ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση διατάξεων του Π.Δ. 551/88 «Οργανισμός Νομαρχιών (ΟργάνωσηΟικονομικών Υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 259/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 156 του Π.Δ. 551 /88 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 1 Οι Δ.Ο.Υ, της Νομαρχίας Ηρακλείου διακρίνονται σε Α και Β τάξης και είναι οι εξής α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ 1 Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου Ηράκλειο Α 2 Δ.Ο.Υ. Β Ηρακλείου Ηράκλειο Α 3 Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερ σ/σου Λιμένας Χερσ/σου Α 4 Δ.Ο.Υ. Αρκαλοχωρίου Αρκαλοχώρι Β 5 Δ.Ο.Υ. Μοιρών Μοίρες Β 2 Οι Δ.Ο.Υ. λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης οι Α τάξης και σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος οι Β τάξης. 3 Η Δ.Ο.Υ. Α Ηρακλείου διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 ως εξής Α Τμήμα Ελέγχου Β Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος Γ Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου Δ Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων Ε Τμήμα Λογιστικό ΣΤ Τμήμα Εσόδων Ζ Τμήμα Ι Εξόδων Η Τμήμα ΙΙ Εξόδων θ Τμήμα Δικαστικό Γ Τμήμα Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 4 Η διάρθρωση της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και για τις Δ.Ο.Υ. Β Ηρακλείου και Λιμένα Χερσονήσου, εκτός του δευτέρου (ΙΙ) Τμήματος Εξόδων, το οποίο δεν έχει συσταθεί σ αυτές. 5 Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Λιμένα Χερσονήσου περιλαμβάνει τις περιφέρειες των Κοινοτήτων Αβδού, Γουβών, Γωνιών, Κεράς, Κρασίου, Λιμένα Χερσονήσου, Μοχού, Ποταμιών, Χερσονήσου και του Δήμου Μαλίων που αποσπώνται από τη χωρική αρμοδιότητα της Β Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. 6 Σε κάθε Δ.Ο.Υ, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λειτουργούν Γραφείο Διαχείρισης και Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5. 7 Στο Καστέλι Πεδιάδος και στο Τυμπάκι συνιστώνται Τοπικά Γραφεία, υπαγόμενα στις Δ.Ο.Υ, Αρκαλοχωρίου και Μοιρών αντίστοιχα .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από 1ης Απριλίου 1993. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 (Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασμό με το όρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διάταξες» (Α 43).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και Λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το 1127290/1448/ 0006Α/14.12.1992 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργίου Οικονομικών, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 15,000.000 δρχ. περίπου για το οικονομικό έτος 1993 και 8.000.000 δρχ, περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1993, με ειδικό φορέα 23220 «Διευθύνσεις Φοροτεχνικών» και Κ.Α.Ε. 0813,1299 και 1711.
  • Την Υ.1847/1078399/1182/0001/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525),
  • Τη γνωμοδότηση αριθ. 585/1992 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία