Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρθρο 1 Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 1029/1977 (345 Α), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Η περίπτωση δ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Στα Γραφεία Τύπου και Πληροφοριών των Κρατικών Υπηρεσιών (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό), των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ειδικότητα του συντάκτη, εφόσον είναι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ή της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μεκεδονίας - Θράκης και δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοσίων Επιχειρήσεων ή των Ο.Τ.Α.». 2. Στο τέλος της περ. β της παρ. 6 προστίθεται νέα περίπτωση γ, ως ακολούθως: «Ανταποκριτές του εξωτερικού των Κρατικών και μη Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών που λειτουργούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση του Ταμείου, εφόσον είναι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ή της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης και απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα ως ανταποκριτές, με μισθό όχι κατώτερο των συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν για τους συντάκτες της ΕΡΤ. Για την ασφάλιση των ανωτέρω κατατίθενται στο Ταμείο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ασφάλιση των ανταποκριτών εξωτερικού των ημερήσιων εφημερίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ, β της παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος». 3. Στο τέλος της παρ. 7 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8, ως ακολούθως: «Κατ εξαίρεση συντάκτες που απασχολούνται με σύμβαση έργου στους Κρατικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς που λειτουργούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου εφόσον είναι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών ή της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης και η μηνιαία αποζημίωσή τους δεν είναι κατώτερη των μηνιαίων αποδοχών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας για τους συντάκτες της ΕΡΤ Α.Ε.».
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 24 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 24 - Πληρωμές 1 Οι εισπράξεις του Ταμείου ενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950 (304 Α) και του Ν.Δ. 2999/1954 (211 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2 Οι πληρωμές του Ταμείου ενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα με χρηματικές εντολές ή επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950 (304 Α) και του Ν.Δ. 2999/1954 (211 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 3 Για τις τρέχουσες πληρωμές μικροδαπανών που δεν μπορούν να γίνουν από την Τράπεζα, επιτρέπεται να παραμένει συνέχεια στα χέρια του υπολόγου διαχειριστή ένα ποσό, το ύψος του οποίου θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν Ασφαλίσεων Ο υπόλογος είναι υποχρεωμένος στο τέλος τουλάχιστον κάθε μήνα να αποδίδει λογ/σμό για τις μικροπληρωμές που πραγματοποίησε .
Άρθρο 3
1.  
  Το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 284/74 (101 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 1245/1981 (307 Α), το άρθρο 3 του Π.Δ. 470/1984 (168 Α), το άρθρο 7 του Π.Δ. 278/86 (127 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 433/1988 (198 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/ 1989(157 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 415/1990 (161 Α)και το άρθρο 1 του Π.Δ. 24/1992 (6 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Από τον παραπάνω μέσο όρο λαμβάνονται Ολόκληρο το ποσό μέχρι 300.000 δρχ Ποσοστό 50% για τις επόμενες 50.000 δρχ Ποσοστό 30% για το υπόλοιπο τμήμα αποδοχών Το άθροισμα των παραπάνω τριών ποσών αποτελεί το συντάξιμο μισθό πάνω στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη .
2.  
  Τα προβλεπόμενα από την παρ. 8 του άρθρου 44 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α), η οποία προστέθηκε με το Π.Δ. 591/1979 (178 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1245/1981 (307 Α), το άρθρο 2 του Π.Δ. 278/1986 (127 Α) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 415/1990 (161 Α), επιδόματα συζύγου και τέκνου, καθορίζονται σε 8.000 δρχ. και 4.000 δρχ. αντίστοιχα.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 49 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1 Οι συντάξεις καταβάλλονται μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του προηγούμενου μήνα. 2 Η πληρωμή ενεργείται με δίγραμμες επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή των δικαιούχων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει με απόφαση του Δ.Σ. ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους συνταξιούχους και τις υπηρεσίες του Ταμείου. 3 Οι δαπάνες πληρωμής των συντάξεων, βαρύνουν το Ταμείο.
Άρθρο 5
1.  
  Η περ. γ του άρθρου 53 του Π.Δ. 284/1974, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εάν και για όσο χρονικό διάστημα συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, αναλάβει οποιαδήποτε απασχόληση σε εργοδότη που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας ή έργου
2.  
  Στο άρθρο 53 του Π.Δ. 284/1974 η ήδη ισχύουσα ρύθμιση αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: 2 Ο συνταξιούχος ο οποίος αναλαμβάνει εργασία μετά τη συνταξιοδότηση του, δύναται, αντί της αναστολής της καταβολής της συντάξεως, να λαμβάνει σύνταξη μειωμένη κατά το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο διπλάσιο της ασφαλιστικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, οπότε όμως ο χρόνος της απασχόλησης αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη για προσαύξηση της σύνταξης ή συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Το ποσό κατά το οποίο καταβάλλεται μειωμένη η σύνταξη, προκύπτει από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς στις αποδοχές που παίρνει ο συνταξιούχος για την απασχόλησή του, οι οποίες όμως δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερες εκείνων που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγηση της σύνταξης Το εν λόγω ποσό οφείλεται και στην περίπτωση ακόμη που ο απασχολούμενος συνταξιούχος δε φαίνεται να λαμβάνει μισθό Ο συνταξιούχος μέσα σ ένα μήνα από τη δημοσίευση του διατάγματος που θεσπίζει την παρούσα νέα ρύθμιση ή από την ημερομηνία που αναλάβει εργασία, οφείλει να γνωστοποιήσει την απασχόλησή του στο Ταμείο παρέχοντας κάθε πληροφορία περί αυτής και να δηλώσει αν επιθυμεί την αναστολή της συνταξιοδοτήσεως ή την καταβολή μειωμένης συντάξεως Σε περίπτωση μη δηλώσεως της εργασίας ή της παροχής ανακριβών πληροφοριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 2084/1992 (165 Α) Τα ανωτέρω οριζόμενα δεν ισχύουν για τους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η σύνταξη των οποίων αναστέλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση επανακτήσεως των προϋποθέσεων ασφάλισής τους στον Κλάδο, ο δε χρόνος της αναστολής συνυπολογίζεται για τον επανυπολογισμό της σύνταξης κατά την οριστική διακοπή της ασφάλισης .
Άρθρο 6
1.  
  Στο τέλος της περ. β του άρθρου 53α του Π.Δ. 284/ 1974 (101 Α), που προστέθηκε με το Π.Δ. 470/1984 (168 Α), προστίθεται περ. γ ως εξής: ή «γ) Να του καταβληθεί η σύνταξη που πήρε τον τελευταίο μήνα πριν την αναστολή, προσαυξημένη με όλες τις αυξήσεις που δόθησαν στους συνταξιούχους κατά το χρόνο της αναστολής». Αρθρο 7 Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 159/1983 (63 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 Ο ασφαλιζόμενος προαιρετικά υποχρεούται να καταβάλλει κάθε μήνα την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογιζόμενη επί του μέσου όρου των αποδοχών των τελευταίων 24 μηνών πλήρους απασχόλησης πριν από τη διακοπή της εργασίας, στις οποίες υπολογίζονται και τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας Το παραπάνω ποσό μπορεί με αίτηση του ασφαλισμένου να προσαυξάνεται από την 1 η Ιανουαρίου κάθε χρόνου με ποσοστό ανάλογο με την αύξηση των αποδοχών βάσει των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων Μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά δεν μπορεί να γίνει πριν παρέλθει ένας χρόνος από την υποβολή της αίτησης για προαιρετική ασφάλιση ή από την τελευταία μεταβολή Σε καμιά από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αποδοχές αυτές δεν μπορούν να είναι κατώτερες από το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει την 1 η Ιανουαρίου του έτους που ανήκει ο μήνας Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, έχουν εφαρμογή και για τους ασφαλισμένους που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλιση τους, για το εφεξής χρονικό διάστημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρθρο 8 Το άρθρο 4 του Β.Δ. 456/1967 (143 Α), αντικαθίσταται ως εξής: «Αρθρο 4 Εισπράξεις - Πληρωμές 1. Οι εισπράξεις του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα ή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950 (304 Α) του Ν.Δ. 2999/1954 (211 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2. Οι πληρωμές του Ταμείου ενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα με χρηματικές εντολές ή επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε εκτέλεση απόφασης του Δ.Σ., τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 1611/1950 (304 Α) και του Ν.Δ. 2999/1954 (211 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά».
Άρθρο 9
1.  
  Το άρθρο 7 του Β.Δ. 456/1967 (143 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 63/1975 (21 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 7 υπαγόμενα στην ασφάλιση Ανεργίας Στην ασφάλιση του Ειδικού Λογ/σμού Ανεργίας υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όσοι ασφαλίζονται στον κλάδο κυρίας συντάξεως του ΤΣΠΕΑΘ πλην εκείνων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α)». 10 παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Β.Δ. 456/1967 (143 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 63/1975 (21 Α), αντικαθίστανται ως εξής:« 2 Δε θεωρούνται άνεργοι 1 Όσοι ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο επάγγελμα. 2 Όσοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το κάθε φορά κατώτατο όριο σύνταξης που καταβάλλει το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους του. 3 Όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. 4 Όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα. 3 Το δικαίωμα επιδοτήσεως υπάρχει και στην περίπτωση διακοπής της έκδοσης της εφημερίδος ή της δραστηριότητας της επιχείρησης όπου λόγω αδυναμίας του εργοδότη δεν μπορεί να γίνει καταγγελία συμβάσεως εργασίας, εφόσον υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για επιδότηση .
Άρθρο 11
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Β.Δ. 456/1967 (143 Α), τροποποιείται ως ακολούθως: 2 Κατ εξαίρεση ασφαλισμένοι που επιδοτούνται για πρώτη φορά πρέπει να έχουν συμπληρώσει στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης τουλάχιστο δύο χρόνια πριν την επέλευση της ανεργίας
Άρθρο 12
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ. 456/1967 (143 Α), τροποποιείται ως ακολούθως: 1 Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας εξαρτάται από το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο σύνταξης πριν από την επέλευση της ανεργίας ή από τη λήξη της τελευταίας επιδότησης μέχρι την επέλευση της νέας ανεργίας και ορίζεται σε 4 μήνες για χρόνο ασφάλισης μέχρι 2 χρόνια προσαυξανόμενη κατά ένα μήνα για κάθε ένα επί πλέον χρόνο ασφάλισης και μέχρι 10 χρόνια Ο συνολικός χρόνος κάθε επιδότησης δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα μήνες
Άρθρο 13
1.  
  Το εδάφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Β.Δ. 456/ 1967 (143 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 159/1983 (63 Α), το άρθρο 2 του Π.Δ. 110/1987 (64 Α) και με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 415/1990 (161 Α), τροποποιείται ως ακολούθως: γ. Εάν οι αποδοχές είναι άνω των δρχ. 150.000, λαμβάνεται αα) ολόκληρο το ποσό μέχρι 150.000 δρχ. ββ) ποσοστό 50% για το τμήμα αποδοχών από δραχμές 150.001 - 180.000. γγ) ποσοστό 30% για το τμήμα αποδοχών από δρχ. 180.001 - 250.000 και δδ) ποσοστό 5% για το τμήμα των αποδοχών από δρχ. 250.001 και άνω Το άθροισμα των παραπάνω τεσσάρων ποσών αποτελεί το μισθό επί του οποίου υπολογίζεται το βασικό επίδομα ανεργίας .
Άρθρο 14
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος, αρχίζει από την 1 η του επομένου μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4504/ 1966 (57 Α) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2520/ 1953 (220 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 27 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1558/1985 (137 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (157 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (102 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (154 Α).
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε κατά την 1331η/ 10.6.93 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, που διατυπώθηκε κατά την 30ή/17.6.93 συνεδρίαση του, της ΚΖ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι η επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 και η οποία υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 45.000.000 δρχ. περίπου ετησίως, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. Εξόδων 0611,0614,0615,0636 και 0637 του προϋπολογισμού του Ταμείου, οι οποίοι προβλέπουν πιστώσεις για το τρέχον έτος συνολικού ποσού 4.241.000.000 δρχ. Ομοίως, η επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 και η οποία υπολογίζεται σε 5.000.000 δρχ. ετησίως, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κ.Α. 0651 του Λογαριασμού ανεργίας του Ταμείου, ο οποίος περιλαμβάνει πιστώσεις ποσού 85.000.000 δρχ. για το τρέχον έτος.
 • Την 596/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1966/4504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4504 1966
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2520 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/284 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/63 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/63 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/591 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1245 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/159 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/470 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/278 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/110 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/433 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/344 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/415 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/415 1990
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τροποποίηση του εδαφίου γ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και χορήγηση εκ νέου της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 433/1988. 1992/24 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/456 1967