ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/421

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1993/421

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εφαρμογή Απόφασης 820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 17 Απριλίου 1993. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 Εισαγωγές προς, εξαγωγές από, όπως και διαμετακόμιση μέσω των προστατευομένων από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχών της Δημοκρατίας της Κροατίας και των περιοχών της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας, με την εξαίρεση βασικών ανθρωπιστικών προμηθειών συμπεριλαμβανομένων ιατρικών προμηθειών, επιτρέπονται μόνο με σχετική έγκριση της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας ή της Κυβέρνησης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αντίστοιχα. Άρθρο 2 Απαγορεύεται η εκτροπή προς το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) προϊόντων που δηλώνονται στο τελωνείο ότι προορίζονται για άλλα κράτη ή εδάφη, ιδιαίτερα δε για τις προστατευόμενες από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχές της Δημοκρατίας της Κροατίας και τις περιοχές της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων των Σέρβων της Βοσνίας. Άρθρο 3 Απαγορεύεται σε σκάφη (α) που έχουν νηολογηθεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ή (β) των οποίων η πλειοψηφία ή ο έλεγχος των συμφερόντων ανήκει σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που βρίσκονται ή λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), ή (γ) για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή παραβιάζουν το παρόν Προεδρικό Διάταγμα όπως και τα Προεδρικά Διατάγματα υπ αριθ. 180 (ΦΕΚ Α 82/26.5.92), 234 (ΦΕΚ Α 122/15.7.92) και 211 (ΦΕΚ Α 90/4.6.93), να διέρχονται δια εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων υδατοφρακτών ή διωρύγων που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος. Άρθρο 4 Επιτρέπεται η λήψη των αναγκαίων μέτρων προς παροχή βοηθείας, σε εθνικό επίπεδο ή μέσω περιφερειακών οργανώσεων ή συμφωνιών που μπορεί να συζητηθεί από παρόχθια Κράτη του Δουνάβεως κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του Π.Δ. 211 (ΦΕΚ Α 90/4.6.93), ανεξάρτητα από τους περιορισμούς στην ναυσιπλοΐα που τίθενται στις διεθνείς συμβάσεις που εφαρμόζονται στον Δούναβη. Άρθρο 5 Δεσμεύονται τα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε κεφαλαίων που προέρχονται από περιουσία (α) των αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), ή (β) των εμπορικών, βιομηχανικών ή δημοσίας ωφέλειας επιχειρήσεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), ή (γ) που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τις αρχές ή τις επιχειρήσεις αυτές ή από νομικά πρόσωπα, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται ή λειτουργούν, που ανήκουν ή ελέγχονται από τέτοιες αρχές ή επιχειρήσεις, και τα οποία κατέχονται από φυσικό ή νομικά πρόσωπα επί ελληνικού εδάφους, προκειμένου να διασφαλισθεί η μη διάθεση τους, άμεση ή έμμεση, προς ή σε όφελος των αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο). Άρθρο 6 Απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων και προϊόντων διά μέσου των χερσαίων συνόρων ή προς ή από τα λιμάνια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) με μόνες εξαιρέσεις: (α) Την εισαγωγή ιατρικών προμηθειών και τροφίμων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 234 (ΦΕΚ Α 122/15.7.1992) και βάσει των κανόνων παρακολούθησης που θα υιοθετήσει η Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. (β) Την εισαγωγή άλλων βασικών ανθρωπιστικών προμηθειών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) που εγκρίνονται ειδικά και κατά περίπτωση από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991) και σύμφωνα με τη διαδικασία της μη εγέρσεως αντιρρήσεων. (γ) Αυστηρά περιορισμένες διαμετακομίσεις μέσω του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), όταν εγκρίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991), υπό την προϋπόθεση τήρησης των οριζομένων στην παράγραφο 15 της απόφασης 820(1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας που δημοσιεύθηκε με την από 3.5.1993 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 72/20.5.1993). Άρθρο 7 Κατάσχονται όλα τα σκάφη, ναυλωμένα οχήματα, τροχαίο υλικό σιδηροδρόμου και αεροσκάφη, των οποίων η πλειοψηφία ή ο έλεγχος των συμφερόντων ανήκει σε πρόσωπο ή επιχείρηση που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) και βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους. Τα σκάφη αυτά, ναυλωμένα οχήματα, τροχαίο υλικό σιδηροδρόμου και αεροσκάφη θα δημεύονται επ ωφελεία του κράτους, εφόσον διαπιστώνεται ότι έχουν παραβιάσει τα Προεδρικά Διατάγματα 180 (ΦΕΚ Α 82/26.5.92), 234 (ΦΕΚ Α 122/15.7.92), 211 (ΦΕΚ Α 90/4.6.93) ή το παρόν διάταγμα. Άρθρο 8 Όλα τα σκάφη, ναυλωμένα οχήματα, τροχαίο υλικό σιδηροδρόμου, αεροσκάφη και φορτία που βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι παρεβίασαν ή παραβιάζουν τα Προεδρικά Διατάγματα 180 (ΦΕΚ Α 82/26.5.92), 234 (ΦΕΚ Α 122/15.7.92), 211 (ΦΕΚ Α 90/4.6.93) ή το παρόν διάταγμα, κατακρατούνται ενόσω εκκρεμεί η σχετική έρευνα. Τα σκάφη αυτά, ναυλωμένα οχήματα, τροχαίο υλικό σιδηροδρόμου και αεροσκάφη, μόλις διαπιστωθεί ότι υφίσταται παραβίαση, κατάσχονται και, όπου είνα απαραίτητο, αυτά και το φορτίο τους μπορούν να δημευθούν επ ωφελεία του κράτους. Άρθρο 9 Οι δαπάνες που προκύπτουν από την κατάσχεση των σκαφών, ναυλωμένων οχημάτων, τροχαίου υλικού σιδηροδρόμου και αεροσκαφών, μπορούν να χρεώνονται στους ιδιοκτήτες τους. Άρθρο 10 Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών, οικονομικών και μη, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς κάθε εμπορικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), με εξαίρεση τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις νομικές υπηρεσίες που είναι σύμφωνες με το Προεδρικό Διάταγμα 234 (ΦΕΚ Α 122/ 15.7.92) και όπου εγκρίνονται, ειδικά και κατά περίπτωση από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991), υπηρεσίες των οποίων η παροχή μπορεί να είναι απαραίτητη για ανθρωπιστικούς ή άλλους σκοπούς εξαιρετικής φύσης. Άρθρο 11 Απαγορεύεται η είσοδος όλων των εμπορικών πλοίων στα χωρικά ύδατα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο), εκτός από την περίπτωση που δίδεται έγκριση σε ατομική βάση από την Επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 724 (1991) ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Άρθρο 12 Στις περιπτώσεις που, κατά το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 211 (ΦΕΚ Α 90/4.6.93) έχουν διατεθεί μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού σε πολυεθνικά περιφερειακά όργανα, οι μονάδες αυτές συμβάλλουν στην υλοποίηση των μέτρων τα οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί απαραίτητα, προκειμένου να επιβληθεί τόσο η απόφαση 820 (1993), η οποία έχει δημοσιευθεί με την από 3.5.1993 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 72/10.5.93), όσο και το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθ. 211 (ΦΕΚ Α 90/4.6.92). Άρθρο 13 Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που συνδέονται με τη Δύναμη Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UΝΡRΟFΟR), τη Διεθνή Διάσκεψη για την πρώην Γιουγκοσλαβία ή την Αποστολή Παρακουλούθησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό ως και στους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης, Εμπορίου - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και τους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε., όπως αυτός κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945 ΦΕΚ Α 242).
  • Τον Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 (ΦΕΚ Α 139) «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88/28.5.1993).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154/ 10.9.1992).
  • Την απόφαση 820 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., η οποία έχει δημοσιευθεί με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών της 3ης Μαΐου 1993 (ΦΕΚ Α 72/ 20.5.93).
  • Την υπ αριθ. Υ 2009/20.5.93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 365/21.5.93).
  • Την υπ αριθ. Υ1935/3.12.1992 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ Β 726/9.12.1992).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 568/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εμπορίου - Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-06 Προεδρικό Διάταγμα 1993/421
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/180
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2009 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92_3 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή αποφάσεως 943 (1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. 1995/107 1995
Εφαρμογή αποφάσεως1022(1995) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών. 1996/157 1996