ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/391

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 259/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 259/88 (ΦΕΚ 117/Α) προστίθεται περίπτωση γ ως εξής: 1 Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 259/88 αντικαθίσταται ως εξής: -Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τη δίωξη ποινικών παραβάσεων, όπως λαθρεμπορίας, αρχαιοκαπηλείας, ναυταπατών, πλαστογραφίας, τυχερών παιχνιδιών και κάθε άλλου ποινικού αδικήματος στο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, πλην των αδικημάτων της εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
3.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 259/88 (ΦΕΚ 117/Α) προστίθεται περίπτωση γ ως εξής:.
 1. Τμήμα Διώξεως Ναρκωτικών. -Η μελέτη και εκπόνηση σχεδίων δράσης για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος. -Η ενεργοποίηση, εποπτεία και ο συντονισμός των Λιμενικών Αρχών για την αντιμετώπιση περιστατικών διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών - ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και για την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. -Η συνεργασία με τις συναρμόδιες ημεδαπές και αλλοδαπές αρχές τόσο για τη συλλογή στοιχείων όσο και για την οργάνωση συνδυασμένων επιχειρήσεων για τη δίωξη των παραβατών της νομοθεσίας περί ναρκωτικών - ψυχοτρόπων ουσιών. -Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των Λιμενικών Αρχών σε θέματα έρευνας και αναγνώρισης ναρκωτικών - ψυχοτρόπων ουσιών. -Η τήρηση των απαραιτήτων ευρετηρίων και στοιχείων που θα χρησιμεύουν για τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών - ψυχοτρόπων ουσιών. -Η μέριμνα για τη σύσταση σε Λιμενικές Αρχές περιφερειακών ομάδων δίωξης ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών - ψυχοτρόπων ουσιών. -Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το αντικείμενο του Τμήματος που δεν κατονομάζεται ειδικά.
 2. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/ Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Υ.2009/20.5.1993 «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 632/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία