ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/431

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Α Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου και Β Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου, οι οποίες εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχιατρικής και ειδικότερα της Συμβουλευτικής - Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και της ψυχοσωματικής ιατρικής. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη ασθενών, την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής - Διασυνδετικής Ψυχιατρικής στο Νοσοκομείο καθώς και τη διασύνδεση μέσω των θεσμοθετημένων κατά τις διατάξεις των άρθρων 91-101 του Ν. 2071/92, μονάδων Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου, με τον πληθυσμό που διαμένει στην υγειονομική περιφέρεια της έδρας του οικείου Νοσοκομείου και στον οποίο παρουσιάζονται προβλήματα ψυχικής υγείας.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός κανονισμός"
1.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός των Κλινικών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζεται, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3
1.  
  Κάθε Κλινική έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακκό επίπεδο στα θέματα με τα οποία ασχολείται κάθε κλινική, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στο αντικείμενο της Κλινικής
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 5. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 6. Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, του νοσηλευτικού, του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε Κλινικής απαρτίζεται από: α) Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της Κλινικής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. β) Ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες. γ) Μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού και δ) Υγειονομικό και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην Κλινική, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Κλινική διευθύνεται από μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, που ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 2083/1992,.
2.  
  Ο Διευθυντής της Κλινικής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του Ν. 1268/82 και επιπλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής και μεριμνά για την υλοποίηση του
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται η Κλινική για την παροχή του νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέχεται στην Κλινική, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της Κλινικής με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού
 6. Υπογράφει κάθε έγγραφο που εξέρχεται από την Κλινική
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε Κλινικής είναι: α) Οι πιστώσεις, οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι οποίες χορηγούνται από το Τμήμα Ιατρικής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 1268/82. β) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από διάφορα Υπουργεία της Χώρας, ιι) οι κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της Κλινικής, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της Κλινικής και του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. - Αρχείο ασθενών της Κλινικής. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας της Κλινικής. - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού της Κλινικής και - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για την Κλινική.
Άρθρο 8
1.  
  Κάθε Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρους που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983, για τη διεξαγωγή του έργου της.
2.  
  Στο χώρο της εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της Κλινικής και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • .
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 10.12.199
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται άμεση οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολγοισμό καθόσον οι δαπάνες για τη λειτουργία των κλινικών θα προσδιοριστούν με την έκδοση της απόφασης εγκατάστασης και λειτουργίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983, με την οποία και θα οριστεί ο αριθμός των κλινών και θα καλυφθούν οι μεν δαπάνες νοσηλείας από τον προϋπολογισμό του οικείου Νοσοκομείου, στο οποίο θα εγκατασταθούν, οι δε δαπάνες για την εκπαίδευση και έρευνα από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.
 • Τις αριθμ. 272/92 και 570/93 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία