ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/434

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ποσοστών απομείωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για τα πετρελαιοειδή προϊόντα του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993 τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας): Ι. Βενζίνη των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 1 άρθρου 20 Ν. 2127/1993. α) Διακινούμενη με θαλάσσια μέσα: -για ποσότητα μέχρι 5.000 Μ3 μέχρι και 0,70% κατ όγκον -για την πάνω από 5.000 Μ3 ποσότητα μέχρι και 2% » β) Διακινούμενη με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατ όγκον γ) Διακινούμενη με αγωγούς μέχρι και 0,20% » δ) Αποθηκευμένη σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% ΙΙ. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) των περιπτώσεων ε, στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993 και κηροζίνη των περιπτώσεων θ και ι της ίδιας παραγράφου. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα: -για ποσότητα μέχρι 5.000 Μ3 μέχρι και 0,60% κατ όγκον -για την πάνω από 5.000 Μ3 ποσότητα μέχρι και 1,30% » β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% » γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% >δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,20% » ΙΙΙ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (ΜΑΖΟΥΤ) της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993. α) Διακινούμενη με θαλάσσια μέσα: -για ποσότητα μέχρι 5.000 ΜΤ μέχρι και 0,50% κατ Βάρος -για την πάνω από 5.000 ΜΤ ποσότητα μέχρι και 1% » β) Διακινούμενο με χερσαία μέσα μέχρι και 0,30% » γ) Διακινούμενο με αγωγούς μέχρι και 0,20% » δ) Αποθηκευμένο σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,10% » ΙV Υγραέριο και μεθάνιο των περιπτώσεων ια και ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2127/1993. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατ βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% » γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% » δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% ».
Άρθρο 2
1.  
  Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1, κατά το στάδιο της αποθήκευσης τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι διακινηθείσες ποσότητες, με αναφορά στα σχετικά παραστατικά, η παραγματική φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1.
2.  
  Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1, κατά το στάδιο της διακίνησης, είτε στο εσωτερικά μεταξύ φορολογικών αποθηκών, είτε σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, γίνεται κατά την άφιξη της αποστολής, με την υποβολή από τον παραλήπτη σχετικής αίτησης στην αρμόδια για τον έλεγχο του Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται, η ιδιότητα του παραλήπτη κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 2127/1993, το είδος του προϊντος, η αποσταλείσα και παραληφθείσα ποσότητα, ο τρόπος μεταφοράς, η πραγματική φύρα και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, καθώς και ο αριθμός και το είδος του συνοδευτικού της αποστολής εγγράφου.
Άρθρο 3
1.  
  Με την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλομένων στοιχείων με τη διενέργεια φυσικού ή λογιστικού ελέγχου. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού η Τελωνειακή Αρχή εκδίδει το προβλεπόμενο από το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 2127/93 προστατικό, επί του οποίου θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται ο αναλογών επί της φύρας Φ.Π.Α. και παράλληλα θα γίνεται σχετική πράξη απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που αναλογεί στην πραγματική φύρα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2127/ 1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και Βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 48/Α).
 • Την αριθμ. Υ.2009/20.5.1993 Απόφαση Του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β).
 • Το γεγονός ότι το παρόν Διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 631 /1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του επί των Οικονομικών Υφυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-10-07 Καθορισμός ποσοστών απομείωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/183
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία