματα προχωρημένων εγγράφονται όσοι μαθητές έχουν βαθμολογία ξένης γλώσσας στο απολυτήριο γυμνασίου άνω του 13 και υποχρεωτικά παρακολουθούν την ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο γυμνάσιο.
2.  
  Στις Β και Γ Τάξεις, καθώς και στα τμήματα ειδίκευσης των Ε.Π.Λ. τα επίπεδα αρχαρίων και προχωρημένων στα τμήματα ξένων γλωσσών καθορίζονται από το όριο βαθμολογίας της προηγούμενης παραγράφου. Το ίδιο ισχύει και για τους μετεγγραφόμενους μαθητές στις Α, Β και Γ τάξεις από άλλα Λύκεια.
3.  
  Η κατανομή των μαθητών σε ολιγομελή τμήματα για το ξενόγλωσσο μάθημα θα γίνεται όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου
Άρθρο 33 "Εργαστηριακά μαθήματα Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου"
1.  
  Ως εργαστηριακά μαθήματα του Ε.Π.Λ. χαρακτηρίζονται τα εξής: Α Τάξης: Τεχνολογία και Παραγωγή (κοινό) Β Τάξης: Πληροφορική - Η/Υ (κοινό) Σχέδιο (κύκλου 4) Εργαστήριο Χημείας - Γεωπονίας (Κύκλου 6) Γ Τάξης: Χειρισμός μηχανών γραφείου (κλάδου 2) Προγραμματισμός Η/Υ (κλάδου 4) Εφαρμογές του Η/Υ στα ιατρικά εργαστήρια (κλάδου 6) Εργαστήριο Ι (Αποστείρωση - Μικροβιολογία - Κλινική Χημεία) (κλάδου 6) Εργαστήριο ΙΙ (Τεχνολογία οργάνων - Αιματολογία - Αιμοληψία - Τράπεζα αίματος - Ανοσολογία) (κλάδου 6) Εργαστήριο ΙΙΙ (Ακτινολογία - Ακτινοθεραπευτική - Πυρηνική Ιατρική) (κλάδου 6) Εικαστικά (κλάδου 7) Μουσική αγωγή (κλάδου 7) Λογιστικές εφαρμογές (κλάδου 9) Ελεύθερο σχέδιο (κλάδου 10) Διακοσμητική σύνθεση (κλάδου 10) Σχέδιο εφαρμογών (κλάδου 10) Γράμματα - αριθμοί (κλάδου 10) Στοιχεία μηχανών - σχεδιάσεις (κλάδου 13) Μηχανουργική τεχνολογία - εργαστήριο (κλάδου 13) Ηλεκτρολογικό σχέδιο (κλάδου 14) Ηλεκτρικές μηχανές (κλάδου 14) Ηλεκτρονικό εργαστήριο (κλάδου 15) Εργαστήριο Χημείας (κλάδου 16) Εργαστήριο Γεωπονίας (κλάδου 17) Τμημάτων Ειδίκευσης: Σύνταξη και διαχείριση εγγράφων (ΤΕ 2) Ξενόγλωσηη δακτυλογραφία (ΤΕ 2) Αυτοματισμός γραφείου - Χρήση Η/Υ (ΤΕ 2) Ελληνική στενογραφία (ΤΕ 2) Γλώσσα προγραμματισμού Cοbοl (ΤΕ 4) Γλώσσα προγραμματισμού Ρascal (ΤΕ 4) Ανάπτυξη εφαρμογών - πακέτα λογισμικού (ΤΕ 4) Ο Η/Υ στο βιολογικό - ιατρικό εργαστήριο (ΤΕ 6) Ηλεκτρονική μικροσκοπία (ΤΕ 6) Εικαστικά (ΤΕ 7) Μουσική (ΤΕ 7) Πρακτική άσκηση (ΤΕ 7) Το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο και οι λογιστικές εφαρμογές του (ΤΕ 9) Φορολογική πρακτική - ΦΠΑ (ΤΕ 9) Ελεύθερο σχέδιο (ΤΕ 10) Γραφίστικη (ΤΕ 10) Φωτογραφία (ΤΕ 10) Η/Υ (GRΑFΙCS και μοντάζ κειμένου (ΤΕ 10) Τεχνική αμαξωμάτων (ΤΕ 13) Μηχανές και συστήματα οχημάτων (ΤΕ 13) Ηλεκτρικό σύστημα οχημάτων (ΤΕ 13) Τεχνική επισκευής αυτοκινήτων (ΤΕ 13) Ηλεκτρολογικά έργα (ΤΕ 14) Συστήματα μετάδοσης πληροφορίας (ΤΕ 15) Τηλεόραση (ΤΕ 15) Δομή και λειτουργία Η/Υ (ΤΕ 15) Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων και ελέγχου (ΤΕ 15) Ραδιοφωνία (ΤΕ 15) Διάβρωση και προστασία μετάλλων (ΤΕ 16) Προκατεργασία μεταλλικών επιφανειών (ΤΕ 16) Επιμεταλλώσεις (ΤΕ 16) Μη μεταλλικές επικαλύψεις (ΤΕ 16) Γεωργική τεχνική εργαστήριο (ΤΕ 17) Ανθοκομίας και κηποτεχνίας Εργαστήριο ανθοκομίας και κηποτεχνίας (ΤΕ 17) Ανθοκομίας και κηποτεχνίας Γεωργική τεχνική - εργαστήριο (ΤΕ 17) Δενδροκομίας και κηπευτικής Εργαστήριο δενδροκομίας και κηπευτικής (ΤΕ 17) Δενδροκομίας και κηπευτικής Εργαστήριο αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων (ΤΕ 17 Αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων.
Άρθρο 34 "Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 2 του Π.Δ. 205 (Φ.Ε.Κ. 94 Α/18.6.87) προστίθεται παράγραφος που έχει ως εξής.«.
2.  
  Στο τέλος του άαρθρου 1 του Π.Δ. 443 (Φ.Ε.Κ. 193Α 29.8.1989) προστίθεται πράγραφος που έχει ως εξής:«
3.  
  Για τα μαθήματα: α) Διάβρωση και προστασία μετάλλων, β) Προκατεργασία μεταλλικών επιφανειών, γ) Επιμεταλλώσεις και δ) Μη μεταλλικές επικαλύψεις (Οργανικές επικαλύψεις) οι ώρε των εργαστηριακών ασκήσεων περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο διδακτικές ώρες για κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα»·
13.  
 1. Εξέταση παραπεμπομένων μαθητών στο μάθημα της «Τεχνολογίας και Παραγωγής».
 2. Οι μαθητές που παραπέμπονται εξετάζονται στον Σεπτέμβριο από επιτροπή δύο (2) εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα ή έχουν παρακολουθήσει το ειδικό σεμινάριο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία και Παραγωγή» του Ε.Π.Λ. Η εξέταση είναι προφορική και γραπτή εφ όλης της διδαχθείσης ύλης.
 3. Η προφορική εξέταση γίνεται στο εργαστήριο και οι μαθητές εξετάζονται πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος (δεξιότητες - πληροφορίες).
 4. Στη γραπτή δοκιμασία δίνονται στους μαθητές δέκα (10) ερωτήσεις (σε μορφή «test» και υποχρεούνται ν απαντήσουν σε όλες.
 5. Οι ερωτήσεις είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύπναμες.
 6. Η βαθμολογική κλίμακα τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή δοκιμασία είναι 1- 20.
 7. Ο μέσο όρος της προφορικής και γραπτής βαθμολογίας αποτελεί και τον τελικό βαθμό του μαθήματος.
 8. Η βαθμολογία σ αυτή την εξέταση δίνεται πάντοτε σε ακέραιες μονάδες.
 9. Αν κατά τον Μ.Ο. προκύπτει κλάσμα, που είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιος μονάδας, στρογγυλοποιείται προς τα άνω.
 10. Οι μαθητές στα εργαστηριακά μαθήματα εξετάζονται προφορικά στο εργαστήριο κατά ομάδες από δύο (2) εκπαιδευτικούς της οικείας ειδικότητας.
 11. Ο χρόνος υποβολής ερωτήσεων σε κάθε μαθητή πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε λεπτά (5), ενώ ο συνολικός χρόνος περ. δεκαπέντε λεπτά (15)».
Άρθρο 35 "Προθεσμία μετεγγραφών - προαγωγή - επανεξέταση μαθητών"
1.  
  Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους. Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 191/92 όσον αφορά την μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου για την προαγωγή ή απόλυση τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ισχύει και για τους μαθητές των Λυκείων και ΤΕΣ.
3.  
  Μαθητές σχολείων Δ.Ε. οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εξετάζονται προφορικά αντί γραπτά, (σε υποκατάσταση γραπτής εξέτασης από προφορική) εφόσον υστέρησαν σε κάποια μαθήματα κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου ή απορρίφθηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπεμβρίου, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που υστέρησαν. Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείου που φοίτησαν ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντή και δύο καθηγητές ειδικότητας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης σε προθεσμία που ορίζεται από το Π.Δ. 123/87.
Άρθρο 36 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς αυτού του προεδρικού διατάγματος αρχίζει από το σχολ. έτος 1993 - 94. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α).
 • Την σχετική γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ αριθμ. 19/1993 πράξη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ια και ιβ της παραγράφου 2, του άρθρου 24, του Ν. 1566/85.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 523/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-09-15 Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/104 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/123 1987
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1992/191 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία