ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/445

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση κλάδων και θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δ/νση Δ/θμης Εκπ/σης Αθήνας 2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ψυχολόγων ΚΛΑΔΟΙ Ιατρών Κοινων. Εργασίας.
2.  
  » » »Αν. Αττικής 2 1 2.
 1. Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
 2. Κλάδος ΠΕ Ιατρών Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Κοινωνικής Ιατρικής
 3. Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Πτυχίο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
3.  
  » » »Δυτ. Αττικής 2 1 2.
4.  
  » » » Πειραιά 2 1 2
5.  
  » » » Θεσσαλονίκης 4 4
6.  
  » » » Λάρισας 2 1 2
7.  
  » » » Πάτρας 2 1 2
8.  
  » » » Ιωαννίνων 2 1 2
9.  
  » » » Ηρακλείου 2 1 2 Σύνολο 20 10 20
Άρθρο 2 "Διαδικασία πλήρωσης των θέσεων"
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α).
 • Την αριθμ. Υ.2009/2Ο.5.1993 (ΦΕΚ 365 Β/93) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δρχ. 68.000.000 περίπου. Για κάθε ένα δε από τα επόμενα οικονομικά έτη δρχ. 113.000.000 περίπου. Οι ανωτέρω δαπάνες που αφορούν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τον ειδικό φορέα 19-610 ΚΑΕ 5214 και 19-610 ΚΑΕ 262. Για τα επόμενα δε έτη η δαπάνη θα καλυφθεί με τις αναγραφόμενες σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό αυτού από τους ανωτέρω ΚΑΕ.
 • Την αριθμ. Γ2/8Ο6/12.2.1993 (ΦΕΚ 134/Τ.Β7 5.3.93) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.).
 • Την αριθμ. 573/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Γ2/8Ο6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Γ2_8Ο6 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2009 2002
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 445/93 (ΦΕΚ 185/τ. Α~) για τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.). 1998/390 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 445/1993 (Α΄ 185). 2003/140 2003
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2018/18 2018