ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/420

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που διέπουν τους κτηνιατρικούς ελέγχους στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και στα ζώντα ζώα για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου: α) 89/662/ΕΟΚ της 11ης Δεκεμβρίου 1989 «σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» (Ε.Ε. αρ. L.395 της 30.12.89 σελ. 13), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 91/67/ΕΟΚ (άρθρο 16 παρ.2), 91/492/ΕΟΚ (άρθρο 7 παρ.2), 91/ 493/ΕΟΚ (άρθρο 9 παρ. 2), 91 /494/ΕΟΚ (άρθρο 19 παρ. 1), 91/495/ΕΟΚ (άρθρο 16 παρ. 2), 92/45/ΕΟΚ (άρθρο 14 παρ. 2), 92/46/ΕΟΚ (άρθρο 30 παρ.1 και 3), 92/67/ ΕΟΚ, 92/118/ΕΟΚ (άρθρο 17 παρ.1). β) 90/425/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1990 «σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊό-ντων,με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» (Ε.Ε. αρ. L. 224 της 18.8.90 σελ. 29), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 90/539/ΕΟΚ (άρθρο 30 παρ. 2) ,90/667/ΕΟΚ (άρθρο 13 παρ. 2), 91/67/ΕΟΚ (άρθρο 16 παρ.3), 91 /68/ΕΟΚ (άρθρο 10 παρ. 2 και 3), 91 /628/ΕΟΚ (άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 11 παρ. 3),92/6Ο/ΕΟΚ, 92/65/ ΕΟΚ (άρθρο 25, 92/118/ΕΟΚ, άρθρο 17 παρ.1), όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους. γ) 90/675/ΕΟΚ της 10ης Δεκεμβρίου 1990 «για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα» (Ε.Ε. αρ. L.373 της 31/12/90 σελ. 1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (άρθρο 8). δ) 91/496/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1991 «για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών» (Ε.Ε. αρ. L.268 της 24.09.91 σελ. 56), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (άρθρο 9). ε)91/684/ΕΟΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών» (Ε.Ε. αρ. L.376 της 31.12.91 σελ.38). στ) 92/36/ΕΟΚ της 29ης Απριλίου 1992 «για την τροποποίηση της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών όσον αφορά την πανώλη των ίππων» (Ε.Ε. αρ.L.157 της 10ης Ιουνίου 1992 σελ.28). ΜΕΡΟΣ Α Κτηνιατρικοί έλεγχοι των προϊόντων ζωικής προέλευσης κατά την εμπορία μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) Άρθρο 2 (άρθρο 1 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από τις διατάξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α,ή από το άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος και τα οποία προορίζονται για το εμπόριο, δεν διενεργούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 στα σύνορα, αλλά διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ατου παρόντος διατάγματος. Άρθρο 3 Για τους σκοπούς του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος νοείται ως : 1 .Κτηνιατρικός έλεγχος:κάθε υλικός έλεγχος ή/ και κάθε διοικητική διατύπωση που αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 και αποβλέπει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο,να εξασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων. 2.Εμπόριο: οι εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΟΚ. 3.Εγκατάσταση: κάθε επιχείρηση που παράγει,αποθη-κεύει ή επεξεργάζεται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2. 4.Αρμόδια αρχή: η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και κάθε άλλη περιφερειακή Κτηνιατρική Αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων. 5.Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος, μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος ως εκ της θέσεως και των καθηκόντων του διενεργεί τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 4 1.Επιτρέπεται το εμπόριο, μόνο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2,τα οποία έχουν ληφθεί,ελεγχθεί και επισημανθεί με σφραγίδα και ετικέτα συμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις για τον εκάστοτε προορισμό και τα οποία συνοδεύονται μέχρι τον αναφερόμενο τελικό παραλήπτη από πιστοποιητικό υγειονομικού ελέγχου,πιστοποιητικό καταλληλότητας ή κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. Οι εγκαταστάσεις καταγωγής υποχρεούνται, με συνεχή αυτοέλεγχο να μεριμνούν ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου. Με την επιφύλαξη των καθηκόντων ελέγχου που ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις στον επίσημο κτηνίατρο,οι αρμόδιες αρχές ελέχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που προορίζονται για το εμπόριο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων ή,στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 13 στις απαιτήσεις της χώρας ή του άλλου κράτους μέλους προορισμού. Όταν υφίσταται βάσιμη υπόνοια ότι δεν τηρούνται οι απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή προβαίνει στις αναγκαίες εξακριβώσεις και στην περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιώνεται η υπόνοια αυτή,λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αναστολή της έγκρισης. 2.Όταν η μεταφορά αφορά πολλούς τόπους προορισμού, τα προϊόντα πρέπει να χωρίζονται σε τόσες παρτίδες όσοι είναι και οι τόποι προορισμού.Κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται από το προαναφερόμενο πιστοποιητικό ή έγγραφο. Όταν τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτη χώρα, η μεταφορά πρέπει να παραμένει υπό τελωνειακό έλεγχο μέχρι το σημείο εξόδου από τη χώρα. 3.Σε περίπτωση πραγματοποίησης προαιρετικών εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες, η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σχετικά με την ύπαρξη αυτών των εισαγωγών. Κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών στη χώρα,με προορισμό άλλο κράτος μέλος, ελέγχεται η καταγωγή και ο προορισμός τους βάσει των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1. Απαγορεύεται η επαναποστολή των εν λόγω προϊόντων από και προς τη χώρα, εκτός εάν η χώρα ή το άλλο κράτος μέλος υπάγεται στην ίδια περίπτωση. Άρθρο 5 1.Με μέριμνα των αρμοδίων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών που διενεργούν τον έλεγχο, πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των κτηνιατρικών απαιτήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της εμπορίας και της μεταφοράς των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η ανωτέρω αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή φροντίζει ιδίως ώστε: - τα προϊόντα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα Α, να ελέγχονται κατά τον ίδιο τρόπο, από κτηνιατρική άποψη,είτε προορίζονται για το εμπόριο με τα άλλα κράτη μέλη, είτε για το εμπόριο στη χώρα, - τα προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα Β να μην αποστέλλονται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους εάν δεν επιτρέπεται να διατεθούν στο εμπόριο της χώρας για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 36 της Συνθήκης ΕΟΚ. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις των ισχυουσών διατάξεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των προϊόντων ή ότι τα σήματα καταλληλότητας έχουν τεθεί σε προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, λαμβάνονται διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις για κάθε παράβαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡ00ΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 6 Στον τόπο προορισμού εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου : 1. 1)η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο στον τόπο προορισμού του εμπορεύματος, πρέπει να εξακριβώνει με δειγματοληπτικούς κτηνιατρικούς ελέγχους και άνευ διακρίσεων,αν τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4, και να προβαίνει εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε δειγματοληψία. Εξάλλου, όταν - αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με πιθανή παράβαση, μπορούν επίσης να διενεργούν ελέγχους κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης ή της μεταφοράς των εμπορευμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πιστότητας των μεταφορικών μέσων. Οι αρχές που διαπιστώνουν τέτοιες παραβάσεις, υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 2)σε περίπτωση που τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 και κατάγονται από άλλο κράτος μέλος, προορίζονται : - για εγκατάσταση που έχει τεθεί υπό τον έλεγχο επισήμου κτηνιάτρου,ο κτηνίατρος αυτός πρέπει να φροντίζει ώστε η εν λόγω εγκατάσταση να δέχεται αυτά τα προϊόντα μόνον ε- φόσον ικανοποιούν,όσον αφορά τη σήμανση και τα συνοδευτικά έγγραφα,τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 ή, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Β,να φροντίζει να είναι εφοδιασμένα με το έγγραφο που προβλέπεται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, - για καταχωρημένο έμπορο που προβαίνει σε κατάτμηση των παρτίδων ή για εμπορική επιχείρηση με πολλά υποκαταστήματα ή για οποιαδήποτε εγκατάσταση που δεν ελέγχεται διαρκώς,οι παραλήπτες αυτοί υποχρεούνται,πριν από κάθε κατάτμηση ή διάθεση στο εμπόριο,να εξακριβώνουν την παρουσία σημάτων,πιστοποιητικών ή εγγράφων που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση και να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην οικεία νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή,κάθε παράλειψη ή παρατυπία, - για άλλους παραλήπτες,ιδίως στην περίπτωση μερικής εκφόρτωσης κατά την διάρκεια της μεταφοράς,η παρτίδα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,να συνοδεύεται από το πρωτότυπο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην πρώτη υποπερίπτωση. Όλοι οι παραλήπτες που αναφέρονται στη δεύτερη και τρίτη υποπερίπτωση της παρούσας περίπτωσης 1. β) υποχρεούνται: 3)να εγγράφονται προηγουμένως σε επίσημο μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της έδρας τους. Προς τούτο υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία του ονόματος ή της επωνυμίας της εμπορικής επιχείρηης, της έδρας των γραφείων και των αποθηκών ή των εγκαταστάσεων αυτής και του νομίμου εκπροσώπου της, το είδος της εμπορικής δραστηριότητας και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο για την πλήρη καταγραφή της. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εμπορικών επιχειρήσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων. 1) συγχρόνως, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της οικείας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής και του νομίμου εκπροσώπου της εμπορικής επιχείρησης, στα πλαίσια της οποίας καθορίζονται οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι παραλήπτες αυτοί.Ο τύπος της σύμβασης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ως άνω αρμόδια αρχή εξακριβώνει με δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά πόσο τηρούνται οι εγγυήσεις αυτές. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 5,στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινοτική ρύθμιση για ορισμένα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου και στην περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος, τηρουμένων των γενικών διατάξεων της Συνθήκης ΕΟΚ πρέπει, οι εγκαταστάσεις καταγωγής και τα αποστελλόμενα προϊόντα να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων της χώρας. Η αρμόδια αρχή της χώρας δύναται να απαιτεί από το κράτος μέλος καταγωγής να βεβαιώσει ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας. Οι εγκαταστάσεις καταγωγής και τα αποστελλόμενα προϊόντα από τη χώρα προς ένα άλλο κράτος μέλος, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας βεβαιώνονται ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού. 3.Οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος ή που προβαίνουν στην πλήρη κατάτμηση μιας παρτίδας τέτοιων προϊόντων: 1)υποχρεούνται να εγγράφονται σε επίσημο μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της έδρας τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, περίπτωση β), στοιχείο ι) του παρόντος άρθρου, 2)να τηρούν βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα,στο οποίο πρέπει να αναφέρονται οι παραλαβές αυτές, 3)είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στην νομαρχιακού επιπέδου αρμόδια κτηνιατρική αρχή, κάθε άφιξη προϊόντων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, στον αναγκαίο βαθμό για την ολοκλήρωση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 4)διατηρούν,για περίοδο ενός έτους,το πιστοποιητικό υγειονομικού ελέγχου, τα πιστοποιητικά καταλληλότητας ή τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4, ώστε να τα προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, όταν αυτή τα ζητήσει. Άρθρο 7 (άρθρο 6 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1.Κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στα σημεία από όπου μπορούν να εισέλθουν στη χώρα προϊόντα προερχόμενα από τρίτες χώρες, όπως στους λιμένες,αερολιμένες και συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στα σύνορα με τις τρίτες χώρες,λαμβάνονται τα εξής μέτρα: 1)πραγματοποιείται εξακρίβωση της καταγωγής των προϊόντων βάσει πιστοποιητικών, 2)τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής ελέγχονται μόνο στον τόπο προορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, 3)τα προϊόντα τρίτων χωρών υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όλα τα προϊόντα που μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα τα οποία εκτελούν τακτικά και απευθείας δρομολόγια μεταξύ της χώρας και ενός άλλου κράτους μέλους, υπόκεινται μόνο στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 6. Άρθρο 8 (άρθρο 7 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιείται στον τόπο προορισμού της αποστολής ή κατά τη μεταφορά, οι περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές που ασκούν τον έλεγχο,διαπιστώσουν: α) την παρουσία παραγόντων υπευθύνων για ασθένεια που αναφέρεται στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας αριθ.354086/23.12.83 (Β769),όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α.351160/ 29.7.90 (Β541), ζωονόσους ή λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα ή οιαδήποτε αιτία που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή για τον άνθρωπο, ή ότι τα προϊόντα προέρχονται από περιοχή μολυσμένη απο επιζωοτία,οι προαναφερόμενες αρχές επιβάλλουν, εκτός των συνεπειών του υγειονομικού ελέγχου, εάν πρόκειται για προϊόντα που μπορούν να υποβάλλονται σε μία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ/τος 485/1985 (Α 175) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του π.δ/τος 445/1991 (Α164),την καταστροφή της παρτίδας ή κάθε άλλη χρήση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τα έξοδα καταστροφής της παρτίδας βαρύνουν αποκλειστικά τον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του, χωρίς καμμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές που επιβάλλουν τα προβλεπόμενα μέτρα και ελέγχουν την εφαρμογή τους, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις διαπιστώσεις τους, τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τους λόγους που υπαγόρευσαν τη λήψη τους. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας: 1) ενημερώνει με το προσφορότερο μέσο τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και ιδίως αυτήν του κράτους μέλους αποστολής, καθώς και την Επιτροπή των Ε.Κ.,για τις διαπιστώσεις που έγιναν, τις αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς και τους λόγους που υπαγόρευσαν τη λήψη τους, 2) μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή των Ε.Κ. να θεσπίσει, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και να εφαρμόσει τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται από το άρθρο 10, β) ότι το εμπόρευμα δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις μπορούν, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες καταλληλότητας ή υγειονομικού ελέγχου, να αφήνουν στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα: - στην καταστροφή των εμπορευμάτων, - τη χρησιμοποίηση τους για άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκ νέου αποστολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής της χώρας της εγκατάστασης καταγωγής. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραλείψεις στο πιστοποιητικό ή τα έγγραφα, παρέχεται στον αποστολέα μια προθεσμία τακτοποίησης πριν γίνει χρήση αυτής της τελευταίας δυνατότητας. Άρθρο 9 (άρθρο 8 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 92/67/ΕΟΚ) 1.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο, επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία ενημερώνει στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας, τη φύση των ελέγχων που διενεργούνται, τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τους λόγους που υπαγόρευσαν τη λήψη τους. Εάν οι αρμόδιες αρχές της χώρας, φοβούνται ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν, αναζητούν από κοινού με την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους αποστολής τα μέσα και τους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης, ενδεχομένως με μία επίσκεψη επί τόπου. Όταν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων στο άρθρο 8 ελέγχων, διαπιστώνεται επανειλημμένη παράλειψη, η κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο, ενημερώνει την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις κτηνιατρικές αρχές των άλλων κρατών μελών. Μετά από έγγραφο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προς την Επιτροπή των Ε.Κ. ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής των Ε. Κ., είναι δυνατόν, ανάλογα με τη φύση των παραβάσεων που διαπιστώνονται : - να αποστέλλεται επί τόπου,σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της χώρας και του άλλου κράτους μέλους,αποστολή επιθεώρησης, - να ανατίθεται σε επίσημο κτηνίατρο,το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, να διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά στην εν λόγω εγκατάσταση, - να ζητείται από την αρμόδια αρχή να εντείνονται οι δειγματοληψίες από την παραγωγή της εν λόγω εγκατάστασης. Εφόσον τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραλείψεων εκ μέρους μιας εγκατάστασης, της καταλογίζονται από την Επιτροπή των Ε.Κ. τα έξοδα που συνεπάγε- ται η εφαρμογή των περιπτώσεων του προηγουμένου εδαφίου. Μέχρις ότου διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής των Ε.Κ. και μετά από έγγραφο αίτημα της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, το κράτος μέλος αποστολής οφείλει να ενισχύσει τους ελέγχους για τα προϊόντα που προέρχονται από την εν λόγω εγκατάσταση και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας των ζώων ή δημόσιας υγείας, να αναστέλλει την έγκριση. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο στη χώρα, εντείνει τους ελέγχους για τα προϊόντα που προέρχονται από την ίδια εγκατάσταση. Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στη χώρα να αρνείται προσωρινά την είσοδο των προϊόντων που προέρχονται από την εν λόγω εγκατάσταση. Τα μέτρα αυτά επιβεβαιώνονται ή αναθεωρούνται το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα στις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα που αποστέλλονται από τη χώρα σε άλλα κράτη μέλη. 2.Οι διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν την άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών της χώρας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την εν λόγω αρμόδια αρχή, πρέπει να γνωστοποιούνται νόμιμα, με ταυτόχρονη μνεία των λόγων που υπαγόρευσαν τη λήψη τους στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του καθώς και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής. Αν ο αποστολέας ή ο εντολοδόχος του υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση,οι αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να του ανακοινώνονται γραπτώς με μνεία των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και του τύπου και των προθεσμιών μέσα στις οποίες τα ένδικα αυτά μέσα πρέπει να ασκηθούν. Σε περίπτωση διαφοράς και με την επιφύλαξη των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον συμφωνούν τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη,μπορούν μέσα σε ένα μήνα το αργότερο, να υποβάλλουν τη διαφορά στην κρίση πραγματογνώμονα ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Τα έξοδα αυτής της πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν την Κοινότητα. Ο πραγματογνώμονας αυτός πρέπει να γνωμοδοτήσει μέσα σε 72 ώρες το αργότερο. Τα μέρη αποδέχονται τη γνωμοδότηση, τηρουμένων των ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων. 3.Τα έξοδα για την επιστροφή της αποστολής, την αποθήκευση των εμπορευμάτων, τη χρησιμοποίηση τους για άλλους σκοπούς ή την καταστροφή τους, βαρύνουν τον παραλήπτη χωρίς καμμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 10 (άρθρο 9 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) 1.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνει αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή των Ε. Κ. εκτός από την εμφάνιση στη χώρα των ασθενειών που προβλέπονται στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας αριθ. 354086/23.12.83 (Β769) όπως ισχύει, την εμφάνιση οποιουδήποτε λοιμώδους ή μεταδοτικού νοσήματος ή αιτίας που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή την υγεία των ανθρώπων. Η ανωτέρω αρμόδια αρχή της χώρας θέτει αμέσως σε εφαρμογή τα μέτρα καταπολέμησης ή πρόληψης που προβλέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και ιδίως καθορίζει τις ζώνες προστασίας που προβλέπονται σαυτές, η θεσπίζει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει αναγκαίο. Όταν κατά τη διενέργεια του ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 6, διαπιστωθεί μια από τις ασθένειες ή αιτίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που διενεργούν τον έλεγχο λαμβάνουν, εάν είναι απαραίτητο, προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και ανακοινώνουν αυτά στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Μέχρι να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης κτηνιατρικής, λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα έναντι των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων του κράτους μέλους αποστολής, ή σε περίπτωση επιζωοτίας, έναντι της ζώνης προστασίας στο κράτος μέλος αποστολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κοινοποιούνται αμέσως εγγράφως, στην Επιτροπή των Ε. Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 2.Μετά από έγγραφο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προς την Επιτροπή των Ε.Κ., ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μπορεί να μεταβούν αμέσως επί τόπου ένας ή περισσότεροι αντιπρόσωποι της Επιτροπής για να εξετάσουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, τα ληφθέντα μέτρα και διατυπώνουν γνώμη για τα μέτρα αυτά. 3.Τα μέτρα που λαμβάνονται και ανακοινώνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται, τροποποιούνται ή ακυρώνονται, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης και σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 11 (άρθρο 10 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας ορίζεται σαν αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες ελέγχου των άλλων κρατών μελών. Άρθρο 12 (άρθρο 11 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) Οι υπάλληλοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι ως εκ της θέσεως και των καθηκόντων τους, διενεργούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο Μέρος Α του παρόντος διατάγματος, σε συνεργασία, όταν απαιτείται, με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, πρέπει ιδίως : - να επιθεωρούν τους χώρους, τα γραφεία, τα εργαστήρια, τις εγκαταστάσεις, τα μέσα μεταφοράς, τον εξοπλισμό και τα υλικά, τα προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης, τις μεθόδους που ακολουθούνται για την παραγωγή ή την επεξεργασία των προϊόντων καθώς και την επίθεση του σήματος,την επισήμανση και την παρουσίαση αυτών των προϊόντων, - να ελέγχουν αν το προσωπικό τηρεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, - να πραγματοποιούν δειγματοληψίες στα προϊόντα που κρατούνται εν όψει της αποθήκευσης ή της πώλησής τους, που τίθενται σε κυκλοφορία ή που μεταφέρονται, - να εξετάζουν τα σχετικά έγγραφα ή το πληροφοριακό υλικό που είναι χρήσιμο για τους ελέγχους που συνεπάγονται τα μέτρα,τα οποία λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1. Για το σκοπό αυτό, οι υπό έλεγχο εγκαταστάσεις υποχρεούνται να τους παρέχουν τη συνεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Άρθρο 13 (άρθρο 14 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.4 και 5 της Οδηγίας 92/67/ ΕΟΚ) Το εμπόριο των αναφερόμενων στο Παράρτημα Β προϊόντων, υπόκειται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο Μέρος Α του παρόντος διατάγματος και ιδίως στους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 αυτού. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, τους όρους και τις λεπτομέρειες των κανόνων που εφαρμόζονται στο εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Άρθρο 14 (άρθρο 16 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.6 της Οδηγίας 92/67/ΕΟΚ) 1.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. σύμφωνα με ένα εναρμονισμένο πρότυπο, τα βασικά στοιχεία τα σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται στα πλαίσια των διατάξεων του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος. 2.Ο ρυθμός κοινοποιήσεως των πληροφοριών, το ισχύον πρότυπο και ο χαρακτήρας των πληροφοριών καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΜΕΡΟΣ Β Κτηνιατρικοί έλεγχοι ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων αυτών εφαρμοζόμενοι στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) Άρθρο 15 (άρθρο 1 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, άρθρο 6 παρ.1 περίπτ.α της Οδηγίας 91/628/ΕΟΚ και άρθρο 1 παρ.1 της Οδηγίας 92/60/ΕΟΚ) Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι που γίνονται στα ζώντα ζώα και τα προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Γ του παρόντος διατάγματος, ή που αναφέρονται στο άρθρο 29 παρ. 1 και τα οποία προορίζονται για το εμπόριο, δεν διενεργούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 στα σύνορα, αλλά διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος. Οι διατάξεις του Μέρους Β του παρόντος, δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αποστολών που εκτελούνται χωρίς διάκριση από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την γενική εφαρμογή της νομοθεσίας στη χώρα. Οι διατάξεις του Μέρους Βδεν εφαρμόζονται στις μετακινήσεις μεταξύ των κρατών μελών ζώων συντροφιάς, που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και συνοδεύονται από φυσικό πρόσωπο,το οποίο είναι υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Άρθρο 16 Γ ια τους σκοπούς του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: 1.Κτηνιατρικός έλεγχος:κάθε υλικός έλεγχος ή/και κάθε διοικητική διατύπωση που αφορά τα ζώα η τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15 και αποβλέπει,με άμεσο ή έμμεσο τρόπο,να εξασφαλίσει την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. 2.Εμπόριο: οι συναλλαγές μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΟΚ. 3.Εκμετάλλευσης γεωργική εγκατάσταση ή ο σταύλος ζωέμπορου που λειτουργεί στη χώρα νόμιμα και όπου διατηρούνται ή εκτρέφονται συνήθως τα ζώα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ ή τα ζώα που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, εκτός των ιπποειδών, καθώς και η εκμετάλλευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση α) του π.δ/τος 528/1991 (ΑΊ04). 4.Κέντρο ή οργανισμός:κάθε επιχείρηση που παράγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται ή χειρίζεται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15. 5.Αρμόδια Αρχή: Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και κάθε περιφερειακή κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων. 6.Επίσημος κτηνίατρος:0 κτηνίατρος όπως ορίζεται από το άρθρο 3 περίπτωση 5 του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 17 1.Επιτρέπεται το εμπόριο μόνο των ζώων και των προϊόντων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 του παρόντος διατάγματος, μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)τα ζώα και τα προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων αυτών. Τα ζώα και τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις υγειονομικού ελέγχου των ισχυουσών διατάξεων της χώρας, όταν πρόκειται για αποστολές προς αυτήν, ή του κράτους μέλους προορισμού,όταν πρόκειται για αποστολές προς άλλο κράτος μέλος, 2)πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση, ή κέντρο ή οργανισμό που υπόκειται σε τακτικούς επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3, 3)πρέπει, αφενός να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων, και αφετέρου, να καταγράφονται κατά τρόπο που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της εκμετάλλευσης, ή του κέντρου, ή του οργανισμού καταγωγής ή διέλευσης. Τα συστήματα αναγνώρισης και καταγραφής που εφαρμόζονται στο εμπόριο των ζώων μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών, εφαρμόζονται και στη διακίνηση των ζώων εντός της χώρας. 4)πρέπει να συνοδεύονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από τα πιστοποιητικά υγειονομικού ελέγχου ή/και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. Οσον αφορά δε τα άλλα ζώα και προϊόντα, από τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας,εφόσον αποστέλλονται προς αυτή, ή του άλλου κράτους μέλους προορισμού για τις αποστολές προς αυτά. Τα εν λόγω πιστοποιητικά ή έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τον επίσημο κτηνίατρο που εποπτεύει την εκμετάλλευση, το κέντρο ή τον οργανισμό καταγωγής πρέπει να συνοδεύουν το ζώο, τα ζώα ή τα προϊόντα μέχρι τον ή τους τελικούς παραλήπτες. 5)τα ευπαθή ζώα ή τα προϊόντα ευπαθών ζώων,δεν πρέπει να κατάγονται: 6)από εκμεταλλεύσεις, κέντρα, οργανισμούς, ζώνες ή περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει των ισχυουσών διατάξεων,όταν αυτές εφαρμόζονται για τα ζώα ή τα προϊόντα αυτών των ζώων, λόγω υποψίας εμφάνισης ή ύπαρξης μιας από τις νόσους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, ή λόγω εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, 1) από εκμετάλλευση, κέντρο, οργανισμό, ζώνη η περιοχή όπου επιβάλλονται επίσημοι περιορισμοί λόγω υποψίας εμφάνισης ή ύπαρξης νόσων άλλων από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, ή λόγω εφαρμογής μέτρων διασφάλισης, ιιι) από εκμετάλλευση, η οποία δεν παρέχει τις εγγυήσεις που απαιτεί η χώρα ή το άλλο κράτος μέλος προορισμού, για όσες ασθένειες δεν προβλέπονται στο Παράρτημα Ε. Εφόσον προορίζονται για εκμεταλλεύσεις ή κέντρα ή οργανισμούς που βρίσκονται στη χώρα πρέπει να παρέχονται οι σχετικές εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ/τος 125/1986 (Α43), όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 76 παρ.6 του παρόντος διατάγματος, ή, να παρέχονται οι σχετικές εγγυήσεις σύμφωνα με άλλους ισοδύναμους κοινοτικούς κανόνες. Εφόσον προορίζονται για τμήμα ή το σύνολο του εδάφους της χώρας το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένο, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, από μία από τις ασθένειες που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, πρέπει να παρέχονται οι σχετικές εγγυήσεις, 2) από εκμετάλλευση, κέντρο ή οργανισμό και, ενδεχομένως, από τμήμα εδάφους που δεν παρέχει τις προβλεπόμενες πρόσθετες εγγυήσεις. Εφόσον προορίζονται για τμήμα ή το σύνολο του εδάφους της χώρας πρέπει να παρέχονται οι πρόσθετες εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ/τος 125/1986 (Α43) όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 76 παρ.6 του παρόντος διατάγματος, ή, να παρέχονται οι πρόσθετες εγγυήσεις σύμφωνα με άλλους ισοδύναμους κοινοτικούς κανόνες. Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή της χώρας βεβαιώνεται πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού ή του συνοδευτικού εγγράφου ότι οι εκμεταλλεύσεις, τα κέντρα ή οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 7)όταν η μεταφορά αφορά πολλούς τόπους προορισμού, τα ζώα η τα προϊόντα πρέπει να χωρίζονται σε τόσες παρτίδες όσοι είναι και οι τόποι προορισμού. Κάθε παρτίδα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ή/και τα έγγραφα που αναφέρονται στην περίπτωση δ) της παρούσας παραγράφου, 8)όταν τα ζώα ή τα προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ και πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών, προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτη χώρα, μέσω του εδάφους της χώρας, η μεταφορά πρέπει, - εκτός από επείγουσα περίπτωση την οποία έχει επιτρέψει η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας για να εξασφαλίσει καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων - να παραμείνει υπό τελωνειακό έλεγχο μέχρι του σημείου εξόδου από τη χώρα, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται με την κοινοτική διαδικασία. Επιπλέον,στην περίπτωση των ζώων ή των προϊόντων που δεν πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ή ζώων ή προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ,η διαμετακόμιση μέσω της χώρας γίνεται μόνο εαν έχει ρητώς επιτραπεί από την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.Σε αντίστοιχη περίπτωση διαμετακόμισης ζώων ή προϊόντων της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζεται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους διαμετακόμισης με μέριμνα της οικείας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής της χώρας. 2.Απαγορεύεται το εμπόριο: 1)των ζώων και προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 15,τα οποία ενδεχομένως θα εθανατώνοντο στα πλαίσια εφαρμογής ενός προγράμματος εκρίζωσης των ασθενειών που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, και 2)των ζώων και προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ ή των ζώων και των προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ, εφόσον δεν μπορούν να τεθούν στο εμπόριο της χώρας για λόγους δημόσιας υγείας ή για λόγους υγειονομικού ελέγχου που δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ. 3.Με την επιφύλαξη των καθηκόντων ελέγχου που ανατίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις στον επίσημο κτηνίατρο,οι αρμόδιες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές ελέγχουν τακτικά τις εκμεταλλεύσεις, τις αγορές ή τα κέντρα συγκέντρωσης που έχουν νόμιμα εγκριθεί, καθώς και τα κέντρα και τους οργανισμούς που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ζώα ή τα προϊόντα που προορίζονται για το εμπόριο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως ότι πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 περιπτώσεις γ) και δ) του παρόντος άρθρου όσον αφορά την αναγνώριση. Όταν υφίσταται βάσιμη υπόνοια ότι δεν τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή της χώρας προβαίνει στις αναγκαίες εξακριβώσεις και, αν επιβεβαιωθεί η υπόνοια αυτή, λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και τη θέση της εκμετάλλευσης, του κέντρου ή του οργανισμού, υπό αναγκαστική απομόνωση. Άρθρο 18 1.Με μέριμνα των αρμοδίων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών που διενεργούν τον έλεγχο στη χώρα, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 1)οι κάτοχοι ζώων και προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 15 τηρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος Β του παρόντος διατάγματος σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας των ζώων, 2)τα ζώα και τα προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ ελέγχονται από κτηνιατρική άποψη τόσο προσεκτικά όσο εάν προορίζονταν για το εμπόριο εντός της χώρας, εκτός εάν προβλέπεται ειδική παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, 3)η μεταφορά των ζώων γίνεται με κατάλληλα μέσα που εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων υγιεινής. 2.Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της χώρας που έχει εκδόσει το έγγραφο ή το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα ή τα προϊόντα ανακοινώνει στην αρμόδια κεντρική αρχή του κράτους μέλους προορισμού και στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού την ημέρα της παράδοσης, όλες τις πληροφορίες που αφορούν την αποστολή. Η ανακοίνωση των πληροφοριών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος και σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 3.Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά ή έγγραφα ή σήματα αναγνώρισης δεν ανταποκρίνονται στο καθεστώς των ζώων ή των εκμεταλλεύσεων προέλευσης τους, ή στα πραγματικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡ00ΡΙΣΜΟΥ Άρθρο 19 (άρθρο 5 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 1 .Στον τόπο προορισμού εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου : α) Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή πρέπει να εξακριβώνει με δειγματοληπτικούς ελέγχους και άνευ διακρίσεων, εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 17 και να προβαίνει, εφόσον κρίνει σκόπιμο, σε δειγματοληψία. Εξάλλου, είναι δυνατόν να διενεργούνται έλεγχοι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ζώων και των προϊόντων στο έδαφος της χώρας, όταν οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με πιθανή παράβαση. β.α)σε περίπτωση που τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 15 και κατάγονται από άλλο κράτος μέλος, προορίζονται: ι) για μία αγορά ή ένα κέντρο συγκέντρωσης της χώρας νόμιμα εγκεκριμένα, τότε ο ασκών την εκμετάλλευση είναι υπεύθυνος για την είσοδο ζώων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17, Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή πρέπει να επαληθεύει, μέσω ελέγχων που διενεργούνται χωρίς διακρίσεις των πιστοποιητικών ή των συνοδευτικών εγγράφων, ότι τα ζώα πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, ιι)για σφαγείο που έχει τεθεί υπό την εποπτεία επισήμου κτηνιάτρου, τότε ο κτηνίατρος αυτός πρέπει να φροντίζει, ιδίως βάσει του πιστοποιητικού ή του συνοδευτικού εγγράφου, ώστε να σφάζονται μόνον τα ζώα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Ο ασκών την εκμετάλλευση του σφαγείου ή ο χρησιμοποιών τις εγκαταστάσεις δημοτικού ή κοινοτικού σφαγείου προς ίδιο όφελος, φέρει την ευθύνη για τη σφαγή ζώων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 17 παρ. 1 περιπτώσεις Υ) και δ), ιιι) για καταχωρημένο έμπορο ο οποίος προβαίνει σε κατάτμηση των παρτίδων, ή για οποιαδήποτε εγκατάσταση που δεν υπόκειται σε διαρκή επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, τότε ο εν λόγω έμπορος ή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αυτής θεωρούνται από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ως παραλήπτες των ζώων και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι όροι που προβλέπονται από την περίπτωση ββ) της παρούσας παραγράφου, ιν) για εκμεταλλεύσεις, για κέντρο ή οργανισμό, στην περίπτωση μερικής εκφόρτωσης κατά την διάρκεια της μεταφοράς, κάθε ζώο ή ομάδα ζώων πρέπει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 να συνοδεύεται από το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού ή του συνοδευτικού εγγράφου μέχρι τον οριζόμενο σε αυτό προορισμό. β.β) Οι παραλήπτες που αναφέρονται στην περίπτωση βα), σημεία ιιι) και ιν) της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται πριν από κάθε κατάτμηση ή μεταγενέστερη διάθεση στο εμπόριο, να εξακριβώνουν την ύπαρξη των σημάτων αναγνώρισης, πιστοποιητικών ή εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 1 περιπτώσεις γ) και δ) και να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή κάθε παράλειψη ή ανωμαλία που διαπιστώνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οφείλουν να απομονώνουν τα εν λόγω ζώα μέχρις ότου αποφασίσουν για την τύχη τους οι αρμόδιες αρχές. Η οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, καταχωρεί υποχρεωτικά σε ειδικό μητρώο τους παραλήπτες που αναφέρονται στην περίπτωση βα), σημεία ιιι) και ιν) της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος διατάγματος. Συγχρόνως υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της οικείας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος δ/τος και του νόμιμου εκπροσώπου της εκμετάλλευσης ή του εμπόρου, στα πλαίσια της οποίας καθορίζονται οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι παραλήπτες αυτοί. Η ως άνω αναφερόμενη αρμόδια αρχή, εξακριβώνει με δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά πόσο τηρούνται οι εγγυήσεις αυτές. Για τους παραλήπτες των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 15, εφαρμόζονται καταναλογία οι παραπάνω διατάξεις. 2.Όλοι οι παραλήπτες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ.1 περίπτωση δ) : α)είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν εκ των προτέρων την άφιξη των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, και ιδίως το είδος και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης, στην οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, προκειμένου να διενεργηθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Πάντως η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί κατά κανόνα να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιβάλλεται η γνωστοποίηση δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης. Η κοινοποίηση αυτή δεν απαιτείται για τους καταχωρημένους ίππους που είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο αναγνώρισης όπως προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 327239/1991 (Β 672). β)είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν, για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, τα υγειονομικά πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 17, ώστε να τα προσκομίζουν στις παραπάνω αρχές, εφόσον αυτές το ζητήσουν. Άρθρο 20 (άρθρο 6 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 1 .Όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις να τίθενται τα ζώντα ζώα σε απομόνωση, τότε η απομόνωση αυτή πραγματοποιείται στην εκμετάλλευση προορισμού. 2.Όταν δικαιολογείται απο εξαιρετικές περιστάσεις για κτηνιατρικούς λόγους, η απομόνωση μπορεί να πραγματοποιείται σε σταθμό απομόνωσης. Ο σταθμός αυτός θεωρείται ως τόπος προορισμού της αποστολής. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας τους λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την ενέργεια,προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή των Ε.Κ. και οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 3.0ι υποχρεώσεις σχετικά με την απομόνωση καθώς και ο τόπος της απομόνωσης καθορίζονται στις κτηνιατρικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2. Άρθρο 21 (άρθρο 7 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 της Οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας 92/6Ο/ΕΟΚ) 1 .Κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στα σημεία από όπου μπορούν να εισέλθουν στη χώρα ζώα ή προϊόντα προερχόμενα από τρίτες χώρες, που αναφέρονται στο άρθρο 15, όπως στους λιμένες, αερολιμένες και συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στα σύνορα με τις τρίτες χώρες, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα : α)ελέγχονται τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή τα έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα προϊόντα, β)τα ζώα και τα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ελέγχονται μόνο στον τόπο προορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, γ)τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος, δ)τα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες υπόκεινται στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται από το Μέρος Δ του παρόντος διατάγματος. 2.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όλα τα ζώα ή προϊόντα που μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα,τα οποία εκτελούν τακτικά και απευθείας δρομολόγια μεταξύ της χώρας και ενός άλλου κράτους μέλους, υπόκεινται μόνο στους κανόνες ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 19. Άρθρο 22 (άρθρο 8 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Εάν κατά την διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιείται στον τόπο προορισμού της αποστολής ή κατά τη μεταφορά, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που ασκούν τον έλεγχο, διαπιστώσουν : α)την παρουσία παραγόντων υπευθύνων για ασθένεια που αναφέρεται στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας αριθ. 354086/23.12.83 (Β769), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Υ.Α. 351160/29.7.90 (Β541), ζωονόσους ή λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα ή οιαδήποτε αιτία που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή τον άνθρωπο, ή ότι τα προϊόντα προέρχονται από περιοχή μολυσμένη από επιζωοτική ασθένεια, οι προαναφερόμενες αρχές επιβάλλουν την απομόνωση του ζώου ή της παρτίδας ζώων στον πλησιέστερο σταθμό απομόνωσης ή τη θανάτωση τους ή/και την καταστροφή τους. Τα έξοδα για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο βαρύνουν τον αποστολέα, τον εντολοδόχο του ή τον εκπρόσωπο που είναι υπεύθυνος για τα ζώα ή τα προϊόντα αυτά χωρίς καμμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι αρμόδιες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές που επιβάλλουν τα προβλεπόμενα μέτρα και ελέγχουν την εφαρμογή τους, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τις διαπιστώσεις τους, τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τους λόγους που υπαγόρευσαν τη λήψη τους. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει αμέσως,με το πιό πρόσφορο μέσο, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και ιδίως του κράτους μέλους αποστολής, καθώς και στην Επιτροπή των Ε.Κ., τις διαπιστώσεις που έγιναν, τις αποφάσεις που ελήφθησαν καθώς και τους λόγους που υπαγόρευσαν την λήψη τους. Επίσης, μπορούν να εφαρμόζονται τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 24. Επιπλέον, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή των Ε.Κ. να θεσπίσει σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν προβλέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, β)ότι, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α), τα ζώα ή τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις, οι προαναφερόμενες αρχές μπορούν, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες υγιεινής ή υγειονομικού ελέγχου, να παρέχουν στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του, τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα : -σε περίπτωση παρουσίας καταλοίπων, τη διατήρησή τους υπό έλεγχο έως ότου επιβεβαιωθεί η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων και, εάν δεν τηρούνται οι διατάξεις αυτές, την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, -τη σφαγή των ζώων ή την καταστροφή των προϊόντων, -την επαναποστολή στο κράτος μέλος αποστολής υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως, με μέριμνα και κατόπιν ενεργειών των προαναφερομένων αρχών, έχει συναινέσει προς τούτο η αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους αποστολής και έχουν ενημερωθεί σχετικά οι αρμόδιες αρχές του/των άλλου/άλλων κρατών μελών διαμετακόμισης. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραλείψεις στο πιστοποιητικό ή τα έγγραφα, παρέχεται στον ιδιοκτήτη των ζώων ή των προϊόντων,ή στον εντολοδόχο του,εύλογη προθεσμία τακτοποίησης πριν γίνει χρήση των δυνατοτήτων αυτών. Άρθρο 23 1.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 22, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο, επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνουν στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας τη φύση των ελέγχων που διενεργούνται, τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τους λόγους που υπαγόρευσαν τη λήψη τους. Εάν οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας κρίνουν ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν, αναζητούν από κοινού με την αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους αποστολής τα μέσα και τους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης, ενδεχομένως με επιτόπια επίσκεψη. Όταν, μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων στο άρθρο 22 ελέγχων, διαπιστώνεται επανειλημμένη παράλειψη, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο ενημερώνει την αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και αυτή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Μετά από έγγραφο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προς την Επιτροπή των Ε.Κ., ή με την πρωτοβουλία της Επιτροπής των Ε.Κ., μπορεί ανάλογα με τη φύση των παραβάσεων που διαπιστώνονται: -να αποστέλλεται επί τόπου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της χώρας και του άλλου κράτους μέλους, αποστολή επιθεώρησης, -να ανατίθεται σε επίσημο κτηνίατρο, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, να εξακριβώσει επιτόπου τα πραγματικά περιστατικά, -να ζητείται από την αρμόδια αρχή να εντείνονται οι έλεγχοι στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, κέντρο, οργανισμό, αγορά ή κέντρο συγκέντρωσης, ή στην περιοχή καταγωγήςΜέχρις ότου διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής των Ε.Κ. και μετά από έγγραφο αίτημα της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, το κράτος μέλος αποστολής οφείλει να ενισχύσει τους ελέγχους για τα ζώα ή τα προϊόντα που προέρχονται από την εν λόγω εγκεκριμένη εκμετάλλευση, κέντρο, οργανισμό, αγορά ή κέντρο συγκέντρωσης, ή περιοχή, και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της υγείας των ζώων ή της δημόσιας υγείας, να αναστέλλει τη χορήγηση των πιστοποιητικών ή των εγγράφων μεταφοράς. Εξάλλου, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο στον τόπο προορισμού στη χώρα, εντείνει τους ελέγχους για τα ζώα της ίδιας προέλευσης. Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στη χώρα, να αρνείται προσωρινά την είσοδο των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από την εν λόγω εγκεκριμένη εκμετάλλευση, κέντρο, οργανισμό, αγορά ή κέντρο συγκέντρωσης ή από τη σχετική περιοχή. Τα μέτρα αυτά επιβεβαιώνονται ή αναθεωρούνται το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται καταναλογία για τα ζώα και τα προϊόντα που αποστέλλονται από τη χώρα προς τα άλλα κράτη μέλη. 2.Οι διατάξεις του μέρους Β του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν την άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών της χώρας. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας κοινοποιούνται με μέριμνα των ιδίων αρχών, με ταυτόχρονη μνεία των λόγων που υπαγόρευσαν τη λήψη τους, στον αποστολέα ή τον εντολοδόχο του καθώς και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής. Αν ο αποστολέας ή ο εντολοδόχος του υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση οι αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να του ανακοινώνονται γραπτώς με μνεία των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και του τύπου και των προθεσμιών μέσα στις οποίες πρέπει τα ένδικα αυτά μέσα, να ασκηθούν. Σε περίπτωση διαφοράς και εφόσον συμφωνούν τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούν, μέσα σε ένα μήνα το αργότερο, να υποβάλλουν τη διαφορά στην κρίση εμπειρογνώμονα, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Τα έξοδα της πραγματογνωμοσύνης αυτής βαρύνουν την Κοινότητα. Ο εμπειρογνώμονας αυτός πρέπει να γνωμοδοτήσει μέσα σε 72 ώρες το αργότερο, ή αφού λάβει το αποτέλεσμα των ενδεχόμενων αναλύσεων. Τα μέρη αποδέχονται τη γνωμοδότηση, τηρουμένων των ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων. 3.Τα έξοδα για την επιστροφή της αποστολής, την παραμονή ή την απομόνωση των ζώων, ή ενδεχομένως τη σφαγή ή την καταστροφή τους βαρύνουν τον αποστολέα, τον εντολοδόχο του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώαή τα προϊόντα αυτά, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 24 (άρθρο 10 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 1.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνει αμέσως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή των Ε.Κ. την εμφάνιση στη χώρα των ασθενειών που αναφέρονται στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας αριθ. 354086/23.12.83 (Β769), όπως ισχύει, καθώς και την εμφάνιση οποιασδήποτε άλλης ζωονόσου, λοιμώδους ή μεταδοτικού νοσήματος ή αιτίας που ενδέχεται να συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων. Η ανωτέρω αρμόδια αρχή της χώρας θέτει αμέσως σε εφαρμογή τα μέτρα καταπολέμησης ή πρόληψης που προβλέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και ιδίως καθορίζει τις ζώνες προστασίας που προβλέπονται σαυτές, ή θεσπίζει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει κατάλληλο. Όταν κατά τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο 19, διαπιστωθεί μία από τις ασθένειες ή αιτίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που διενεργούν τον έλεγχο λαμβάνουν, εάν είναι απαραίτητο, τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της απομόνωσης των ζώων και τα ανακοινώνουν αμέσως στην αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Μέχρις ότου ληφθούν μέτρα σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, και εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα έναντι των συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων, κέντρων ή οργανισμών, ή σε περίπτωση επιζωοτίας, έναντι της ζώνης προστασίας του κράτους μέλους αποστολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 2.Μετά από έγγραφο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προς την Επιτροπή των Ε.Κ. ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μπορεί να μεταβούν αμέσως επιτόπου ένας ή περισσότεροι αντιπρόσωποι της Επιτροπής για να εξετάσουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα ληφθέντα μέτρα και διατυπώνουν γνώμη για τα μέτρα αυτά. 3.Τα μέτρα που λαμβάνονται και ανακοινώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται, τροποποιούνται ή αίρονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης και σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 25 (άρθρο 11 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Η Διεύθυνση Υγείας των Ζωων του Υπουργείου Γεωργίας ορίζεται σαν αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες που διενεργούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους στα άλλα κράτη μέλη, για τα ζώα ή τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15. Άρθρο 26 (άρθρο 12 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Όλες οι επιχειρήσεις που αποστέλλουν ή παραλαμβάνουν ζώα ή/ και προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 15, υποχρεούνται: α) να εγγράφονται προηγουμένως σε επίσημο μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της έδρας της επιχείρησης. Προς τούτο υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: -όνομα ή επωνυμία της επιχείρησης, -πλήρη στοιχεία ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, -η έδρα της, -η συγκεκριμένη δραστηριότητα της, και ό,τι άλλο κρίνεται σκόπιμο για την πλήρη καταγραφή της. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων, β)να τηρούν βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα, στο οποίο να αναφέρονται οι παραδόσεις και, προκειμένου για τους παραλήπτες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 περίπτωση β), ο τελικός προορισμός των ζώων ή των προϊόντων. Η επιχείρηση υποχρεούται να φυλάσσει τα ανωτέρω στοιχεία για τρία τουλάχιστον χρόνια και να τα επιδεικνύει σε κάθε αίτηση της αρμόδιας αρχής. Άρθρο 27 (άρθρο 13 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Οι υπάλληλοι των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι ως εκ της θέσεως και των καθηκόντων τους διενεργούν τους κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με το Μέρος Β του παρόντος διατάγματος, σε συνεργασία, όταν απαιτείται, από υπαλλήλους άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών, υποχρεούνται : -να επιθεωρούν τις εκμεταλλεύσεις, τις εγκαταστάσεις, τα μεταφορικά μέσα και τις μεθόδους που ακολουθούνται για τη σήμανση και την αναγνώριση των ζώων, -να ελέγχουν, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, αν τηρούνται από το προσωπικό οι απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, -να πραγματοποιούν δειγματοληψίες: ι)στα ζώα που κρατούνται εν όψει της πώλησης και που τίθενται σε κυκλοφορία ή που μεταφέρονται, ιι)στα προϊόντα που κρατούνται εν όψει της αποθήκευσης ή της πώλησης και που τίθενται σε κυκλοφορία ή που μεταφέρονται, -να εξετάζουν τα σχετικά έγγραφα ή το πληροφοριακό υλικό που είναι χρήσιμο για τους ελέγχους, τους οποίους συνεπάγονται τα μέτρα,τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το Μέρος Β του παρόντος διατάγματος. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ελεγχόμενων εκμεταλλεύσεων, κέντρων ή οργανισμών, υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των προαναφερομένων καθηκόντων τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28 (άρθρο 20 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ αφενός μεν, των κεντρικών Διευθύνσεων Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και των αρμοδίων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών από τις οποίες έχει εκδοθεί το υγειονομικό πιστοποιητικό ή έγγραφο που συνοδεύει τα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης της χώρας, αφετέρου δε, των κεντρικών και περιφερειακών αρμοδίων αρχών των άλλων κρατών μελών, γίνονται με το μηχανογραφημένο σύστημα επικοινωνίας ΑΝΙΜΟ. Άρθρο 29 (άρθρο 21 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.3,4 και 5 της οδηγίας 92/60/ ΕΟΚ) 1 .Οι συναλλαγές ζώων και προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών υπόκεινται, μέχρι να εκδοθούν κοινοτικοί κανόνες, στις διατάξεις ελέγχου που προβλέπονται στο Μέρος Β του παρόντος διατάγματος. 2.Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει στην Επιτροπή των Ε. Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις που εφαρμόζονται για την αποστολή στη χώρα των ζώων και προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.0ι κανόνες ελέγχου που προβλέπονται για τα ζώα και προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ εφαρμόζονται στα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν καλύπτονται από το παράρτημα αυτό. Άρθρο 30 (άρθρο 22 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παράγρ.6 της Οδηγίας 92/60/ ΕΟΚ) 1.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ., σύμφωνα με εναρμονισμένο υπόδειγμα, τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Μέρος Β του παρόντος διατάγματος. 2.Η περιοδικότητα ανακοίνωσης των πληροφοριών, το υπόδειγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη και το είδος των πληροφοριών καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΜΕΡΟΣ Γ Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη Άρθρο 31 1.Στο Μέρος Γ του παρόντος δ/τος θεσπίζονται διατάξεις που καθορίζουν τους κτηνιατρικούς ελέγχους για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισάγονται στην Ελλάδα ή μέσω αυτής στα άλλα κράτη μέλη. 2.Για τα προϊόντα, για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική ρύθμιση, διατηρούνται οι προϋποθέσεις των κειμένων διατάξεων. Άρθρο 32 1.Για τους σκοπούς του Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί των άρθρων 3 και 16 του παρόντος διατάγματος. 2.Επιπλέον, νοούνται ως: α)προϊόντα:τα ζωικά προϊόντα ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, στα οποία αναφέρονται τα Μέρη Α και Β του παρόντος διατάγματος, καθώς και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 48: -τα νωπά ψάρια που εκφορτώνονται αμέσως από αλιευτικό σκάφος, -ορισμένα φυτικά προϊόντα, -υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν καλύπτει το Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης ΕΟΚ. β)έλεγχος εγγράφων:επαλήθευση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν, γ)έλεγχος ταυτότητας:επαλήθευση με απλό οπτικό έλεγχο της αντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ή πιστοποιητικών και των προϊόντων, καθώς και της παρουσίας σφραγίδων και σημάτων, τα οποία πρέπει να επιτίθενται στα προϊόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δ)φυσικός έλεγχος:έλεγχος του ιδίου του προϊόντος, που μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση, ε)εισαγωγέας:οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσκομίζει τα προϊόντα αυτά με σκοπό την εισαγωγή τους στη χώρα μας, στ)παρτίδα:ποσότητα παρόμοιων προϊόντων που καλύπτεται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο, η οποία μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την Ίδια τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας, ζ)συνοριακός σταθμός ελέγχου:οποιοσδήποτε σταθμός ελέγχου πλησίον των εξωτερικών συνόρων του εδάφους που ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 39, η)αρμόδια αρχή: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και οι περιφερειακές Κτηνιατρικές αρχές αυτής, στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων. Άρθρο 33 Επιτρέπεται η διάθεση προς κατανάλωση στο έδαφος της χώρας ή μέσω αυτής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ από τις Τελωνειακές αρχές μόνο εάν - με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 47 - αποδεικνύεται ότι: ι) έχουν πραγματοποιηθεί οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των προϊόντων σύμφωνα με τα άρθρα 34,35,36 και 38 του παρόντος διατάγματος με ικανοποιητικά αποτελέσματα για την αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 40 παρ. 1 δεύτερη περίπτωση, ιι)έχουν εξοφληθεί τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων και, ενδεχομένως, έχει κατατεθεί εγγύηση που καλύπτει τα ενδεχόμενα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 46 παρ.3. Άρθρο 34 (άρθρο 4 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και άρθρο 8 παρ.1 απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1.Κάθε παρτίδα προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες υπόκειται σε έλεγχο των εγγράφων και σε έλεγχο της ταυτότητας, ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό των εν λόγω προϊόντων, προκειμένου να εξακριβωθεί: -η καταγωγή τους, -ο μεταγενέστερος προορισμός τους ιδίως στην περίπτωση προϊόντων, για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική ρύθμιση, -ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται σε αυτά αντιστοιχούν στις απαιτούμενες βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας εγγυήσεις ή εάν πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική ρύθμιση στις εγγυήσεις που απαιτούνται από τη χώρα ή το άλλο κράτος μέλος προορισμού, -ότι η παρτίδα δεν απετέλεσε αντικείμενο απόρριψης σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει το καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 2.Οι έλεγχοι των εγγράφων και της ταυτότητας πραγματοποιούνται: ι)τη στιγμή της εισόδου στους σταθμούς ελέγχου, ή άλλου σημείου συνοριακής διέλευσης που έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, ιι)από το κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή στην περίπτωση διέλευσης από ένα σημείο διέλευσης από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει το σημείο διέλευσης. Όταν τα προϊόντα υπόκεινται στους ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας σε ένα τέτοιο σημείο διέλευσης, οδηγούνται χωρίς καθυστέρηση υπό τελωνειακό έλεγχο στον πλησιέστερο συνοριακό σταθμό ελέγχου, προκειμένου να διενεργηθούν οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 38. 3.Η είσοδος στη χώρα ή μέσω αυτής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, απαγορεύεται όταν προκύψει από τους ελέγχους ότι : α)αυτά τα προϊόντα προέρχονται από το έδαφος ή τμήμα του εδάφους τρίτης χώρας και δεν πληρούν τους ακόλουθους όρους: ι)εάν πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες που διέπουν τις εισαγωγές : -δεν είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, -οι εισαγωγές απαγορεύονται με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, ιι)εάν πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες, ιδίως υγειονομικοί, δεν πληρούν τις κείμενες διατάξεις της χώρας ή του άλλου κράτους μέλους προορισμού. β)το κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο που συνοδεύει αυτά τα προϊόντα δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, ή ελλείψει εναρμονισμένων κανόνων, με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της χώρας. 4.Οι εισαγωγείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν προηγουμένως στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου, στον οποίο τα προϊόντα θα παρουσιαστούν, την ποσότητα και τη φύση των προϊόντων καθώς και τη στιγμή που προβλέπουν ότι θα φθάσουν. 5.Στην περίπτωση που: -τα προϊόντα προορίζονται για τη χώρα ή μέσω αυτής για το έδαφος άλλου κράτους μέλους ή περιοχής με ειδικές ανάγκες, -πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά κατά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου, -πρόκειται για εισαγωγές που έχουν επιτραπεί για ειδικούς σκοπούς, η ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού πρέπει να γίνεται: -για προϊόντα του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΑΝΙΜΟ που προβλέπεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος, -για τα άλλα προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος. 6.Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επιβαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους, χωρίς καμμία επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 35 (άρθρο 5 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Για την αποδοχή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 4 περιπτώσεις α) και β) του Κανονισμού (ΕΟΚ)αριθ. 2504/88 (ΕΕ αρ.L.225 της 15.8.1988 σελ.8)οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων λειτουργούν οι αποθήκες αυτές, μεριμνούν ώστε τα προϊόντα να υπόκεινται σε έλεγχο των εγγράφων και σε απλό οπτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά, συμπίπτουν με τα προϊόντα και, εφόσον είναι αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση υπόνοιας, σε έλεγχο ταυτότητας και σε φυσικό έλεγχο. Τα προϊόντα που φεύγουν από μια ελεύθερη ζώνη ή μια ελεύθερη αποθήκη για να τεθούν σε κατανάλωση στο έδαφος που ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 36 1.Στις αποθήκες, οι οποίες ορίζονται από την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή της χώρας, και οι οποίες πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, διενεργείται κατά την είσοδο στην αποθήκη, έλεγχος της ταυτότητας των προϊόντων που προορίζονται να τεθούν υπό καθεστώς «τελωνειακής αποταμίευσης» όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αρ. 2503/88 (ΕΕ αριθ. L.225 της 15.8.1988 σελ.1), ή «προσωρινής εναπόθεσης» όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4151/88 (ΕΕ αριθ. L.367 της 31.12.1988 σελ.1). Επιπλέον η αρμόδια κτηνιατρική αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας λειτουργούν οι ως άνω αποθήκες, πραγματοποιεί τους κατάλληλους κτηνιατρικούς ελέγχους στην αποθήκη, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Ο κατάλογος των αποθηκών που αναφέρονται στην παρ. 1 καταρτίζεται από τις οικείες νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές, οι οποίες τους γνωστοποιούν στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προσδιορίζει τον τύπο του κτηνιατρικού ελέγχου που διενεργείται στις εισόδους και εξόδους των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 32 και ανακοινώνει το συγκεντρωτικό κατάλογο των αποθηκών όλων των νομών της χώρας καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή του στην Επιτροπή των Ε.Κ. 3.Τα προϊόντα που έχουν αποθηκευθεί σε αποθήκη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παρ.2 και που προορίζονται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος που ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, πρέπει να φυλάσσονται υπό τελωνειακή επιτήρηση και, προτού τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, υποβάλλονται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 38, ή εάν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει κοινοτική ρύθμιση, στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 41 του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση κατανομής της παρτίδας, τα προϊόντα που εγκαταλείπουν την αποθήκη πρέπει να συνοδεύονται -από το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 40 παρ.1 δεύτερη περίπτωση που συντάσσεται από τον επίσημο κτηνίατρο βάσει των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τις αποστολές των προϊόντων κατά την αποθήκευση και το οποίο προσδιορίζει την καταγωγή των προϊόντων, -σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.4 περίπτωση β) δεύτερη υποπερίπτωση, από το αντίγραφο των πρωτοτύπων πιστοποιητικών. 4.Οι δαπάνες των κτηνιατρικών ελέγχων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο επιβαρύνουν το χρήστη που ζήτησε την αποθήκευση υπό καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης ή προσωρινής εναπόθεσης. Οι δαπάνες αυτές, συμπεριλαμβανομένης εγγύησης για τις δαπάνες που μπορούν να προκύψουν από μία ενδεχόμενη προσφυγή στις δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 46 παρ.3 πληρώνονται πριν από την αποθήκευση. Άρθρο 37 (άρθρο 7 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Χωρίς να θίγονται τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 49, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 34 παρ.3 του παρόντος διατάγματος στα προϊόντα που δεν πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις και τα οποία προορίζονται να εναποθηκευθούν σε ελεύθερη ζώνη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2504/88 (ΕΕ αριθ. L. 225 της 15.8.1988 σελ. 8), εφόσον : - υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των προϊόντων ή παρτίδων και των συνοδευτικών εγγράφων, - τα εν λόγω προϊόντα επανεξάγονται αργότερα προς τρίτη χώρα υπό τους όρους του άρθρου 42, - τα εν λόγω προϊόντα εναποθηκεύονται χωριστά από τα προοριζόμενα να τεθούν στην κατανάλωση στη χώρα ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ. Άρθρο 38 (άρθρο 8 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και άρθρο 8 παρ. 2 απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) Τα προϊόντα,το εμπόριο των οποίων διέπεται από εναρμονισμένους κανόνες και τα οποία παρουσιάζονται σε ένα από τα σημεία εισόδου στο έδαφος που ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις : 1. Τα προϊόντα πρέπει : α) αν το σημείο εισόδου είναι συνοριακός σταθμός ελέγχου, να υποβληθούν χωρίς καθυστέρηση στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ.1 καθώς και στους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, β) αν το σημείο εισόδου είναι σταθμός διέλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 ή εάν τα προϊόντα προέρχονται από αποθήκη σύμφωνα με το άρθρο 36, πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να οδηγηθούν υπό τελωνειακό έλεγχο στον πλησιέστερο συνοριακό σταθμό ελέγχου όπου ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει : -να βεβαιωθεί ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ.1 διενεργήθηκαν κατά ικανοποιητικό τρόπο, -να προβεί στην διεξαγωγή των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 2.0 επίσημος κτηνίατρος πρέπει: α)να διενεργήσει υλικό έλεγχο κάθε παρτίδας, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα της παρτίδας για να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του προορισμού τους, ο οποίος προβλέπεται στο πιστοποιητικό ή στο έγγραφο που τα συνοδεύει, β)να διενεργήσει τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν επιτόπου, γ)να διενεργήσει επίσημη δειγματοληψία για την ανίχνευση καταλοίπων ή παθογόνων οργανισμών και να αποστείλει τα δείγματα για ανάλυση το συντομότερο δυνατόν, δ)να λάβει υπόψη τις βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της απόφασης 92/438/ΕΟΚ. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται κατά την εκτέλεση ορισμένων από τα προαναφερόμενα καθήκοντα από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και έχει τεθεί υπό την εποπτεία του. 3.Μετά από έγγραφο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας προς την Επιτροπή των Ε.Κ. ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής των Ε.Κ. μπορεί να καθορίζεται μειωμένη συχνότητα ελέγχων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και ιδίως βάσει του αποτελέσματος των προηγουμένων ελέγχων έναντι ορισμένων τρίτων χωρών ή εγκαταστάσεων ορισμένων τρίτων χωρών που παρέχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις όσον αφορά τον έλεγχο στον τόπο καταγωγής. Οι παροχές αυτών των παρεκκλίσεων γίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 4.Εν τούτοις, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 για τα προϊόντα που εισέρχονται σε λιμένα ή αερολιμένα άλλου κράτους μέλους και έχουν προορισμό τη χώρα, οι έλεγχοι διενεργούνται στο λιμένα ή αερολιμένα της χώρας, εφόσον ο λιμένας ή ο αερολιμένας αυτός διαθέτει συνοριακό σταθμό ελέγχου και τα προϊόντα μεταφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση δια θαλάσσης ή αεροπορικώς. Για τα προϊόντα που εισέρχονται σε λιμένα ή αερολιμένα της χώρας και έχουν προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος ο επίσημος κτηνίατρος, πριν διενεργήσει τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 2, πρέπει να βεβαιωθεί προηγουμένως αν το άλλο κράτος μέλος προορισμού έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 39 (άρθρο 9 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και άρθρο 8 παρ.3 απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1.0 συνοριακός σταθμός ελέγχου πρέπει : α) να γειτνιάζει με το σημείο εισόδου του εδάφους που ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, β) να έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, γ) να βρίσκεται υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, ο οποίος έχει την ευθύνη των ελέγχων. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από βοηθούς ειδικά εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό και μεριμνά ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των βάσεων δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της απόφασης 92/438/ ΕΟΚ, δ) να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ζ. 2.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε συνδρομή στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής των Ε.Κ. που επιθεωρούν τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της χώρας για να διαπιστώσουν αν τηρούνται οι κανόνες των κτηνιατρικών ελέγχων, αν οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και αν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται από το Παράρτημα Ζ του παρόντος διατάγματος. Ο κατάλογος των συνοριακών σταθμών ελέγχου καθώς και οι ενδεχόμενες μεταβολές του καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 40 (άρθρο 10 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1 .Εφόσον τα προϊόντα για το εμπόριο των οποίων υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες, δεν προορίζονται να διατεθούν για κατανάλωση στη χώρα, όπου όμως έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του άρθρου 38 παρ.2, ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου: -χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ένα ή, σε περίπτωση κατάτμησης της παρτίδας, περισσότερα επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα προϊόντα. Η διάρκεια ισχύος αυτών των αντιγράφων καθορίζεται σε συνάρτηση με τη φύση του συγκεκριμένου προϊόντος, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, -εκδίδει πιστοποιητικό, βάσει προτύπου που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, στο οποίο βεβαιώνει ότι έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που ορίζονται στο άρθρο 38 παρ.2, με ικανοποιητικά για τον επίσημο κτηνίατρο αποτελέσματα και προσδιορίζει τη φύση των δειγματοληψιών και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, -φυλάσσει το ή τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα προϊόντα. 2.Το εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο Μέρος Α του παρόντος διατάγματος και γίνονται δεκτά στο έδαφος που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού. Άρθρο 41 (άρθρο 11 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και άρθρο 8 παρ.4 και 5 απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1.Για τα προϊόντα του παραρτήματος Β του παρόντος διατάγματος τα οποία, μετά την είσοδο τους στη χώρα προορίζονται για άλλο κράτος μέλος που επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων στο έδαφος του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Κάθε παρτίδα των προϊόντων πρέπει να υπόκειται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ.1 και: α)είτε να υποβληθεί στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 38 στο συνοριακό σταθμό ελέγχου, από τον οποίο εισέρχονται τα προϊόντα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των συγκεκριμένων προϊόντων με τους κανόνες που ισχύουν στο άλλο κράτος μέλους προορισμού, β)είτε,στο πλαίσιο προηγούμενης διμερούς συμφωνίας μεταξύ της χώρας και του άλλου κράτους μέλους προορισμού και ενδεχομένως και του άλλου κράτους μέλους ή των άλλων κρατών μελών διαμετακόμισης για τις λεπτομέρειες του ελέγχου, να οδηγηθεί υπό τελωνειακό έλεγχο έως τον τόπο προορισμού όπου πρέπει να διεξαχθούν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε. Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για το σύστημα που επιλέγει κατ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 3.Στην περίπτωση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 περίπτωση α)του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 40 του παρόντος διατάγματος. 4.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περίπτωση β): α)οι έλεγχοι των εγγράφων και της ταυτότητας και ο φυσικός έλεγχος πρέπει να διενεργούνται σε ένα συνοριακό σταθμό ελέγχου που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους προορισμού, β)οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές που διενεργούν τον έλεγχο των εγγράφων και τον έλεγχο ταυτότητας πρέπει: -να αναφέρουν στον επίσημο κτηνίατρο του σταθμού ελέγχου του τόπου προορισμού τη διέλευση και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης των προϊόντων, μέσω του δικτύου πληροφορικής για τη σύνδεση μεταξύ των κτηνιατρικών αρχών (ΑΝΙΜΟ), -να αναφέρουν τη διέλευση αυτή στο ή, σε περίπτωση κατάτμησης της παρτίδας, στα αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών, -να φυλάσσουν το ή τα πρωτότυπα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα προϊόντα. Όταν αιτιολογείται από ειδικές συνθήκες και μετά από αίτημα της αρμόδιας Κεντρικής Δ/νσης Κτηνιατρικής συνοδευόμενο από την απαραίτητη αιτιολόγηση, ο φυσικός έλεγχος είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε τόπο άλλον από εκείνον που αναφέρεται στην περίπτωση α). Ο τόπος αυτός καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή,η πληροφόρηση της αρμόδιας αρχής πραγματοποιείται μέσω του δικτύου πληροφορικής για τη σύνδεση μεταξύ των κτηνιατρικών αρχών (ΑΝΙΜΟ). 5.Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, η κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται υπό το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης (εξωτερική διαδικασία), όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2726/90 (ΕΕ αριθ. L.262 της 26.9.90 σελ.1), με οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια σφραγισμένα από την αρμόδια αρχή. Το εμπόριο των προϊόντων που γίνονται δεκτά για κατανάλωση μετά απο έλεγχο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος. 6.Αν από το φυσικό έλεγχο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο προκύψει ότι το προϊόν δεν μπορεί να διατεθεί στην κατανάλωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46. Άρθρο 42 (άρθρο 12 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1 .Επιτρέπεται η μεταφορά μέσω της χώρας των προϊόντων προέλευσης μιας τρίτης χώρας προς μια άλλη τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη ότι: α)ο ενδιαφερόμενος θα αποδείξει εγγράφως στο συνοριακό σταθμό εισόδου ότι η πρώτη τρίτη χώρα, προς την οποία μεταφέρονται τα προϊόντα μέσω της χώρας, αναλαμβάνει να μην απαγορεύει την είσοδο ή να επαναποστέλλει σε καμμία περίπτωση τα προϊόντα των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή ή τη διαμετακόμιση, β)η μεταφορά αυτή πρέπει να επιτραπεί εκ των προτέρων από τον αρμόδιο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου της χώρας, ο οποίος διενεργεί τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ.1, γ)σε περίπτωση διέλευσης από τη χώρα, η μεταφορά αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπή φορτώσεως υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών εντός οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων που έχουν σφραγιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι μόνοι χειρισμοί που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτής είναι εκείνοι που διενεργούνται αντίστοιχα στο σημείο εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή. 2.Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους, χωρίς καμμία αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο. Άρθρο 43 (άρθρο 13 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Οι αρμόδιες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους ταυτότητας και, ενδεχομένως, με την επιφύλαξη του άρθρου 45 φυσικό έλεγχο των προϊόντων που έχουν οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό προορισμό εκτός από εκείνο που προβλέπεται στα άρθρα 35,36,40, 41 και 42. Άρθρο 44 (άρθρο 14 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1.Το παρόν κεφάλαιο, εκτός από το άρθρο 45, δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα τα οποία: ι)περιέχονται εντός των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική κατανάλωση, εφόσον η μεταφερομένη ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που καθορίζεται στην παρ.3 και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από μία τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιέχεται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται, ιι)αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών προς ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι η αποστελλόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που καθορίζεται στην παρ.3 και με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από μια τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιέχεται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία και από την οποία οι εισαγωγές δεν απαγορεύονται, ιιι)ευρίσκονται σε μορφή εφοδίων για τη διατροφή του προσωπικού και των επιβατών, εντός των μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές με την επιφύλαξη ότι αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα ή από τμήμα τρίτης χώρας ή από εγκατάσταση από όπου δεν απαγορεύονται οι εισαγωγές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όταν τα προϊόντα αυτά ή τα υπολείμματα της κουζίνας εκφορτώνονται, πρέπει να καταστρέφονται. Είναι εν τούτοις δυνατόν να μη διενεργηθεί καταστροφή όταν τα προϊόντα διέρχονται απευθείας ή εφόσον έχουν τεθεί προσωρινά υπό τελωνειακό έλεγχο, από αυτό το μεταφορικό μέσο σε ένα άλλο, ιν)εφόσον η ποσότητα δεν υπερβαίνει ποσότητα που καθορίζεται στην παρ.3, έχουν υποστεί επεξεργασία με θερμότητα σε ερμητικά κλεισμένο δοχείο του οποίου η τιμή Fο υπερβαίνει ή ισούται προς 3,00 και τα οποία: α)περιέχονται σε προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και προορίζονται για την προσωπική τους κατανάλωση, β)αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών προς ιδιώτες, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές μη εμπορικού χαρακτήρος. 2.Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα νωπά κρέατα και στα προϊόντα με βάση το κρέας σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 του π.δ/τος 599/ 1985 (Α213), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του π.δ/τος 48/1992 (Α20). 3.Τα όρια βάρους για τα διάφορα προϊόντα που ενδέχεται να καλύπτονται από τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 45 (άρθρο 15 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή άλλης αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση των ισχυουσών διατάξεων ή αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα του προϊόντος, προβαίνει σε όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει ότι πρέπει να διεξαχθούν ή αναφέρει σχετικά. Άρθρο 46 (άρθρο 16 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ και άρθρο 8 παρ.6,7 και 8 απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1 .Όταν οι έλεγχοι που ορίζονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος αποδεικνύουν ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στους όρους που έχουν τεθεί από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις ή όταν από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώνεται παράβαση, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του εισαγωγέα ή του αντιπροσώπου του, αποφασίζει: α)είτε την επαναποστολή, εντός προθεσμίας που αυτή καθορίζει, της παρτίδας εκτός του εδάφους της χώρας, εφόσον δεν αντενδείκνυται για λόγους υγειονομικών μέτρων ή καταλληλότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου, οφείλει: -να θέσει σε εφαρμογή το καθεστώς πληροφόρησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της απόφασης 92/438/ΕΟΚ, -να ακυρώσει το πιστοποιητικό ή το κτηνιατρικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται με την κοινοτική διαδικασία, β)είτε, εάν δεν είναι δυνατή η επαναποστολή, την καταστροφή της παρτίδας στο έδαφος της χώρας. 2.Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ.4 τρίτο εδάφιο του π.δ/τος 599/1985 (Α213) και από το άρθρο 22 περίπτωση β) πρώτη υποπερίπτωση του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, ιδίως για να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτών των παρεκκλίσεων, αποφασίζονται, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία και οι προϋποθέσεις σχετικά με τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των οικείων προϊόντων. 3.Οι δαπάνες για την επαναποστολή της παρτίδας, την καταστροφή ή τη χρησιμοποίηση του προϊόντος για άλλες χρήσεις βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπο του. 4.Για την ενημέρωση μεταξύ των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών της χώρας και των άλλων κρατών μελών εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 92/438/ΕΟΚ. 5.Οι αρμόδιες αρχές της χώρας ανακοινώνουν, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που διαθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 36/1992 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/ 608/ΕΟΚ για την αμοιβαία συνδρομή» (ΑΊ7). Άρθρο 47 (άρθρο 17 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται στις απευθείας εισαγωγές σε ορισμένα νησιά ή νησιωτικές ομάδες της χώρας προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων γεωγραφικών φυσικών δυσκολιών στα εδάφη αυτά, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί στα νησιά αυτά δεν θα επαναποστέλλονται επ ουδενί στο υπόλοιπο έδαφος του Παραρτήματος ΣΤ. Άρθρο 48 1.Ο κατάλογος των φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 περίπτωση α) δεύτερη υποπερίπτωση, τα οποία, ιδίως λόγω του μεταγενέστερου του προορισμού τους, μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο διάδοσης μεταδοτικών ασθενειών για τα ζώα και για το λόγο αυτό πρέπει να υπόκεινται στους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στο Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος, και ιδιαίτερα στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 34,για να εξακριβώνεται η καταγωγή και ο προβλεπόμενος προορισμός των εν λόγω φυτικών προϊόντων, καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Οι υγειονομικοί όροι που πρέπει να τηρούν οι τρίτες χώρες και οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν και ιδίως η φύση της ενδεχόμενης επεξεργασίας που προβλέπεται σε συνάρτηση με την υγειονομική τους κατάσταση, καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών, οι οποίες ανάλογα με τις εγγυήσεις αυτές, μπορούν να εξάγουν τα φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Οι ενδεχόμενες ιδιαίτερες λεπτομέρειες ελέγχου, ιδιαίτερα για τις δειγματοληψίες που εφαρμόζονται στα προϊόντα αυτά, κυρίως σε περίπτωση χύδην εισαγωγών, καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.0ι κανόνες κτηνιατρικού ελέγχου που εφαρμόζονται στα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης ΕΟΚ και ορισμένα ειδικά κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τους κτηνιατρικούς ελέγχους των προϊόντων αυτών, καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 3.Τα αλιεύματα που εκφορτώνονται αμέσως από σκάφος υπό σημαία τρίτης χώρας, υπόκεινται- πριν διατεθούν στην κατανάλωση στη χώρα, ή μέσω αυτής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ- στους ελέγχους, που προβλέπονται για τα αλιεύματα που εκφορτώνονται αμέσως από σκάφος υπό σημαία της χώρας ή άλλου κράτους μέλους. 4.Όσον αφορά τα λιμάνια που εκφορτώνονται ψάρια είναι δυνατόν να εγκρίνονται παρεκκλίσεις από το άρθρο 39 και προκειμένου για το ελεγκτικό προσωπικό από το άρθρο 38 παρ.2 σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 49 (άρθρο 19 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1 .Αν, στο έδαφος τρίτης χώρας, εκδηλώνεται ασθένεια που προβλέπεται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας αριθ. 354086/23.12.83 (Β769) όπως ισχύει, ζωονόσος ή ασθένεια ή άλλη αιτία που ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή για τους ανθρώπους, ή αν αυτό αιτιολογείται από άλλο σοβαρό λόγο υγειονομικού ελέγχου ή προστασίας της δημόσιας υγείας, η Επιτροπή των Ε.Κ. μπορεί με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, να θεσπίζει χωρίς καθυστέρηση σε συνάρτηση με την σοβαρότητα της κατάστασης, ένα από τα ακόλουθα μέτρα: -αναστολή των εισαγωγών από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και ενδεχομένως,από την τρίτη χώρα διαμετακόμισης, -καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων για τα προϊόντα που προέρχονται από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. 2.Αν, με την ευκαιρία ενός από τους .ελέγχους που προβλέπονται από το Μέρος Γ του παρόντος διατάγματος, διαπιστώνεται ότι μια παρτίδα προϊόντων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων,η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα : -κατάσχεση και καταστροφή της παρτίδας, -άμεση ενημέρωση των άλλων συνοριακών σταθμών ελέγχου και της αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας για τις διαπιστώσεις που έγιναν και για την καταγωγή των προϊόντων και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.4. 3.Με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 είναι δυνατόν να λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 42. 4.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα έναντι μιας τρίτης χώρας ή εγκατάστασης τρίτης χώρας για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πριν από τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.4 του παρόντος διατάγματος. 5.Τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1,3 και 4 παρατείνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 50 (άρθρο 20 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής των Ε.Κ. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα σχετικά με την εφαρμογή του Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. Άρθρο 51 1 .Όταν η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο κρίνει, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στον τόπο εμπορίας των προϊόντων, ότι οι διατάξεις του Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος δεν τηρούνται σε ένα συνοριακό σταθμό ελέγχου, σε ένα από τα σημεία διέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ.2, περίπτ.ι), έναν ελεύθερο λιμένα ή μια ελεύθερη ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 35 η μια ελεύθερη αποθήκη που αναφέρεται στο άρθρο 36 ενός άλλου κράτους μέλους, το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και αυτή επικοινωνεί με την αρμόδια κεντρική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους από την οποία μπορεί να ζητήσει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των προαναφερθεισών διατάξεων και να ανακοινώσει στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας το είδος των πραγματοποιούμενων ελέγχων, τις αποφάσεις που έλαβε καθώς και την αιτιολόγηση τους. Εάν εκτιμηθεί ότι τα μέτρα δεν επαρκούν η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας εξετάζει από κοινού με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους τους τρόπους και τα μέσα επανόρθωσης της κατάστασης ενδεχομένως με επιτόπια επίσκεψη. Όταν από τους ελέγχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, διαπιστωθεί επανειλημμένη παράβαση των διατάξεων του Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Η ως άνω αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει εγγράφως από την Επιτροπή των Ε.Κ. να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους την ενίσχυση των ελέγχων. Μέχρις ότου διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής των Ε.Κ. η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων των προϊόντων που έχουν την ίδια προέλευση. 2.Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται ομοίως και στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν τηρούνται από τη χώρα οι διατάξεις του Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος σε ένα συνοριακό σταθμό, σε ένα σημείο διέλευσης, έναν ελεύθερο λιμένα ή μία ελεύθερη ζώνη ή μία ελεύθερη αποθήκη της χώρας. 3.Οι διατάξεις του Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο πρέπει να γνωστοποιούνται με ταυτόχρονη μνεία των λόγων που υπαγόρευσαν τη λήψη τους στον ενδιαφερόμενο έμπορο ή τον εντολοδόχο του. Εάν ο ενδιαφερόμενος έμπορος ή ο εντολοδόχος του το ζητήσει γραπτώς, οι αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να του γνωστοποιούνται γραπτώς, με μνεία των ένδικων μέσων που δικαιούται να ασκήσει βάσει των ισχυουσών διατάξεων καθώς και του τύπου και των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν. Άρθρο 52 (άρθρο 22 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει πρόγραμμα ανταλλαγής υπαλλήλων αρμοδίων για τη διενέργεια ελέγχων επί των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος αυτού που συντονίζεται από την Επιτροπή των Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 53 (άρθρο 26 της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Οι διατάξεις το Μέρους Γ του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις τελωνειακές κανονιστικές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Δ Κτηνιατρικοί έλεγχοι των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ελλάδα ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη Άρθρο 54 1.Στο Μέρος Δ του παρόντος διατάγματος θεσπίζονται διατάξεις που καθορίζουν τους κτηνιατρικούς ελέγχους για τα ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισάγονται στην Ελλάδα ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη μέλη. 2Όι διατάξεις του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στα ζώα συντροφιάς, εκτός των ιπποειδών, που συνοδεύουν ταξιδιώτες χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό. Άρθρο 55 1.Για τους σκοπούς του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται, εφόσον χρειάζεται, οι ορισμοί του άρθρου 16 του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος. 2.Επίσης νοούνται ως: 1)Έλεγχος εγγράφων:η επαλήθευση των κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή εγγράφων που συνοδεύουν το ζώο. 2)Έλεγχος ταυτότητας:η επαλήθευση με απλό οπτικό έλεγχο της αντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ή πιστοποιητικών και των ζώων καθώς και της παρουσίας και της συμφωνίας της σήμανσης αυτών. 3)Φυσικός έλεγχος:έλεγχος του ίδιου του ζώου, που μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση των εν λόγω δειγμάτων καθώς και, ενδεχομένως, συμπληρωματικό έλεγχο κατά τη διάρκεια καραντίνας. 4)Εισαγωγέας:οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει τα ζώα αυτά με σκοπό την εισαγωγή τους στη χώρα. 5)Παρτίδα: ποσότητα ζώων του αυτού είδους που καλύπτεται από κοινό κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο, μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από την ίδια τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας. στ)Συνοριακός σταθμός ελέγχου: οποιοσδήποτε σταθμός ελέγχου σε άμεση εγγύτητα με τα εξωτερικά σύνορα του εδάφους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος διατάγματος και έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Άρθρο 56 (άρθρο 3 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Κατά την εισαγωγή ζώντων ζώων από τρίτες χώρες που έχουν προορισμό τη χώρα ή μέσω αυτής άλλο κράτος μέλος: α)οι εισαγωγείς υποχρεούνται να έχουν γνωστοποιήσει μια εργάσιμη ημέρα πριν στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ελέγχου όπου πρόκειται να αφιχθούν τα ζώα,την ποσότητα και τη φύση των ζώων καθώς και τη στιγμή κατά την οποία προβλέπεται να αφιχθούν, β)τα ζώα οδηγούνται απευθείας υπο τελωνειακή επίβλεψη στο συνοριακό σταθμό ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 59 ή, ενδεχομένως, σε σταθμό καραντίνας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.1 πρώτο εδάφιο, δεύτερη παύλα, γ)τα ζώα δεν μπορούν να φύγουν από τους παραπάνω σταθμούς παρά μόνον εάν-και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν - αποδεικνύεται ότι: ι)υπό τη μορφή του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 60 παρ.1 δεύτερη περίπτωση ή στο άρθρο 61 έχουν διενεργηθεί οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των εν λόγω ζώων σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 και 2 περιπτώσεις α), β) και δ) και τα άρθρα 61 και 62 με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ιι)έχουν εξοφληθεί τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων και, ενδεχομένως, έχει κατατεθεί εγγύηση που να καλύπτει τα τυχόν έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 63 παρ.1 δεύτερη και τρίτη περίπτωση και παρ.6 καθώς και το άρθρο 65 παρ.2. δ)η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν επιτρέπει τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία στα εδάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος διατάγματος παρά μόνον εάν, και με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατάξεων που ισχύουν, αποδεικνύεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της περίπτωσης γ). Άρθρο 57 (άρθρο 4 της Οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 παρ.3 της Οδηγίας 91 /628/ΕΟΚ και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1 .Κάθε παρτίδα ζώων που προέρχονται απο τρίτες χώρες υπόκειται σε έλεγχο των εγγράφων και σε έλεγχο της ταυτότητας σε έναν από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της χώρας ο οποίος έχει εγκριθεί προς το σκοπό αυτό, και αυτό ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό των εν λόγω ζώων, προκειμένου να εξακριβωθεί: -η καταγωγή τους, -ο μεταγενέστερος προορισμός τους, ιδίως στην περίπτωση ζώων διαμετακόμισης ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες ή δεν υφίστανται ειδικές απαιτήσεις αναγνωρισμένες σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία για τη χώρα μας ή το άλλο κράτος μέλος προορισμού, -ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται σε αυτά τα πιστοποιητικά ή έγγραφα αντιστοιχούν στις απαιτούμενες Βάσει των ισχυουσών διατάξεων εγγυήσεις ή, εάν, πρόκειται για ζώα για το εμπόριο των οποίων δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες στις εγγυήσεις που απαιτούνται από τη χώρα ή το άλλο κράτος μέλος προορισμού, οι οποίοι αντιστοιχούν στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται στο Μέρος Δ του παρόντος διατάγματος. -ότι η παρτίδα δεν αποτέλεσε αντικείμενο απόρριψης σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει το καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 2.Με την επιφύλαξη των απαλλαγών του άρθρου 61 ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει να διενεργεί φυσικό έλεγχο των ζώων που προσκομίζονται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει ιδίως: α)κλινική εξέταση των ζώων για να διαπιστωθεί εάν τα ζώα ανταποκρίνονται στις ενδείξεις που παρέχει το πιστοποιητικό ή το συνοδευτικό έγγραφο και επίσης εάν είναι κλινικώς υγιή. Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, είναι δυνατόν να καθορίζονται παρεκκλίσεις, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την κλινική εξέταση ενός εκάστου ζώου για ορισμένες κατηγορίες και είδη ζώων, β)ενδεχόμενες εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες και προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, γ)ενδεχόμενη επίσημη δειγματοληψία για την ανίχνευση καταλοίπων και αποστολής του δείγματος για ανάλυση το συντομότερο δυνατό, δ)έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται αφού ληφθούν υπόψη οι βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της απόφασης 92/ 438/ΕΟΚ. Για το μεταγενέστερο έλεγχο της μεταφοράς και, ενδεχομένως, για την τήρηση των προσθέτων απαιτήσεων της εκμετάλλευσης προορισμού, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου κοινοποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 28 του παρόντος διατάγματος στις αρμόδιες τοπικές αρχές της χώρας μας ή του άλλου κράτους μέλους προορισμού. Ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου μπορεί να επικουρείται κατά την εκτέλεση ορισμένων από τα προαναφερόμενα καθήκοντα από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και έχει τεθεί υπό την εποπτεία του. 3.Εν τούτοις, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, για τα ζώα που εισάγονται σε λιμένα ή αερολιμένα του εδάφους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος διατάγματος, ο έλεγχος ταυτότητας και ο φυσικός έλεγχος διενεργούνται σ αυτόν το λιμένα ή τον αερολιμένα προορισμού, εφόσον ο εν λόγω λιμένας ή αερολιμένας διαθέτει εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 και, τα ζώα συνεχίζουν το ταξίδι τους, ανάλογα με την περίπτωση δια θαλάσσης ή αεροπορικώς, με ένα και το αυτό πλοίο ή ένα και το αυτό αεροσκάφος. Στην περίπτωση αυτή ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου που έχει διενεργήσει τον έλεγχο των εγγράφων ενημερώνει είτε απευθείας είτε μέσω της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, τον επίσημο κτηνίατρο του σταθμού ελέγχου του κράτους μέλους προορισμού για τη διέλευση των ζώων, με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος. 4.Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επιβαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς καμμία αποζημίωση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 58 (άρθρο 5 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Απαγορεύεται η εισαγωγή στη χώρα μας ή μέσω αυτής στα εδάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ όταν προκύψει άπό τους ελέγχους ότι: α)τα ζώα των ειδών, για τα οποία υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες - με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 του π.δ/τος 528/1991 (Α 204) όσον αφορά τις κινήσεις και εισαγωγές ιπποειδών προελεύσεως τρίτων χωρών - προέρχονται από το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτης χώρας που είτε δεν περιέχεται στους καταλόγους που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική διαδικαία για τα εν λόγω είδη, είτε απαγορεύονται οι εισαγωγές που προέρχονται από αυτό μετά από κοινοτική απόφαση, β)τα ζώα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περίπτωση α) δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις που αντιστοιχούν στις διάφορες περιπτώσεις που προβλέπονται από το Μέρος Δ του παρόντος διατάγματος, γ)τα ζώα έχουν προσβληθεί ή υπάρχουν υποψίες ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί από μεταδοτική νόσο, ή παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δ)οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν από την εξάγουσα τρίτη χώρα, ε)τα ζώα δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι, στ)το κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή έγγραφο που συνοδεύει αυτά τα ζώα δεν είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 59 (άρθρο 6 της Οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ και άρθρο 9 παρ. 1 της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1.Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2.Κάθε συνοριακός σταθμός ελέγχου πρέπει : 1)να γειτνιάζει άμεσα με το σημείο εισόδου του εδάφους της χώρας. Πάντως, γίνεται ανεκτή κάποια απομάκρυνση από το σημείο εισόδου όταν η απομάκρυνση αυτή επιβάλλεται για γεωγραφικούς λόγους (όπως η όχθη αποβάθρας, σιδηροδρομικός σταθμός, διάσελα) και εφόσον ο σταθμός ελέγχου κείται στην περίπτωση αυτή σε τόπο που απέχει από εγκαταστάσεις εκτροφής ή τόπους όπου ευρίσκονται ζώα που θα μπορούσαν να μολυνθούν από τις μεταδοτικές ασθένειες, β)να κείται σε τελωνειακή περιοχή που επιτρέπει την διεκπεραίωση των άλλων διοικητικών διατυπώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων που συνδέονται με την εισαγωγή, γ)να έχει ορισθεί και εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.3, δ)να βρίσκεται υπο τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου, που έχει και την ευθύνη των ελέγχων.Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επικουρείται από βοηθούς ειδικά εκπαιδευμένους γιαυτό το σκοπό, για τους οποίους είναι ο ίδιος υπεύθυνος και μεριμνά ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των βάσεων δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της απόφασης 92/438/ΕΟΚ, ε)να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Η. 3.Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής των Ε.Κ. που επιθεωρούν τους συνοριακούς σταθμούς της χώρας για να διαπιστώσουν ότι οι κανόνες των κτηνιατρικών ελέγχων εφαρμόζονται ομοιόμορφα και ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Η. 4.Ο κατάλογος των εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου των εδαφών που καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ, καθώς και ενδεχόμενες μεταβολές του, ως και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 60 1 .Εφόσον ζώα που ανήκουν σε είδη των οποίων οι κανόνες εισαγωγής έχουν αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, δεν προορίζονται να τεθούν στην αγορά της χώρας όπου όμως έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος, σύμφωνα με το άρθρο 57 και με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, και συνοδεύονται από το έγγραφο ταυτότητας που προβλέπεται στην Απόφαση 327239/5.8.1991 (Β672) του Υπουργού Γεωργίας, ο επίσημος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για το συνοριακό σταθμό ελέγχου : -χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ένα ή, σε περίπτωση κατάτμησης της παρτίδας, περισσότερα του ενός, αλλά όλα επικυρωμένα, αντίγραφα των πρωτοτύπων των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα. Η διάρκεια ισχύος αυτών των αντιγράφων δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) ημέρες, -εκδίδει πιστοποιητικό βάσει προτύπου που καταρτίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, στο οποίο βεβαιώνει ότι έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που ορίζονται στο άρθρο 57 παρ.1 και παρ.2 περιπτ. α), β) και δ) με ικανοποιητικά για τον επίσημο κτηνίατρο αποτελέσματα, και προσδιορίζει τη φύση των δειγματοληψιών και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, -φυλάσσει το ή τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ζώα. 2.Μετά τη διέλευση των συνοριακών σταθμών ελέγχου το εμπόριο των ζώων που αναφέρονται στην παρ. 1 και γίνονται δεκτά στο έδαφος που ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις κτηνιατρικού ελέγχου που προβλέπονται στο Μέρος Β του παρόντος διατάγματος. Κατά την ενημέρωση της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής του τόπου προορισμού με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 28 πρέπει να διευκρινίζεται ιδίως: -εάν τα ζώα προορίζονται για άλλο κράτος μέλος ή μια περιοχή με ειδικές απαιτήσεις, -εάν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες αλλά δεν είναι γνωστά τα αποτελέσματα κατά την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από το συνοριακό σταθμό ελέγχου. Άρθρο 61 1.Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι των εισαγόμενων ζώων, για τα οποία δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες διεξάγονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: α)σε περίπτωση που προσκομίζονται απευθείας σε έναν από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου της χώρας, η οποία προτίθεται να πραγματοποιήσει τις εισαγωγές αυτές, τα ζώα πρέπει να υποβάλλονται στο συγκεκριμένο σταθμό, σε όλους τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 57, β)σε περίπτωση που τα ζώα προσκομίζονται σε συνοριακό σταθμό ελέγχου ευρισκόμενο σε άλλο κράτος μέλος και προορίζονται για τη χώρα επιτρέπεται να διεξαχθούν στο σταθμό αυτό οι έλεγχοι του άρθρου 57 παρ.1 του παρόντος διατάγματος, ενώ οι έλεγχοι του άρθρου 57 παρ.2 διεξάγονται σε συνοριακό σταθμό ελέγχου της χώρας. Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα στα ζώα που εισάγονται μέσω της χώρας και έχουν προορισμό ένα άλλο κράτος μέλος, εφόσον η αρμόδια αρχή του συναινέσει. Εφόσον, εφαρμόζεται η περίπτωση αυτή, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Στην περίπτωση αυτή τα ζώα πρέπει να εγκαταλείψουν το συνοριακό σταθμό ελέγχου όπου πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας μόνον εντός σφραγισμένων οχημάτων και αφού ο επίσημος κτηνίατρος του εν λόγω σταθμού : -αναφέρει τη διέλευση καθώς και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο αντίγραφο, ή σε περίπτωση διαίρεσης της παρτίδας στα αντίγραφα των πρωτοτύπων πιστοποιητικών, -ενημερώνει την κτηνιατρική αρχή του τόπου προορισμού ή, ενδεχομένως, του κράτους ή των κρατών μελών διαμετακόμισης, σχετικά με τη διέλευση των περί ων ο λόγος ζώων μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος, -κατά παρέκκλιση του άρθρου 56 παρ.1 περίπτωση γ), απαλλάσσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου όσον αφορά τα προσκομιζόμενα ζώα. Στην περίπτωση ζώων προοριζομένων για σφαγή επιτρέπεται να διενεργούνται σε συνοριακό σταθμό άλλου κράτους μέλους όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται βάσει του παρόντος διατάγματος. 2.Για όλα τα ζώα προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στη χώρα πρέπει να πληρούνται οι εξής υγειονομικοί όροι : α)πρέπει να έχουν διαμείνει στην τρίτη χώρα αποστολής επί τουλάχιστον τις χρονικές περιόδους διαμονής που προβλέπονται στο άρθρο 21 του π.δ/τος 125/1986 (Α43), β)πρέπει να υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 57 του παρόντος διατάγματος, γ)δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το συνοριακό σταθμό ελέγχου ή το σταθμό καραντίνας παρά μόνον εφόσον διαπιστωθεί με τον έλεγχο ότι το συγκεκριμένο ζώο ή η παρτίδα ζώων: ι)πληροί είτε τους όρους υγειονομικού ελέγχου για το συγκεκριμένο είδος, που καθορίζονται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ του παρόντος διατάγματος, είτε τους υγειονομικούς όρους που προβλέπονται στο Μέρος β του π.δ/τος 125/1986 (Α43), και με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν έναντι των οικείων τρίτων χωρών για τις εξωτικές σε σχέση με την Κοινότητα ασθένειες, ιι)είτε προκειμένου περί μιας ή περισσοτέρων δεδομένων ασθενειών, πληροί τις πρόσθετες υγειονομικές απαιτήσεις της χώρας ή του άλλου κράτους μέλους προορισμού αναγνωρισμένους σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία βάσει των όρων ισοδυναμίας. δ)πρέπει, εάν προορίζονται για τη χώρα ή για άλλο κράτος μέλος στο οποίο απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ.1 περίπτωση ε) σημεία ιιι) και ιν) του παρόντος διατάγματος να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται εν προκειμένω για το εμπόριο, ε)πρέπει, μετά τη διέλευση από το μεθοριακό σταθμό, να μεταφερθούν στο σφαγείο προορισμού εφόσον πρόκειται για ζώα σφαγής ή προς την εκμετάλλευση προορισμού, εφόσον πρόκειται για ζώα εκτροφής και απόδοσης ή για ζώα υδατοκαλλιέργειας. 3.Εάν οι έλεγχοι που προβλέπονται στις παρ.1 και 2 αποδείξουν ότι το ζώο ή η παρτίδα ζώων δεν ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες εν προκειμένω απαιτήσεις, το εν λόγω ζώο ή η εν λόγω παρτίδα δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το συνοριακό σταθμό ελέγχου ή το σταθμό απομόνωσης, εφαρμόζεται δε το άρθρο 65. 4.Εάν τα ζώα της παρ. 1 δεν προορίζονται για εμπορία στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 60 και ιδίως οι σχετικές με τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 5.Στον τόπο προορισμού,τα ζώα εκτροφής και απόδοσης παραμένουν υπό την επίσημη εποπτεία των αρμοδίων πειφερειακών κτηνιατρικών αρχών. Τα ζώα μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο στα εδάφη που καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ μετά από περίοδο παρακολούθησης που καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Τα ζώα σφαγής ελέγχονται εντός του σφαγείου προορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε είδος ζώου κτηνιατρικές διατάξεις. Άρθρο 62 (άρθρο 9 της Οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ και άρθρο 9 παρ.4 της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1.Επιτρέπεται η μεταφορά μέσω της χώρας των ζώων προέλευσης μιας τρίτης χώρας προς μια άλλη τρίτη χώρα, υπό την επιφύλαξη ότι: 1)η μεταφορά αυτή πρέπει να έχει επιτραπεί εκ των προτέρων από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και τον αρμόδιο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου της χώρας, οποίο προσκομίζονται τα ζώα για να υποβληθούν στους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 57, β)ο ενδιαφερόμενος θα αποδείξει εγγράφως ότι η πρώτη τρίτη χώρα προς την οποία μεταφέρονται τα ζώα, μετά από τη διέλευση μέσω του εδάφους που αναφέρεται στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος διατάγματος, δεσμεύεται να μην απαγορεύσει την είσοδο ή να μην επαναποστείλλει σε καμμία περίπτωση τα ζώα των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή ή τη διέλευση, να τηρήσει δε στα εδάφη που αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ τις ισχύουσες κτηνιατρικές απαιτήσεις για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, γ)ο έλεγχος που προβλέπεται στο άρθρο 57 απέδειξε, εδεχομένως μετά από διέλευση από σταθμό απομόνωσης με ικανοποιητικά για την αρμόδια κτηνιατρική αρχή αποτελέσματα, ότι τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος ή προκειμένου για ζώα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος διατάγματος παρέχουν υγειονομικά εχέγγυα, αναγνωρισμένα σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, τουλάχιστον ισοδύναμα προς τις απαιτήσεις αυτές, δ)η αρμόδια αρχή του μεθοριακού σταθμού ελέγχου ενημερώνει το συνοριακό σταθμό εξόδου, για τη μεταφορά των ζώων, ή τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών διέλευσης με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος, ε)σε περίπτωση διέλευσης από τη χώρα η μεταφορά αυτή διενεργείται υπό καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης (εξωτερική διαμετακόμιση) ή υπό οιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς διαμετακόμισης που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανόνες. Οι μόνες ενέργειες που επιτρέπονται κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς είναι οι διενεργούμενες αντίστοιχα στο σημείο εισόδου στα εδάφη που καθορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ ή στο σημείο εξόδου από αυτά, καθώς και οι πράξεις που αποβλέπουν στην άνεση των ζώων. 2.Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον πληρεξούσιο τους χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 63 1.Στην περίπτωση που από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις προβλέπεται να τίθενται σε απομόνωση τα ζώντα ζώα, η παραμονή σε απομόνωση μπορεί να γίνει: -για τις ασθένειες εκτός του αφθώδους πυρετού, της λύσσας και της ασθένειας του ΝΕWCΑSΤLΕ, σε σταθμό απομόνωσης που βρίσκεται στην τρίτη χώρα προέλευσης, εφόσον ο σταθμός αυτός έχει εγκριθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, -σε σταθμό απομόνωσης που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας ή άλλου κράτους μέλους και πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος θ του παρόντος διατάγματος, -στην εκμετάλλευση προορισμού. Οι ιδιαίτερες εγγυήσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη μεταφορά μεταξύ σταθμών απομόνωσης, αγροκτημάτων προέλευσης και προορισμού, και συνοριακών σταθμών ελέγχου καθώς και εντός των σταθμών απομόνωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Εάν ο επίσημος κτηνίατρος που ευθύνεται για το συνοριακό σταθμό ελέγχου αποφασίσει τη θέση σε απομόνωση, η απομόνωση αυτή πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο που διέγνωσε ο επίσημος κτηνίατρος: -είτε στον ίδιο το συνοριακό σταθμό ελέγχου ή σε θέση που έχει άμεση επαφή με το σταθμό αυτό, -είτε στην εκμετάλλευση προορισμού, -είτε σε σταθμό απομόνωσης που βρίσκεται πλησίον της εκμετάλλευσης προορισμού. 3.Οι γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά τους σταθμούς απομόνωσης της παρ.1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, καθορίζονται στο Παράρτημα θ του παρόντος διατάγματος. Οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις έγκρισης που ισχύουν για τα διάφορα είδη ζώων καθορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 4.Η έγκριση και η μεταγενέστερη ενημέρωση του καταλόγου των σταθμών απομόνωσης που αναφέρονται στην παρ.1 πρώτη και δεύτερη περίπτωση και στην παρ.2, πρώτη περίπτωση, γίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 5.Η παρ. 1 δεύτερη περίπτωση και οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τους σταθμούς απομόνωσης που προορίζονται μόνον για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 61 παρ.1. 6.Όλα τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους χωρίς αποζημίωση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 64 1.Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου ή άλλη αρχή, σε περίπτωση υποψίας μη τήρησης της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή αμφιβολιών ως προς την ταυτότητα του ζώου, προβαίνει σε όλους τους κτηνιατρικούς ελέγχους που κρίνει αναγκαίους ή αναφέρει σχετικά. 2.Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων και ιδίως όταν διαπιστώνεται ότι τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που υποβάλλονται δεν αντιστοιχούν προς τις διατάξεις αυτές ή ότι τα ζώα δεν έχουν προσκομιστεί για έλεγχο σε συνοριακό σταθμό ή ότι ο αρχικός προορισμός των ζώων δεν τηρήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις της διάταξης του άρθρου 23 του ν. 248/ 1914 (ΑΊ10). Άρθρο 65 (άρθρο 12 της Οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ και άρθρο 9 παρ.5,6 και 7 απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου) 1 .Όταν οι έλεγχοι που προβλέπονται από το Μέρος Δ του παρόντος διατάγματος αποδεικνύουν ότι τα ζώα δεν ανταποκρίνονται στους όρους που έχουν τεθεί από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις ή όταν από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώνεται παράβαση η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή που ασκεί τον έλεγχο, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του εισαγωγέα ή του αντπροσώπου του αποφασίζει: α)τη σταύλιση, τη διατροφή, το πότισμα και εάν είναι ανάγκη την περίθαλψη των ζώων, β)ενδεχομένως την καραντίνα ή την απομόνωση της παρτίδας, γ)την επαναποστολή, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο της παρτίδας των ζώων, εκτός του εδάφους της χώρας, εφόσον αυτό δεν αντενδείκνυται για υγειονομικούς λόγους, ή για λόγους ανέσεως. Στην περίπτωση αυτή, ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού οφείλει: -να θέσει σε εφαρμογή το καθεστώς πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της απόφασης 92/438/ΕΟΚ, -να ακυρώσει το πιστοποιητικό ή το κτηνιατρικό έγγραφο που συνοδεύει την παρτίδα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται με την κοινοτική διαδικασία. Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή,ιδίως για λόγους άνεσης των ζώων, ο επίσημος κτηνίατρος: -μπορεί, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από έλεγχο ΑΝΤΕ ΜΟRΤΕΜ (προ της σφαγής) να επιτρέψει τη σφαγή των ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, -στην αντίθετη περίπτωση οφείλει να διατάξει τη σφαγή των ζώων για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση ή την καταστροφή των σφαγίων ή πτωμάτων διευκρινίζοντας τις συνθήκες τις σχετικές με τον έλεγχο της χρήσης των προϊόντων που ελήφθησαν καταυτόν τον τρόπο. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. για τις περιπτώσεις προσφυγής στις παρεκκλίσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 3. 2.Οι δαπάνες οι σχετικές με τα μέτρα που προβλέπονται στην παραγρ. 1, περιλαμβανομένης και της καταστροφής ή της χρησιμοποίησης των κρεάτων για άλλες χρήσεις, βαρύνουν τον εισαγωγέα ή τον αντιπρόσωπο του. Το προϊόν της πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στην παραγρ. 1 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο πρέπει να περιέρχεται στον ιδιοκτήτη των ζώων ή στον εντολοδόχο του αφού αφαιρεθούν οι προαναφερόμενες δαπάνες. 3.Εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 92/438/ ΕΟΚ για την μηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο SΗΙFΤ) των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 αυτής. 4.0ι αρμόδιες αρχές της χώρας και των άλλων κρατών μελών ανακοινώνουν, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που διαθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 36/1992 (Α 17). Άρθρο 66 (άρθρο 13 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται κατά τις εισαγωγές ζώων σφαγής ή/και ζώων εκτροφής ή απόδοσης που προορίζονται για την επιτόπια κατανάλωση σε ορισμένα νησιά ή νησιωτικές ομάδες της χώρας λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων γεωγραφικών φυσικών δυσκολιών στα εδάφη αυτά, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα ζωα αυτά δεν θα επαναποστέλλονται επουδενί στο υπόλοιπο έδαφος του Παραρτήματος ΣΤ. Άρθρο 67 (άρθρο 14 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Για να εκτελεστούν οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 60 παρ.3, η αναγνώριση και η καταχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ.1 περίπτωση γ), πρέπει να γίνονται,εκτός των ζώων σφαγής, στον τόπο προορισμού των ζώων, ενδεχομένως μετά την περίοδο επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγματος. Ο τρόπος της ατομικής ή της συνολικής σήμανσης των ζώων σφαγής καθορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Άρθρο 68 (άρθρο 17 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Με το διάταγμα αυτό δεν θίγονται τα ένδικα ή/και ενδικοφανή μέσα τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων αρχών. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο πρέπει να γνωστοποιούνται, με ταυτόχρονη μνεία των λόγων που υπαγόρευσαν τη λήψη τους, στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή τον εντολοδόχο του. Εάν ο εισαγωγέας ή ο εντολοδόχος του το ζητήσει γραπτώς, οι αιτιολογημένες αποφάσεις πρέπει να του γνωστοποιούνται γραπτώς με μνεία των ένδικων μέσων που διαθέτει βάσει των κειμένων διατάξεων καθώς και του τύπου και των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ασκηθούν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΡΗΤΡΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 69 (άρθρο 18 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) 1.Αν, στο έδαφος τρίτης χώρας εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται ασθένεια που προβλέπεται στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας αριθ. 354086/23.12.83 (Β769) όπως ισχύει, ζωονόσος ή ασθένεια ή άλλη αιτία που ενδέχεται να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για τα ζώα ή για τους ανθρώπους,ή αν αυτό αιτιολογείται από άλλο σοβαρό λόγο, η Επιτροπή των Ε.Κ. μπορεί με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας να θεσπίζει χωρίς καθυστέρηση σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της κατάστασης ένα από τα ακόλουθα μέτρα: -αναστολή των εισαγωγών από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και ενδεχομένως από την τρίτη χώρα διέλευσης, -καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων για τα ζώα που προέρχονται από το σύνολο ή τμήμα του εδάφους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. 2.Αν,με την ευκαιρία ενός από τους ελέγχους που προβλέπονται στο Μέρος Δ του παρόντος διατάγματος, διαπιστωθεί ότι μια παρτίδα ζώων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα: -κατάσχεση και καταστροφή της παρτίδας, -άμεση ενημέρωση των άλλων συνοριακών σταθμών ελέγχου και της αρμόδιας Κεντρικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας για τις διαπιστώσεις που έγιναν και για την καταγωγή των ζώων και αυτό σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 3. 3.Με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 είναι δυνατόν να λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 62. 4.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να λαμβάνονται συντηρητικά μέτρα για τις εισαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων τους για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Επιτροπή των Ε.Κ. και δεν λάβει εγκαίρως τα μέτρα. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ε. Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4. 5.Τα μέτρα που προβλέπονται στις παρ. 1,3 και 4 παρατείνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 70 (άρθρο 19 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή στους πραγματογνώμονες της Επιτροπής των Ε.Κ. που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στη χώρα, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. Άρθρο 71 1 .Όταν η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο κρίνει, βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί στον τόπο εμπορίας των ζώων, ότι οι διατάξεις του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος δεν τηρούνται σε ένα συνοριακό σταθμό ελέγχου ενός άλλου κράτους μέλους, το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και αυτή επικοινωνεί με την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους. Η αρχή του εν λόγω κράτους μέλους λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και ανακοινώνει στην αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας το είδος των πραγματοποιούμενων ελέγχων, τις αποφάσεις που έλαβε καθώς και την αιτιολόγησή τους. Αν εκτιμηθεί ότι τα μέτρα δεν επαρκούν η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας εξετάζει μαζί με την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους τους τρόπους και τα μέσα επανόρθωσης της κατάστασης, ενδεχομένως με επιτόπου επίσκεψη. Όταν από τους ελέγχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διαπιστωθεί επανειλημμένη παράβαση των διατάξεων του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Η ως άνω αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει από την Επιτροπή των Ε.Κ. να αποστείλει επιτόπου αποστολή ελέγχου. Η αποστολή αυτή δύναται ανάλογα με τη φύση των διαπιστούμενων παραβάσεων να παραμείνει επιτόπου μέχρις ότου ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο. Μέχρις ότου διατυπωθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής των Ε.Κ. το κράτος μέλος πρέπει να ενισχύσει τους ελέγχους στο συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου ή σταθμό καραντίνας. Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων των ζώων που έχουν την ίδια προέλευση. Τα μέτρα αυτά επιβεβαιώνονται ή αναθεωρούνται το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2.Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατ αναλογία στην περίπτωση κατά την οποία διατυπώνεται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος σε ένα συνοριακό σταθμό ή σταθμό καραντίνας της χώρας. Άρθρο 72 (άρθρο 21 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας καταρτίζει πρόγραμμα ανταλλαγής υπαλλήλων αρμοδίων για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων επί των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, που συντονίζεται από την Επιτροπή των Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 73 (άρθρο 25 της Οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ) Οι διατάξεις του Μέρους Δ του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την τελωνειακή νομοθεσία. ΜΕΡΟΣ Ε Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων ΑΡΘΡΟ 74 1 .Το άρθρο 7 του π.δ/τος 40/1977 (Α18) όπως ισχύει, καταργείται. 2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 και τα άρθρα 9, 10 και 11 του π.δ/τος 959/1981 (Α241) όπως ισχύει, καταργούνται. (άρθρο 12 παρ. 2 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) 3. Οι παράγραφοι 2,3,4 και 5 του άρθρου 5 και τα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος 485/1985 (Α 175) όπως ισχύει, καταργούνται. (άρθρο 12 παρ.5 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) 4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 και τα άρθρα 7,8 και 11 του π.δ/τος 38/1990 (Α14) όπως ισχύει, καταργούνται. (άρθρο 12 παρ. 6 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) 5.0ι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 10 του π.δ/τος 159/1991 (Α63) καταργούνται. (άρθρο 12 παρ.7 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 και τα άρθρα 12 και 15 του π.δ/τος 445/1991 (Α164) καταργούνται. (άρθρο 12 παρ.4 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ) ΑΡΘΡΟ 75 (άρθρο 12 παρ.1,3 και 9 Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και άρθρο 27 Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1 .Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 4,η παράγραφος 3 του άρθρου 9 και τα άρθρα 11,12, 28 και 33 του π.δ/τος 599/1985 (Α 213) καταργούνται. 2. α)Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ιδίου π.δ/τος,αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Εν τούτοις η απαγόρευση αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ένα ή περισσότερα τμήματα του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία.» β)Στο παράρτημα Δ του αυτού π.δ/τος προστίθεται στο πιστοποιητικό η ένδειξη: «Όνομα και διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη.». Άρθρο 76 1 .Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ/τος 125/1986 (Α43) η φράση «ως και την οδηγία 88/406/ΕΟΚ.......«αντικαθίσταται και συμπληρώνεται από το ακόλουθο κείμενο»: «ως και τις οδηγίες 85/856/ΕΟΚ (Λ.372), 87/489/ ΕΟΚ (Λ.280), 88/406/ΕΟΚ (Λ.194), 89/360/ΕΟΚ (Λ. 153), 89/662/ΕΟΚ (Λ.395), 90/422/ΕΟΚ (Λ.224), 90/ 423/ΕΟΚ (Λ.224), 90/425/ΕΟΚ (Λ.224), 91/499/ΕΟΚ (Λ.268), 91/687/ΕΟΚ (Λ.377).». 2.Το άρθρο 7 του αυτού π.δ/τος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 7 (άρθρο 14 παρ.1 σημείο α) Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Τα ζώα σφαγής, τα οποία ευθύς μετά την άφιξή τους στη χώρα, οδηγήθηκαν είτε απευθείας, είτε μέσω εγκεκριμένης αγοράς ή κέντρου συγκεντρώσεως σε ένα σφαγείο, πρέπει να σφάζονται στο σφαγείο το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υγειονομικού ελέγχου. Τα ζώα σφαγής, τα οποία ευθύς μετά την άφιξη τους στη χώρα, οδηγήθηκαν σε μια αγορά, η οποία γειτνιάζει με ένα σφαγείο και από την οποία επιτρέπεται η έξοδος όλων των ζώων, ιδίως μετά τη λήξη της αγοράς, μόνον προς ένα σφαγείο εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό, πρέπει να σφάζονται στο σφαγείο αυτό το αργότερο πέντε ημέρες μετά την είσοδο τους στην αγορά. Για λόγους υγειονομικού ελέγχου η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή καθορίζει τα σφαγεία της περιοχής δικαιοδοσίας της, στα οποία πρέπει να μεταφέρονται τα ζώα αυτά.». 3.Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 και η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του αυτού π.δ/τος καταργούνται, (άρθρο 14 παρ.1 σημείο β) της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 4.Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του αυτού π.δ/τος γίνεται παράγραφος 3. 5.Το άρθρο 10 του αυτού π.δ/τος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 10 (άρθρο 14 παρ.1 σημείο γ) Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) «1.Τα προγράμματα καταπολέμησης μιας από τις λοιμώδεις ασθένειες που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ε, που καταρτίζονται από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας και πρόκειται να εφαρμοσθούν σε τμήμα ή το σύνολο του εδάφους της χώρας υποβάλλονται στην Επιτροπή των Ε.Κ., αναφέροντας ιδίως: -την κατανομή της ασθένειας στη χώρα, -την αιτιολόγηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της ασθένειας και τις πιθανές ωφέλειες σε σχέση με το κόστος του προγράμματος, -τη γεωγραφική ζώνη στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, -τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι επιχειρήσεις και τα πρότυπα βάσει των οποίων γίνεται η κατάταξη αυτή καθώς και τις διαδικασίες δοκιμής, -τις διαδικασίες ελέγχου του προγράμματος αυτού, -τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται αν μια επιχείρηση διαγράφεται για οποιοδήποτε λόγο από τη συγκεκριμένη κατηγορία, -τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν διαπιστώνονται θετικά αποτελέσματα κατά τους ελέγχους που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος. 2.Τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία εγκρίνονται οι συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις που μπορεί να απαιτούνται κατά τις αποστολές ζώων στη χώρα. Οι εγγυήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο εντός του εδάφους της χώρας. 3.Τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται οι εγγυήσεις που προσδιορίζονται στην παρ.2. 4.Η εφαρμογή ενός προγράμματος εγκεκριμένου σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, στη χώρα μας πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 6.Το άρθρο 11 του αυτού π.δ/τος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 11 (άρθρο 14 παρ.1 σημείο γ) Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) «1 .Για να χαρακτηριστεί η χώρα ολικά ή μερικά απαλλαγμένη από μία από τις ασθένειες στις οποίες είναι ευπαθή τα βοοειδή και τα χοιροειδή, η αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας υποβάλλει στην Επιτροπή των Ε.Κ. τα κατάλληλα δικαιολογητικά, αναφέροντας ιδίως: -τη φύση της ασθένειας και το ιστορικό της εμφάνισης της στη χώρα, -τα αποτελέσματα των δοκιμών παρακολούθησης, οι οποίες βασίζονται σε ορολογική, μικροβιολογική ή παθολογική και επιδημιολογική έρευνα και στο γεγονός ότι η ασθένεια αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτικής δήλωσης, -τη διάρκεια κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση, -ενδεχομένως, την περίοδο κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας και τη γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή, -τους κανόνες που επιτρέπουν τον έλεγχο της απουσίας της ασθένειας. 2.0ι συμπληρωματικές γενικές ή μερικές εγγυήσεις που μπορεί να απαιτούνται κατά τις αποστολές ζώων στη χώρα εγκρίνονται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. Οι εγγυήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες από τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο εντός του εδάφους της χώρας. 3.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. κάθε τροποποίηση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ.1 σχετικά με την ασθένεια. Οι εγγυήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.2 τροποποιούνται ή καταργούνται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία.» 7.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και τα άρθρα 14,23,24,27 και 29 του αυτού π.δ/τος καταργούνται. ( άρθρα 14 παρ.1 περίπτωση γ) οδηγίας 90/425/ ΕΟΚ και 26 παρ.1 οδηγίας 91/496/ΕΟΚ). 8.Στο άρθρο 25 παρ. 1 στίχο τέταρτο του αυτού π.δ/τος η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε», (άρθρο 14 παρ.4 οδηγίας 90/425/ΕΟΚ). Άρθρο 77 (άρθρο 14 παρ.2 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 1.Στο άρθρο 5 του π.δ/τος 316/1990 (Α130) όπως ισχύει, οι παράγραφοι 2,3,4,5,6,7,8,9 και 10 αντικαθίστανται ως εξής :« 2.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να ιδρύσει κέντρο συλλογής σπέρματος πρέπει να υποβάλλει προς την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά 1)Αίτηση στην οποία θα περιέχονται τα εξής στοιχεία: -το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του αιτούντος και το εμπορικό σήμα του κέντρου εάν υπάρχει, -ο τόπος εγκατάστασης του κέντρου, -το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου κτηνιάτρου του κέντρου. β)Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και καταγραφή των χώρων. γ)Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής υπό κλίμακα 1:10.000 και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500. δ)Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου με σχεδιάγραμμα τοποθέτησης τους στο χώρο. ε)Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας του κέντρου με ιδιαίτερη μνεία στην κατά κεφαλή διαμενόντων ζώων δυναμικότητα, το είδος, το φύλο, και τη φυλή αυτών, καθώς επίσης και τη μέση ετήσια παραγωγικότητα. στ)Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του κέντρου. ζ)Εγκριση χωροθέτησης της μονάδας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από άλλες αρμόδιες αρχές. η)Σχετική άδεια για το νόμιμο των σταυλικών εγκαταστάσεων. θ)Οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο για να δοθεί σαφής εικόνα για τις υγειονομικές διασφαλίσεις κατά τη λειτουργία του κέντρου. 3.Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχονται και αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: α)Τον προϊστάμενο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής του νομού, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κέντρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β)Τον προϊστάμενο του τμήματος εφαρμογών και ειδικών επιστημόνων της οικείας κτηνιατρικής αρχής ή τον υπεύθυνο για θέματα τεχνητής σπερματέγχυσης κτηνίατρο του ιδίου τμήματος, γ)Εναν εξειδικευμένο κτηνίατρο ή τον αναπληρωτή του που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και το σχεδιαζόμενο κέντρο μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους του παρόντος διατάγματος, η επιτροπή, με πρακτικό της, εισηγείται την έγκριση της ίδρυσης του κέντρου. Αυτή χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς και δεν θίγονται οι γενικές περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων διατάξεις. 4.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, του κέντρου χορηγείται η άδεια λειτουργίας από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενους οποία υποβάλλεται προς την οικεία νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή. Η άδεια λειτουργίας από κτηνιατρικής πλευράς χορηγείται μετά από θετική γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, χωρίς να θίγονται οι γενικές περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων διατάξεις. Με την άδεια λειτουργίας χορηγείται ειδικός κωδικός αριθμός σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 5.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί ειδικό μητρώο όλων των εγκεκριμένων κέντρων της χώρας και χορηγεί σ αυτά κωδικό αριθμό έγκρισης μετά τη γνωστοποίηση σ αυτή της σχετικής θετικής γνωμοδότησης της παρ. 4. Η ίδια αρχή γνωστοποιεί τον κατάλογο των κέντρων συλλογής σπέρματος και τον αριθμό κτηνιατρικού μητρώου τους, καθώς επίσης και κάθε τυχόν μεταβολή αυτού στην Επιτροπή των Ε.Κ και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 6.Στην περίπτωση κατά την οποία το κέντρο δεν πληροί τους όρους του παρόντος διατάγματος και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του ενδιαφερόμενου, εκδίδεται σχετική γνωμοδότηση. Εάν αυτή είναι απορριπτική, του υποδεικνύονται οι αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος. Η γνωμοδότηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προβεί στις βελτιώσεις αυτές, υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης, με τυχόν νέα δικαιολογητικά ή και πιθανής εξαίρεσης μέλους της επιτροπής. Η επιτροπή της παρ.3 διενεργεί επιτόπιο έλεγχο και εκδίδει σχετική γνωμοδότηση. 7.Τα έξοδα οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών της επιτροπής βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο υπολογιζόμενων σύμφωνα προς τις εκάστοτε περί οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων ισχύουσες διατάξεις.». 2.Τα άρθρα 7 και 15 του αυτού π.δ/τος καταργούνται. Άρθρο 78 (άρθρο 14 παρ.3 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 1 .Οι παράγραφοι 3,4,5,6,7 και 8 του άρθρου 5 του π.δ/ τος 312/1991 (Α 109) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «3.Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: α)τον προϊστάμενο της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής του νομού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β)τον προϊστάμενο του τμήματος εφαρμογών και ειδικών επιστημόνων της οικείας κτηνιατρικής αρχής ή τον υπεύθυνο για θέματα συλλογής και μεταφοράς εμβρύων κτηνίατρο του ιδίου τμήματος, γ)έναν εξειδικευμένο κτηνίατρο σε θέματα συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς εμβρύων, οι οποίοι προτείνονται για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. 4.Η παραπάνω τριμελής επιτροπή ύστερα από επιτόπιο έλεγχο των εργαστηριακών μονίμων ή και κινητώω εγκαταστάσεων, για τη διαπίστωση ύπαρξης των απαραίτητων προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα εισηγείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, στον οικείο Νομάρχη. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται μετά από τη γνωμοδότηση της παραπάνω επιτροπής. Στην ομάδα συλλογής εμβρύων χορηγείται συγχρόνως ειδικός αριθμός μητρώου σύμφωνα με την παράγραφο 5. 5.Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί ειδικό μητρώο όλων των εγκεκριμένων ομάδων συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς εμβρύων της χώρας και χορηγεί σε κάθε μιά από αυτές ειδικό αριθμό μητρώου, μετά τη γνωστοποίηση σ αυτήν της σχετικής θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής.Η ίδια αρχή γνωστοποιεί τον κατάλογο των ομάδων συλλογής εμβρύων, καθώς επίσης και κάθε μεταβολή αυτού στην Επιτροπή των Ε.Κ. και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. 6.Στην περίπτωση κατά την οποία η ομάδα συλλογής εμβρύων δεν πληροί τους όρους του παρόντος διατάγματος και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του κτηνιάτρου της ομάδας εκδίδεται σχετική γνωμοδότηση. Εάν αυτή είναι απορριπτική, υποδεικνύονται οι αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος. Η γνωμοδότηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προβεί στις βελτιώσεις αυτές, υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης ή και πιθανής εξαίρεσης μέλους της επιτροπής. Η επιτροπή διενεργεί επιτόπιο έλεγχο και εκδίδει σχετική γνωμοδότηση. 7.Τα έξοδα οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων των μελών της επιτροπής βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οδοιπορικών εξόδων και ημερήσια αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων.». 2.Το άρθρο 14 του αυτού π.δ/τος καταργείται. Άρθρο 79 (άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 91/684/ΕΟΚ) 1 .Στο άρθρο 10 του π.δ/τος 443/1991 (Α 163) ως κτηνιατρική νομοθεσία νοούνται οι διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος. 2.Το παράρτημα του αυτού π.δ/τος τροποποιείται ως εξής : α)Στο Κεφάλαιο VΙ παρ.1 περίπτωση β) η τρίτη υποπερίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : «-Staphylοcοccus aureus: απουσία σε 1 γραμμάριο προϊόντος αυγών» β)Στο Κεφάλαιο ΙΧ παρ.3 η τέταρτη υποπερίπτωση του αυτού π.δ/τος καταργείται. γ)Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει απο 1 ης Ιανουαρίου 1992. Άρθρο 80 1 .Το άρθρο 5 του π.δ/τος 528/1991 (Α204) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 5 (άρθρο 1 της Οδηγίας 92/36/ΕΟΚ) 1 .Τα άλλα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα από την πανώλη των ίππων, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση στ), επιτρέπεται να αποστέλλουν στη χώρα ιπποειδή από το τμήμα του εδάφους τους, το οποίο θεωρείται ως μολυσμένο κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μόνον υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 2α) Ένα τμήμα του εδάφους του κράτους μέλους αυτού θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων εάν: -κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών διαπιστώθηκε πανώλη των Ίππων βάσει κλινικών,ορολογικών (σε ανεμβολίαστα ζώα) ή/και επιδημιολογικών ενδείξεων,ή -διενεργείται εμβολιασμός κατά της πανώλης των ίππων κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. β)Το τμήμα του εδάφους, το οποίο θεωρείται μολυσμένο από την πανώλη των ίππων πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον: -από μία ζώνη προστασίας, ακτίνας τουλάχιστον 100 χιλιομέτρων γύρω από κάθε εστία, -από μία ζώνη επιτήρησης, η οποία εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων πέρα από τα όρια της ζώνης προστασίας και στην οποία δεν έχει διενεργηθεί κανένας εμβολιασμός,κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου. γ) Οι κανόνες ελέγχου των μέτρων καταπολέμησης στα εδάφη και ζώνες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) καθώς και οι σχετικές παρεκκλίσεις, ορίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ. δ) Κάθε ιπποειδές που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας πρέπει να εγγράφεται και να προσδιορίζεται η ταυτότητα του, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ (άρθρο 6 παρ. 1). Στο έγγραφο αναγνώρισης ή/και το υγειονομικό πιστοποιητικό να γίνεται σαφής μνεία του εν λόγω εμβολιασμού. 3.Επιτρέπεται να αποστέλλονται στη χώρα από το έδαφος που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 μόνον τα ιπποειδή που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1)αποστέλλονται μόνον κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους ανάλογα με τη δραστηριότητα των εντόμων-φορέων. Η περίοδος αυτή ορίζεται σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 2)δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα πανώλους των ίππων κατά την ημέρα της επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ.1. 3)-εάν δεν έχουν εμβολιασθεί κατά της πανώλους των ίππων, πρέπει να έχουν εμφανίσει αρνητική αντίδραση σε δύο δοκιμές σύνδεσης τους συμπληρώματος για την πανώλη των ίππων όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Δ, οι οποίες διενεργούνται σε διάστημα είκοσι μίας έως τριάντα ημερών και εκ των οποίων η δεύτερη έχει διενεργηθεί δέκα το πολύ ημέρες πριν από την αποστολή. -αν έχουν εμβολιασθεί, αυτό δεν πρέπει να έχει συμβεί κατά το τελευταίο δίμηνο, και πρέπει να έχουν υποβληθεί στη δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος που περιγράφεται στο Παράρτημα Δ, στα προαναφερόμενα διαστήματα, χωρίς να διαπιστωθεί αύξηση των αντισωμάτων. Και άλλες μέθοδοι ελέγχου, μπορεί να καθοριστούν σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία. 4)έχουν παραμείνει σε σταθμό απομόνωσης επί σαράντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή, ε)ήταν προστατευμένα από τα έντομα φορείς κατά την περίοδο της απομόνωσης και κατά τη μεταφορά από το σταθμό απομόνωσης προς τον τόπο αποστολής. 4.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στην περίπτωση αποστολής ιπποειδών προς άλλο κράτος μέλος, εφόσον ήθελε καταστεί η χώρα μη απαλλαγμένη από την πανώλη των ίππων ως προς τμήμα του εδάφους της. 5.Το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει από 1 ης Ιανουαρίου 1993 (άρθρο 2 οδηγίας 92/36/ΕΟΚ).». 2.Τα άρθρα 8,19 και 20 του αυτού π.δ/τος καταργούνται, (άρθρο 15 παρ.3 οδηγίας 90/425/ΕΟΚ και άρθρο 26 παρ.2 οδηγίας 91/496/ΕΟΚ). Άρθρο 81 1 .Τα άρθρα 26 και 28 του π.δ/τος 211/1992 (Α100) καταργούνται. (άρθρο 26 παρ.2 οδηγίας 91/496/ΕΟΚ). 2.Στο άρθρο 29 του αυτού π.δ/τος ως ισχύουσες διατάξεις νοούνται οι διατάξεις του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 82 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται προς το παρόν διάταγμα. ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΑΡΘΡΟ 83 (άρθρο 13 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και άρθρο 15 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) 1 .Οι διατάξεις του Μέρους Α του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ιδίως, όσον αφορά τους ελέγχους στον τόπο καταγωγής, τη διοργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού καθώς και τα ληπτέα μέτρα διασφάλισης, στα προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις του παραρτήματος Α του παρόντος διατάγματος. 2. Οι διατάξεις του Μέρους Β του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ιδίως, όσον αφορά τους ελέγχους στον τόπο καταγωγής, τη διοργάνωση και τις συνέπειες των ελέγχων που πραγματοποιούνται στον τόπο προορισμού καθώς και τα ληπτέα μέτρα διασφάλισης, στα ζώα και τα προϊόντα που καλύπτονται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 84 Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ, Ζ, Η και θ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Παράρτημα Α οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παρ. 2 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ, το άρθρο 7 παρ.2 της οδηγίας 91 /492/ΕΟΚ, το άρθρο 9 παρ.2 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, το άρθρο 19 παρ. 1 της οδηγίας 91 /494/ΕΟΚ, το άρθρο 16 παρ.2 της οδηγίας 91 /495/ΕΟΚ, το άρθρο 14 παρ.2 περίπτ.α) της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ, το άρθρο 30 παρ. 1 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ.1 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ). ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι α/α ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΚ 1.π.δ.599/1985 (Α213) Α Μέρος τροποποιήσεις: α) π.δ. 299/1986 (Α134) β) π.δ. 43/1988 (Α 17) γ) Π.δ. 44/1988 (Α 17) δ) π.δ. 497/1989 (Α 212) ε) π.δ. 26/1990 (Α 8) στ) π.δ. 115/1990 (Α 48) ζ) π.δ. 39/1991 (Α 22) η) π.δ. 159/1991 (Α 63) θ) π.δ. 48/1992 (Α 20) ι) π.δ. 49/1992 (Α 21) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρεάτων, βοοειδών,χοίρων και αιγοπροβάτων και υγειονομικός έλεγχος αυτών 64/433/ΕΟΚ και 72/461/ΕΟΚ 2.π.δ.959/1981 (Α241) τροποποιήσεις: α) π.δ. 328/1983 (Α 117) β) π.δ.299/1986 (Α 134) γ) π.δ. 39/1991 (Α 22) δ) π.δ.159/1991 (Α 63) ε) π.δ. 49/1992 (Α 21) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κρέατος πουλερικών 71/118/ΕΟΚ 3.π.δ. 445/1991 (Α 164) 4.π.δ. 485/1985 (Α 175) τροποποιήσεις: 1)π.δ. 299/1986 (Α 134) β) π.δ.445/1991 (ΑΊ64) 5.Π.Δ. 38/1990 (Α 14) τροποποιήσεις: 1)Π.Δ. 39/1991/ (Α 22) 6.π.δ. 159/1991 (Α 63) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές προϊόντων με βάση το κρέας Υγειονομικός έλεγχος προϊόντων με βάση το κρέας Ενδοκοινοτικές συναλλαγές θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές κιμάδων, κρέατος σε τεμάχια μικρότερα των 100 γρμ. και παρασκευασμάτων κρέατος 77/99/ΕΟΚ 80/215/ΕΟΚ 85/397/ΕΟΚ 88/657/ΕΟΚ 7.π.δ.433/1991 (Α 163) Υγειονομικός έλεγχος παραγωγής και διάθεσης 89/437/ΕΟΚ προϊόντων αυγών 8.— Υγειονομικός έλεγχος και 91/67/ΕΟΚ εμπορία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας 9.— Υγειονομικός έλεγχος και 91/492/ΕΟΚ εμπορία ζώντων δίθυρων μαλακίων 10.— Υγειονομικός έλεγχος και 91 /493/ΕΟΚ εμπορία αλιευτικών προϊόντων 11.— Υγειονομικός έλεγχος και 91 /494/ΕΟΚ εμπορία κρεάτων πουλερικών 12.— Υγειονομικός έλεγχος και 91 /495/ΕΟΚ εμπορία κρέατος κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων 13.— Υγειονομικός έλεγχος και 92/45/ΕΟΚ εμπορία κρέατος αγρίων θηραμάτων 14.— Υγειονομικός έλεγχος και 92/46/ΕΟΚ εμπορία νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 1.— Υγειονομικός έλεγχος και 92/118/ΕΟΚ υγειονομικοί όροι εμπορίας και εισαγωγής στα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Παράρτημα Β οδηγίας 89/662/ΕΟΚ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παρ.2 της οδηγίας 91 /67/ΕΟΚ, το άρθρο 7 παρ.2 της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ, το άρθρο 9 παρ.2 της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, το άρθρο 16 παρ.2 της οδηγίας 91/495/ ΕΟΚ, το άρθρο 1 παρ. 10 της οδηγίας 92/67/ΕΟΚ,το άρθρο 30 παρ.3 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ, τοάρθρο 14 παρ. 2 περίπτ.β) της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ.1 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ). ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ! ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν περιλαμβάνονται ούτε στο Παράρτημα Α, ούτε στο Παράρτημα Γ του παρόντος διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Παράρτημα Α της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 παρ.2 οδηγίας 90/539/ΕΟΚ, το άρθρο 13 παρ.2 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, το άρθρο 16 παρ.3 οδηγίας 91 /67/ΕΟΚ,το άρθρο 10 παρ.2 και 3 οδηγίας 91 /68/ΕΟΚ, το άρθρο 6 παρ.1 περίπτωση β) οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, το άρθρο 25 οδηγίας 92/65/ΕΟΚ και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ.1 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ). ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τμήμα 1 α/α Νομοθετήματα Περίληψη τίτλου Οδηγίες ΕΟΚ 1.π.δ. 125/1986 (Α 43) Α Μέρος τροποποιήσεις: 1)π.δ. 299/1986 (Α 134) β) π.δ. 44/1988 (Α 17) γ) π.δ. 8/1989 (Α 3) δ) π.δ. 26/1990 (Α 8) ε) π.δ. 49/1992 (Α 21) 2.π.δ. 316/1990 (ΑΊ30) τροποποιήσεις: 1)π.δ. 162/1991 (Α 66) 3.π.δ. 312/1991 (Α 109) 4.π.δ. 528/1991 (Α 204) τροποποιήσεις: 1)απόφαση 92/130/ΕΟΚ 5.π.δ. 218/1992 (Α 115) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ζώντων ζώων (βοοειδών και χοίρων) 64/432/ΕΟΚ Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες εμβρύων βοοειδών Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες ιπποειδών Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες σπέρματος χοίρων 88/407/ΕΟΚ 89/556/ΕΟΚ 90/426/ΕΟΚ 90/429/ΕΟΚ 6.π.δ. 211/1992 (Α 100) Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών,νεοσσών και 90/539/ΕΟΚ 7.π.δ. 243/1993 (Α 107) Απορρίμματα ζώων μεταποιημένα σε συστατικά για ζωοτροφές αυγών επώασης 90/667/ΕΟΚ 8.Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέγειας 91/67/ΕΟΚ 9.Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ζώντων αιγοπροβάτων 91/68/ΕΟΚ 10.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά 91/628/ΕΟΚ 1.— Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εισαγωγές από τρίτες χώρες άλλων ειδών ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων τους Τμήμα 2 92/65/ΕΟΚ 2.Για τους παθογόνους παράγοντες 92/118/ΕΟΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (Παράρτημα Β οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 παρ.2 οδηγίας 90/539/ΕΟΚ, το άρθρο 13 παρ.2 οδηγίας 90/667/ΕΟΚ, το άρθρο 13 παρ.3 οδηγίας 91/67/ΕΟΚ, το άρθρο 10 παρ.2 και 3 οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, το άρθρο 6 παρ.1 οδηγίας 91/628/ΕΟΚ, το άρθρο 1 παρ.9 και 10 οδηγίας 92/60/ΕΟΚ και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 παρ.1 της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ) ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Κτηνιατρική νομοθεσία - Αλλα ζώντα ζώα που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κτηνιατρική νομοθεσία - Σπέρμα, ωάρια και έμβρυα που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (Παράρτημα Γ της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ) Κατάλογος ασθενειών ή των επιζωοτικών ασθενειών για τις οποίες πρέπει υποχρεωτικά να αναλαμβάνεται επείγουσα δράση με εδαφικούς περιορισμούς (κράτη μέλη, περιοχές ή ζώνες). - Αφθώδης πυρετός (FΜD) - Κλασσική πανώλη των χοίρων (CSF) - Αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΑSF) - Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων (SVD) - Ψευδοπανώλη των πτηνών (ΝD) - Πανώλη των βοοειδών - Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών (ΡΡR) - Φυσαλιδώδης στοματίτις (VS) - Καταρροϊκός πυρετός - Πανώλη των ίππων (ΑΗS) - Εγκεφαλομυελίτις των ίππων - Νόσος του ΤΕSCΗΕΝ - Γρίππη των πτηνών - Ευλογιά των αιγοπροβάτων - Οζώδης δερματίτις - Πυρετός της κοιλάδας του Rift - Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (παράρτημα Ι της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) 1 .Το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου 2. Το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας εκτός από τις νήσους Φερόες και τη Γροιλανδία 3. Το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 4. Το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας εκτός από τα Κανάρια νησιά και τη Θέουτα και Μελίλα 5. Το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας 6. Το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας 7. Το έδαφος της Ιρλανδίας 8. Το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας 9. Το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου 10.Το Ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 11 .Το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας 12.Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ) Για να λάβουν κοινοτική έγκριση, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου ζωικών προϊόντων πρέπει να διαθέτουν : - το απαραίτητο προσωπικό για τη διεξαγωγή του ελέγχου των εγγράφων (υγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό καταλληλότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία) που συνοδεύουν τα προϊόντα, -αναλόγως των ποσοτήτων προϊόντων που ελέγχει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός ελέγχου, επαρκή αριθμό κτηνιάτρων και ειδικά εκπαιδευμένου επικουρικού προσωπικού για τον έλεγχο της αντιστοιχίας των προϊόντων με τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και για τη διεξαγωγή των συστηματικών φυσικών ελέγχων κάθε παρτίδας προϊόντων, -επαρκές προσωπικό για τη δειγματοληψία και την επεξεργασία των τυχαίων δειγμάτων από τις παρτίδες προϊόντων που προσκομίζονται σε ένα συγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου, -αρκετά ευρύχωρες εγκαταστάσεις για το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή του κτηνιατρικού ελέγχου, -έναν κατάλληλο χώρο και κατάλληλες εγκατατάσεις για τη λήψη και την επεξεργασία των δειγμάτων κατά τους ελέγχους ρουτίνας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες (μικροβιολογικές προδιαγραφές), -υπηρεσίες ειδικευμένου εργαστηρίου κοντά στο συνοριακό σταθμό ελέγχου, στον οποίο θα μπορούν να γίνονται ειδικές αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται στον συνοριακό σταθμό, -ψυκτικούς χώρους και εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την αποθήκευση των τμημάτων των παρτίδων τα οποία λαμβάνονται προς ανάλωση, καθώς και των προϊόντων των οποίων δεν επετράπει η ελεύθερη κυκλοφορία από τον κτηνιατρικό υπεύθυνο του συνοριακού σταθμού ελέγχου, -κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με τους άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (από την 1 η Ιανουαρίου 1993 μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος ή του σχεδίου shift). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η (Παράρτημα Α της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Γενικές διατάξεις για την έγκριση των μεθοριακών σταθμών ελέγχου ζώντων ζώων. Για να λάβουν κοινοτική έγκριση, οι μεθοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να διαθέτουν: 1. Λωρίδα πρόσβασης που να προορίζεται αποκλειστικά για τις μεταφορές ζώντων ζώων ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν κάθε περιττός χρόνος αναμονής των ζώων. 2. Εγκαταστάσεις που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα και που επιτρέπουν την εκφόρτωση και τη φόρτωση σε διάφορα μεταφορικά μέσα, τον έλεγχο, τη διατροφή και την περιποίηση των ζώων, το δε εμβαδόν, ο φωτισμός, ο εξαερισμός και ο χώρος διατροφής είναι ανάλογος προς Τον αριθμό των ελεγχομένων ζώων. 3. Αναλόγως των ποσοτήτων των ζώων που πρέπει να ελέγχει ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός ελέγχου, επαρκή αριθμό κτηνιάτρων και ειδικά εκπαιδευμένου επικουρικού προσωπικού για τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και για τη διεξαγωγή των κλινικών ελέγχων που προβλέπονται στα άρθρα 57,58,61 και 62 του παρόντος διατάγματος. 4. Αρκετά ευρύχωρες εγκαταστάσεις για το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή του κτηνιατρικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αποδυτηρίων, των ντους και των αποχωρητηρίων. 5. Έναν κατάλληλο χώρο και κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη λήψη και την επεξεργασία των δειγμάτων κατά τους ελέγχους ρουτίνας που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες. 6. Υπηρεσίες ειδικευμένου εργαστηρίου, στο οποίο θα μπορούν να γίνονται ειδικές αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται στο συνοριακό σταθμό. 7. Υπηρεσίες επιχείρησης η οποία θα βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση και θα διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς για το σταυλισμό, τη διατροφή, το πότισμα, την περιποίηση και εφόσον χρειαστεί, τη σφαγή των ζώων. 8. Κατάλληλες εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν στην περίπτωση που οι εν λόγω σταθμοί χρησιμοποιούνται ως σημεία στάσης ή μετακίνησης των ζώων, υπό μεταφορά, την εκφόρτωση τους, το πότισμα τους, τη διατροφή τους, ενδεχομένως το κατάλληλο σταύλισμά τους, την τυχόν αναγκαία περιποίησή τους ή εν ανάγκη την επί τόπου σφαγή τους με τρόπο που να αποφεύγεται κάθε περιττή ταλαιπωρία. 9. Κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με τους άλλους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, που προβλέπεται στο άρθρο 28 του παρόντος διατάγματος. 10. Εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις καθαρισμού και απολύμανσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ (Παράρτημα Β της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ) Γενικοί όροι έγκρισης των σταθμών απομόνωσης (καραντίνας) 1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος Η σημεία 2, 4, 5, 7, 9 και 10. 2. Επιπλέον ο σταθμός απομόνωσης πρέπει: - να βρίσκεται υπό τον συνεχή έλεγχο και ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου, -να βρίσκεται μακρυά από μονάδες εκτροφής ή άλλα μέρη όπου υπάρχουν ζώα που δύνανται να μολυνθούν από μεταδοτικές ασθένειες, -να διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου που να εξασφαλίζει τη σωστή επιτήρηση των ζώων. Άρθρο 85 Έναρξη ισχύος (άρθρο 22 της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από τοάρθρο 27 παρ.1 περιπτ.β) της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ, άρθρο 26 οδηγίας 90/425/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 παρ.2 περίπτ.γ) της οδηγίας 91 /496/ΕΟΚ, άρθρο 32 της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 παρ.3 περιπτ.β) της οδηγίας 91 / 496/ΕΟΚ, το άρθρο 30 της Οδηγίας 91/496/ΕΟΚ). Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από 1η Ιουλίου 1992, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν. Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1 .Τις διατάξεις : α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 (Α 101). β) του άρθρου 20 του ν. 248/1914 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α 110) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.01.1936 (Α 47). γ)του άρθρου δευτέρου παρ. 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών προωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136). δ) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την Υ.1935/1992 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 726).
  • Την Υ.2015/353362/1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς ...» (Β 398).
  • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. δ.Την 339/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2015/353362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2015_353362 1993
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τέλη των υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων των νωπών κρεάτων και των κρεάτων πουλερικών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/73/ΕΟΚ, την οδηγία 88/ 409/ΕΟΚ και 91/498/ΕΟΚ (άρθρο 3) του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 88/408/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/34 1994
Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/629/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου. 1995/140 1995
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 66/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/141 1996
Υγειονομικός έλεγχος νωπών κρεάτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1996/181 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 125/1986 (Α 43), όπως ισχύει σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 94/42/ΕΚ και 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/283 1997
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα[...]" 1997/297 1997
Θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/629/ΕΟΚ και 97/2/ΕΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της απόφασης 97/182/ΕΚ της Επιτροπής. 1998/179 1998
Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ. 1998/344 1998
Τροποποίηση διατάξεων για την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/79/ΕΚ του Συμβουλίου. 2001/324 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 35/1995 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα...» (Α΄ 31), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/10/ΕΚ και εκτέλεση της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής. 2002/157 2002
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 2005/242 2005
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 420/1993 (Α΄ 179) και 297/1997 (Α΄ 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/38 2005
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007
Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 145/43/10-6-2009). Τροπ[...]" 2010/115 2010
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192/23.7.2010). 2012/44 2012
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία[...]" 2013/146 2013