Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμός Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.)"
1.  
  Κέντρο Α-Α είναι η αυτοτελής και ανεξάρτητη Μονάδα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της Ιατρικής Αποκατάστασης
2.  
  Στα Κέντρα Α-Α μπορούν να λειτουργήσουν και ξενώνες Αποκατάστασης στην περίπτωση που υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάσταση τους
3.  
  Τα κέντρα Α-Α μπορούν επιπλέον να περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), καθώς και την υλοποίηση σχετικών ακόμα προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δύνανται και να διενεργούν έρευνες σχετικές με την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ.
4.  
  Οι δικαιούχοι της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των κέντρων Α-Α μπορούν επίσης, όταν υλοποιούνται με τα κέντρα αυτά προγράμματα κοινωνικής προστασίας με τη συμμετοχή και άλλων νομικών προσώπων υπαγομένων στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συνιστούν μεταξύ τους Αστική Εταιρεία του άρθρου 741 /επ του αστικού Κώδικα, καθώς και να συνάπτουν σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς επίσης με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5.  
  Τα κέντρα Α-Α δύνανται να θέτουν σε λειτουργία παραρτήματα τόσο στο Νομό, όπου λειτουργούν, όσο και στους υπόλοιπους Νομούς της Ελλάδας
Άρθρο 2
1.  
  Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α μπορούν να υποβάλουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα του Ιδιωτικού Δικαίου
2.  
  Το αυτά Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να λάβει και περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α
Άρθρο 3
1.  
  Δε χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α σε όσους έχουν καταδικασθεί για παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου ή για παράβαση του Νόμου που αφορά τα ναρκωτικά
2.  
  Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και εταιρείες οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για τους νομίμους εκπροσώπους των ή τους διαχειριστές τους
Άρθρο 4
1.  
  Στην έδρα κάθε Νομαρχίας συνίσταται επιτροπή αποτελούμενη απο τους παρακάτω:
 1. Τον εκάστοτε Δ/ντή Πρόνοιας της Νομαρχίας
 2. Ένα Αρχιτέκτονα ή Πολ.
 3. Μηχ/κό ή Μηχανολόγο ή Υγειονολόγο Μηχανικό που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας.
 4. Ένα εκπρόσωπο των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, τον οποίο ορίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων της Νομαρχίας άλλως ορίζονται από το Νομάρχη
2.  
  Έργο της επιτροπής είναι:
 1. Η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Α-Α κατά το άρθρο 7 του παρόντος
 2. Η επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπό ίδρυση Κέντρων Α-Α όταν χρειάζεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
 3. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Κέντρων Α-Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος
 4. Η εισήγηση για επιβολή ποινών του άρθρου 19 του παρόντος.
 5. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
Άρθρο 5 "Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κέντρων Α-Α"
1.  
  Συνιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κέντρων Α-Α στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, αποτελούμενη από τους:.
 1. Γενικό Δ/ντή Πρόνοιας
 2. Ένα εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή των σχετικών εγγράφων, άλλως ορίζεται από το Υ.Π.Υ.Κ.Α.
 3. Το Δ/ντή της Δ/νσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 4. Το Δ/ντή της Δ/νσης ΑΜΕΑ και Ηλικιωμένων
 5. Το Δ/ντή της Δ/νσης Παιδικής Προστασίας και
 6. Το Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
2.  
  Κατά των αποφάσεων του Νομάρχη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της Νομαρχιακής αποφάσεως. Ο Υπουργός αποφαίνεται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Β/θμιας Επιτροπής Κέντρων Α-Α.
3.  
  Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Υφυπουργού.
Άρθρο 6
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Α-Α απαιτούνται: α. Άδεια ίδρυσης, β. Άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 7
1.  
  Γιά την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Α-Α, απαιτείται άδεια ίδρυσης η οποία χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα νόμιμα δικαιολογητικά, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από τη γνώμη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος Επιτροπής
2.  
  Η άδεια ίδρυσης Κέντρου Α-Α καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη αν μέσα σε μία πενταετία, που μπορεί να παραταθεί για τρία ακόμα χρόνια με απόφαση του οικείου Νομάρχη, δεν έγινε έναρξη λειτουργίας του Κέντρου, ή αν ο δικαιούχος παραιτηθεί έγγραφα από αυτήν
Άρθρο 8 "Προϋπόθεση χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-Α"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-Α απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις ανάλογα με τις διακρίσεις των Κέντρων του άρθρου 15 του παρόντος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ανά κατηγορία Κέντρου του ΥΠΥΚΠΑ, καθώς και τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται
Άρθρο 9 "Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες, ανάλογα με τις διακρίσεις των Κέντρων του Άρθρου 15 του παρόντος και τις προδιαγραφές λειτουργίας των του ΥΠΥΚΠΑ:"
1.  
  Πλήρεις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις
2.  
  Μελέτη συστήματος αποχέτευσης και διάθεσης τυχόν αποβλήτων του Κέντρου, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες
Άρθρο 10 "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-Α θα πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται φάκελλος, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: α. Αίτηση β. Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας οικοδομής του Κτιρίου, κάτοψη και τομή του διατιθεμένου χώρου σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 με αναγεγραμμένες όλες τις διαστάσεις. γ. Περιγραφή του τρόπου προβλεπομένης οργάνωσης και λειτουργίς του Κέντρου Α-Α. δ. Αντίγραφο καταστατικών αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τον τίτλο κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίων αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο. ε. Υπεύθυνη δήλωση για τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Α-Α. στ. Κατάλογο του προβλεπομένου ιατρικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Κέντρο κατά τις διακρίσεις του άρθρου 15 του παρόντος κατηγορία και ειδικότητα. ζ. κατάλογο του προβλεπομένου ιατρικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές του ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α. η. Ενδεικτικό Προϋπολογισμό κόστους ανέγερσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου. θ. Γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου 2.000 ανά κλίνη για τα Κέντρα Α-Α κλειστής Νοσηλείας και γραμμάτιο αξίας δρχ. 5Ο.000 εφ άπαξ για όλες τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α-Α του άρθρου 15 του παρόντος.
Άρθρο 11 "Συμπλήρωση στοιχείων φακέλλου"
1.  
  Σε περίπτωση που φάκελλος παρουσιάζει ελλείψεις ο οικείος Νομάρχης ορίζει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση τους. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας απορρίπτεται η υποβληθείσα αίτηση.
Άρθρο 12
1.  
  Κέντρο Α-Α, το οποίο έχει λάβει άδεια ίδρυσης πρέπει πριν από την έναρξη λειτουργίας του, να αποκτήσει και άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, μετά γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος
2.  
  Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Α-Α χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως
3.  
  Σε περίπτωση λειτουργίας Κέντρου Α-Α χωρίς άδεια λειτουργίας, εκτός των άλλων, ανακαλείται και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης
Άρθρο 13 "Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση για τη χορήγηση της άδειας με την επωνυμία του Κέντρου Α-Α
 2. Αντίγραφα ποινικού Μητρώου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος
 3. Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Δ/ ντής του Κέντρου Α-Α καθώς και αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του
 4. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Α-Α, προκειμένου για τα Κέντρα Α-Α κλειστής Νοσηλείας
 5. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων πυρασφάλειας, προκειμένου για τα Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης, για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης για τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α-Α του άρθρου 15 του παρόντος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης του Κέντρου Α-Α, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου Α-Α καθώς και τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.
2.  
  Στην απόφαση με την οποία θα χορηγείται η άδεια λειτουργίας πρέπει να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των κλινών, τα εργαστήρια όπου προβλέπονται και ο Επιστημονικός Δ/ντής
Άρθρο 14
1.  
  Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Κέντρου Α-Α διενεργείται επιθεώρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στην σχετική αίτηση και ιδίως αν τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
2.  
  Η επιθεώρηση γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 4 ή από εξουσιοδοτημένο με απόφαση της μέλος και συντάσσεται Πρακτικό με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της
Άρθρο 15 "Τα Κέντρα Α-Α διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: α. Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας. β. Κέντρα Α-Α Ημερήσιας Νοσηλείας. γ. Ελάχιστη Μονάδα Ιατρικής Αποκατάστασης. δ. Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Α) Κέντρα Α [...]"
1.  
  Όλα τα Κέντρα Α-Α υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α. που ασκείται ανάλογα με τις κεντρικές ή περιφερειακές του Υπηρεσίες.
2.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος των Κέντρων Α-Α αφορά κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας στους νοσηλευόμενους, στη διαπίστωση της καλής συντήρησης των ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και τυχόν εκπαιδευτικού έργου και γενικά στην τήρηση των νόμων και των διατάξεων για τα Κέντρα Α-Α
Άρθρο 17 "Διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας"
1.  
  Η λειτουργία των Κέντρων Α-Α διακόπτεται οριστικά και η σχετική άδεια ανακαλείται:
 1. Με αίτηση εκείνου στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια
 2. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως του σκοπού τους και γενικά των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, ή επίσης και των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 12, 13,14,15 και 18 του παρόντος ή σε περίπτωση οιασδήποτε αμετακλήτου ποινής προς τους υπευθύνους για κακή συμπεριφορά προς τους περιθαλπτομένους για πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα ή κακούργημα
2.  
  Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Κέντρου Α-Α και μέχρι έξι (6) μήνες επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης μεγάλης εκτάσεως
3.  
  Η προσωρινή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στην τελευταία περίπτωση γίνεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος
Άρθρο 18
1.  
  Κέντρα Α-Α που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει την άδεια λειτουργίας, σφραγίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκτελείται μέσω της Αστυνομικής Αρχής
2.  
  Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 1.000.000 μέχρι 5.000.000 δρχ., που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου.
3.  
  Οι αποφάσεις που διατάσσουν το σφράγισμα του Κέντρου Α-Α λόγω μη εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας κοινοποιούνται πάντοτε σε αντίγραφο στην οικεία Εισαγγελική Αρχή
Άρθρο 19
1.  
  Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 500.000 μέχρι 2.000.000 δρχ. ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Α-Α.
2.  
  Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος
Άρθρο 20 "Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Ε."
1.  
  Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α επιτρέπεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς πρόσωπα που απαραίτητα πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος
2.  
  Η μεταβίβαση γίνεται με απόφαση χου οικείου Νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 21
1.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α Κλειστής Νοσηλείας χορηγείται για την παροχή υπηρεσιών υγείας και λοιπών φροντίδων αποκατάστασης και με τις εξής προϋποθέσεις όσον αφορά την περιφέρεια λειτουργίας του Κέντρου Α-Α και τον αριθμό των κλινών
 1. Για Κέντρα Α-Α που ιδρύονται στην περιφέρεια του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός πενήντα (50) κλίνες
 2. Για τις περιφέρειες των άλλων Νομών της χώρας ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός είκοσι πέντε (25) κλινών
Άρθρο 22
1.  
  Την διοικητική ευθύνη κάθε Κέντρου Α-Α έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-Α ή άλλο πρόσωπο που καθορίζεται στη σχετική άδεια του Νομάρχη, ύστερα από υπόδειξη του δικαιούχου της άδειας. 2.0 Διοικητικός Δ/ντής του Κέντρου Α-Α υπόκειται στις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 3 του παρόντος.
3.  
  Ο Διοικητικός Δ/ντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Κέντρου Α-Α
Άρθρο 23
1.  
  Την επιστημονική Δ/νση του Κέντρου Α-Α έχει Επιστημονικός Δ/ντής που ορίζεται από το δικαιούχο της άδειας ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
2.  
  Ο οριζόμενος Επιστημονικός Δ/ντής του Κέντρου Α-Α παύει να είναι επιστημονικός υπεύθυνος όταν του κοινοποιηθεί σχετικό έγγραφο του Διοικητικού Δ/ντού του Κέντρου ή μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από την υποβολή εκ μέρους του αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντα του, η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Δ/ντή του Κέντρου με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε περίπτωση αντικατάστασης Επιστημονικού Δ/ ντή, γνωστοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του Διοικητικού Δ/ντή στην οικεία Νομαρχία. Ο Διοικητικός Δ/ντής είναι υποχρεωμένος ταυτόχρονα να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, που αφορούν το νέο επιστημονικό υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση του Επιστημονικού Δ/ντή κοινοποιείται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
3.  
  Τα Κέντρα Α-Α μπορούν να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις των ασθενών πέρα από αυτές που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί ειδικών νοσηλειών και εξόδων παραμονής στους ξενώνες. Όλα τα νοσηλεία και οι πόσης φύσεως αμοιβές για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου ή του Ξενώνα εισπράττονται αποκλειστικά από τα Κέντρα Α-Α.
Άρθρο 24
1.  
  Κάθε Επιστημονικός Δ/ντής Κέντρου Α-Α:
 1. Είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση και θεραπεία σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης των νοσηλευομένων και περιθαλπτομένων ασθενών ή Α.Μ.Ε.Α. που υπάγονται στη δικαιοδοσία του.
 2. Κατανέμει την εργασία στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, συντονίζει τη θεραπεία των ασθενών και κανονίζει γενικά την φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή
 3. Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και κανονική τήρηση των ιατρικών Αρχείων και φακέλων των ασθενών, καθώς και για την πληρότητα τους.
 4. Τα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται για μία 10ετία και να περιέχουν:.
  • Τα στοιχεία του ασθενούς, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο και τη διεύθυνση του
  • Αντίγραφο των φύλλων νοσηλείας του και την πρωτογενή διάγνωση
  • Τις εργαστηριακές και τυχόν κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις
  • Έκθεση της πορείας της κατάστασης της υγείας του ασθενούς υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο ιατρό
  • Εισιτήριο - Εξιτήριο στα Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας
2.  
  Κάθε Δ/ντής εργαστηρίου:
 1. Είναι υπεύθυνος για την έρευνα και διάγνωση των παθήσεων των παραπεμπομένων εσωτερικών ασθενών κατά τους κανόνες της Επιστήμης και γενικά για την καλή λειτουργία του Εργαστηρίου
 2. Είναι υπεύθυνος για την πλήρη και κανονική τήρηση των βιβλίων εργαστηριακών ευρημάτων και των Αρχείων όπου απαιτούνται
3.  
  Κάθε Επιστημονικός Δ/ντής Κέντρου Α-Α, τμήματος ή εργαστηρίου έχει επιπλέον τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
Άρθρο 25
1.  
  Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού Προσωπικού. Οι υποχρεώσεις των ιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Κέντρου Α-Α καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
Άρθρο 26 "Προσόντα Επιστημονικού Δ/ντή."
1.  
  Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Α-Α ορίζεται Ιατρός με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή σε περίπτωση ειδικού προσανατολισμού του Κέντρου Ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας που έχει τα εξής προσόντα: α) Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, β) Τίτλο ειδικότητας. γ) Να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο της περιφέρειας του Κέντρου στο οποίο ορίζεται υπεύθυνος. Κατ εξαίρεση με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να ορισθεί Επιστημονικός Δ/ντής και ιατρός που είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο.
Άρθρο 27 "Κωλύματα Επιστημονικού Δ/ντή."
1.  
  Δεν μπορούν να οριστούν Επιστημονικοί Δ/ντές Κέντρου Α-Α: α) Όσοι εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του άρθρου 3 του παρόντος. β) Όσοι έχουν καταδικασθεί σε στέρηση της άδειας άσκησης της Ιατρικής από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων ή τα τακτικά Δικαστήρια.
Άρθρο 28 "Έκπτωση Επιστημονικών Δ/ντών."
1.  
  Επιστημονικοί Δ/ντές Κέντρων Α-Α εκπίπτουν αυτοδίκαια από τη θέση τους εφόσον αρθεί τελεσίδικα η άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή καταδικασθούν αμετάκλητα για παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος
Άρθρο 29 "Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίων."
1.  
  Η ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίων του Κέντρου Α-Α Κλειστής Νοσηλείας, όποτε αυτή απαιτείται, χορηγείται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο πρόκειται να τύχει της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-Α και εφόσον συντρέχουν και στην περίπτωση αυτή οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου ορίζεται ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 30
1.  
  Κάθε Κέντρο Α-Α πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους καθαριότητας, υγιεινής και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
2.  
  Σε οποιαδήποτε επωνυμία Κέντρου Α-Α πρέπει να προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος που έχει λάβει το Κέντρο βάσει των διακρίσεων του άρθρου 15 του παρόντος
Άρθρο 31 "Απαγορεύσεις."
1.  
  Για κάθε Κέντρο Α-Α Κλειστής Νοσηλείας απαγορεύονται: α) Η μεταφορά, μετατροπή, αύξηση, ανακατανομή ή μείωση γενικώς των κλινών χωρίς προηγούμενη άδεια του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται μετά γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος. β) Η ανάπτυξη Ψυχιατρικού Τμήματος ή τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων. γ) Η συστέγαση με άλλες Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 247/1991 «όροι - προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικής Κλινικής». δ) Η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου χωρίς προηγούμενη άδεια κατά τους όρους του άρθρου 17.
Άρθρο 32 "Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Λειτουργούντα κατά την δημοσίευση του παρόντος πάσης φύσεως Κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 10 του Νόμου 2072/92 και το παρόν, υποχρεούνται εντός διετίας από της ισχύος του παρόντος να λάβουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Α-Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., άλλως διατάσσεται η οριστική διακοπή της λειτουργίας τους με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
Άρθρο 33 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται
Άρθρο 34
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Νόμου 2072/1992 «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/ 23.7.1992, τεύχος πρώτο).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.92 τ.Α).
 • Την υπ αριθμ. Υ. 1938/92 (ΦΕΚ 727/92 τ.Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Πρόνοιας Φάνης Πάλλη - Πετραλιά».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/ τος, ως προκύπτει και από την υπ αριθμ. 9567/6.8.93 βεβαίωση της Δ/νσης οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 • Την υπ αριθ. 630/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247 1991