ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/408

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Εργαστήριο με τον τίτλο «Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου», το οποίο καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της μεθοδολογίας του σχεδιασμού και της ρυθμίσεως του χώρου, με την λήψη υπόψη των αλληλοσυσχετισμών και αλληλεξαρτήσεων στον χώρο και στον χρόνο και των συνθέτων διαδικασιών και πολυπλόκων σχέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες των σχέσεων παραγωγής του χώρου και των εν γένει παραγωγικών δομών και σχέσεων. Το Εργαστήριο προωθεί επίσης την συνεργασία επιστημονικών κλάδων με σκοπό την ανάπτυξη και εξέλιξη κοινών τόπων στα επίπεδα θεωρίας, μεθοδολογίας και μέτρων πολιτικής. Ειδικότερα, το Εργαστήριο ασχολείται με την ανάπτυξη της διεπιστημονικής συνεργασίας γύρω από τους εξής κυρίως άξονες: - Την συγκρότηση του χώρου και την αλληλεξάρτησή του με το χρόνο. - Τις μορφές κατανάλωσης, καθώς και τις χωρικές και κοινωνικές της διαστάσεις. - Τον ελεύθερο χρόνο, την αναψυχή, την πολιτισμική πρακτική και τις χωρικές του επιπτώσεις. - Τη μεταβιομηχανική οργάνωση και μεταμοντέρνα πρακτική. - Τη μεθοδολογία και σχεδιαστική πρακτική. -Τις θετικές επιστήμες και τις χωρο-ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες. Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α 173) και β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
  • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (συν. 3.3.1993).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το οικονομικό έτος 1993, για τα δε επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 800.000 δραχμών κατ εκτίμηση, η οποία θα καλυφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.
  • Την 409/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-05 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/174
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία