ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/424

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Πειραιώς, που ιδρύθηκε με το από 5.1.1924 Β.Δ. (ΦΕΚ 24/Α/1924), συγχωνεύεται με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Άρθρο 2
1.  
  Τα περιουσιακά στοιχεία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς περιέρχονται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς
2.  
  Οι αρμοδιότητες των Οργάνων Διοίκησης του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς, ασκούνται εφεξής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, το οποίο δύναται να τις μεταβιβάσει ή εκχωρήσει σε άλλα όργανα του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2081/92.
Άρθρο 3
1.  
  Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, μεταφέρεται η Δ/νση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς με τα αντίστοιχα Τμήματα, όπως προβλέπονται από το Β.Δ. της 10/28.8.1954 (ΦΕΚ 201 /Α/ 54) με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους.
2.  
  Το προσωπικό με τις αντίστοιχες θέσεις του, που υπηρετεί στο Χρηματιστήριο Πειραιώς κατά την έναρξη του παρόντος, μεταφέρεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Άρθρο 4
1.  
  Καταργούνται το Π.Δ. 1150/19.9.1981 «περί καθορισμού του ύψους της συνδρομής των μελών των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης» και κάθε διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Στον Υπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 2000/91 (ΦΕΚ 2Ο6/Α/91) «περί αποκρατικοποίησης, απλούστευσης των διαδικασιών εκκαθάρισης ...».
 • Το με αριθ. 18/21.2.1992 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποίησης.
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθ. Υ. 1935/3.12.92 (ΦΕΚ 726/Β/9.12.92 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας».
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. Υ.2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365/Β/21.5.93) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του προαναφερομένου Ν. 2000/91, σύμφωνα με τα οποία προβλέπεται η σύνθεση του οργάνου της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης (ΔΕΑ) από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και τον εκάστοτε καθ ύλη Υπουργό, στους οποίους και παρέχεται η εξουσιοδότηση έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων κατάργησης ή συγχώνευσης φορέων ...
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 445/93 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Σ.τ.Ε., με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1150 1981
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/10 1954
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία