Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εκπαίδευση, απόκτηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης, άδειας ειδικότητας και βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων των κλάδων Ηλεκτρονικών της ΗΠΑ."
1.  
  Οι διοριζόμενοι στους κλάδους Ηλεκτροικών ΠΕ4 και ΤΕ4 υπάλληλοι της ΥΠΑ υποχρεούνται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες Ηλεκτρονικών στις οποίες είναι εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα που εξυπηρετούν την Αεροναυτιλία, την ασφάλεια αεροσκαφών και επιβατών καθώς και σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα ανωτέρω συστήματα, επί εννέα (9) συνεχή έτη απο του διορισμού των. Για την συμπλήρωση της εννεατίας συμπεριλαμβάνονται και τα διαστήματα που θα εκπαιδεύονται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας, ή σε αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού ή σε κατασκευαστικούς οίκους, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση με την ΥΠΑ, ή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό οργανισμό του εσωτερικού ή εξωτερικού, σε θέματα Ηλεκτρονικών για να υποστούν την προβλεπόμενη από την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία βασική εκπαίδευση ή και αυτή που απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Μονάδες με εγκατεστημένα Ηλεκτρονικά συστήματα είναι:.
 1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας
 2. Μονάδες Ηλεκτρονικών Αερολιμένων
 3. Ραδιοβοηθήματα
 4. Τηλεπικοινωνιακοί Σταθμοί
 5. Μονάδες RΑDΑR.
 6. Μονάδες που υποστηρίζουν τα ανωτέρω Ηλεκτρονικά συστήματα και εξυπηρετούν την Αεροναυτιλία είναι οι κάτωθι, που προβλέπονται απο τον Οργανισμό της ΥΠΑ:.
 7. Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Λογιστικού και Εφοδιαστικού Κέντρου (ΛΕΚ)
 8. Το τμήμα Εκσυγχρονισμού Συστήματος εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΣΕΚ)
 9. Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
2.  
  Γ ια να αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως προς προαγωγή στους επόμενους του εισαγωγικού για τον κλάδο τους βαθμούς, οι υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών ΠΕ4 και ΤΕ4, υποχρεούνται:
 1. Να αποκτήσουν ένα τουλάχιστον πιστοποιητικό εξειδίκευσης απο τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από του διορισμού τους στην ΥΠΑ
 2. Να έχουν αποκτήσει άδεια ειδικότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού
3.  
  Μόνη η άδεια ειδικότητας επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων στις υπηρεσίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Ο κάτοχος της είναι υπεύθυνος να υπογράφει για την επιχειρησιακή και την λειτουργική ετοιμότητα των Ηλεκτρονικών συστημάτων της ειδικότητας του.
4.  
  Η άδεια ειδικότητας χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας μετά την συμπλήρωση ενός (1) έτους υπηρεσίας στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών του άρθρου 1 του παρόντος για τις οποίες έχει αποκτηθεί πιστοποιητικό εξειδίκευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας ειδικότητας είναι η έκδοση βεβαίωσης από τον αρμόδιο προϊστάμενο Ηλεκτρονικών για την ικανότητα του υπαλλήλου να υπηρετήσει τις προαναφερόμενες Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις. Η άδεια ειδικότητας είναι σε ισχύ εφόσον ο κάτοχος της δεν απέσχε από την άσκηση των εξ αυτής απορρεόντων καθηκόντων επι συνεχές διάστημα, μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο κάτοχος της απέχει από την άσκηση των εκ της ειδικότητας του απορρεόντων καθηκόντων διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών δέον όπως προ της αναλήψεως υπευθύνως των καθηκόντων του ασκήσει αυτά υπό την επίβλεψη ετέρου υπευθύνου Ηλεκτρονικού της αυτής ειδικότητας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν παρέχεται στον υπάλληλο η δυνατότητα εξέτασης του για ανανέωση ισχύος της άδειας του απο 3μελή επιτροπή απαρτιζόμενη:.
 1. Από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ (ΚΥ/ΥΠΑ) ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σαν Πρόεδρο
 2. Από δύο υπαλλήλους κλάδου Ηλεκτορνικών κατόχους εν ισχύει σχετικής άδειας
5.  
  Πιστοποιητικά εξειδίκευσης - επιμόρφωσης υποχρεούνται να αποκτήσουν οι υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ, ανάλογα με τις ανάγκες της και διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες:
 1. Τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και Ειδικών συστημάτων Αερολιμένων
 2. Ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων
 3. RΑDΑR
 4. Ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτοματισμού
 5. Απο αέρα ελέγχου Ηλεκτρονικών συστημάτων Αεροναυτιλίας και οπτικών συστημάτων
6.  
  Πιστοποιητικά εξειδίκευσης χορηγούνται απο τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) για εκπαιδεύσεις που γίνονται απο αυτή ή από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ή κατασκευαστικούς οίκους στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, καθώς και από το Ινστιτούτο ΕURΟCΟΝΤRΟL και την Ακαδημία Federal Ανiatiοn Αdministratiοn (FΑΑ). Τα πιστοποιητικά χορηγούνται για εκπαιδεύσεις διάρκειας άνω των εκατό (100) ωρών αθροιστικά και για αντικείμενα που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης συστημάτων -συσκευών που θα εκδίδεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ και εφόσον οι εν λόγω εκπαιδεύσεις είναι ενταγμένες σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΥΠΑ.
7.  
  Μέχρι αποκτήσεως άδειας ειδικότητας όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους παρατείνεται η δόκιμη υπηρεσία και αναστέλλεται η μονιμοποίηση του υπαλλήλου η οποία θα ανατρέχει στο χρόνο συμπλήρωσης της δοκιμαστικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η ανωτέρω αναστολή δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δώδεκα (12) μήνες. Στην συνέχεια ο υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν αποκτήσει άδεια ειδικότητας κρίνεται για μονιμοποίηση και αν μεν κριθεί μονιμοποιητέος, μονιμοποιείται και μετατάσσεται σε άλλους κλάδους της ίδιας κατηγορίας είτε Δημόσιας Υπηρεσίας είτε Ν.Π.Δ.Δ. αν δε κριθεί μη μονιμοποιητέος, απολύεται από την Υπηρεσία. Η μετάταξη σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες γίνεται με κοινή απόφαση των Υπορυγών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο καθορισμός της Υπηρεσίας όπου θα μεταταγεί γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
8.  
  Άδεια ειδικότητας δύναται να χορηγηθεί και για δεύτερο ή τρίτο πιστοποιητικό εξειδίκευσης τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 2
1.  
  Δια του παρόντος καθιερώνονται τέσσερις βαθμίδες καθηκόντων στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών ΠΕ4 και ΤΕ4 της ΥΠΑ ως κάτωθι: - Πρώτη βαθμίδα: Σε αυτήν εντάσσονται υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους στην βασική εκπαίδευση απο την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας και φέρουν τον τίτλο του «Δόκιμου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας». - Δεύτερη βαθμίδα: Σε αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών της πρώτης βαθμίδας μετά την απόκτηση άδειας ειδικότητας εφόσον έχει παρέλθει τετραετία από τον διορισμό τους στην ΥΠΑ και φέρουν τον τίτλο του «Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας Β». - Τρίτη βαθμίδα: Σε αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών της δεύτερης βαθμίδας μετά από επτά (7) έτη τουλάχιστον υπηρεσίας σε κλάδο Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ και τριετή άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από τις κατά το άρθρο ένα (1) του παρόντος άδειες ειδικότητας και φέρουν τον τίτλο του «Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας Α». - Τέταρτη βαθμίδα: Σε αυτήν εντάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων Ηλεκτρονικών της τρίτης βαθμίδας μετά δεκαετή, αν πρόκειται για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή δεκατετραετή, αν πρόκειται για υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, τουλάχιστον υπηρεσία σε κλάδο Ηλεκτρονικών της ΗΠΑ και εφόσον είναι κάτοχοι δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικών εξειδίκευσης του άρθρου 1 του παρόντος και μίας (1) άδειας ειδικότητας σε ισχύ και έχουν ασκήσει για εννέα (9) έτη τα καθήκοντα που απορρέουν από τις κατεχόμενες άδειες φέρουν δε τον τίτλο του «Ηλεκτρονικού Αρχιμηχανικού Ασφαλείας Εναερίου Κυκλοφορίας». Η μη απόκτηση δεύτερου πιστοποιητικού εξειδίκευσης οφειλόμενη σε Υπηρεσιακούς λόγους, δεν αποτελεί κώλυμα ένταξης στην τέταρτη βαθμίδα. Ο τυχόν πλεονάζον χρόνος μετά την κατάταξη σε βαθμίδα καθηκόντων θεωρείται ότι έχει διανυθεί στη βαθμίδα στην οποία κατατάχθηκε ο υπάλληλος.
2.  
  Η κατά το παρόν άρθρο ένταξη των υπαλλήλων κλάδων Ηλεκτρονικών σε βαθμίδες καθηκόντων γίνεται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ, με βάση την γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος και εγκρίνεται απο τον Διοικητή της ΥΠΑ
3.  
  Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κρίνονται για προαγωγή στον βαθμό του Τμηματάρχη Β και προάγονται σε χρόνο υπηρεσίας μικρότερο των δέκα (10) ετών κατατάσσονται στην Τέταρτη βαθμίδα καθηκόντων, από της ημερομηνίας προαγωγής των, εφ όσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων μόνον εκείνων που αναφέρονται στον χρόνο υπηρεσίας και τον χρόνο ασκήσεως καθηκόντων που απορρέουν από τις κατεχόμενες άδειες
Άρθρο 3 "Για την τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών και Τμηματαρχών στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών απαιτούνται, πέραν των προβλεπομένων απο την κείμενη νομοθεσία προσόντων και τα εξής:"
1.  
  Για την τοποθέτηση των Διευθυντών σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ο υπάλληλος κλάδων Ηλεκτρονικών πρέπει να έχει συμπληρώσει τρία (3) χρόνια στην τέταρτη βαθμίδα καθηκόντων. Αν δεν υπάρχει Ηλεκτρονικός τετάρτης βαθμίδας με τριετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, στη Διεύθυνση μπορεί να τοποθετηθεί ως Διευθυντής ηλεκτρονικός τετάρτης βαθμίδας με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
2.  
  Για την τοποθέτηση Τμηματάρχη σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος ο υπάλληλος κλάδων Ηλεκτρονικών πρέπει να βρίσκεται στην τέταρτη βαθμίδα καθηκόντων. Αν δεν υπάρχει Ηλεκτρονικός τετάρτης βαθμίδας σε Τμήμα μπορεί να τοποθετηθεί ως Τμηματάρχης Ηλεκτρονικός τρίτης βαθμίδας.
3.  
  Σε μονάδες Ηλεκτρονικών που λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου μπορεί να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος και Ηλεκτρονικός δεύτερης βαθμίδας
4.  
  Ως Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθου, νοούνται οι Υπηρεσίες όπου είναι εγκατεστημένα Ηλεκτρονικά συστήματα που εξυπηρετούν την Αεροναυτιλία, την ασφάλεια αεροσκαφών και επιβατών καθώς και αυτές που υποστηρίζουν τα ανωτέρω συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος
Άρθρο 4 "Ειδικές διατάξεις"
1.  
  Υπάλληλοι κλάδων Ηλεκτρονικών που τοποθετούνται σε θέσεις Αερολιμεναρχών ή λοιπές γενικές θέσεις ή αποστέλλονται για εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρονικών στο εσωτερικό ή εξωτερικό θεωρούνται ότι συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα που απορρέουν από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 άδειες ειδικότητας τα οποία ασκούσαν προ της τοποθετήσεως τους στις προαναφερόμενες θέσεις ή της αποστολής τους για εκπαίδευση, με τον περιορισμό του άρθρου 1 παράγραφος 4 περί ανανεώσεως ισχύος άδειας ειδικότητας
Άρθρο 5
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υπηρετούντες στην ΥΠΑ υπάλληλοι κλάδων Ηλεκτρονικών που δεν έχουν συμπληρώσει εννεατή προϋπηρεσία στις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υπηρεσίες μετακινούνται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στις υπηρεσίες αυτές. Της υποχρεώσεως αυτής εξαιρούνται οι έχοντες υπερδωδεκαετή υπηρεσία σε κλάδο ηλεκτρονικών προκειμένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και υπερδεκατετραετή υπηρεσία προκειμένου για υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ ή υπερδεκαετή υπηρεσία σε κλάδο ηλεκτρονικών εφόσον προέρχονται εκ μετατάξεως από άλλο κλάδο της ΥΠΑ.
2.  
  Για την πρώτη κατάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων των κλάδων ηλεκτρονικών ΠΕ4 και ΤΕ4 σε βαθμίδες καθηκόντων προσμετράται ο χρόνος απο της προσλήψεως τους στην ΥΠΑ μέχρι σήμερον ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν ή όχι σε Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και η κατάταξη τους γίνεται ως κάτωθι:
 1. Οι έχοντες συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος υπηρεσίας σε κλάδο ηλεκτρονικών της ΥΠΑ κατατάσσονται στην Πρώτη βαθμίδα καθηκόντων
 2. Οι έχοντες συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας σε κλάδο ηλεκτρονικών της ΥΠΑ κατατάσσονται στη Δεύτερη βαθμίδα καθηκόντων
 3. Οι έχοντες συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υπηρεσίας σε κλάδο ηλεκτρονικών της ΥΠΑ κατατάσσονται στην Τρίτη βαθμίδα καθηκόντων
 4. Οι έχοντες συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον κλάδο ηλεκτρονικών κατηγορίας ΠΕ ή δεκατέσσερα (14) έτη υπηρεσίας στον κλάδο ηλεκτρονικών κατηγορίας ΤΕ κατατάσσονται στην Τετάρτη βαθμίδα καθηκόντων.
 5. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κρίνονται για προαγωγή στον βαθμό του Τμηματάρχη Β και προάγονται σε χρόνο υπηρεσίας μικρότερο των δέκα (10) ετών, κατατάσσονται στην τέταρτη βαθμίδα καθηκόντων απο της ημερομηνίας προαγωγής των.
 6. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την κατάταξη σε βαθμίδες θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην βαθμίδα την οποία κατατάχθηκε ο υπάλληλος.
 7. Η κατα τα ανωτέρω ένταξη των υπαλλήλων κλάδων ηλεκτρονικών σε βαθμίδες καθηκόντων θα γίνει απο την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ με βάση στοιχεία της Διεύθυνσης Διοικητικού ως προς τον χρόνο υπηρεσίας των ^υπαλλήλων και θα εγκριθεί από τον Διοικητή της ΥΠΑ.
 8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υπάλληλοι κλάδων ηλεκτρονικών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης διάρκειας εκπαίδευσης 100 διδακτικών ωρών τουλάχιστον προκειμένου να αποκτήσουν άδεια ειδικότητας θα πρέπει να έχουν ασκήσει τα αντίστοιχα καθήκοντα που απορρέουν απο το άρθρο 1 του παρόντος επί τριετία τουλάχιστον.
3.  
  Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων κάποιας ειδικότητας βεβαιώνεται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας η οποία ενεργεί για την κατάταξη σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, μετά σύμφωνη γνώμη πενταμελούς επιτροπής που αποτελείται από τρεις ηλεκτρονικούς Τετάρτης βαθμίδας οριζόμενους από τον Διοικητή της ΥΠΑ και δύο εκπροσώπους των Συλλόγων Ηλεκτρονικών οριζόμενους με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Η θητεία της επιτροπής είναι 2ετής.
4.  
  Από ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και για μία διετία, η άδεια ειδικότητας που έχει χορηγηθεί για ένα τύπο ηλεκτρονικού συστήματος μιας των αναφερομένων κατηγοριών του άρθρου 1 παράγραφος 5 ισχύει για όλους τους τύπους των ηλεκτρονικών συστημάτων της κατηγορίας
5.  
  Από ενάρξεως ισχύος του παρόντος και για μία δεκαετία τα πιστοποιητικά της κατηγορίας «Β» της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και οι σχετικές άδειες ειδικότητας της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου δύνανται να καλύπτουν τις Υπηρεσιακές ανάγκες των πιστοποιητικών της κατηγορίας «Α» της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και τις σχετικές άδειες ειδικότητας της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου για όλους τους Αερολιμένες πλην των Διεθνών Κρατικών Αερολιμένων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 51/1975 (Α 125). β. Τού Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δειυθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (238/ Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1340/83 (35/Α). γ. Του άρθρου 40 του Ν. 1959/89 «για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (123Α). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). ε. Το Π.Δ. 56/89 (28Α) «Οργανισμός της ΥΠΑ» (28Α), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 35/93 (13Α).
 • Την αριθ. Υ. 2009/2Ο.5.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β/21.5.93).
 • Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 636/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2009 2002
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1959 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Μετατροπή του Συνδέσμου Υδρεύσεως Ελασσόνας σε ενιαία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ». 1996/316 1996
Επιθεωρητές Προτύπων Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες και Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης Ασφαλείας του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2005/165 2005
Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2018/85 2018