ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/389

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις περιπτ. α έως και γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 161/1984 (ΦΕΚ Α 54), με το οποίο είχαν υπαχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μεταφέρονται, όσον αφορά το δήμο Υδρας της επαρχίας Υδρας του νομού Αττικής, στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2.Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην περίπτ. β του άρθρου 1 του Π.Δ. 161 /1984 αφ ενός και στις υποπεριπτ. γγ και δδ της περίπτ. ζ της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1 /1986 (ΦΕΚ Α 1) αφ ετέρου, με τα οποία είχαν αυτές υπαχθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Αιγαίου αντιστοίχως, μεταφέρονται όσον αφορά το δήμο Μυκονίων της επαρχίας Σύρου του νομού Κυκλάδων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α154), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. Υ. 1958/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ Β 744).
  • Την αριθμ. Υ. 1499/29.8.91 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Αιγαίου Γεωργίου Μισαηλίδη» (ΦΕΚ Β 700).
  • Την αριθμ. 656/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού, καθώς και των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αιγαίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1499 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1499 1991
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1958 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία