ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/412

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση των περί βοηθών φαρμακείων διατάξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως (Ο.Π.Υ.) κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου υπηρετούντες σε Στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού βοηθού φαρμακείου, κατά τις περί βοηθών φαρμακείων διατάξεις, μετά από άσκηση τριών (3) ετών στα φαρμακεία αυτά.
2.  
  Η έναρξη της άσκησης δηλώνεται στην Υπηρεσία Υγείας της Νομαρχίας, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το Στρατιωτικό φαρμακείο ή Νοσοκομείο από τον Προϊστάμενο του φαρμακείου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την τακτική άσκηση του μαθητευτόμενου, ενημερώνοντας κάθε έξι μήνες την Υπηρεσία αυτή για την κανονική άσκηση του μαθητευόμενου
3.  
  Η άσκηση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί βοηθών φαρμακείων διατάξεις
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 5607/32 (ΦΕΚ 300/Α) «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α).
 • Την Υ. 1938/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 727/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 627/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-06 Συμπλήρωση των περί βοηθών φαρμακείων διατάξεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/175
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΝΟΜΟΣ 1932/5607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5607 1932
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία