Τροποποίηση του Π.Δ. 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (Α 69).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 143/89 προστίθεται παράγραφος δ, που έχει ως εξής: δ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. 465/70, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 του Ν. 3155/55 «Περί κατασκευής και συντήρησης οδών», το οδικό δίκτυο κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες με κύρια κριτήρια τα εξής 1 Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει α) τα σπουδαιότερα αστικά κέντρα μεταξύ τους και β) τη χώρα με άλλες επικράτειες απευθείας ή με παρέμβαση πορθμείων. 2 Δευτερεύον Εθνικά Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει Βασικούς Εθνικούς Οδικούς άξονες μεταξύ τους ή με μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια, αεροδρόμια ή με τόπους εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος ή είναι οδικοί άξονες για τους οποίους έχει γίνει παραλλαγή με Βασικό Εθνικά Οδικό Δίκτυο. 3 Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύπου που έχει αντικατασταθεί με νεες χαράξεις Εθνικού Οδικού Δικτύου ή εξυπηρετεί μετακινήσεις σε περιοχές με αρχαιολογικό τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 4 Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που συνδέει αστικά κέντρα με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, καθώς και περιοχές με αρχαιολογικό, τουριστικό, ιστορικό ή αναπτυξιακό ενδιαφέρον. 5 Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που συνδέει Δήμους ή Κοινότητες εκτός της Πρωτεύουσας του Νομού μεταξύ τους Η κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου σε Βασικό, Δευτερεύον και Τριτεύον Δίκτυο γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η κατάταξη του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου σε Πρωτεύον και Δευτερεύον γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από πρόταση των κατά τόπους αρμοδίων Νομαρχών και σύμφωνη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 1 β του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως εξής: Σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στον παρακάτω πίνακα, για τις περιπτώσεις πρατηρίων επί οδών των κατηγοριών της παρ. (δ) του άρθρου 1 του παρόντος διερχομένων από περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, ή από οικισμό προϋφιστάμενο του 1923, ή οριοθετημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος, (ΦΕΚ 181 /Δ/85) από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία το υπό ίδρυση πρατήριο και άλλης οδού, ή του πέρατος της διάταξης κυκλοφοριακής κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθμών διοδίων και πλατυσμάτων στάθμευσης (Ρarkings) Οι αποστάσεις αυτές ισχύουν επίσης για περιπτώσεις συνάντησης της οδού με σιδηροδρομική γραμμή Σε περίπτωση διαμόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων ισχύουν για τις δύο πλευρές της οδού και μετρούνται από του σημείου της οδού που αλλάζει η διατομή της για τη διαμόρφωση του κόμβου Οι αποστάσεις από συμβολές με οδούς στις οποίες επιτρέπονται μόνον ομόρροπες κινήσεις και απαγορεύονται με διαχωριστική γραμμή ή νησίδα ή κατακόρυφη σήμανση οι αριστερές στροφές, μετρούνται μόνον στην κατεύθυνση της οδού που βρίσκεται η συμβάλλουσα οδός Για οδούς που διέρχονται από περιοχές οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ/85), οι αποστάσεις μετρούνται από το σημείο συνάντησης των αξόνων της οδού Κατηγορία οδού εφ ής το πρατήριο Εκτος εγκεκριμένου σχεδίου Εκτός Οικισμών Εκτος εγκεκριμένου σχεδίου Εντός Οικισμών προ 23 ή οικισμών οριοθετημένων με το Π.Δ. της 24.4.85 1 2 3 α. Πρωτεύον Εθνικό 200 150 β. Δευτερεύον Εθνικό 200 100 γ. Τριτεύον Εθνικό 150 70 δ. Εθνικό Νήσων (πλην Κρήτης - Ρόδου Κερκύρας) 150 70 ε. Πρωτεύον Επαρχιακό 150 70 στ Δευτερεύον Επαρχιακό 70 50 ζ. Επαρχιακό Νήσων (πλην Κρήτης - ΡόδουΚερκύρας) 70 50 η. Παράπλευροι δρόμων πλάτους μεγαλύτερου των 6 μ. 150 70 θ. Παράπλευροι δρόμων πλάτους μικρότερου των 6 μ. 70 50 ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό ή Αγροτικό 70 50 Οι στήλες 2 και 3 δεν έχουν εφαρμογή για την περίπτωση που οι συμβάλλουσες οδοί είναι αγροτικοί και εξυπηρετούν συγκεκριμένο αριθμό κτηματικών ιδιοκτησιών αποδεδειγμένα με βεβαίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 4 του Π.Δ. 143/189 (ΦΕΚ Α 69), προστίθενται νέες παράγραφοι 7, 8, 9, 10, ως εξής: 7 Για την εφαρμογή των τύπων Β, Γ και Δ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εύρος απαλλοτρίωσης της οδού είναι επιθυμητή ή διαμόρφωση της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας σε όλο το πρόσωπο του γηπέδου. 8 Ο τύπος Γ εφαρμόζεται και για πρατήρια και εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων 1 Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. 2 Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κερκύρας, καθώς και 3 Σε τμήματα του Βασικού και Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου, όταν αυτά διέρχονται από οικισμούς προϋφισταμένους του 1923, ή οικισμούς οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 /Δ/85) με γραμμή δόμησης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος. 9.0 τύπος Δ εφαρμόζεται και για πρατήρια και εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων 1 Στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κερκύρας. 2 Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 3 Στα τμήματα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που διέρχονται από οικισμούς προϋφισταμένους του 1923 ή οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24.4.85 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 181 /Δ/85) με γραμμή δόμησης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 10 Η γραμμή δόμησης για την εφαρμογή των τύπων Α, Β, Γ, Δ τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και ανάλογα με την κατηγορία της οδού .
Άρθρο 4
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Β.Δ. 465/70, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 143/89 αντικαθίσταται ως εξής: 4 1 Τα κτίρια πρατηρίων και εγκαταστάσεων πρέπει να ικανοποιούν τους τεχνικούς όρους που προβλέπονται από τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς. 2 Η απόσταση της γραμμής δόμησης στο οδικό δίκτυο και στις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχές, ορίζεται ως εξής β1 Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 60 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 μέτρων από το όριο αυτής. β2 Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 45 μέτρα από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής. β3 Για τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί και ολοκληρωθεί ως αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας όπως ορίζονται στο Ν. 2094/92 με παράπλευρους δρόμους (SΕRVΙCΕ RΟΑDS), σε επαφή με την κυρία οδό ή και σε απόσταση από αυτήν, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 20 μέτρα από τον άξονα του παράπλευρου δρόμου (S.R.) Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις ων περιπτ. β1 και β2 του παρόντος. β4 Στο Τριτεύον Εθνικό και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κερκύρας 30 μέτρα από τον άξονα της οδού. β5 Στους παράπλευρους δρόμους (S.R.) του Εθνικού Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 20 μέτρα από τον άξονα του δρόμου. β6 Το Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 20 μέτρα από τον άξονα της οδού. β7 Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας τουλάχιστον 6 μέτρα από το όριο της οδού. β8 Στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο 6 μέτρα από το όριο της οδού. 3 Η γραμμή δόμησης στα τμήματα του οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών προϋφισταμένων του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ/85), όπως ισχύει ορίζεται ως εξής γ1 Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 30 μ. από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 20 μ. από το όριο της οδού. γ2 Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 25 μ. από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 10 μ. από το όριο της οδού.γ3 Για τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί, ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο Ν. 2094/92, με παράπλευρους δρόμους (SΕRVΙCΕ RΟΑDS) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 6 μέτρα από το όριο του παράπλευρου δρόμου Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των περιπτώσεων γ1 και γ2 του παρόντος. γ4 Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κερκύρας 6 μέτρα από το όριο της οδού. γ5 Στους παράπλευρους δρόμους (S.R.) του Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 6 μέτρα από το όριο της οδού. γ6 Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο, Δευτερεύον Επαρχιακό και Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο, εάν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή σε ικανό μήκος διατηρείται αυτή ή άλλως 3 μέτρα από το όριο της οδού. 4 Το όριο της οδού εφόσον δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση λαμβάνεται σε απόσταση 5 μέτρων για το Εθνικό Δίκτυο και 3 μέτρων για το λοιπό οδικό δίκτυο από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος. 5 Στο όριο των ιδιοκτησιών με την οδό είναι δυνατή η τοποθέτηση περιφράγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1577/85 Γ.Ο.Κ. (ΦΕΚ Α 210). 6 Οι αποστάσεις που ορίζονται ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τις προσθήκες καθ ύψος σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια .
Άρθρο 5
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70, που προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 13 του Π.Δ. 143/1989, αντικαθίσταται ως εξής: 5 Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή η απαλλαγή από την υποχρέωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 παραγρ. 1 β του Β.Δ. 465/70, ισχύει για μία τριετία και για το είδος εγκατάστασης που αναφέρεται σ αυτήν Αν μετά την παρέλευση της τριετίας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή για τις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν έχει λειτουργήσει η εγκατάσταση, απαιτείται νέα αίτηση για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση στην περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της απαλλαγής από αυτήν η έγκριση στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού .
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 143/1989 καταργείται.
Άρθρο 7
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. αντικαθίστανται ως εξής: 2 Πρατήρια και εγκαταστάσεις που μέχρι 31.12.90 α) έτυχαν άδειας καταλληλότητας ή ίδρυσης, β) έχει εκδοθεί, οικοδομική άδεια, γ) έχει εγκριθεί κυκλοφοριακή σύνθεση, δ) λειτουργούν νομίμως με τις προγενέστερες του Π.Δ. 143/89 διατάξεις και με το Π.Δ. 143/89 υπάγονται στις διατάξεις του Β.Δ. 465/70, εξακολουθούν να λειτουργούν ή αντίστοιχα προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας με έγκριση διαμόρφωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή προσαρμογή άλλου στοιχείου της εγκατάστασης μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου Δεν απαιτείται προσαρμογή της κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περίπτωση αλλαγής του χαρακτηρισμού της περιοχής λόγω ένταξης αυτής σε σχέδιο πόλης. 3 1 Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70, με εξαίρεση την παραγρ. 1 β, η οποία ρυθμίζεται με το άρθρο 2 του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν και αναφέρονται στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ισχύουν και α) για το Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Εθνικό Οδικό Δίκτυο νήσων, πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, β) για παραπλεύρους δρόμους Σ.Ρ. πλάτους μεγαλύτερου των 6 μ., γ) για τα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που διέρχονται από οικισμούς προϋφισταμένους του 1923, ή οικισμούς οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24.4.85 Π.Δ/γμα. 2 Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70, με εξαίρεση την παραγρ. 1 β, η οποία ρυθμίζεται με το άρθρο 2 του παρόντος, όπως κάθε φορά ισχύουν για τους δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, ισχύουν και 1 για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας. 2 για το Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, 5 για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στα τμήματα αυτού που διέρχονται από οικισμούς προϋφισταμένους του 1923 ή οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24.4.85 Π.Δ/γμα και 6 για παράπλευρους δρόμους (S.R.) πλάτους μικρότερου των έξι (6) μέτρων .
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του Ν.Δ. 3334/55 «Περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρων δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών» (Α 237). β. Του άρθρου 1 παραγρ. 2 του Ν.Δ. 511 /1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 91). γ. Των άρθρων 2, 3 του Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (Α 63). δ. Του άρθρου 25 του Ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (Α 23). ε. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 15).
 • Την αριθμ. Υ. 2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (Β 365).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμό 664/1991 και 557/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1955/3155 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3155 1955
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3334 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/511 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/511 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/143 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/465 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/465 1970