ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/457

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-11-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-11-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-11-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Κοινοτικών Υποθέσεων ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγομένη στον Υπουργό Εξωτερικών
Άρθρο 2 "Η Γενική Γραμματεία Κοινοτικών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως ειδικότερα εξειδικεύονται στα άρθρα 17-21 και 23 του Π.Δ. 11/27.1.92 (ΦΕΚ Α 3).
2.  
  Τις αρμοδιότητες της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ειδικότερα εξειδικεύονται στο άρθρο 22 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος
3.  
  Κάθε αρμοδιότητα που αφορά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ασκείται στο πλαίσιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ) σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Άρθρα 17, 20 του Π.Δ. 11/27.1.1992 ΦΕΚ Α 3).
Άρθρο 3 "- α) Συνιστώνεται στη Γενική Γραμματεία Κοινοτικών Υποθέσεων οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση Τμηματάρχη Β και Α της κατηγορίας ΠΕ
2.  
  Δύο (2) θέσεις Τμηματάρχη Β και Α της κατηγορίας ΔΕ
3.  
  Δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ Α 84) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
 1. Ένδεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που διαβαθμίζονται ως ακολούθως:
4.  
  Δύο (2) θέσεις Εισηγητή Β και Α της κατηγορίας ΔΕ
5.  
  Δύο (2) θέσεις Δόκιμου Γραμματέα μέχρι και Γραμματέα Α της κατηγορίας ΠΕ
6.  
  Δύο (2) θέσεις Δόκιμου Γραφέα μέχρι και Γραμματέα Α της κατηγορίας ΔΕ
Άρθρο 4 "Τελικές και μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  α. Στη Γενική Γραμματεία Κοινοτικών Υποθέσεων υπάγεται με το προσωπικό της η Γενική Διεύθυνση Κοινοτικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. β. Ως προς τη συγκρότηση ιδίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων το προσωπικό της υπαγόμενης Γενικής Διεύθυνσης εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών. γ. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων επικουρούνται για την εκτέλεση του έργου τους από τις υπηρεσίες οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του Υπουργείου των Εξωτερικών.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Των άρθρων 26 παρ. 1, 24 παρ. 5, 27 παρ. 3, 29Α και 30 παρ. 9 του νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/87.
 • Του άρθρου 4 παρ. Ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α 221). β. Την υπ αριθ. 32/1993 απόφαση περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Πάγκαλου (Β 832). γ. Την υπ αριθμ. Γ. Υ. 5246/1993 απόφαση περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 829). δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη, για το, ως το τέλος του έτους, χρονικό διάστημα, ποσού δρχ. 12.000.000 περίπου, η οποία δύναται να καλυφθεί, με μεταφορά από τον Κ.Α.Ε. 5299 του Φορέα 110 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών τρέχοντος οικονομικού έτους. Για το κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η δαπάνη προβλέπεται, ότι θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 75.000.000 περίπου. ε. Τη γνωμοδότηση με αριθμό 700/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-11-09 (1) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/192
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/32 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/32 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5246 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1992/11 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη. 2001/141 2001