ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/404

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας (ΕΕΑΕ) που ιδρύθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 1733/87, αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία και υπάγεται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Είναι όργανο της Πολιτείας για θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας. Άρθρο 2 Διάρθρωση Η ΕΕΑΕ αποτελείται από τις εξής διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Ρυθμιστικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας, β. Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, γ. Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, δ. Διεύθυνση Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης. Άρθρο 3 Διεύθυνση Ρυθμιστικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας (ΔΡΠΑΑ) 1. Η ΔΡΠΑΑ αναπτύσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΕΑΕ το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις διάφορες ειρηνικές εφαρμογές της ατομικής ενέργειας, καθορίζει τις συνθήκες της ασκήσεως των εφαρμογών αυτών κατά τρόπο ασφαλή από την άποψη τις ακτινοπροστασίας και διασφαλίζει την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 2.Η Διεύθυνση Ρυθμιστικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας, αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής, β. Τμήμα Οδηγιών και Κανονισμών. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, ως εξής: α) Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής. - Προγραμματίζει τις ανάγκες σε υλικό - τεχνική υποδομή (προσωπικό, εξοπλισμό, κ.λπ.) για την εφαρμογή των κανονισμών και οδηγιών, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις τους, καθώς και με την προβλεπόμενη ανάπτυξη των ειρηνικών εφαρμογών των ιοντιζουσών ακτινοβολιών. -Καθορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο με κανονισμούς, οδηγίες και πολιτική εφαρμογής τους. - Καθορίζει πολιτική λήψεως αποφάσεων στην περίπτωση που η έκδοση κανονισμών ή και οδηγιών δεν είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται. - Εναρμονίζει την εθνική πολιτική της ακτινοπροστασίας με αυτήν της ΕΟΚ, ή Διεθνών Οργανισμών. 2)Τμήμα Οδηγιών και Κανονισμών. - Συντάσσει οδηγίες και κανονισμούς για τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού - κατασκευής, τις συνθήκες λειτουργίας, τους ελέγχους και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τον επιθυμητό βαθμό ασφαλείας εγκαταστάσεων, υλικών, συστημάτων, συσκευών ιοντιζουσών ακτινοβολιών. - Καθορίζει τις διαδικασίες και τους κανονισμούς χορήγησης άδειας εισαγωγής, παραγωγής, κατοχής και χρήσης ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των σχάσιμων υλικών και της εισαγωγής, κατασκευής και λειτουργίας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. - Καθορίζει τις διαδικασίες και τους κανονισμούς μεταφοράς και φυσικής προστασίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και υλικών. - Καθορίζει τις διαδικασίες και τους κανονισμούς διαχείρισης, αποθήκευσης και απόρριψης των ραδιενεργών καταλοίπων. - Προγραμματίζει την εφαρμογή νέων κανονισμών και οδηγιών, και την τροποποίηση των υφισταμένων. -Συντάσσει, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες κρατικές αρχές, σχέδια έκτακτης ανάγκης από πυρηνικά ή ακτινικά ατυχήματα. - Καθορίζει τα προσόντα του υπηρετούντος προσωπικού της ΕΕΑΕ σε σχέση με τις επιστημονικές δραστηριότητες της. Άρθρο 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) 1.Η ΔΑΕ εφαρμόζει τη ρυθμιστική πολιτική της ΕΕΑΕ σε ότι αφορά στους ελέγχους, στις μετρήσεις και στις άδειες που απαιτούνται για όλες τις φάσεις των διαφόρων πυρηνικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένου του ελέγχου της ραδιενέργειας του περιβάλλοντος. 2.Η Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: ά. Τμήμα αδειών και ελέγχων ιατρικών, βιομηχανικών και ερευνητικών εργαστηρίων και λοιπών εφαρμογών, β. Τμήμα Δοσιμετρίας. 1)Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος. 3. Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 2)Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Εργαστηρίων Ιατρικών, Βιομηχανικών, Ερευνητικών και Λοιπών Εφαρμογών. Εκτελεί ελέγχους και μετρήσεις που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση της κατασκευής, λειτουργίας και ποιότητας των διαφόρων εγκαταστάσεων, συστημάτων, μηχανημάτων και συσκευών με τις προδιαγραφές και όρους που καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες ακτινοπροστασίας. Επιπρόσθετα εκτελεί ελέγχους που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των διαφόρων λειτουργιών, διαδικασιών και χειρισμών με τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες. Γνωμοδοτεί για την πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης αδειών σε θέματα αρμοδιότητας της ΕΕΑΕ. 3)Τμήμα Δοσιμετρίας. Συντονίζει το έργο της δοσιμετρίας του προσωπικού που ασχολείται επαγγελματικά με ιοντίζουσες ακτινοβολίες και τηρεί το επίσημο αρχείο δόσεων των δοσιμετρουμένων. 1)Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος. Ελέγχει σε τακτική βάση τη ραδιενέργεια του περιβάλλοντος, προσδιορίζει τη φύση και έκτασή της, συντονίζει τους ελέγχους άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων και τηρεί το επίσημο αρχείο των μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε ομαλές και έκτακτες καταστάσεις. Άρθρο 5 Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) 1.Η ΔΕΑΕ εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΕΑΕ την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική σε θέματα αρμοδιότητας ΕΕΑΕ. Ελέγχει την εκτέλεση των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί. 2.Η Διεύθυνση Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Επιστημονικών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης. 2)Τμήμα Εκπαίδευσης. 3.Οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1)Τμήμα Επιστημονικών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης- Συντονίζει και εισηγείται προς το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ για τις εγκρίσεις εκτέλεσης επιστημονικών προγραμμάτων αρμοδιότητες ΕΕΑΕ, που επιβάλλονται από τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας μας. - Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΕΑΕ την αναγκαία ανάπτυξη νέων εφαρμογών, δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε θέματα αρμοδιότητας ΕΕΑΕ και υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. 2)Τμήμα Εκπαίδευσης. - Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΕΑΕ για την παροχή εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε επιστήμονες και τεχνικούς στους κλάδους των πυρηνικών επιστημών και υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. Άρθρο 6 Διεύθυνση Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΔΤΥ( 1.Η ΔΔΤΥ παρέχει διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη. 2.Η Διεύθυνση Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 1)Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας, β. Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών, γ. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: 1)Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας. - Χειρίζεται όλα τα θέματα πρόσληψης και υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης προσωπικού. - Μεριμνά για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών. - Μεριμνά για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό του προσωπικού της ΕΕΑΕ και για τις μετακλήσεις επιστημόνων από το εξωτερικό. - Διακινεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, τηρεί κοινό και εμπιστευτικό πρωτόκολλο και γενικό αρχείο της ΕΕΑΕ. - Μεριμνά για τη βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων και φωτοτυπιών, σε αντιπαραβολή με το σχετικό πρωτότυπο και για τη βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής των στελεχών της Διοίκησης και του προσωπικού. - Μεριμνά για τη δακτυλογράφηση. - Χειρίζεται τα πάσης φύσεως ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα του προσωπικού (περίθαλψη, επικουρικά ταμεία, εφ άπαξ αποζημιώσεις, συνταξιοδότηση, κ.λπ). - Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών, την κίνηση των οχημάτων, τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχειώδης ΕΕΑΕ και διαχειρίζεται την αποθήκη Διοικητικής Μέριμνας. 2)Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειών. - Μεριμνά για την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. - Διαχειρίζεται κάθε δαπάνη και μεριμνά για την εκκαθάριση των πάσης φύσεως παροχών στο προσωπικό (μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, κ.λπ.). - Μεριμνά για την προμήθεια οργάνων, υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. - Ασκεί και ελέγχει τη διαχείριση και εκποίηση των πάσης φύσεως υλικών, ακινήτων, κινητών πραγμάτων και μεριμνά για την αναπλήρωση των αποθεμάτων. - Συντάσσει και τηρεί το κτηματολόγιο και ενημερώνει το αρχείο κινητής (μη αναλώσιμης) περιουσίας. 3)Τμήμα Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης. - Μεριμνά για τη συγκέντρωση επιστημονικών και τεχνολογικών στοιχείων και πληροφοριών στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες της ΕΕΑΕ. - Συλλέγει στατιστικά και λοιπά συγκριτικά δεδομένα αναγκαία για τη σχεδίαση και παρακολούθηση των κατά το άρθρο 5 προγραμμάτων. - Συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες για διαρκή ενημέρωση του αρχείου των επιστημόνων. - Μεριμνά για τη μηχανογραφική επεξεργασία, την παρουσίαση του τεκμηριωμένου υλικού και τη στατιστική απεικόνιση του επιτελούμενου έργου της ΕΕΑΕ κατά κλάδους της δραστηριότητάς της. - Τηρεί και ενημερώνει κάθε φύσεως αρχεία. - Μεριμνά για την έκδοση ειδικών εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕΑΕ. - Μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή της ΕΕΑΕ και των τερματικών του σταθμών. - Μεριμνά για τη μηχανογράφηση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και της βιβλιοθήκης. - Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης. - Μεριμνά για τη λειτουργία και συντήρηση των εργαστηρίων, τη συντήρηση του επιστημονικού εξοπλισμού και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. - Συλλέγει στατιστικά και λοιπά συγκριτικά δεδομένα αναγκαία για τη σχεδίαση και παρακολούθηση των επιστημονικών προγραμμάτων. Συμμετέχει στη διαδικασία ανάπτυξης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος και στο Δίκτυο Ειδικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών και πάσης φύσεως ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και συνεργάζεται με το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ιδιαίτερα σε θέματα ενημέρωσης βιβλιογραφικών αρχείων και χορήγησης φωτοαντιγράφων επιστημονικής και τεχνολογικής βιβλιογραφίας σε ενδιαφερόμενους πολίτες. Άρθρο 7 Ανεξάρτητα Γραφεία Στην ΕΕΑΕ λειτουργούν τα ακόλουθα γραφεία τα οποία υπάγονται απ ευθείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. α) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων - Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις στον Πρόεδρο και στο Δ.Σ. της ΕΕΑΕ. - Αναλαμβάνει την επιμέλεια και διεξαγωγή των πάσης φύσεως εξώδικων και δικαστικών υποθέσεων της ΕΕΑΕ μετά από εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. - Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα συναρμοδιότητας ΕΕΑΕ και άλλων φορέων, όπως θέματα παροχής αδειών, διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις κ.λ.π., μετά από εντολή του Προέδρου του Δ.Σ. β) Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Διεκπεραιώνει τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕΑΕ, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. γ) Γραφείο Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού. Ασκεί τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΕΑΕ και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 120/1/837/19.9.1988 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ΦΕΚ 696/Β/ 1988. Κεφάλαιο Β Μόνιμο Προσωπικό Άρθρο 8 Το μόνιμο προσωπικό της ΕΕΑΕ διακρίνεται σε: 1.Τεχνικό (επιστημονικό και μη) προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1514/85, με τις εξής διακρίσεις: 1)Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες β. Κλάδος ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων γ. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών δ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 2.Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό, με τους εξής κλάδους: 1)Κλάδος ΠΕ Διοικητικός- Οικονομικός β. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός γ. Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού δ. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων Άρθρο 9 Αριθμός θέσεων, ειδικότητες, προσόντα και διαδικασίες διορισμού Α. Τεχνικό (επιστημονικό και μη) προσωπικό 1.Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες 1)Συνιστώνται (13) δεκατρείς θέσεις ειδικών λειτουργικών επιστημόνων που είναι κοινές για τις βαθμίδες Α, Β, Γ, και Δ, αλλά ο αριθμός των θέσεων για τις βαθμίδες Α και Β δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοπις εκατό (40%) του συνόλου των οργανικών θέσεων των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων. 2)Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή μεταπτυχιακής εξειδίκευσης σε ειδικό επιστημονικό τομέα σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Ν. 1514/85. 3)Η πλήρωση των κενών θέσεων των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι επιστήμονες. Η προκήρυξη δημοσιεύεται από δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και δύο της Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη κοινοποιείται και στις Πρεσβείες της Ελλάδος στην αλλοδαπή, όπου υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες. 4)Προσόντα διορισμού ή προαγωγής κατά βαθμίδα ορίζονται ως εξής: 1) Στη βαθμίδα Δ: διδακτορικό δίπλωμα ή άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επιστημονικό κλάδο θετικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών, οικονομικών ή τεχνικών επιστημών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση ή σημαντική μεταπτυχιακή εμπειρία σε ειδικό επιστημονικό τομέα. 2) Στη βαθμίδα Γ: πέρα από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ικανότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης έρευνας ή τεχνολογικού έργου και κατανομής τμημάτων ή φάσεων τους σε άλλους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ή ερευνητές. Απαιτείται επίσης ικανότητα καθοδήγησης ή επίβλεψης άλλων ειδικών λειτουργικών επιστημόνων ή ερευνητών και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. 3) Στη βαθμίδα Β: πέρα από τα παραπάνω προσόντα απαιτείται τεκμηριωμένη ικανότητα οργάνωσης και καθοδήγησης τεχνολογιών και αναπτυξιακών προγραμμάτων καθώς και ικανότητα συντονισμού και καθορισμού κατευθύνσεων στην έρευνα και ανάπτυξη επιμέρους έργων ενός προγράμματος. Απαιτείται επίσης, τεκμηριωμένη ικανότητα προώθησης των πρωτοποριακών ιδεών στην επιστήμη και την τεχνολογία, ανάτυξη νέων τεχνικών, καθώς και η αποφασιστική συμβολή στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών, τεχνολογικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παράλληλα απαιτούνται δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και συγκεκριμένη προσφορά στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας αναγνωρισμένη από επιστήμονες του οικείου κλάδου. 4) Στη βαθμίδα Α: πέρα από τα παραπάνω προσόστα, απαιτείται η τεκμηριωμένη ικανότητα ανάπτυξης και συντονισμού δραστηριοτήτων σε ευρύτερα πεδία έρευνας ή η τεκμηριωμένη ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού της μεταφοράς και ανάπτυξης τεχνολογιών και της δημιουργίας αντίστοιχων εργαστηρίων ή η τεκμηριωμένη ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού πρότυπων μονάδων και επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων. Επίσης απαιτείται η αναγνωρισμένη διεθνής συμβολή τους στην ανάπτυξη του επιστημονικού ή τεχνολογικού τομέα της ειδικότητας τους και η ύπαρξη ικανού συγγραφικού ή αναπτυξιακού έργου αναγνωρισμένου από τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα. 5) Η αξιολόγηση του έργου των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων για την πρόσληψη ή προαγωγή γίνεται με βάση τα ουσιαστικά προσόντα που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια α, β, γ, και δ, καθώς και τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης. Ειδικότερα συνυπολογίζονται για μεν την πρόσληψη στη Δ βαθμίδα, η παρουσίαση τεχνολογικού και αναπτυξιακού έργου, για δε την πρόσληψη ή προαγωγή στις βαθμίδες Γ, Β και Α και η συνεχής προσφορά του υποψηφίου στην επιστήμη και τεχνολογία. 5)Για την πρόσληψη ή προαγωγή των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων συγκροτούνται πενταμελείς ειδικές επιτροπές κρίσης από επιστήμονες της ΕΕΑΕ και του Εθνικού Πίνακα Κριτών του άρθρου 9, παρ. 13, εδάφιο δ, του Ν. 1514/85, του κλάδου δραστηριότητας του υπό κρίση προσωπικού. Η επιλογή των μελών αυτών των επιτροπών γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ που επιλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των ειδικών επιτροπών στις οποίες μετέχουν μέχρι (2) δύο επιστήμονες της ΕΕΑΕ βαθμίδας Α, εφ όσον πρόκειται για προαγωγή ή πρόσληψη στη βαθμίδα Α και βαθμίδων Α ή Β για τις άλλες βαθμίδες. Ένα από τα δύο μέλη είναι κατά προτίμηση ο προϊστάμενος της Δ/νσης για την οποία προορίζεται ο κρινόμενος. Εάν δεν υπάρχουν επιστήμονες των βαθμίδων που καθορίζονται παραπάνω, ως μέλη των ειδικών επιτροπών κρίσης μπορούν να ορισθούν μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ εφ όσον είναι μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ή ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, της ίδιας ή υψηλότερης βαθμίδας από τη θέση για την οποία γίνεται η κρίση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ειδικές επιτροπές κρίσης συμπληρώνονται από επιστήμονες του Εθνικού Πίνακα Κριτών. Το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ ορίζει ένα από τα μέλη της ειδικής επιτροπής, ως πρόεδρο, ένα ως εισηγητή, οποίος είναι κατά προτίμηση υπάλληλος της ΕΕΑΕ και έναν υπάλληλο της ΕΕΑΕ ως γραμματέα της επιτροπής. 6)Για την πρόσληψη η προαγωγή στις βαθμίδες Α, Β, Γ και Δ οι υποψήφιοι υποβάλλουν σε προθεσμία που ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ, σύντομη έκθεση δραστηριοτήτων και τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν. Για προαγωγή, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη γραπτή ή προφορική γνώμη του προϊσταμένου της διεύθυνσης του κρινόμενου. Ο εισηγητής λαμβάνοντας υπόψη το υποβαλλόμενο από κάθε κρινόμενο σημείωμα για την επιστημονική δράση ή και το έργο του καθώς και κάθε άλλο συνυποβαλλόμενο στοιχείο, συντάσσει την έκθεση του, η οποία με μέριμνα του Προέδρου ή και της διοίκησης της ΕΕΑΕ, διαβιβάζεται σε όλα τα μέλη της επιτροπής και να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο της έκθεσης και να παρουσιαστεί στην επιτροπή για να εκθέσει πρόσθετα στοιχεία, διευκρινίσεις ή και παρατηρήσεις. Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα, εφ όσον τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού της και για την πρόσληψη ή προαγωγή απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) θετικοί ψήφοι. Η ψήφος κάθε μέλους της επιτροπής καθώς και η αιτιολογία της καταχωρούνται στα πρακτικά τα οποία, υπογραφόμενα από τον πρόεδρο και το γραμματέα, κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού και κάθε κρινόμενος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει το πλήρες απόσπασμα που τον αφορά. 7)Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό διορίζεται με τριετή δοκιμαστική θητεία σε μία από τις τέσσερις βαθμίδες των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Με τη λήξη της τριετούς θητείας, ο ειδικός επιστήμονας κρίνεται με την ίδια διαδικασία για μονιμότητα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του, δεν ανανεώνεται η θητεία. Το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ μπορεί να αποφασίζει μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου την ένταξη του σε κενή θέση του κλάδου ειδικών τεχνικών επιστημόνων. Το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ έχει το δικαίωμα, μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, να αποφασίζει σε ειδικές περιπτώσεις τον απευθείας διορισμό σε μόνιμες θέσεις των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων στις βαθμίδες Α και Β, ακολουθούμενης πάντοτε της διαδικασίας κρίσεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 8)Η κρίση για την προαγωγή από βαθμίδα σε βαθμίδα των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου εφ όσον έχει τουλάχιστον τριετή υπηρεσία στη βαθμίδα που βρίσκεται. Ειδικότερα για την προαγωγή από βαθμίδα Γ και Β πρέπει επιπλέον να μην παραβιάζεται το ανώτατο ποσοστό των θέσεων Α και Β που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η κρίση πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα (3) τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που δεν κρίνονται προακτέοι στην επόμενη βαθμίδα παραμένουν στη βαθμίδα τους και επανακρίνονται μετά από αίτηση τους, την οποία υποβάλλουν τουλάχιστον (2) δύο χρόνια μετά την ημερομηνία της κρίσεως περί μη προαγωγής των. 2.Κλάδος ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων. 1)Συνιστώνται εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΠΕ των ειδικών τεχνικών επιστημόνων. 2)Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την προκήρυξη κενών θέσεων. 3)Προσόν διορισμού στις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζεται το αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών θετικών Επιστημών της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας. Απαραίτηση είναι και η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες, αγγλική, γαλλική ή γερμανική. 3.Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 1)Συνιστώνται (20) είκοσι θέσεις του κλάδου Τε Τεχνολογικών Εφαρμογών. 2)Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 3)Προσόντα διορισμού, κατά ειδικότητα, στις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/88, καθώς και ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας. Απαραίτητη είναι και η άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες, αγγλική, γαλλική ή γερμανική. 4.Κλάδος ΔΕ Τεχνικός. 1)Συνιστώνται (10) δέκα θέσεις του κλάδου ΔΕ Τεχνικού. 2)Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με τη προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 3)Προσόντα διορισμού, κατά ειδικότητα, στις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/88. Β. Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό 1.Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός. Συνιστώνται (4) τέσσερις θέσεις του κλάδου αυτού. Προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/88. 2.Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Λογιστικός. Συνιστώνται (7) επτά θέσεις του κλάδου αυτού. Προσόντα διορισμού, κατά ειδικότητα, στις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 194/ 88. 3.Κλάδος ΥΕ Επιμελητών. Συνιστάται (1) μία θέση του κλάδου αυτού. 4.Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. Συνιστάται (1) μία θέση του κλάδου αυτού. Προσόντα διορισμού των ανωτέρω περ. 3, 4 του παρόντος τμήματος είναι τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 194/88. Κεφάλαιο Γ Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άρθρο Άρθρο 10 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 1.Συνιστώνται (7) επτά οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται στην προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων. 2.Τα απαραίτητα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 194/ 1988 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991. Άρθρο 11 Προσωπικό με έμμισθη εντολή Συνιστάται μία θέση δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. Άρθρο 12 Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων της ΕΕΑΕ 1 α. Προϊστάμενος της κάθε Δ/νσης είναι ο Δ/ντής. Ο Διευθυντής έχει ιδίως την ευθύνη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Διεύθυνσης, την κατάρτιση και εισήγηση στο Δ.Σ. σχεδίων σχετικά με κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή με απόφαση του Δ.Σ. 1 β. Προϊστάμενος κάθε Τμήματος είναι ο Τμηματάρχης, ο οποίος έχει την ευθύνη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του τμήματος του. 2α.Ως Διευθυντής στις Διευθύνσεις: α) Ρυθμιστικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας, β) Αδειών και Ελέγχων και γ) Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και ως Τμηματάρχης σε κάθε ένα από τα τμήματα αυτών των Διευθύνσεων, ορίζονται Επιστήμονες που προέρχονται από τον κλάδο των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων βαθμίδας Α ή Β. Για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, ως βαθμοί νοούνται οι αντίστοιχες βαθμίδες των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων. Ο Διευθυντής και ο Τμηματάρχης τοποθετούνται με πενταετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ για πέντε (5) ακόμα έτη. Ο Διευθυντής και ο Τμηματάρχης, μετά τη λήξη της θητείας τους, μπορούν, να ενταχθούν αυτόματα σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων Α και Β βαθμίδας αντίστοιχα, που συνιστώνται αυτοδικαίως, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης τους και οι οποίες καταργούνται με την αποχώρηση των υπαλλήλων από την Υπηρεσία. 2β.Της Δ/νσης Διοικητικού και Τεχνικής Υποστήριξης και Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 3.Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρις ότου πληρωθούν οι θέσεις των Διευθυντών σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες διαδικασίες, το Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να τοποθετεί ως προσωρινούς Διευθυντές των Δ/νσεων α) Ρυθμιστικής Πολιτικής, Ασφάλειας και Ακτινοπροστασίας, β) Αδειών και Ελέγχων και γ) Έρευνας, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες βαθμίδας Α ή Β. Άρθρο 13 Αποσπάσεις Επιτρέπεται απόσπαση ερευνητών, επιστημονικού προσωπικού, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων από άλλα εθνικά, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα στην ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1514/85. Άρθρο 14 Υποτροφίες Κάθε έτος, κατά μήνα Ιανουάριο, το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ εισηγείται στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας τη χορήγηση υποτροφιών σε επιστήμονες, τεχνικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 παρ. 2ε του Ν. 1733/87, στο άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. α και στο άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 1514/85. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος του Οργανισμού Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. των άρθρων 28 του Ν. 1733/1987 και ειδικότερα της παραγράφου 5 αυτού (ΦΕΚ Α 171) και 25 παρ. 1 εδάφια α, β, γ και παρ. 3 του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ Α 13). β. του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
  • Το άρθρο 29Α του Νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ Α 154) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις».
  • Το Νόμο 2085/92 (ΦΕΚ 170/Α/20.10.1992) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».
  • Την από 18.1.1991 σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΓΣΕ).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού κατά το τρέχον οικονομικό έτος, για τη δαπάνη δε που θα προκληθεί κατά τα επόμενα τρία οικονομικά έτη, ύψους 196.646.674 δραχμών, θα εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/320 και με τον ΚΑΕ 5214.
  • Την υπ αριθ. Υ. 2009/20.5.1993 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 365).
  • Την υπ αριθ. Υ. 1938/9.12.1992 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 727/Β/92), όπως τροποποιήθηκε με τη υπ αριθ. Υ. 1977/26.1.1993 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β 23).
  • Την υπ αριθ. 548/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Βιομηχανίας Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-05 Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1977 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992