Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Ηλείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ειδικές εισφορές"
1.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 2084/92 (Α. 165) επιβάλλονται από το Ταμείο οι παρακάτω ειδικές εισφορές που καταβάλλονται από τους μετόχους και οι οποίες σε καμμία περίπτωση δεν βαρύνουν τους ιδιώτες διαδίκους, αλλά αποκλειστικά τον μέτοχο δικηγόρο που ενεργεί, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα, Ανώνυμες Εταιρείες και Οργανισμούς, τις υποθέσεις των οποίων διεξάγουν οι Δικηγόροι με μισθό ή με πάγια κατά μήνα αντιμισθία ή άλλη παροχή και τους οποίους διαδίκους θα βαρύνουν οι εισφορές: Α. Εισφορές Διοικητικών Υποθέσεων 1) Σε κάθε αίτηση προς οικονομικές αρχές Δραχμές 100 2) Σε κάθε αίτηση φόρου κληρονομιάς, δωρεών, γονικών παροχών, εισοδήματος ή οποιουδήποτε φόρου Δραχμές 200 3) Σε κάθε προσφυγή ή ένσταση κατά πράξης των οικονομικών εφοριών, επιβολής οποιουδήποτε φόρου ή προστίμων που προβλέπονται από το Κ.Φ.Σ. και άλλες διατάξεις Δραχμές 200 4) Σε κάθε παράσταση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού Δραχμές 200 5) Επί των αιτήσεων αναθεωρήσεων ή εφέσεων κατ αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων Δραχμές 200 6) Σε κάθε δικόγραφο που απευθύνεται στα διοικητικά δικαστήρια (αίτηση, ανακοπή, προσφυγή κ.λπ.) Δραχμές 200 7) Σε κάθε αναβλητική παράσταση Δραχμές 200 Β. Ειρηνοδικείο 1 ) Στο πρωτότυπο κάθε αγωγής, αίτησης, κλήσης ανακοίνωσης μετά προσεπίκλησης, παρέμβασης, ανακοπής κάθε είδους και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή και διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης και αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση Δραχμές 100 2) Σε κάθε παράσταση δικηγόρων με οποιαδήποτε ιδιότητα προς συζήτηση οποιασδήποτε υπόθεσης και διαδικασίας, δόση όρκου και διεξαγωγής αποδείξεων, αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης Δραχμές 100 3) Στο πρωτότυπο έφεσης κατά οποιασδήποτε απόφασης Δραχμές 200 4) Στο πρωτότυπο αίτησης αναίρεσης και αναψηλάφισης Δραχμές 200 5) Σε κάθε πινάκιο ή αναβλητική παράσταση Δραχμές 100 Γ. Μονομελές Πρωτοδικείο 1) Στο πρωτότυπο κάθε αγωγής, αίτησης, κλήσης ανακοίνωσης μετά προσεπίκλησης, παρέμβασης, ανακοπής κάθε είδους και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή και διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης και αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση Δραχμές 200 2) Σε κάθε παράσταση δικηγόρων με οποιαδήποτε ιδιότητα προς συζήτηση οποιασδήποτε υπόθεσης και διαδικασίας, δόση όρκου Δραχμές 200 3) Σε κάθε παράσταση για διεξαγωγή αποδείξεων, αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης Δραχμές 200 4) Στο πρωτότυπο έφεσης Δραχμές 300 5) Στο πρωτότυπο αίτησης αναίρεσης και αναψηλάφισης Δραχμές 300 6) Σε κάθε πινάκιο ή αναβλητική παράσταση Δραχμές 200 Δ. Πολυμελές Πρωτοδικείο 1) Στο πρωτότυπο κάθε αγωγής, αίτησης, κλήσης ανακοίνωσης μετά προσεπίκλησης, παρέμβασης, ανακοπής κάθε είδους και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή και διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης και αποκατάστασης των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση Δραχμές 200 2) Σε κάθε παράσταση δικηγόρων με οποιαδήποτε ιδιότητα προς συζήτηση οποιασδήποτε υπόθεσης και διαδικασίας, δόση όρκου Δραχμές 200 3) Σε κάθε παράσταση για διεξαγωγή αποδείξεων, αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης Δραχμές 200 4) Στο πρωτότυπο έφεσης Δραχμές 300 5) Στο πρωτότυπο αίτησης αναίρεσης και αναψηλάφισης Δραχμές 400 6) Σε κάθε πινάκιο ή αναβλητική παράσταση Δραχμές 200 Ε. Εισηγητής Πολυμελούς Σε κάθε παράσταση για διεξαγωγή αποδείξεων αυτοψίας και πραγματογνωμοσύνης (και αναβλητική) Δραχμές 200 ΣΤ. Εισφορές Ποινικής Διαδικασίας 1) Στο πρωτότυπο κάθε μήνυσης Δραχμές 200 2) Στις δηλώσεις πολιτικώς ενάγοντος στην προδικασία Δραχμές 200 3) Στο υπόμνημα οποιουδήποτε διαδίκου κατά την προανάκριση Δραχμές 200 4) Στο υπόμνημα οποιουδήποτε διαδίκου κατά την κυρία ανάκριση Δραχμές 200 5) Στο υπόμνημα οποιουδήποτε διαδίκου στο Συμβούλιο Πλημ/κών Δραχμές 200 6) Στο υπόμνημα οποιουδήποτε διαδίκου στο Συμβούλιο Εφετών Δραχμές 300 7) Σε κάθε παράσταση για υπεράσπιση κατηγορουμένου ή πολιτικώς ενάγοντα α) Ενώπιον Πταισματοδικείου Δραχμές 100 β) Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου Δραχμές 200 γ) Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου Δραχμές 300 δ) Ενώπιον Κακουργοδικείου Δραχμές 2.000 ε) Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών Δραχμές 300 8) Σε κάθε αίτηση ακύρωσης Δραχμές 200 9) Σε κάθε έφεση και αναίρεση Δραχμές 300 Ζ. Διάφορες ενέργειες 1) Στις επιταγές για πληρωμή καθώς και στις παραγγελίες προς εκτέλεση, ανεξάρτητα ποσού Δραχμές 200 2) Στην περίληψη εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης Δραχμές 200 3) Στην περίληψη εγγραφής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων, ότι και στο δικόγραφο της αγωγής (ανάλογα με το δικαστήριο που ασκείται) 4) Σε κάθε άλλη δικηγορική ενέργεια που δεν προβλέπεται ρητά από το Καταστατικό Δραχμές 200 Υπόχρεοι στην καταβολή των παραπάνω ειδικών εισφορών είναι όλοι οι δικηγόροι που παρίστανται και ενεργούν ενώπιον των δικαστηρίων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηλείας και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου.
Άρθρο 2
1.  
  Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 18 του Καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την περ. β του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 523/1989 (Α.221), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Β. Τακτικά Βοηθήματα Το Ταμείο υποχρεούται στην παροχή του τακτικού εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους του δικηγόρους που εξέρχονται του επαγγέλματος λόγω πολυετούς άσκησης αυτού ή λόγω αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής, η οποία τους καθιστά ανίκανους για άσκηση της δικηγορίας ή σε περίπτωση θανάτου αυτών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 2084/92 (Α. 165) Το τακτικό αυτό εφάπαξ βοήθημα για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται από 1.4.1991 κατά βάση το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (36Ο.000) δραχμών για κάθε μέτοχο, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε χρόνο πραγματικής συμμετοχής στο Ταμείο, από την κατά το 1937 ίδρυση του Ταμείου και εφεξής .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Δ/τος αυτού, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2042/1992 (Α.75).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. στ. 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (Α. 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/1992 (Α. 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (Α.49) όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντιστοίχως με το άρθρο 7 του Ν. 1275/1982 (Α. 100) και 43 του Ν. 1469/1984 (Α.111).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α.137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α.154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηλείας ύψους 1 .000.000 δρχ. για το έτος 1991 και 2.300.000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του.
 • Τις από 9.11.1990 και 22.3.1992 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, που διατυπώθηκε κατά την 44η/13.12.1991 συνεδρίαση του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Την 595/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1275 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1275 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/523 1989
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία