ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/414

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δ/νσης και Ανεξάρτητων Ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Διεύθυνσης Σχέσεων Ελλάδας -Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Διεύθυνση Σχέσεων Ελλάδας - Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με γενικό σκοπό το συντονισμό και την προώθηση κοινοτικών θεμάτων αρμοδιότητας [...]"
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχέσεων Ελλάδας -Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
 1. Τμήμα Πολιτιστικής Πολιτικής και Σχεδιασμού:
 2. -Η παρακολούθηση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς για τη διαμόρφωση προτάσεων προς τα διάφορα κοινοτικά όργανα.
 3. Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
 4. Η μέριμνα σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ για διεθνείς συναντήσεις, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. -Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και την προώθηση των εθνικών θέσεων και ενδιαφερόντων στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη μέριμνα για επιμόρφωση - μετεκπαίδευση στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης. -Η παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με τα οπτικοακουστικά μέσα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 5. Τμήμα Εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής:
 6. -Η παρακολούθηση των εργασιών κατάρτισης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τους συναρμόδιους φορείς. -Η παρακολούθηση της προόδου όλων των έργων υποδομής που είναι ενταγμένα στα Κοινοτικά Προγράμματα και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. -Η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, για την τροποποίηση των έργων ΕΤΠΑ που είναι ενταγμένα στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), όταν τούτο απαιτείται. -Η ευθύνη κατάρτισης προγραμμάτων έργων ΕΤΠΑ σε συνεργασία με τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
 7. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Εκπαίδευσης. -Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικών επιμορφωτικών ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). -Η παρακολούθηση της προόδου και του Βαθμού υλοποίησης των ενεργειών αυτών και η λήψη αποφάσεων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον τομέα του Πολιτισμού. -Η αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από τα χρηματοδοτικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα από το ΕΚΤ, οι Οικονομικές Σχέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου και των Διεθνών Οργανισμών με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες καθώς και η σχετική ενημέρωση και ο συντονισμός όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων. -Η διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής σε Κοινοτικές πρωτοβουλίες και δράσεις εκτός των διαρθρωτικών ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, καθώς επίσης και η ευθύνη κατάρτισης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, των σχετικών προτάσεων και η υποβολή τους στα αρμόδια όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. -Η συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, τις Περιφέρειες και τον Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής συνεργασίας αρμοδιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς επίσης και με τους εκπροσώπους της Ελλάδας στην Επιτροπή Περιφερειών, που συστάθηκε με το άρθρο 198Α της Συνθήκης της ΕΟΚ, όπως προσετέθη με το άρθρο Ζ 67 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2077/1992 (ΦΕΚ 136/Α).
 8. Τμήμα Τεκμηρίωσης και μελετών:
 9. -Η ευθύνη τήρησης αρχείου με τα τεύχη της επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και όλων των Κοινοτικών Εντύπων και Εκδόσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και εκδόσεων γενικού Κοινοτικού ενδιαφέροντος. -Η παρακολούθηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για θέματα που αφορούν τους τομείς του Υπουργείου Πολιτισμού. -Η ενημέρωση των υπηρεσιών και των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ σε θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. -Η ανάθεση και κατάρτιση μελετών, ώστε σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Πολιτικής και Σχεδιασμού της παρούσας Δ/νσης να προωθηθούν διάφορες ενέργειες ενδιαφέροντος Υπουργείου Πολιτισμού. -Η φροντίδα νομοθετικής προσαρμογής στο Κοινοτικό Δίκαιο θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και τις αρμόδιες Δ/νσεις αυτού. -Η συνεργασία με το γραφείο Νομικού Συμβούλου του κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου απαιτείται. -Η μέριμνα για την κατά περίπτωση μετάφραση Κοινοτικών εγγράφων και αλληλογραφίας σχετικά με τον Πολιτισμό. -Η ευθύνη καταγραφής των σχετικών με τα Κοινοτικά ι Προγράμματα δραστηριοτήτων και προτάσεων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Ανωτέρων φορέων. -Η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης και των εκθέσεων απολογισμού έργου, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της παρούσας διεύθυνσης και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 2 "Σύσταση Ανεξαρτήτων Ειδικών Γραφείων."
1.  
  Συνιστώνται τα ακόλουθα ανεξάρτητα ειδικά γραφεία:
 1. Ειδικό Γραφείο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
 2. Ειδικό Γραφείο για την Ελληνική Προεδρία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
 3. Ειδικό Γραφείο για το Μουσείο Ακρόπολης
 4. Ειδικό Γραφείο για το έργο ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας
2.  
  Τα ανωτέρω Γραφεία ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Το Ειδικό Γραφείο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι αρμόδιο γενικά για την προώθηση του θεσμού αυτού, την ανάπτυξη συνεργασίας και την ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών με αντίστοιχες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ειδικότερα για το συντονισμό των ενεργειών για την προετοιμασία της πόλης της θεσ/νίκης, που έχει οριστεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 1997, σε συνεργασία με τον «Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997»
 2. Το Ειδικό Γραφείο για την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας και ιδιαίτερα για την επεξεργασία και προώθηση των προγραμμάτων δράσης στον τομέα του Πολιτισμού
 3. Το Ειδικό Γραφείο για το Μουσείο Ακρόπολης είναι αρμόδιο για το γενικό συντονισμό και την παρακολούθηση των εργασιών ολοκλήρωσης του παρόντος Μουσείου
 4. Το Ειδικό Γραφείο για το Έργο της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας είναι αρμόδιο για το γενικό συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου αυτού
3.  
  Το υπό στοιχείο β ειδικό γραφείο θα λειτουργεί μόνο κατά την περίοδο ανάληψης της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την Ελλάδα έξι μήνες πριν από την έναρξη και δύο μήνες μετά τη λήξη αυτής. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διατάξεως αυτής η λειτουργία του εν λόγω γραφείου θ αρχίσει από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα υπό στοιχεία γ και δ ειδικά γραφεία καταργούνται μετά τη λήξη του έργου για το οποίο συστάθηκαν με διαπιστωτική κανονιστική πράξη.
Άρθρο 3
1.  
  Η Διεύθυνση Σχέσεων Ελλάδας - Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα ανεξάρτητα Ειδικά Γραφεία του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματοςυπάγονται απευθείας στον< Υπουργό Πολιτισμού
2.  
  Τα υπό στοιχεία γ και δ ειδικά γραφεία του προηγούμενου άρθρου λειτουργούν για την εκπόνηση των μελετών και την επίβλεψη των έργων για τα οποία είναι αρμόδια ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. Χρέη προϊσταμένης αρχής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Στη Δ/νση Σχέσεων Ελλάδας - Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμούς Διευθυντή Α - Β, ή ΠΕ16 Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με βαθμούς Δ/ντή Α - Β
2.  
  Στα Τμήματα Πολιτιστικής Πολιτικής και Σχεδιασμού, εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Εκπαίδευσης καθώς και Τεκμηρίωσης και Μελετών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμούς Τμηματάρχη Α - Β ή ΠΕ16 Ειδικού επιστημονικού προσωπικού για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βαθμούς Τμηματάρχη Α - Β
3.  
 1. Στο ανεξάρτητο Ειδικό γραφείο για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ2 Αρχαιολόγων ή ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ4 Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ16 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βαθμούς Τμηματάρχη Α - Β
 2. Στο ανεξάρτητο Ειδικό Γραφείο για την Ελληνική Προεδρία στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή ΠΕ16 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βαθμούς Τμηματάρχη Α - Β
 3. Στο ανεξάρτητο Ειδικό Γραφείο για το Μουσείο της Ακρόπολης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων με βαθμούς Τμηματάρχη Α - Β
 4. Στο ανεξάρτητο Ειδικό Γραφείο για το Έργο ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, με βαθμούς Τμηματάρχη Α - Β
Άρθρο 5 "Τελικές Διατάξεις."
1.  
  Από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού καταργείται το Τμήμα Σχέσεων Ελλάδος μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Μορφωτικών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συστάθηκε με την αριθ. 50682/19.8.1980 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υπουργού άνευ χαρτοφυλακίου επί σχέσεων μετά των ΕΚ και του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α), σε συνδυασμό με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2026/1992 «ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 43/Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 941/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 320/Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δρχ. 820.000 περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 3.311.209 περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα 100 του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΟ με μεταφορά πιστώσεων στους ΚΑΕ 0237, 0711, 1725, 1111 και 1151, ενώ για το επόμενο οικονομικό έτος η προκαλούμενη δαπάνη των δρχ. 3.311.209 θα προβλεφθεί στις σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΟ έτους 1994.
 • Την αριθ. Υ.2009/20.5.93. απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β).
 • Την αριθ. 637/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-06 Σύσταση Δ/νσης και Ανεξάρτητων Ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/175
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1980/50682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/50682 1980
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/941 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία