ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/459

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Το Υπουργείο Τουρισμού που είχε καταργηθεί με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 417/1991 (ΦΕΚ Α 153) ανασυνιστάται με το σύνολο των Υπηρεσιών και των θέσεων του. Άρθρο 2 Το Υπουργείο Τουρισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1.Τις αρμοδιότητες που είχε πριν την κατάργησή του και μεταφέρθηκαν, με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 417/ 1991, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως ειδικότερα καθορίζονται στο άρθρο αυτό. 2.Την εποπτεία της Επιτροπής Καζίνων του άρθρου 12 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α) και των διατάξεων του κεφαλαίου Β του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α). 3.Το Υπουργείο Τουρισμού επίσης: Μεριμνά σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους κρατικούς και άλλους φορείς για την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και εν γένει ευπρεπούς εμφάνισης, όλων των σημείων της χώρας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό. Η μέριμνα αυτή εκδηλώνεται ιδιαίτερα με την έκδοση οδηγιών ή αποφάσεων υποβοήθησης των κρατικών και άλλων φορέων στο έργο της ευπρεπούς εμφάνισης της χώρας, την παροχή κινήτρων (ηθικών ή υλικών) στους εργαζόμενους για το έργο αυτό και την άμεση επέμβαση τους στις περιπτώσεις αδιαφορίας των φορέων αυτών να ανταποκριθούν στο έργο τους. Εισηγείται και προτείνει στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, τη λήψη μέτρων που κρίνει αναγκαία γιά την αποτελεσματική εφαρμογή των πιο πάνω στόχων. Άρθρο 3 Εποπτεία στον Ε.Ο.Τ. 1.Η εποπτεία πάνω στον Ε.Ο.Τ. που ασκείται σύμφωνα με το Ν. 2160/1993 (άρθρο 1 παρ. 1) από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ασκείται εφεξής από τον Υπουργό Τουρισμού. 2.Για την άσκηση της εποπτείας, έγκρισης των πράξεων του Ε.Ο.Τ., ο Υπουργός Τουρισμού επικουρείται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. Άρθρο 4 θέματα Προσωπικού Μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού όλες οι θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που είχαν μεταφερθεί σ αυτό με βάση το άρθρο 2 του Π.Δ. 417/1991 και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν θεωρούνται εφεξής υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού με το βαθμό τον οποίο κατέχουν. Άρθρο 5 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος το Αρχείο του Υπουργείου Τουρισμού και του προσωπικού του που είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού. 2.Στο κεφάλαιο Α του Ν. 2160/1993 με εξαίρεση την παράγραφο 21 του άρθρου 6 όπου αναφέρεται Υπουργός Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον ο Υπουργός Τουρισμού και όπου αναφέρεται Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας το Υπουργείο Τουρισμού, με εξαίρεση την παράγραφο 8 του άρθρου 5. Στο κεφάλαιο Β του Ν. 2160/1993 όπου αναφέρεται Υπουργός Οικονομικών νοείται ο Υπουργός Τουρισμού. Στο κεφάλαιο Γ του Ν. 2160/1993 όπου αναφέρεται Υπουργός Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον ο Υπουργός Τουρισμού και όπου αναφέρεται Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας νοείται πλέον το Υπουργείο Τουρισμού. Άρθρο 6 Οι δαπάνες του υπό επανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού μέχρι τέλους του 1993 θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠ.ΕΘ.Ο. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 701/1993 με πρόταση του Πρωθυπουργού,
  • Του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118).
  • Του άρθρου 2 του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α 76).
  • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
  • Το γεγονός άτι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη για το μέχρι του τέλους του έτους 1993 διάστημα, ποσού δρχ. εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) περίπου, η οποία θα καλυφθεί με δέσμευση από το αποθεματικό.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-11-15 Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/193
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών. 1993/460 1993
Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον Ε.Ο.Τ. 1994/10 1994
Παράταση χρόνου παραχώρησης της Ιαματικής Πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης. 1994/166 1994
Ανάκληση του Π.Δ. 273/4.4.79 (ΦΕΚ 78/Α/79) Προεδρικού Διατάγματος περί παραχωρήσεως της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στην Κοινότητα Στρανώμης Ναυπακτίας και παραχώρηση της εν λόγω πηγής στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας. 1994/167 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β. Δ/τος 578/1964 «περί χαρακτηρισμού τμήματος αιγιαλού εν Μυρίνη Λήμνου ως τουριστικού δημοσίου κτήματος» (ΦΕΚ 166/ Α). 1994/199 1994
Περί ανακηρύξεως των πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» της Κοινότητας Πανασού Ηρακλείου Κρήτης ως Ιαματικών και κατάταξη αυτών στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. 1994/200 1994
Ανακήρυξη ως Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων, Δημοσίων εκτάσεων στην περιοχή Δέλτα Φαλήρου - Φλοίσβος, Παλαιού Φαλήρου Αττικής. 1994/201 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 884/76 «Περί Κανονισμού Διαρθρώσεως των Υπηρεσιών και Καταστάσεως του Προσωπικού του ΕΟΤ». 1995/199 1995
Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Καζίνων στο Υπουργείο Τουρισμού. 1995/217 1995
Παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Καβασϊλων στην Κοινότητα Καβασϊλων του Νομού Ιωαννίνων. 1995/40 1995
Ίδρυση Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Ικαρία. 1995/43 1995
Ίδρυση Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Λήμνο. 1996/10 1996
Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 10/1994 «Καθορισμός εποπτείας του Υπουργού Τουρισμού στον ΕΟΤ (ΦΕΚ 5Α). 1996/93 1996
Χαρακτηρισμός Κοινότητας Θερμών Νιγρίτας Σερρών ως Λουτρόπολης 1997/131 1997
Ανακήρυξη πηλού και νερού του οικισμού Κρηνίδων Καβάλας ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. 1997/199 1997
Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών «Βρωμολίμνη», «Κισσός», «Μποροθιανά» και «Δέτες» του οικισμού Πανασού, στο Δήμο Ρούβα Ηρακλείου Κρήτης. 1997/247 1997
Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 167/25.6.94 «Παραχώρηση εκμεταλλεύσεως της Ιαματικής Πηγής Στάχτης Πόριαρη στο Δήμο Πυλλήνης Ναυπακτίας». 1997/248 1997
Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής. 1997/249 1997
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2160/93 κατηγοριών προσωπικού με αυτές του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 2190/94 για τον υπολογισμό του καταβαλλομένου επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του ΕΟΤ. 1998/274 1998
Ανακήρυξη πηλού Λίμνης και νερού Υδρογεώτρησης Πικρολίμνης Κιλκίς ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/316 1998
Ανακήρυξη της Ψυχρής, Μεταλλικής Πηγής της Κοινότητας Κιβωτού Γρεβενών ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/317 1998
Ανακήρυξη της Πηγής Λουτροχωρίου της Κοινότητας Πετραίας Νομού Πέλλας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/318 1998
Ανακήρυξη της Πηγής «Θερμιά» του Δήμου Παρανεστίου Δράμας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/319 1998
Ανακήρυξη της Θερμικής Μεταλλικής Πηγής των Κοινοτήτων Αγραπιδιών και Λιμνοχωρίου Νομού Φλωρίνης ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1998/320 1998
Παραχώρηση εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών Αγραπιδοκάμπου στο Δήμο Αντιρρίου. 1998/58 1998
Ανακήρυξη της πηγής «χωνευτικό» του Δήμου Κύμης Ευβοίας ως Ιαματικής και κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας. 1999/80 1999
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2001/97 2001
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. 2002/43 2002
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004