Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό. Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κ [...]"
1.  
  Έκδοση απόφασης για εξετάσεις σχετικά με την πλήρη και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας υποψηφίων για διορισμό νηπιαγωγών, δασκάλων και εκπ/κών Δ.Ε. κατόχων ισοτίμων πτυχίων ομοταγών ιδρυμάτων αλλοδαπής και μη εχόντων απολυτήριο ελληνικού λυκείου (Ν. 1566/85 άρθρα 12 παρ. 3,13 παρ. 3,14 παρ. 10 ΦΕΚ 167 Α). Ι. Θέματα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Θέματα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
2.  
  Έκδοση απόφασης που ρυθμίζει τα θέματα διεξαγωγής ερευνών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ν. 1566/85 άρθρο 27 παρ. 4 (ΦΕΚ 167 Α). ΙΕ. Θέματα Βιβλιοθηκών.
3.  
  Έγκριση απόκλισης από τις ρυθμίσεις του Ν. 1404/ 1983 σχετικές με την έναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού και διδακτικού έτους, καθώς και απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία θερινών ή πέρα από το κανονικό ωράριο προγραμμάτων ταχύρρυθμης διδασκαλίας ή συμπλήρωσης ύλης εξαμήνου (Ν. 1404/1983 άρθρο 27 παρ. 3 εδ. γ ΦΕΚ 73Α). ΚΑ. θέματα Ξένων Μειονοτικών Σχολείων. Θέματα Ιστορικών Αρχείων. Θέματα Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4.  
  Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών στα Πειραματικά σχολεία (Ν. 1566/85 άρθρο31 παρ. 6 ΦΕΚ 167 Α). Β.Δ. 685/1972 άρθρα 5, 10 και 12 ΦΕΚ 196 Α).
5.  
  Έκδοση απόφασης για την έγκριση προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) (Ν. 1566/85 άρθρο 39 παρ. 2 ΦΕΚ 167 Α). ΙΔ. Θέματα Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού.
 1. Θέματα Ακαδημίας Αθηνών
6.  
  Έκδοση απόφασης για την ανάθεση σε Τ.Ε.Ι. ή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και της εκπόνσης μελετών για θέματα Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ν. 1304/1982 άρθρο 33 ΦΕΚ 144Α, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1404/1983 όρθρο 51 παρ. 5 ΦΕΚ 73 Α). Δ. θέματα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Η θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων και οικοτροφείων, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων τους (Ν. 1566/1985 άρθρο 69 παρ. 7 ΦΕΚ 167 Α). Ε. θέματα Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων.
7.  
  Έκδοση απόφασης για την διάθεση απαραίτητου προσωπικού καθώς και την παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού και χώρων για τις κοινές λειτουργικές ανάγκες ΣΕΛΕΤΕ και των σχολών που μετατρέπονται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης (Ν, 1566/85 άρθρο 61 παρ. 5 ΦΕΚ 167 Α). ΣΤ. Όλα τα θέματα Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων. Ζ. Θέματα Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης.
8.  
  Έκδοση απόφαση σχετικά με τα ειδικά προγράμματα σπουδών, καθώς και με κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία πειραματικών σχολικών μονάδων και ειδικών τμημάτων Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) στη Σιβιτανίδειο Δ.Σ.Τ.Ε. (Ν. 1566/85 άρθρο 61 παρ. 9 ΦΕΚ 167 Α). ΙΗ, Θέματα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών.
9.  
  Έκδοση απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του άρθρου 61 του Ν. 1566/85 (Ν.1566/85 άρθρο 61 παρ. 12 ΦΕΚ 167 Α). ΙΘ. Θέματα Οικονομικών Υποθέσεων.
10.  
  Έκδοση απόφασης για τον προσδιορισμό των βιβλίων και εντύπων που εκδίδονται από τον Ο.Ε.Δ.Β. (Α.Ν. 952/37 άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 1566/85 άρθρο 75 παρ. 2 και 3 ΦΕΚ 167 Α). Η. θέματα Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως.
11.  
  Έκδοση αποφάσεων για τις προϋποθέσεις σπουδαστικών παροχών (Ν. 1404/1983 άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 3 ΦΕΚ 73 Α). ΚΕ. Θέματα Προγραμμάτων Σχολών Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού.
12.  
  Έκδοση απόφασης συγκρότησης καλλιτεχνικής επιτροπής μουσικών σχολείων (Ν. 1824/88 άρθρο 16 περ. Ι παρ, 1 ΦΕΚ 296 Α). ΙΒ. Θέματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
13.  
  Έκδοση αποφάσεων σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας, ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, εγγραφές, μετεγγραφές και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τα μουσικά σχολεία (Ν. 1824/88 άρθρο 16 περ. Ι παρ. 12 ΦΕΚ 296 Α).
14.  
  Έκδοση απόφασης καθορισμού όρων και διαδικασιών συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και προμήθειας βιβλίων απο κοινωφελή ιδρύματα (Ν. 1566/85 άρθρο 60 παρ. 12 ΦΕΚ 167 Α, όπως προσετέθη με το Ν. 1824/88 άρθρο 27 ΦΕΚ 296 Α).
15.  
  Έκδοση απόφασης για επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. προς εκπόνηση μελετών και ερευνών, καθώς και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος (Ν. 1824/88 άρθρο 36 ΦΕΚ 296 Α).
16.  
  Έκδοση αποφάσεων σχετικά με τη σύνθεση συγκρότηση, λειτουργία και ρύθμιση λεπτομερειών απολυτηρίων εξετάσεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν. 1892/90 άρθρο 111 παρ. 4 ΦΕΚ 101 Α).
17.  
  Έκδοση αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων διδασκαλίας μαθημάτων στα τμήματα αποφοίτων γενικών λυκείων που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά ΤΕΛ και ΤΕΣ (Ν. 1892/90 άρθρο 111 παρ. 7 ΦΕΚ 101 Α).
18.  
  Έκδοση αποφάσεων για προσθήκη νέων τομέων και τμημάτων στα ΤΕΛ και ΤΕΣ, νέων κύκλων και κλάδων στα ΕΠΛ καθώς και για κατάργηση ή μετονομασία υφισταμένων (Ν. 1892/90 άρθρο 111 παρ. 8 ΦΕΚ 101 Α και Ν. 1966/91 άρθρο 11 παρ. 2 ΦΕΚ 147 Α).
19.  
  Έκδοση αποφάσεων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και καθορισμού πλαισίου, τρόπου εφαρμογής και χρηματοδότησης ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Ν. 1892/90 άρθρο 111 παρ. 13 ΦΕΚ 101 Α).
20.  
  Έκδοση αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων αποφοίτων λυκείων που παρακολουθούν τμήματα δέσμης ως ακροατές σε νυχτερινά λύκεια (Ν. 1894/90 άρθρο 10 παρ. 1 ΦΕΚ 110 Α).
21.  
  Έκδοση αποφάσεων σχετικά με τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπ/κού προσωπικού (Ν. 1566/85 άρθρα 28 και 29 ΦΕΚ 167 Α, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 ταυ Ν. 1824/88 ΦΕΚ 296 Α και τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 2009/92 ΦΕΚ 18 Α).
22.  
  Καθορισμός τύπου των απολυτηρίων τίτλων που χορηγούνται στους μαθητές δευτεροβάθμιας επαίδευσης (Ν. 1566/85 άρθρο 5 παρ. 3 και άρθρο 6 παρ. 6 ΦΕΚ 167 Α).
23.  
  Η συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής (Π.Δ. 57/1990 άρθρο 24 παρ. 1 ΦΕΚ 24Α).
24.  
  Έκδοση απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων των τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων παλιννοστούντων μαθητών (Ν. 1404/83 άρθρο 45 ΦΕΚ 173 Α, όπως αντικαταστάθηκε με Ν. 1894/90 άρθρο 2 παρ. 3 ΦΕΚ 110 Α).
25.  
  Έκδοση απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων (Ν. 1566/85 άρθρο 45 παρ. 3 ΦΕΚ 167 Α).
26.  
  Έκδοση απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία σχολικών συνεταιρισμών (Ν. 1566/85 άρθρο 46 παρ 3 ΦΕΚ 167 Α).
27.  
  Έκδοση απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, καθώς και ο τρόπος διάθεσης πιστώσεων νια τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών (Ν. 1566/85 άρθρο 43 παρ. 3 και 6 ΦΕΚ 167 Α). Ο καθορισμός των μελών της Επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων Γενικών Εξετάσεων (Π.Δ. 57/1990 άρθρο 35 παρ. 1 ΦΕΚ 24 Α).
28.  
  Έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μορφών και γενικού πλαισίου των πολιτιστικών εκδηλώσεων στα σχολεία, καθώς και ο τρόπος υποστήριξης και πραγματοποίησης τους (Ν. 1566/85 άρθρο 47 παρ. 2,3 ΦΕΚ 167 Α). ΙΓ. Θέματα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
29.  
  Καθορισμός των μελών της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και επιλογής αθλητών (Π.Δ. 57/1990 άρθρο 36 παρ. 1 ΦΕΚ 24 Α).
30.  
  Ορισμός Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις έδρες των οποίων λειτουργούν επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ (Π.Δ. 93/1992 άρθρο 6 παρ, 1 ΦΕΚ 93 Α).
31.  
  Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων (Π.Δ. 85/1986 άρθρο 6 παρ. 1 ΦΕΚ 31 Α).
32.  
  Συγκρότηση Επιτροπής βαθμολογικού κέντρου για τη βαθμολόγηση των Ειδικών μαθημάτων (Π.Δ. 85/1986 άρθρο 7 παρ 2 ΦΕΚ 31 Α).
33.  
  Καθορισμός του προγράμματος εισιτηρίων εξετάσεων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών (Π.Δ. 221 /1990 άρθρο 8 παρ, 1 ΦΕΚ 82 Α).
34.  
  Καθορισμός προθεσμίας εγγραφής των εισαγομένων υποψηφίων ειδικών κατηγοριών (Π.Δ. 221/1990 άρθρο 9 παρ. 1 ΦΕΚ 82 Α).
35.  
  Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών αλλοδαπών - αλλογενών (Π.Δ. 221/1990 άρθρο 10 παρ. 1 ΦΕΚ 82Α).
36.  
  Συγκρότηση επιτροπής συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών και επιτροπής εξετάσεων μαθημάτων Γενικής αξιολόγησης Ελλήνων του εξωτερικού και των παιδιών Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (Π.Δ. 221/1990 άρθρα 11 παρ. 1 και 12 παρ. 1 ΦΕΚ 82 Α).
37.  
  Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και καθορισμός των μελών της επιτροπής έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού (Π.Δ. 221/1990 άρθρα 13 παρ. 1 και 18 παρ. 1 ΦΕΚ 82 Α).
38.  
  Ορισμός Διευθύνσεων και Γραφείων Δ.Ε. στις έδρες των οποίων θα λειτουργήσουν τα εξεταστικά κέντρα για την εισαγωγή ελλήνων του εξωτερικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Π.Δ. 221/1990 άρθρο 15παρ. 1 ΦΕΚ 82 Α).
39.  
  Ορισμός της έδρας και του προέδρου του βαθμολογικού κέντρου για τη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού (Π.Δ. 221/1990 άρθρα 16 παρ. 1 ΦΕΚ 82 Α).
40.  
  Κατάταξη κάθε σχολής ή τμήματος των Α.Ε.Ι. σε δέσμη, ορισμός του ανωτάτου αριθμού των προτιμήσεων σχολών ή τμημάτων των υποψηφίων και καθορισμός των αντιστοίχων μαθημάτων γενικής αξιολόγησης ειδικών μαθημάτων ή δοκιμασιών που θα εξεταστεί ο υποψήφιος κατά τις γενικές εξετάσεις (ν. 1946/1991 άρθρο 46 παρ. ΙΙΙ ΦΕΚ 69Α).
41.  
  Κατάτααξξη σε ομάδες σχολών ή τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και των ανωτέρω Τεχνικών και Επαγγελματικών σχολών για τους υποψηφίους που είναι απόφοιτοι από τμήματα ειδικότητας Τ.Ε.Λ. κ.λπ. (Ν. 1946/1991 άρθρο 46 ΙV ΦΕΚ 69 Α).
42.  
  Έκδοση απόφασης για την εισαγωγή στην επόμενη σχολή ή τμήματα προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων που διαγράφηκαν από τις σχολές αυτές για λόγους υγείας (Ν. 2009/1991 άρθρο 29 παρ. 2 ΦΕΚ 18 Α). ΙΑ. Θέματα Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 2) και 2 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 155871985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 595/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2009 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2545 1940
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/85 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/85 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/221 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/57 1990
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 57/1990 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών των σχολών .ή τμημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων (Α[...]" 1992/93 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/685 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/685 1972
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία