Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 90/ 211/ΕΟΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 80/390/ ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/ 611 /ΕΟΚ (ΕΕ L 375/85), για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της σε τροποποίηση αυτής Οδηγίας 88/220/ΕΟΚ (ΕΕ L 100/88), αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Νόμου 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις». Επίσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/211/ΕΟΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 80/390/ ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 50/1992 (ΦΕΚ 22/Α) «για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε Χρηματιστήριο Αξιών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87/345/ΕΟΚ», και του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) «καθορισμός των ορίων κατάρτισης ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών».
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 16 του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) προστίθεται νέο άρθρο 17, το άρθρο 17 του Ν. 1969/91 αριθμείται ως 17α, και ο τίτλος του Κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν ; 969/91 προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως εξής: Η Α.Ε. Διαχειρίσεως γνωστοποιεί άμεσα την απόφαση της περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς και εάν διατίθενται μερίδια σε άλλα κράτη-μέλη, στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών αυτών Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφαση της δύναται να αναστέλει την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων Η απόφαση της αυτή γνωστοποιείται στις αρμίδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών στα πλαίσια της προβλεπόμενης στην περίπτωση θ του άρθρου 78 του παρόντος, συνεργασίας.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17α του παρόντος, για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως εκτιμώνται η οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέτρα της εταιρίας Τα κριτήρια αυτά εξειδικεύονται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 5 "(Άρθρα 7, 8, 10, 41, 42 Οδηγ. 85/611)"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου κατατίθεται προς φύλαξη σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο πρέπει είτε να έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα είτε να είναι εγκατεστημένο σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΟΚ.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Ο θεματοφύλακας συνυπογράφει τις εκθέσεις και καταστάσεις των άρθρων 39, 40 και 41 Εξασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 44 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου 1 Η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση των μεριδίων που διενεργούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή από την Α.Ε. Διαχειρίσεως. 2 Ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων αυτών, και 3 Η διανομή των κερδών Επίσης, ο θεματοφύλακας εξασφαλίζει ότι κατά τις συναλλαγές που αφορούν τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα καταβάλλεται η αμοιβή του μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.
3.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: Ο θεματοφύλακας υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές της Α.Ε. Διαχειρίσεως, εκτός εάν είναι αντίθετες προς το νόμο ή τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση από τον θεματοφύλακα των εντολών της.
4.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30, η φράση «εκτός εάν αυτές προσκρούουν στο νόμο ή τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου» διαγράφεται
5.  
  Μετά το άρθρο 30 του Ν. 1969/91 προστίθεται νέο άρθρο 30α, ως εξής: «Άρθρο 30α. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως και ο θεματοφύλακας οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη διασφάλιση των όρων αυτών καθορίζονται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2α του Ν. 2166/93 «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α).
6.  
  Μετά το άρθρο 31 του Ν. 1969/91 προστίθεται νέο άρθρο 31α, ως εξής: «Άρθρο 31 α. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως και ο θεματοφύλακας με την επιφύλαξη του άρθρου 32 του παρόντος, δεν έχουν δικαίωμα, όταν ενεργούν για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτων, όπως επίσης και να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις με αντικείμενο κινητές αξίες.» (Άρθρα 41 και 42 Οδηγ. 85/611).
Άρθρο 6
1.  
  Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου επιτρέπεται να επενδύεται μόνο:
 1. Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αξιών κράτους-μέλους της ΕΟΚ, καθώς και στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
 2. Σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη ελεγχόμενη αγορά ενός κράτους-μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό
 3. Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην Κύρια Αγορά Χρηματιστηρίου Αξιών τρίτου, εκτός ΕΟΚ κράτους ή σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη αγορά τρίτου εκτός ΕΟΚ κράτους, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του ως άνω εδαφίου (β).
 4. Τα Χρηματιστήρια Αξιών και οι Αγορές του παρόντος εδαφίου ορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν γνώμης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
 5. Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους:
  • Η έκδοση τούτων περιλαμβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους, εντός ενός έτους το αργότερο στα Χρηματιστήρια και αγορές των περιπτώσεων α, β και γ της παρούσας παραγράφου, εφόσον η επιλογή του Χρηματιστηρίου ή της αγοράς προβλέπεται στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου
  • Σε περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόμενες αξίες αφορούν κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 8α του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», η Α.Ε. Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως περί της συμμετοχής στη δημόσια εγγραφή υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως αα της περιπτώσεως δ της παρούσας παοαγράφου.
 6. Υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των παρακάτω αξιών και τίτλων δεν υπερβαίνει κατά την τοποθέτηση το δέκα τοις εκατόν (10%) της καθαράς αξίας του, το αμοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπεται επίσης να επενδύει, ύστερα από ειδική άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς:
 7. i) σε λοιπές κινητές αξίες, εκτός από τις αναφερόμενες στα προηγούμενα εδάφια. ϋ) σε πιστωτικούς τίτλους οι οποίοι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εξομοιώνονται με κινητές αξίες εφόσον είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και των οποίων η αξία μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ημερησίως.
 8. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς καθορίζει εκάστοτε με απόφαση της τους πιστωτικούς τίτλους που πληρούν τα ως άνω κριτήρια.
 9. Ο κατάλογος των πιστωτικών τίτλων, η τυχόν τροποποίηση του και οι λόγοι που επέβαλαν την εξομείωση των τίτλων με κινητές αξίες, καθώς και οι τυχόν μεταβολές, νέες εξομειώσεις και τα αίτια αυτών ανακοινώνονται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς στην Επιτροπή της ΕΟΚ.
 10. Σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ισοδυνάμου ρευστότητας πιστωτικούς τίτλους, υπό τον όρο ότι η επένδυση στα στοιχεία αυτά δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 11. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύσει τα κριτήρια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.
2.  
  Η αποτίμηση της αξίας των ως άνω κινητών αξιών γίνεται ως ακολούθως:
 1. Των περιπτώσεων α, β, γ και ε(ii) σε τρέχουσες τιμές
 2. Της περιπτώσεως δ σε τιμές κτήσεως
 3. Της περιπτώσεως ε(i) σε τιμές κτήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος.
3.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους
4.  
  Η Α. Ε. Διαχειρίσεως μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές με αντικείμενο κινητές αξίες για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, καθώς και μέσα και τεχνικές κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου στα πλαίσια της διαχείρισης της περιουσίας τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2α του Ν. 2166/93 «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α).
Άρθρο 7 "(Άρθρα 26, 27, 28, 36 οδηγίας 85/611) 1. Στο άρθρο 35 του Ν. 1969/1991 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 3 και 4.«"
2.  
  Το άρθρο 37 του Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Α.Ε. Διαχειρίσεως και ο θεματοφύλακας δεν μπορούν να δανείζονται, όταν ενεργούν για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων Η Α.Ε. Διαχειρίσεως μπορεί πάντως να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστήριξης (back-tο-back) Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2α του Ν. 2166/93 «Κίνητρα ανάπτυξης επισχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α). 2 Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο η Α.Ε. Διαχειρίσεως επιτρέπεται να συνάπτει προσωρινά δάνεια για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποκλειστικώς από τράπεζες, μέχρι ποσού ίσου προς το 1 /10 της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων, όταν κρίνεται ως μη συμφέρουσα η πώληση κινητών αξιών Για την ασφάλεια των δανείων αυτών μπορεί να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου. 3 Η Α.Ε. Διαχειρίσεως δύναται να συνάπτει δάνεια, για λογαριασμό της, με τράπεζες μέχρι ποσού ίσου προς το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ίδιων κεφαλαίων της για απόκτηση ακινήτων, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της». ( 36 . 85/611). 3 Στο τέλος του στοιχείου α) της παραγρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 1969/91 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και τους πιστωτικούς τίτλους που αναφέρονται στο σημείο ιι) του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος». (Άρθρο 28 παρ. 2 οδηγ. 85/611) 4 Μετά το στοιχείο θ) της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 1969/91 προστίθεται νέο στοιχείο ι) ως εξής:« 1 Μνεία του ύψους των υποχρεώσεων που απορρέουν από κάθε μία κατηγορία πράξεων κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 32 του παρόντος, τις οποίες πραγματοποίησε το αμοιβαίο κεφάλαιο στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς .
3.  
  Κατόπιν έγκρισης της επιτροπής κεφαλαιαγοράς τα νεοϊδρυόμενα αμοιβαία κεφάλαιο μπορεί να υπερβούν τα όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 33 για χρονικό διάστημα 6 μηνών κατ ανώτατο όριο από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους
4.  
  Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 η επιτροπή κεφαλαιαγοράς συνεκτιμά και το εάν οι υπερβάσεις των ορίων των άρθρων 32,33 και 34 οφείλονται σε λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του αμοιβαίου κεφαλαίου»
5.  
  Το άρθρο 40 του ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: Η Α.Ε. Διαχειρίσεως, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσει έκθεση, που περιλαμβάνει για γτο παρελθόν εξάμηνο τα στοιχεία που περιέχονται στις περιπτώσεις α, δ, ε, στ, και ζ, της παρ. 3 του άρθρου 39, καθώς και αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της περιόδου σύμφωνα με την περίπτωση β, της παρ. 3 του άρθρου 39». ( 27 85/611) 6 Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 41, οι λέξεις «ημερολογιακού τριμήνου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ημερολογιακού εξαμήνου .
Άρθρο 8
1.  
  (Άρθρα 44- 52 Οδηγ. 85/611) Μετά το a>^ο 49 του Ν 1969/91 προστίθενται νέα άρθρα 49 αι 49β), 49γ) κ -ί ) ως εξής:.
Άρθρο 9 "Μετά την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 1969/91 προστίθεται νέα παρ. 3 ως εξής:"
3.  
  Αμοιβαία κεφάλαια που ήδη λειτουργούν ή έχουν συσταθεί μέχρι της εκδόσεως του παρόντος διατάγματος έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις αυτού εντός προθεμσίας 3 μηνών από τη δημοσιεύσεως του
Άρθρο 10
1.  
  Μετά την παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/92 προστίθενται νέοι παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:.
2.  
  Στην αρχή του άρθρου 7 του Π.Δ. 348/1985 προστίθενται οι λέξεις: Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/ 1992.
5.  
  Όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι κινητές αξίες αυτές περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό δελτίο για διάθεση τίτλων στο κοινό που έχει καταρτισθεί και εγκριθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος - μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 12 της Οδηγίας 89/298/ΕΟΚ (ΕΕL 124/89) μέσα στους τρεις τελευταίους μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης εισαγωγής, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναγνωρίζει το ενημερωτικό δελτίο αυτό ως ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής εφόσον προηγουμένως έχει μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα
6.  
  Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1 και οι διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο 17
1.  
  Οι οργανισμοί της παρ. 1 του αρθ. 17 υποχρεούνται να λάβουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο -ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα πρόσωπα- καθίσταται, ύστερα από άδεια συστάσεως που χορηγείται με απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, αντικείμενο διαχειρίσεως Ανωνύμου Εταιρείας Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (στο εξής Α.Ε. Διαχειρίσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Γ ια τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο θεωρείται ότι εδρεύει στην Ελλάδα, όταν η Α.Ε. Διαχειρίσεως έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η κεντρική διοίκηση του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται επίσης υποχρεωτικά στην Ελλάδα.» · (Άρθρα 1 και 3 Οδηγ. 85/611).
2.  
  Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ως ΟΣΕΚΑ νοούνται οι οργανισμοί: -που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και -των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός ΟΣΕΚΑ που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους.
3.  
  Απαγορεύεται στους ΟΣΕΚΑ που εμπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο να μεταβάλλονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε αυτό Για το σκοπό αυτό, ανακοινώνονται αμέσως στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς τόσο η ταυτότητα των διευθυνόντων την Α.Ε. Διαχειρίσεως και τον θεματοφύλακα όσο και κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών. Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικά έγγραφα, εκπροσωπούν την Α.Ε. Διαχειρίσεως ή τον θεματοφύλακα ή που πράγματι χαράζουν τις κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Α.Ε. Διαχειρίσεως ή του θεματοφύλακα. Κάθε αντικατάσταση της Α.Ε. Διαχειρίσεως ή του θεματοφύλακα, καθώς και κάθε τροποποίηση του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. (Άρθρο 4 παρ. 3 και 4 Οδηγ. 85/611). ,.
4.  
  Δεν θεωρούνται ότι υπάγονται στο παρόν Κεφάλαιο: -οι ΟΣΕΚΑ κλειστού τύπου συμπεριλαμβανομένων και των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του παρόντος νόμου. -οι ΟΣΕΚΑ που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Κοινότητα ή σε τμήμα της. -οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι βάσει του κανονισμού τους πωλούν τα μερίδια τους μόνο στο κοινό τρίτων χωρών. -οι κατηγορίες των ΟΣΕΚΑ, για τους οποίους, λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής τους πολιτικής, οι κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 32-37 του παρόντος νόμου δεν είναι οι κατάλληλοι. Οι ΟΣΕΚΑ αυτοί καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» (Άρθρο 2 Οδηγ. 85/611).
Άρθρο 33
1.  
  Κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων, απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη και άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) της καθαρής αξίας του, σε κινητές αξίες εκδοτών, σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας του
2.  
 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες έχουν εκδοθεί από κράτος-μέλος της ΕΟΚ, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης κράτους-μέλους, από τρίτο, εκτός ΕΟΚ κράτος ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη, καθώς και όταν οι κινητές αξίες τελούν υπό την εγγύηση των παραπάνω προσώπων
 2. Το σύνολο των τοποθετήσεων στις κινητές αξίες του προηγούμενου εδαφίου μπορεί ν αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
 3. i) Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο να κατέχει κινητές αξίες που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην Ιδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το 30% της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. ii) Τα Κράτη, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί του εδαφίου α που εκδίδουν ή εγγυώνται τις αξίες στις οποίες προτίθεται το αμοιβαίο κεφάλαιο να τοποθετήσει πάνω από το 35% της καθαρής αξίας του, να αναγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό που εγκρίνεται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς.
 4. Σχετική αναφορά της άδειας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και των ως άνω προσώπων συμπεριλαμβάνεται σε εμφανή θέση, που να επισύρει την προσοχή στο ενημερωτικά φυλλάδιο ή στα διαφημιστικά δημοσιεύματα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 5. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του 25% της καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες του Ιδιου εκδότη, όταν πρόκειται για ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικό Ιδρυμα που έχει την έδρα του σε κράτος-μέλος της ΕΟΚ, και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό κρατικό έλεγχο που επιτρέπει την προστασία των κατόχων των εν λόγω ομολόγων.
 6. Ιδιαίτερα τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολόγων αυτών πρέπει να επενδύονται, Βάσει του νόμου, σε στοιχεία του ενεργητικού τα οποία να καλύπτουν επαρκώς και για όλη τη διάρκεια της ισχύος των ομολόγων τις απορρέουσες από αυτά υποχρεώσεις, προορίζονται δε να ικανοποιήσουν προνομιακώς τις απαιτήσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη.
 7. Εάν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επενδύσει πάνω από 5% της καθαρής του αξίας σε ομόλογα του παρόντος εδαφίου, που έχουν εκδοθεί από τον Ιδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 80% της καθαρής αξίας του αμοιβαίου.
 8. Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς καταρτίζει κατάλογο των προαναφερομένων ομολόγων και εκδοτών, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδίδουν ομολογίες που να ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια και τον κοινοποιεί στην Επιτροπή της ΕΟΚ.
 9. Στον κατάλογο αυτό επισυνάπτεται σημείωμα που να διευκρινίζει το καθεστώς των προαναφερομένων εγγυήσεων.
 10. Οι κινητές αξίες του παρόντος εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για την εφαρμογή του ορίου του 40% που αναφέρεται στην παρ. 1.
3.  
  Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς δύναται να μην επιτρέπει τη σύμφωνα με το εδ. β τοποθέτηση, εάν κρίνει ότι στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν παρέχεται προστασία ανάλογη με αυτή των μεριδιούχων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου το οποίο τηρεί τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 περιπτώσεις α και γ. Για τον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου ύψους τοποθετήσεων κατά τις προηγούμενες παραγράφους η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ίδιου εκδότη υπολογίζεται κατά την ημέρα της τοποθετήσεως με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως της παρ. 1 του άρθρου 43 του παρόντος Νόμου.
4.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου ανεξαρτήτως της μορφής τους, παρά μόνον εάν εμπίπτουν στον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου. Η συνολική αξία των εν λόγω μεριδίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
6.  
  Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η ίδια Α.Ε. Διαχειρίσεως ή Α.Ε. Διαχειρίσεως που είναι συνδεδεμένη με την Α.Ε. Διαχειρίσεως του πρώτου αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/ 1920. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου ισχύει ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης της Α.Ε. Διαχειρίσεως που διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια που εμπίπτουν στην έννοια του ίδιου άρθρου. Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και εφόσον υπάρχει σχετική αναφορά στον κανονισμό, η απόκτηση από αμοιβαίο κεφάλαιο, μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που υπόκειται στην απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, όταν το τελευταίο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι, σύμφωνα με τον Κανονισμό του, εξειδικευμένο σε επενδύσεις σε συγκεκριμένο γεωγραφικό ή οικονομικό τομέα. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η Α.Ε. Διαχειρίσεως δεν εισπράττει οιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια για πράξεις επί των μεριδίων των εν λόγω αμοιβαίων κεφαλαίων.
Άρθρο 34 "Η Α.Ε. Διαχειρίσεως για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των αντιστοίχων μετοχών, ποσο [...]"
2.  
  Με την επιφύλαξη της προηγουμένης παραγράφου, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), α) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου του ίδιου εκδότη (β) του συνόλου των ανεξόφλητων, κατά το χρόνο κτήσεως από το αμοιβαίο κεφάλαιο ομολογιών του ίδιου εκδότη, γ) των κατά το χρόνο κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος νόμου, δ) των μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής Εταιρείας του Ν. 1806/1988, ε) των μετοχών εταιριών συμβούλων επενδύσεων και στ) των μετοχών της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων.
3.  
  Οι περιορισμοί των προηγουμένων παραγράφων δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες της παρ. 2 του άρθρου 33 καθώς και για μετοχές Εταιρείας που έχει την έδρα της σε κράτος εκτός της ΕΟΚ, εφόσον σύμφωνα με την νομοθεσία του εν λόγω κράτους η τοποθέτηση σε μετοχές της Εταιρείας αποτελεί τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίλους εκδοτών αυτού του κράτους υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη Εταιρεία τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 33,34 παρ. 1, 2 (α) (β) και (γ), καθώς και το άρθρο 36».
Άρθρο 46
2.  
  Ο ΟΣΕΚΑ της προηγούμενης παραγράφου που διαθέτει τα μερίδια του στην Ελλάδα υποχρεούται να δημοσιεύει, στην ελληνική λώσσα, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δημοσιεύει υποχρεωτικά στο κράτος της έδρας του και με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται στο κράτος αυτό. Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, να χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία, όπως «εταιρία επενδύσεων» ή «αμοιβαίο κεφάλαιο» που χρησιμοποιεί και στο κράτος μέλος που έχει την έδρα του. Εάν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, μπορεί να απαιτήσει, για λόγους σαφήνειας, να προστεθεί στην επωνυμία επεξηγηματική ένδειξη. (Άρθρο 47 και 48 Οδηγ. 85/611).
3.  
  Αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα στην Ελλάδα που επιθυμεί να διαθέσει τα μερίδια του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΟΚ υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και να ζητήσει σχετική βεβαίωση ανάλογη με τη προβλεπόμενη στη παράγραφο 1
Άρθρο 49
1.  
  Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς οφείλει να αιτιολογεί κάθε απόφαση που απορρίπτει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αμοιβαίου κεφαλαίου και κάθε δυσμενή απόφαση που λαμβάνει σχετικά με τη δραστηριότητα ενός ΟΣΕΚΑ και να τις ανακοινώνει στον αιτούντα Βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του άλλου αυτού κράτους μέλους από την οποία να προκύπτει ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία 85/ 611/ΕΟΚ τον κανονισμό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του έγγραφα, εφόσον πρόκειται για ΟΣΕΚΑ με καταστατική μορφή (Εταιρεία επενδύσεων) το ενημερωτικό του φυλλάδιο την τελευταία ετήσια έκθεση του και την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση του πληροφοριακά στοιχεία για τον προβλεπόμενο τρόπο διάθεσης των μεριδίων του στην Ελλάδα. Ο ΟΣΕΚΑ μπορεί να αρχίσει τη διάθεση και διαφήμιση των μεριδίων του στην Ελλάδα δύο μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης των πιο πάνω δικαιολογητικών εκτός εάν η επιτροπή κεφαλαιαγοράς διαπιστώσει με αιτιολογημένη απόφαση της που θα λάβει και κοινοποιήσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών ότι ο προβλεπόμενος τρόπος διάθεσης των μεριδίων στην Ελλάδα αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
2.  
  Η προηγούμενη παράγραφος δεν εμποδίζει την επιτροπή κεφαλαιαγοράς να ανταλλάσσει με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών τις ανακοινώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο στα πλαίσια της προβλεπόμενης στην περίπτωση θ) του άρθρου 78 συνεργασίας. Οι ανταλλασσόμενες με τον τρόπο αυτό πληροφορίες εμπίπτουν στο απόρρητο από το οποίο δεσμεύονται τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στην αρχή προς την οποία αυτές γνωστοποιούνται. (Άρθρο 50 παρ. 3 Οδηγ. 85/611)).
 1. μπορεί να διαφημίζεται στην Ελλάδα υποκείμενος στις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν τη διαφήμιση και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 24, της παρ. 4 του άρθρου 47 εφαρμοζομένων αναλόγως, καθώς επίσης και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 49 Β) του παρόντος.
 2. υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζονται στους μεριδιούχους που βρίσκονται στην Ελλάδα οι πληρωμές η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού του, εφόσον πρόκειται για αμοιβαίο κεφάλαιο ή των καταστατικών του εγγράφων, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία επενδύσεων, καθώς επίσης και η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 β) του παρόντος
3.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ποινικού νόμου, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που της γνωστοποιούνται, αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς και στα πλαίσια διοικητικών προσφυγών ή διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου που αφορούν την εν λόγω άσκηση των καθηκόντων. (Άρθρο 50 παρ. 4 Οδηγ. 85/611)) Άρθρο 49δ). Πάντως, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς έχει την δυνατότητα λήψεως μέτρων έναντι ΟΣΕΚΑ, του οποίου τα μερίδια διατίθενται στην Ελλάδα, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 49α έως 49δ του ν. 1969/1991, με τις οποίες καθίστανται εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις του τμήματος VΙΙΙ τις Οδηγίας 85/ 611/ΕΟΚ.
4.  
  Κάθε απόφαση ανάκλησης άδειας λειτουργίας όπως και κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι αμοιβαίου κεφαλαίου ή κάθε αναστολή εξαγοράς ή εξόφλησης που τυχόν θα του επιβληθεί πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών όπου διατίθενται τα μερίδια του κεφαλαίου αυτού
Άρθρο Άρθρο3 "(Άρθρα 28 και 40 της Οδηγίας)"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 1969/91 καταργείται.
2.  
  Μετά το στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20, προστίθεται η εξής φράση: «Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την δωρεάν διανομή μεριδίων μετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 1969/91 συμπληρούται ως εξής: «Δύνανται να ενεργούν ως αντιπρόσωποι, μόνον Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες και μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.».
4.  
  Το στοιχείο (θ) του άρθρου 22 του Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής: Μνεία της διάρκειας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.» Μετά το στοιχείο (θ) του αρθ. 22 του Ν. 1969/91 προστίθενται νέα στοιχεία (ι) και (κ) ως εξής:« 1 Αναφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 1 του άρθ. 17α και της παρ. 1 του άρθρου 18. 2 Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19,38,43 έως και 45.» 5 Η παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 1969/91 αντικαθίσταται ως εξής «Το ενημερωτικό δελτίο της παρ. 3 του άρθρου 20 συντάσσεται από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και περιέχει 3 Τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. 4 Την ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου. 5 Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 της αρμόδιας διοικητικής αρχής για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού της Εταιρίας. 6 Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το φορολογικά καθεστώς που διέπει το αμοιβαίο κεφάλαιο και κυρίως πληροφορίες για την ύπαρξη παρακρατήσεων στη πηγή επί των εσόδων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το κεφάλαιο στους μεριδιούχους. 7 Την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41 του παρόντος νόμου. 8 Τη νομική μορφή του είδους του δικαιώματος (εμπράγματο, ενοχικό ή άλλο) που αντιπροσωπεύει το μερίδιο. 9 Την εταιρική έδρα και διεύθυνση της Α. Ε. Διαχειρίσεως. 10 Την ημερομηνία σύστασης της Α.Ε. Διαχειρίσεως και μνεία της διάρκειας, αν είναι περιορισμένη. 11 Μνεία των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Α.Ε. Διαχειρίσεως. 12 Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Α.Ε. Διαχειρίσεως με διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου. 13 Την ταυτότητα και τα καθήκοντα στην Α.Ε. Διαχειρίσεως των μελών των οργάνων διοικήσεως, διευθύνσεως και εποπτείας Μνεία των κυριωτέρων δραστηριοτήτων που ασκούν τα πρόσωπα αυτά έξω από την Α.Ε. Διαχειρίσεως, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές έχουν σημασία για την Εταιρεία. 14 Τη νομική μορφή και εταιρική έδρα του θεματοφύλακα. 15 Την επωνυμία και ιδιότητα του τυχόν υπάρχοντος εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 16 Τα κύρια σημεία της σύμβασης μεταξύ της Α.Ε. Διαχειρίσεως και του συμβούλου χρηματιστηριακών επενδύσεων, εφόσον η αμοιβή του καταβάλλεται από το αμοιβαίο κεφάλαιο, με εξαίρεση τα στοιχεία που αφορούν την αμοιβή του. 17 Γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση Στο ενημερωτικό δελτίο προσαρτάται η τελευταία ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση και η έκθεση αρμόδιου λογιστικοελεγκτικού οργάνου Το ενημερωτικό δελτίο δύναται να περιέχει και άλλα στοιχεία καθοριζόμενα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα στην Ελλάδα που διαθέτει τα μερίδια του σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΟΚ πρέπει οπωσδήποτε στο ενημερωτικό του δελτίο που δημοσιεύει εκεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται στο κράτος αυτό, ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους μεριδιούχους, η εξαγορά, η εξόφληση των μεριδίων, καθώς και η δημοσίευση των πληροφοριών που το αφορούν.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 και τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/ 1984 και 31 του Ν. 2076/1992. β) Του άρθρου 11 του Ν. 2166/93 «κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α). γ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 «ρύθμιση του θεσμού Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987, τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152/Α/10.9.92).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθ. Υ. 1935/3.12.92 «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 726/Β79.12.92).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 404/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1991/1969 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1969 1991
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1806 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/969 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/969 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/348 1985
Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 87/ 345/ΕΟΚ. 1992/50 1992