ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/423

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Ταμείου Νομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σε περίπτωση δολοφονίας του άμεσα ασφαλισμένου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ένεκα αυτών, στα μέλη της οικογενείας του, που δικαιούνται να λάβουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18,19, 20 και 30 του Ν.Δ. 4114/1960 (Α 164), των άρθρων 10 και 11 του Β.Δ. 428/1961 (Α 108), του άρθρου 25 του Ν. 730/1977 (Α 309), του άρθρου 7 του Ν. 1090/1980 (Α 263), του άρθρου 10 παρ. 8 Ν. 1902/1990 (Α 138) και του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 1976/1991 (Α 184), όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, χορηγείται σύνταξη, το νόμιμο ποσοστό της οποίας υπολογίζεται επί του ποσού της συντάξεως που αναλογεί στα σαράντα έτη ασφαλίσεως.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε πριν από την ισχύ του παρόντος, τα οικονομικά όμως αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του.
Άρθρο 2
1.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 4114/60 αντικαθίσταται ως εξής: 1 1 Αίτηση ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας του, για χορήγηση σύνταξης ή άλλης παροχής είναι απαράδεκτη, εφόσον δεν αποδεικνύεται η ολοσχερής εξόφληση των οφειλών του προς το Ταμείο από ασφαλιστικές εισφορές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλής ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση σύνταξης ή άλλης παροχής λαμβάνεται η ημερομηνία εκπλήρωσης της παραπάνω προϋπόθεσης. 2 1 Κατ εξαίρεση του εδαφίου α της παρ. αυτής, η χορήγηση της σύνταξης ή οποιασδήποτε παροχής είναι δυνατή, εφόσον το ποσό της οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως έχει διαμορφωθεί μαζί με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση νόμιμα πρόσθετα τέλη ή προσαυξήσεις, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, δεν υπερβαίνει το ποσό τεσσάρων μηνιαίων συντάξεων που δικαιούται να λάβει ο ασφαλισμένος Στην περίπτωση αυτή χωρεί άμεσα συμψηφισμός του απαιτουμένου ποσού μέχρι τεσσάρων μηνών συντάξεων με το ισόποσο της υπάρχουσας οφειλής .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού αρχίζει από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μήνα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α 75).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 27 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και του Π.Δ. 437/85 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/92 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/ 1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών που διατυπώθηκε κατά τις 3625/7.10.92 και 3656/7.4.93 συνεδριάσεις του και τη γνώμη του Δ.Σ. του ΚΕΑΔ που διατυπώθηκε κατά την 1356/7.4.93 συνεδρίαση του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκαλείται επιβάρυνση στο Ταμείο Νομικών και στον ΚΕΑΔ ύψους 8.000.000 δρχ. και 1 .000.000 δρχ. αντίστοιχα περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγραφείσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς έτους 1993 με Κ.Α. 0618 και 0621 β.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά τις 26η/12.5.1993 και 29η/ 16.6.1993 συνεδριάσεις του της ΚΖ περιόδου.
 • Την αρ. 590/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-06 Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Ταμείου Νομικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/180
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/730 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/730 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1090 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1090 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1976 1991
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4114 1960
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/428 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία