ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/409

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εκπαίδευση, απόκτηση πτυχίων και εξειδικεύσεων -Βαθμολογική εξέλιξη Αερολιμενικών"
1.  
  Οι διοριζόμενοι στον κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών, υπάλληλοι της ΥΠΑ υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε Αερολιμενικές υπηρεσίες επί μία συνεχή δεκαετία από της εισόδου των στον κλάδο Αερολιμενικών και να υποστούν την προβλεπόμενη από την κείμενη, κάθε φορά, νομοθεσία για τον κλάδο τους εκπαίδευση. Η μη πραγματοποίηση της υπό του προηγουμένου εδαφίου υποχρεώσεως για συνεχή επί δεκαετία υπηρέτηση σε Αερολιμενικές Υπηρεσίες, αναστέλλει το δικαίωμα κρίσεως για προαγωγή του υπαλλήλου σε κάθε ένα από τους επόμενους του εισαγωγικού για τον κλάδο του βαθμούς και για όσο χρόνο διαρκεί η μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής. Ομοίως αναστέλλεται το δικαίωμα κρίσεως του υπαλλήλου προς προαγωγήν αν δεν έχει αποκτήσει το πτυχίο επιμελητού πτήσεων και μία τουλάχιστον εκ των εξειδικεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και εντός των προθεσμιών που ορίζονται σ αυτό.
2.  
  Οι υπάλληλοι του κλάδου Αερολιμενικών υποχρεούνται όπως μέσα σε τρία χρόνια από του διορισμού των και μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), αποκτήσουν το Πτυχίο Επιμελητού Πτήσεων αεροσκαφών και μία από τις εξειδικεύσεις εις τους ακόλουθους τομείς έργου Αερολιμενικών:
 1. Αεροπορικής εκμετάλλευσης Β. Ασφάλειας Αεροδρομίων.
 2. Αερολιμενικού Ελέγχου
 3. Ελέγχου Περιοχής Κίνησης Αεροσκαφών.
 4. Εφόσον συντρέχουν συνθήκες που δυσχεραίνουν την εκπαίδευση των υποψηφίων για απόκτηση του ανωτέρου πτυχίου και των εξειδικεύσεων, είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών να παρατείνεται η κατά τα ανωτέρω τριετία για ένα ακόμη έτος.
3.  
  Μέχρις αποκτήσεως του Πτυχίου Επιμελητού Πτήσεων και μιας των εξειδικεύσεων, που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται η δόκιμη υπηρεσία και αναστέλλεται η μονιμοποίηση του υπαλλήλου, η οποία θα ανατρέχει στο χρόνο συμπλήρωσης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η αναστολή αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες. Ο υπάλληλος που δεν θα αποκτήσει το Πτυχίο Επιμελητού Πτήσεων και μια από τις εξειδικεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού κρίνεται για μονιμοποίηση και αν μεν κριθεί μονιμοποιητέος, μονιμοποιείται και μετατάσσεται σε άλλους κλάδους της ιδίας κατηγορίας είτε Δημόσιας Υπηρεσίας είτε Ν.Π.Δ.Δ., αν δε κριθεί μη μονιμοποιητέος, απολύεται από την Υπηρεσία. Η μετάταξη σε άλλες Υπηρεσίες γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του οικείου Υπουργού, σε κλάδους και θέσεις ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του μετατασσομένου. Ο καθορισμός της Υπηρεσίας στην οποία θα γίνει η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
4.  
  Μέσα σε τέσσερα χρόνια από την απόκτηση του Πτυχίου Επιμελητών Πτήσεων αεροσκαφών και μιας των εξειδικεύσεων, ο υπάλληλος υποχρεούται να αποκτήσει και τις λοιπές εξειδικεύσεις που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου αυτού. Αρθρο 2 Βαθμίδες καθηκόντων Διά του παρόντος καθιερώνονται τέσσερις βαθμίδες καθηκόντων στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου Αερολιμενικών, ως κατωτέρω: ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Σ αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) και φέρουν τον τίτλο του «Δόκιμου Αερολιμενικού». ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Σ αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι μετά την απόκτηση του Πτυχίου Επιμελητού Πτήσεων Αεροσκαφών και τουλάχιστον μιας των εξειδικεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος και φέρουν τον τίτλο του «Αερολιμενικού Γ». ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Σ αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι που έχουν οκτώ τουλάχιστον χρόνια στον κλάδο Αερολιμενικών και έχουν ασκήσει επί μία τριετία καθήκοντα μιας ή περισσοτέρων από τις εξειδικεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος. Οι υπάλληλοι αυτοί φέρουν τον τίτλο του «Αερολιμενικού Β ». ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Σ αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στον κλάδο Αερολιμενικών και έχουν ασκήσει επί μία οκταετία τα καθήκοντα μιας ή περισσοτέρων από τις εξειδικεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφο 2 του παρόντος και φέρουν τον τίτλο του «Αερολιμενικού Α».
Άρθρο 3 "Θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών"
1.  
  Για την τοποθέτηση ως Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Διευθυντών Τμηματαρχών σε υπηρεσίες Αερολιμενικών απαιτούνται, πέραν των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία προσόντων και τα εξής:
 1. Για την τοποθέτηση ως Προϊσταμένου Δ/νσης ο υπάλληλος πρέπει να έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια στην Τέταρτη Βαθμίδα (Αερολιμενικός Α επί πενταετία)
 2. Για την τοποθέτηση ως Προϊσταμένου Τμήματος ο υπάλληλος πρέπει να βρίσκεται στην Τέταρτη Βαθμίδα καθηκόντων (Αερολιμενικός Α).
 3. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τα προσόντα της βαθμίδας αυτής μπορεί να τοποθετείται ως Προϊστάμενος Αερολιμενικός Β.
 4. Σε μονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου μπορεί να τοποθετείται ως Προϊστάμενος και Αερολιμενικός Γ
2.  
  Κατά την τοποθέτηση Διευθυντών και Τμηματαρχών στις επί μέρους Αερολιμενικές υπηρεσίες θα λαμβάνονται επίσης υπόψη και τα ακόλουθα:
 1. Μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό σε θέματα Αερολιμενικού έργου
 2. Εργασίες, μελέτες και εκδόσεις εγχειριδίων σε αντικείμενα Αερολιμενικού έργου
Άρθρο 4
1.  
  Υπάλληλοι του κλάδου Αερολιμενικών που τοποθετούνται σε θέσεις Αερολιμεναρχών ή αποστέλλονται για εκπαίδευση σε θέματα του κλάδου των στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, θεωρούνται ότι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα των Αερολιμενικών που είχαν προ της τοποθετήσεως των ως Αερολιμεναρχών ή της αποστολής των για εκπαίδευση
2.  
  Όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι μέχρις ότου περάσουν τη βασική τους εκπαίδευση από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα φυλακής Αερολιμενικού Ελέγχου και θα συμμετέχουν ως ασκούμενοι χωρίς να τους ανατίθενται υπεύθυνα καθήκοντα. Οι υπάλληλοι του κλάδου των Αερολιμενικών οι οποίοι πρόκειται μετά την αποφοίτηση τους από την ΣΠΟΑ να μετατεθούν σε Αερολιμενικές υπηρεσίες περιφερειακών αεροδρομίων, εφόσον θα εργάζονται μόνοι τους (πρωινή εργασία ή σε βάρδια) θα περνούν υποχρεωτικά ειδική μηνιαία πρακτική εξάσκηση σε Αερολιμενικά καθήκοντα στην 24ωρη φυλακή της Αερολιμενικής Διεύθυνσης του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών και μετά θα μετατίθενται.
Άρθρο 5
1.  
  Οι Αερολιμενικοί που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέσεις που δεν ανήκουν σε Αερολιμενικές Υπηρεσίες και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή Δημόσια Υπηρεσία, εντάσσονται στην Τέταρτη βαθμίδα καθηκόντων και μπορούν να τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμήματος σε Αερολιμενικές Υπηρεσίες
2.  
  Οι υπηρετούντες στην ΥΠΑ Αερολιμενικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετή προϋπηρεσία σε Αερολιμενικές υπηρεσίες μετακινούνται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος, σε υπηρεσίες που ασκούνται Αερολιμενικά καθήκοντα, προκειμένου να συμπληρώσουν δεκαετή υπηρεσία στα καθήκοντα αυτά. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι έχοντες υπερδεκαπενταετή υπηρεσία στον κλάδο Αερολιμενικών. Όσοι από τους ανωτέρω υπαλλήλους έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν την τοποθέτηση τους σε Αερολιμενικές υπηρεσίες, υποχρεούμενης της Υπηρεσίας να μετακινήσει τούτους σύμφωνα με την αίτησή τους μέσα σε διάστημα έξι μηνών.
3.  
  Για την κατάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων σε βαθμίδες καθηκόντων προσμετράται ο χρόνος από της απόκτησης του πιστοποιητικού μιας ή περισσοτέρων εξειδικεύσεων μέχρι σήμερα, θεωρουμένου ότι έκτοτε και μέχρι σήμερα ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την κατάταξη σε βαθμίδες καθηκόντων, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στη βαθμίδα που κατατάχθηκε ο υπάλληλος. Η κατά τα ως άνω ένταξη των υπαλλήλων σε βαθμίδες καθηκόντων θα γίνει από τη Διεύθυνση Αερολιμένων της ΚΥ/ΥΠΑ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού και θα εγκριθεί από το Διοικητή της ΥΠΑ.
4.  
  Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων θα βεβαιώνεται από τη μονάδα στην οποία έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί ο υπάλληλος μετά από σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο (2) Αερολιμενικούς Α βαθμίδας, οριζόμενους από το Διοικητή της ΥΠΑ και ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Αερολιμενικών, οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Η θητεία της επιτροπής αυτής είναι τριετής.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1558/85 (137/Α) «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» και ειδικότερα της παραγρ. 5 του άρθρου 24, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 51/75 (125/Α) «περί αναδιοργάνωσης των Δημοσίων Πολιτικών Υπηρεσιών». β) Του Ν.Δ. 714/70 (238/Α) «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83 (35/Α-). γ) Του άρθρου 39 του Ν. 1959/91 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (123/Α). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154). ε) Του Π.Δ. 56/89 «Οργανισμός της ΥΠΑ» (28/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 35/93 (Α/13).
 • Την αριθ. Υ.2009/20.5.1993 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365 Β71993).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 633/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Μεταφορών -Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993