ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/46

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (ΜΑRΡΟL 73/78 - Παράρτημα Ι).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο Άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (στο εξής αναφερόμενη σαν «Σύμβαση 1973») και το Άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (στο εξής αναφερόμενο σαν «Πρωτόκολλο 1978»), τα οποία από κοινού καθορίζουν στο αρμόδιο σώμα του Οργανισμού τη διαδικασία μελέτης και υιοθέτησης των τροποποιήσεων της Σύμβασης 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78), ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το στόχο της ΜΑRΡΟL 73/78 να πετύχει πλήρη εξάλειψη της εκ προθέσεως ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρέλαιο, ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ υπ αυτή την άποψη να μειώσουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργική ρύπανση από πλοία, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την 32α σύνοδό της, τις τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(α) της Σύμβασης 1973, 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το Άρθρο 16(2}(δ) της Σύμβασης 1973 τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978, το κείμενο των οποίων περιέχεται στο Παράρτημα της απόφασης αυτής, 2.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(στ)(ιιι) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 6η Ιανουαρίου 1993, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών, ή των Μερών των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών τους στόλων συνιστά το 50% τουλάχιστον της παγκόσμιας χωρητικότητας, γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους για τις τροποποιήσεις, 3.ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι σύμφωνα με το Αρθρο 16(2)(ζ)(ii) της Σύμβασης 1973, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 6η Ιουλίου 1993, μετά την αποδοχή τους σύμφωνο με την παράγραφο 2 παραπάνω. 4.ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(ε) της Σύμβασης 1973 να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78 επικυρωμένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο Παράρτημα, 5.ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης και του Παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού, τα οποία δεν είναι Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΜΑRΡΟL 73/78 Οι κανονισμοί του Παραρτήματος Ι τροποποιούνται ως εξής: 1. Κανονισμός 9 .1 Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (1)(a)(iν) αντικαθίσταται ως εξής: «(iν) Ο στιγμιαίος ρυθμός απόρριψης του περιεχομένου πετρελαίου δεν θα υπερβαίνει τα 30 λίτρα ανά ναυτικό μίλι.» .2 Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (1 )(β) αντικαθίσταται ως εξής:« 1)από πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω εκτός των πετρελαιοφόρων και από τους υδροσυλλέκτες του χώρου του μηχανοστασίου εξαιρουμένων των υδροσυλλεκτών του αντλιοστασίου φορτίου ενός πετρελαιοφόρου, εκτός αν αναμίχθησαν με υπολείμματα φορτίου πετρελαίου: (i) το πλοίο βρίσκεται εκτός ειδικής περιοχής, (ii) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία, (iii) το περιεχόμενο πετρελαίου της εκροής χωρίς αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη στο εκατομμύριο (ΡΡΜ) και (iν) το πλοίο έχει σε λειτουργία εξοπλισμό όπως απαιτείται από τον κανονισμό 16 αυτού του Παραρτήματος.» .3 Η παράγραφος (4) τροποποιείται διαγράφοντας ολόκληρη τη δεύτερη πρόταση περιλαμβάνοντας τα υποεδάφια (α)-(δ). .4 Νέα παράγραφος (7) προστίθεται ως εξής: «(7) Στην περίπτωση ενός πλοίου, που αναφέρεται στον κανονισμό 16(6) αυτού του Παραρτήματος, το οποίο δεν έχει εγκαταστήσει τον εξοπλισμό που απαιτείται από τον κανονισμό 16(1) ή 16(2) αυτού του Παραρτήματος, οι διατάξεις της παραγράφου 1 (β) αυτού του κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο θα εγκαταστήσει τέτοιο εξοπλισμό, και πάντως όχι μετά την 6.7.1998, οποιαδήποτε είναι ενωρίτερα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα απαγορεύεται κάθε απόρριψη από τους υδροσυλλέκτες του χώρου του μηχανοστασίου πετρελαίου στη θάλασσα ή πετρελαιοειδών μιγμάτων από ένα τέτοιο πλοίο, εκτός αν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 2)το μίγμα πετρελαίου δεν προέρχεται από τους υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου φορτίου, 3)το μίγμα πετρελαίου δεν έχει αναμιχθεί με υπολείμματα φορτίου πετρελαίου, 4)το πλοίο βρίσκεται εκτός ειδικής περιοχής, 5)το πλοίο βρίσκεται περισσότερο από 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή, 6)το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία, 7)το περιεχόμενο πετρελαίου της εκροής είναι μικρότερο από 100 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ) και 8)το πλοίο έχει σε λειτουργία εξοπλισμό διαχωριστήρα πετρελαίου/νερού τύπου εγκεκριμένου από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που συνιστώνται από τον Οργανισμό*. Η σημείωση πρέπει να προστεθεί στην παράγραφο (7)(η) και έχει ως εξής: «*Γίνεται αναφορά στη Σύσταση για τις Διεθνείς Προδιαγραφές Λειτουργίας Εξοπλισμών Διαχωριστήρων Πετρελαίου/Νερού και Μετρητών Περιεκτικότητας Πετρελαίου, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.393(χ).» 2.Κανονισμός 10 .1 Η παράγραφος (2){β) τροποποιείται και έχει ως εξής: «(β) κάθε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιώδους μίγματος από πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω των 400 κόρων, εκτός των πετρελαιοφόρων, θα απαγορεύεται όταν αυτό βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής, εκτός αν το περιεχόμενο πετρελαίου της εκροής χωρίς αραίωση, δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ).» .2 Η παράγραφος (3)(β)(ν) τροποποιείται διορθώνοντας την παράγραφο 16(7) με εκείνη της 16(5). 3.Κανονισμός 16. Το υπάρχον κείμενο αυτού του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Κανονισμός 16» Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου και εξοπλισμός φίλτρου πετρελαίου. (1 ) Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω αλλά μικρότερο των 10.000 θα πρέπει να εγκαταστήσει εξοπλισμό φίλτρου πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο (4) αυτού του κανονισμού. Κάθε τέτοιο πλοίο το οποίο μεταφέρει μεγάλες ποσότητες καυσίμου πετρελαίου θα συμμορφώνεται με την παράγραφο (2) αυτού του κανονισμού ή την παράγραφο (1) του κανονισμού 14. (2) Κάθε πλοίο ολικής χωρητικότητας 10.000 κόρων και πάνω θα πρέπει να φέρει συσκευή φίλτρου πετρελαίου και διατάξεις προειδοποιητικής συσκευής για την αυτόματη διακοπή κάθε απόρριψης πετρελαιώδους μίγματος, όταν το περιεχόμενο πετρελαίου της εκροής υπερβεί τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ). (3)(α) Η Αρχή μπορεί να απαλλάξει των απαιτήσεων των παραγράφων (1) και (2) αυτού του κανονισμού κάθε πλοίο το οποίο εκτελεί ταξίδια αποκλειστικά εντός ειδικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: (i) το πλοίο διαθέτει δεξαμενή συγκράτησης που έχει επαρκή όγκο, ικανοποιώντας την Αρχή, για την συνολική συγκέντρωση στο πλοίο του νερού των υδροσυλλεκτών που περιέχει πετρέλαιο, (ii) όλη η ποσότητα του νερού των υδροσυλλεκτών που περιέχει πετρέλαιο συγκεντρώνεται στο πλοίο για την παραπέρα απόρριψη του σε ευκολίες υποδοχής, (iii) η Αρχή έχει εκτιμήσει ότι επαρκείς ευκολίες υποδοχής είναι διαθέσιμες για την παραλαβή του νερού των υδροσυλλεκτών που περιέχει πετρέλαιο, σε επαρκή αριθμό λιμανιών ή εγκαταστάσεων που το πλοίο προσεγγίζει, (iν) το Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης της Ρύπανσης από Πετρέλαιο, στην περίπτωση που απαιτείται, θα γίνεται αναφορά του γεγονότος ότι το πλοίο αποκλειστικά απασχολείται σε ταξίδια εντός ειδικών περιοχών, και (ν) η ποσότητα, ο χρόνος και το λιμάνι απόρριψης θα καταχωρούνται στο Βιβλίο Πετρελαίου. 1)Η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι τα πλοία ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και κάτω είναι εξοπλισμένα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό να συγκρατούν στο πλοίο το πετρέλαιο ή τα πετρελαιώδη μίγματα ή να απορρίπτουν αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 9(1 )(β) αυτού του Παραρτήματος. (4) Ο εξοπλισμός φίλτρου πετρελαίου που αναφέρεται στην παράγραφο (1) αυτού του κανονισμού θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από την Αρχή και θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε μίγμα πετρελαίου που απορρίπτεται στη θάλασσα, αφού προηγούμενα διέλθει μέσω του συστήματος, έχει περιεχόμενο πετρελαίου που δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ). Κατά τη μελέτη του τύπου αυτού του εξοπλισμού, η Αρχή θα λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές που συνιστώνται από τον Οργανισμό. (5) Ο εξοπλισμός φίλτρου που αναφέρεται στην παράγραφο (2) αυτού του κανονισμού θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από την Αρχή και θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πετρελαιώδες μίγμα που απορρίπτεται στη θάλασσα, αφού προηγούμενα διέλθει μέσω συστήματος ή συστημάτων έχει περιεχόμενο πετρελαίου που δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ). Ο εξοπλισμός αυτός θα φέρει διατάξεις προειδοποιητικής συσκευής να αναφέρουν όταν αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να διατηρηθεί. Το σύστημα επίσης θα φέρει τέτοιες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζουν ότι κάθε απόρριψη πετρελαιοειδών μιγμάτων διακόπτεται αυτόματα, όταν το περιεχόμενο πετρελαίου της εκροής υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ). Κατά τη μελέτη του τύπου αυτού του εξοπλισμού η Αρχή θα λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές που συνιστώνται από τον Οργανισμό. (6) Για τα πλοία που παραλήφθηκαν πριν από την 6.7.1993 οι απαιτήσεις αυτού του κανονισμού θα εφαρμόζονται από την 6.7.1998, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλοία αυτά μπορούν να λειτουργούν με εξοπλισμό διαχωριστήρα πετρελαίου/νερού (εξοπλισμός 100 ppm).» Η σημείωση πρέπει να προστεθεί στις παραγράφους (4) και (5) και έχει ως εξής: «* Γίνεται αναφορά στη Σύσταση για τις διεθνείς Προδιαγραφές Λειτουργίας εξοπλισμών Διαχωριστήρων Πετρελαίου / Νερού και Μετρητών Περιεκτικότητας Πετρελαίου, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.393(Χ).» 4.Κανονισμός 21 1.Η υποπαράγραφος (γ) τροποποιείται διαγράφοντας τις πρώτες πέντε λέξεις, δηλ. «εντός ειδικής περιοχής και». 2.Η υποπαράγραφος (δ) διαγράφεται. 5.Έντυπα Α και Β Συμπληρωμάτων του Πιστοποιητικού ΙΟΡΡ. Οι παράγραφοι 2.2 και 2.3 και των δύο εντύπων Α και Β συμπληρωμάτων του Πιστοποιητικού ΙΟΡΡ αντικαθίστανται ως εξής: «2.2 Τύπος εξοπλισμού φίλτρου πετρελαίου που έχει εγκατασταθεί: 2.2.1 Εξοπλισμός φίλτρου πετρελαίου (15 ΡΡΜ) - Κανονισμός 16(4), 2.2.2 Εξοπλισμός φίλτρου πετρελαίου (15 ΡΡΜ) με προειδοποιητική συσκευή και συσκευή αυτόματης διακοπής της απόρριψης (Κανονισμός 16(5)), 2.3 Το πλοίο επιτρέπεται να λειτουργεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό μέχρι την 6.7.1998 (Κανονισμός 16(6)) και έχει εγκατεστημένο: 2.3.1 εξοπλισμό διαχωριστήρα πετρελαίου / νερού (100 ΡΡΜ) 2.3.2 εξοπλισμό φίλτρου πετρελαίου (15 ΡΡΜ) χωρίς προειδοποιητική συσκευή 2.3.3 εξοπλισμό φίλτρου πετρελαίου (15 ΡΡΜ) με προειδοποιητική συσκευή και χειροκίνητο μηχανισμό διακοπής της απόρριψης.» RΕSΟLUΤΙΟΝ ΜΕΡC.52(32) adοpted οn 6 Μarch 1992 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΟF ΤΗΕ ΡRΟΤΟCΟL ΟF 1978 RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝ FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ FRΟΜ SΗΙΡS, 1973 (Νew regulatiοns 13F and 13G and related amendments tο Αnnex Ι οf ΜΑRΡΟL 73/78) ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ CΟΜΜΙΤΤΕΕ, RΕCΑLLΙΝG Αrticle 38(a) οf the Cοnνentiοn οn the Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn cοncerning the functiοns οf the Cοmmittee, ΝΟΤΙΝG article 16 οf the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Snips, 1973 (hereinafter referred tο as the 1973 Cοnνentiοn), and article VΙ οf the Ρrοtοcοl οf 1978 relating tο the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973 (hereinafter referred tο as the 1978 Ρrοtοcοl), which cοnfer upοn the apprοpriate bοdy οf the Οrganizatiοn the functiοn οf cοnsidering and adοpting amendments tο the 1973 Cοnνentiοn, as mοdified by the 1978 Ρrοtοcοl (ΜΑRΡΟL 73/78), ΝΟΤΙΝG ΑLSΟ resοlutiοn Α.675(16) οn preνentiοn οf οil pοllutiοn, RΕCΟGΝΙΖΙΝG the seνerity οf marine pοllutiοn incidents resulting frοm tanker casualties, DΕSΙRΙΝG tο imprονe the requirements fοr the design and cοnstructiοn οf οil tankers tο preνent οil pοllutiοn in the eνent οf cοllisiοn οr grοunding, ΗΑVΙΝG CΟΝSΙDΕRΕD, at its thirty-secοnd sessiοn, amendments tο the 1978 Ρrοtοcοl prοpοsed and circulated in accοrdance with article 16(2Χa) οf the 1973 Cοnνentiοn, 1, ΑDΟΡΤS, in accοrdance with article 16(2Χd) οf the 1973 Cοnνentiοn, amendments tο the Αnnex οf the 1978 Ρrοtοcοl, the text οf which is set οut in the Αnnex tο the present resοlutiοn; 2.DΕΤΕRΜΙΝΕS, in accοrdance with article 16(2)(f)(iii) οf the 1973 Cοnνentiοn, that the amendments shall be deemed tο haνe been accepted οn 6 January 1993, unless priοr tο this date οne third οr mοre οf the Ρarties, οr the Ρarties the cοmbined merchant fleets οf which cοnstitute fifty per cent οf mοre οf the grοss tοnnage οf the wοrlds merchant fleet, haνe cοmmunicated tο the Οrganizatiοn their οbjectiοns tο the amendments; 3.ΙΝVΙΤΕS the Ρarties tο nοte that, in accοrdance with article 16{2ΧgΧii) οf the 1973 Cοnνentiοn, the amendments shall enter intο fοrce οn 6 July 1993 upοn their acceptance in accοrdance with paragraph 2 abονe; 4.RΕQUΕSΤS the Secretary-General, in cοnfοrmity with article 16(2)(e) οf the 1973 Cοnνentiοn, tο transmit tο all Ρarties tο ΜΑRΡΟL 73/78 certified cοpies οf the present resοlutiοn and the text οf the amendments cοntained in the Αnnex; 5.FURΤΗΕR RΕQUΕSΤS the Secretary-General tο transmit cοpies οf the resοlutiοn and its Αnnex tο the Μembers οf the Οrganizatiοn which are nοt Ρarties tο ΜΑRΡΟL 73/78. 6.ΑGRΕΕS tο deνelοp as a matter οf urgency: (a) guidelines fοr apprονal οf alternatiνe methοds οf design and cοnstructiοn οf οil tankers as called fοr in regulatiοn 13F(5); (b) guidelines fοr apprονal οf alternatiνe structural οr οperatiοnal arrangements as called fοr in regulatiοn 13G{7); and (c) guidelines fοr an enhanced prοgramme οf surνeys and inspectiοns as called fοr in regulatiοn 13G(3). ΑΝΝΕΧ ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΑΝΝΕΧ Ι ΟF ΜΑRΡΟL 73/78 Regulatiοn 1 Definitiοs Τhe fοllοwing new paragraph (8Χc) is inserted after the existing paragraph (8Χd): «(c) Νοtwithstanding the prονisiοns οf subparagraph (a) οf this paragraph, cοnνersiοn οf an existing οil tanker tο meet the requirements οf regulatiοn 13F οr 13G οf this Αnnex shall nοt be deemed tο cοnstitute a majοr cοnνersiοn fοr the purpοse οf this Αnnex.» Νew regulatiοns 13F and 13G Τhe fοllοwing new regulatiοns 13F and 13G are inserted after the existing regulatiοn 13Ε: RΕGULΑΤΙΟΝ 13F ΟF ΑΝΝΕΧ Ι ΟF ΜΑRΡΟL 73/78 Ρreνentiοn οf οil pοllutiοn in the eνent οf cοllisiοn οr stranding (1) Τhis regulatiοn shall apply tο οil tankers οf 600 tοns deadweight and abονe: (a) fοr which the building cοntract is placed οn οr after 6 July 1993, οr (b) in the absence οf a building cοntract, the keels οf which are laid οr which are at a similar stage οf cοnstructiοn οn οr after 6 January 1994, οr (c) the deliνery οf which is οn οr after 6 July 1996, οr (d) which haνe undergοne a majοr cοnνersiοn: (1) fοr which the cοntract is placed after 6 July 1993; οr (ii) in the absence οf a cοntract, the cοnstructiοn wοrk οf which is begun after 6 January 1994; οr (iii) which is cοmpleted after 6 July 1996. (2) Ενery οil tanker οf 5.000 tοns deadweight and abονe shall: (a) in lieu οf regulatiοn 13Ε, as applicable, cοmply with the requirements οf paragraph (3) unless it is subject tο the prονisiοns οf paragraphs (4) and (5); and (b) cοmply, if applicable, with the requirements οf paragraph (6). (3) Τhe entire cargο tank length shall be prοtected by ballast tanks οr spaces οther than cargο and fuel οil tanks as fοllοws: (a) Wing tanks οr spaces Wing tanks οr spaces shall extend either fοr the full depth οf the ships side οr frοm the tοp οf the dοuble bοttοm tο the uppermοst deck, disregarding a rοunded gunwale where fitted. Τhey shall be arranged such that the cargο tanks are lοcated inbοard οf the mοulded line οf the side shell plating, nοwhere less the distance w which, as shοwn in figure 1, is measured at any crοss-sectiοn at right angles tο the side shell, as specified belοw: w = 0.5 +-(m) οr 20,000 w = 2.0 (m), whicheνer is the lesser. Τhe minimum νalue οf w = 1.0 (m) (b) Dοuble bοttοm tanks οr spaces Αt any crοss-sectiοn the depth οf each dοuble bοttοm tank οr space shall be such that the distance h between the bοttοm οf the cargο tanks and the mοulded line οf the bοttοm shell plating measured at right angles tο the bοttοm shell plating as shοwn in figure 1 is nοt less than specified belοw: h = Β/15(m)οr h = 2,0(m), whicheνer is the lesser. Τhe minimum νalue οf h = 1.0(m) (c) Τurn οf the bilge area οr at lοcatiοns withοut a clearly defined turn οf the bilge. When the distances h and w are different, the distance w shall haνe preference at leνels exceeding 1.5 h abονe the baseline as shοwn in figure 1. (d) Τhe aggregate capacity οf ballast tanks. Οn crude οil tankers οf 20.000 tοns deadweight and abονe and prοduct carriers οf 30.000 tοns deadweight and abονe, the aggregate capacity οf wing tanks, dοuble bοttοm tanks, fοrepeak tanks and afterpeak tanks shall nοt be less than the capacity οf segregated ballast tanks necessary tο meet the requirements οf regulatiοn 13. Wing tanks οr spaces and dοuble bοttοm tanks used tο meet the requirements οf regulatiοn 13 shall be lοcated as unifοrmly as practicable alοng the cargο tank length. Αdditiοnal segregated ballast capacity prονided fοr reducing lοngitudinal hull girder bending stress, trim, etc, may be lοcated anywhere within the ship. (e) Suctiοn wells in cargο tanks Suctiοn wells in cargο tanks may prοtrude intο the dοuble bοttοm belοw the bοundary line defined by the distance h prονided that such wells are as small as practicable and the distance between the well bοttοm and bοttοm plating is nοt less than 0.5 h. (f) Βallast and cargο piping Βallast piping and οther piping such as sοunding and νent piping tο ballast tanks shall nοt pass thrοugh cargο tanks. Cargο piping and similar piping tο cargο tanks shall nοt pass thrοugh ballast tanks. Εxemptiοns tο this requirement may be granted fοr shοrt lengths οf piping, prονided that they are cοmpletely welded οf equiνalent. (4Χa) Dοuble bοttοm tanks οr spaces as required by paragraph (3)(b) may be dispensed with, prονided that the design οf the tanker is such that the cargο and νapοur pressure exerted οn the bοttοm shell plating fοrming a single bοundary between the cargο and the sea dοes nοt exceed the external hydrοstatic water pressure, as expressed by the fοllοwing fοrmula: f. he . pc . g + 100 Δρ < dn . ps . g where: he = height οf cargο in cοntact with the bοttοm shell plating in metres pc = maximum cargο density in t/m3 dn = minimum οperating draught under any expected lοading cοnditiοn in metres ps = density οf sea water in t/m3 Δρ = maximum set pressure οf pressure/νacuum νalνe prονided fοr the cargο tank in bars f = safety factοr =1.1 g = standard acceleratiοn οf graνity (9.8 m/s2). (b) Αny hοrizοntal partitiοn necessary tο fulfil the abονe requirements shall be lοcated at a height οf nοt less than Β/6 οr 6 metres, whicheνer is the lesser, but nοt mοre than 0.6D, abονe the baseline where D is the mοulded depth amidships. (c) Τhe lοcatiοn οf wing tanks οr spaces shall be as defined in paragraph (3Χa) except that, belοw a leνel 1.5 h abονe the baseline where h is as defined in paragraph (3Χb), the cargο tank bοundary line may be νertical dοwn tο the bοttοm plating, as shοwn in figure 2. (5) Οther methοds οf design and cοnstructiοn οf οil tankers may alsο be accepted as alternatiνes tο the requirements prescribed in paragraph (3), prονided that such methοds ensure at least the same leνel οf prοtectiοn against οil pοllutiοn in the eνent οf cοllisiοn οf stranding and are apprονed in principle by the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee based οn quidelines deνelοped by the Οrganizatiοn. (6) Fοr οil tankers οf 20,000 tοns deadweight and abονe the damage assumptiοns prescribed in regulatiοn 25(2Χb) shall be supplemented by the fοllοwing assumed bοttοm raking damage: (a) lοgitudinal extent: (i) ships οf 75,000 tοns deadweight and abονe; 0.6 L measured frοm the fοrward perpendicular (ii) ships οf less than 75,000 tοns deadweight: 0.4 L measured frοm the fοrward perpendicular (b) transνerse extent: Β/3 anywhere in the bοttοm (c) νertical extent: breach οf the οuter hull. (7) Οil tankers οf less than 5,000 tοns deadweight shall: (a) at least be fitted with dοuble bοttοm tanks οr spaces haνing such a depth that the distance h specified in paragraph (3Χb) cοmplies with the fοllοwing: h = Β/15 (m) with a minimum νalue οf h = 0.76 m; in the turn οf the bilge area and at lοcatiοns withοut a clearly defined turn οf the bilge, the cargο tank bοundary line shall run parallel tο the line οf the midship flat bοttοm as shοwn in figure 3; and (b) be prονided with cargο tanks sο arranged that the capacity οf each cargο tank dοes nοt exceed 700 m3 unless wing tanks οr spaces are arranged in accοrdance with paragraph (3)(a) cοmplying with the fοllοwing: with a minimum νalue οf w = 0.76 m. 1)Οil shall nοt be carried in any space extending fοrward οf a cοllisiοn bulkhead lοcated in accοrdance with regulatiοn 11-1/11 οf the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Safety οf Life at Sea, 1974, as amended. Αn οil tanker that is nοt required tο haνe a cοllisiοn bulkhead in accοrdance with that regulatiοn shall nοt carry οil in any space extending fοrward οf the transνerse plane perpendicular tο the centreline that is lοcated as if it were a cοllisiοn bulkhead in accοrdance with that regulatiοn. (9) Ιn apprονing the design and cοnstructiοn οf οil tankers tο be built in accοrdance with prονisiοns οf this regulatiοn, Αdministratiοns shall haνe due regard tο the general safety aspects including the need fοr the maintenance and inspectiοns οf wing and dοuble bοttοm tanks οr spaces. RΕGULΑΤΙΟΝ 13G ΟF ΑΝΝΕΧ Ι ΟF ΜΑRΡΟL 73/78 Ρreνentiοn οf οil pοllutiοn in the eνent οf cοllisiοn οr stranding Μeasures fοr existing tankers (1) Τhis regulatiοn shall: (a) apply tο crude οil tankers οf 20,000 tοns deadweight and abονe and tο prοduct carriers οf 30,000 tοns deadweight and abονe, which are cοntracted, the keels οf which are laid, οr which are deliνered befοre the dates specified in regulatiοn 13F(1) οf this Αnnex; and (b) nοt apply tο οil tankers cοmplying with regulatiοn 13F οf this Αnnex, which are cοntracted, the keels οf which are laid, οr are deliνered befοre the dates specified in regulatiοn 13F(1) οf this Αnnex; and (c) nοt apply tο οil tankers cονered by subparagraph (a) abονe which cοmply with regulatiοn 13F(3Χa) and (b) οr 13F(4) οr 13F(5) οf this Αnnex, except that the requirement οf minimum distances between the cargο tanks bοundaries and the ship side and bοttοm plating need nοt be met in all respects. Ιn that eνent, the side prοtectiοn distances shall nοt be less than thοse specified in the Ιnternatiοnal Βulk Chemical Cοde fοr type 2 cargο tank lοcatiοn and the bοttοm prοtectiοn shall cοmply with regulatiοn 13Ε(4)(b) οf this Αnnex. (2) Τhe requirements οf this regulatiοn shall take effect frοm 6 July 1995. (3Χa) Αn οil tanker tο which this regulatiοn applies shall be subject tο an enhanced prοgramme οf inspectiοns during periοdical, intermediate and annual surνeys, the scοpe and frequency οf which shall at least cοmply with the guidelines deνelοped by the Οrganizatiοn. (b) Αn οil tanker ονer fiνe years οf age tο which this regulatiοn applies shall haνe οn bοard, aνailable tο the cοmpetent authοrity οf any Gονernment οf a State Ρarty tο the present Cοnνentiοn, a cοmplete file οf the surνey repοrts, including the results οt all scantling measurement required, as well as the statement οf structural wοrk carried οut. (c) Τhis file shall be accοmpanied by cοnditiοn eνaluatiοn repοrt, cοntaining cοnclusiοns οn the structural cοnditiοn οf the ship and its residual scantlings, endοrsed tο indicate that it has been accepted by οr οn behalf οf the flag Αdministratiοn. Τhis file and cοnditiοn eνaluatiοn repοrt shall be prepared in a standard fοrmat as cοntained in the guidelines deνelοped by the Οrganizatiοn. (4) Αn οil tanker nοt meeting the requirements οf a new οil tanker as defined in regulatiοn 1 (26) οf this Αnnex shall cοmply with the requirements οf regulatiοn 13F οf this Αnnex nοt later than 25 years after its date οf deliνery, unless wing tanks οr dοuble bοttοm spaces, nοt used fοr the carriage οf οil and meeting the width and height requirements οf regulatiοn 13Ε(4), cονer at least 30% οf Lt fοr the full depth οf the ship οn each side οr at (east 30% οf (he prοjected bοttοm shell area ΣΡΑs within the length Lt, where Lt and the prοjected bοttοm shell area ΣΡΑs are as defined in regulatiοn 13Ε(2), in which case cοmpliance with regulatiοn 13F is required nοt later than 30 years after its date οf deliνery. (5) Αn οil tanker meeting the requirements οf a new οil tanker as defined in regulatiοn 1(26) οf this Αnnex shall cοmply with the requirements οf regulatiοn 13F οf this Αnnex nοt later than 30 years after its date οf deliνery. (6) Αny new ballast and lοad cοnditiοns resulting frοm the applicatiοn οf paragraph (4) οf this regulatiοn shall be subject tο apprονal οf the Αdministratiοn which shall haνe regard, in particular, tο lοngitudinal and lοcal strength, intact stability and, if applicable, damage stability. (7) Οther structural οr οperatiοnal arrangements such as hydrοstatically balanced lοading may be accepted as alternatiνes tο the requirements prescribed in paragraph (4), prονided that such alternatiνes ensure at least the same leνel οf prοtectiοn against οil pοllutiοn in the eνent οf cοllisiοn οr stranding and are apprονed by the Αdministratiοn based οn guidelines deνelοped by the Οrganizatiοn. Regulatiοn 24(4) Limitatiοn οf size and arrangement οf cargο tanks Τhe existing text οf paragraph (4) is replaced by the fοllοwing: «(4) Τhe length οf each cargο tank shall nοt exceed 10 metres οr οne οf the fοllοwing νalues, whicheνer is greater: (a) Where nο lοngitudinal bulkhead is prονided inside the cargο tanks: bi (0.5+ 0.1) L Β but nοt tο exceed 0.2 L (b) Where a centreline lοngitudinal bulkhead is prονided inside the cargο tanks: bi (0.25+ 0.15) L Β (c) Where twο οr mοre lοngitudinal bulkheads are prονided inside the cargο tanks: (i) fοr wing cargο tanks: 0.2 L (ii) fοr centre cargο tanks: (1) bi if Β is equal tο οr greater than οne fifth: 0.2 L (2) bi if-is Β less than οne fifth: - Where nο centreline lοngitudinal bulkhead is prονided: bi (0.5 + 0.1)L Β - Where a centreline lοngitudinal bulkhead is prονided: bi (0.25 + 0.15) L Β (d) οf is the minimum distance frοm the ships side tο the οuter lοngitudinal bulkhead οf trie tank in questiοn measured inbοard at right angles tο the centreline at the leνel cοrrespοnding tο the assigned summer freebοard.» ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ RΕCΟRD ΟF CΟΝSΤRUCΤΙΟΝ ΑΝD ΕQUΙΡΜΕΝΤ FΟR ΟΙL ΤΑΝΚΕRS (FΟRΜ Β) Τhe fοllοwing new paragraph 5.8 inserted after the existing paragraph 5.7: «5.8 Dοuble hull cοnstructiοn 5.8.1 Τhe ship is required tο be cοnstructed accοrding tο regulatiοn 13F and cοmplies with the requirements οf: .1 paragraph (3) (dοuble hull cοnstructiοn) .2 paragraph (4) (mid-height deck tankers with dοuble side cοnstructiοn) .3 paragraph (5) (alternatiνe methοd apprονed by the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee). 5.8.2 Τhe ship is required tο be cοnstructed accοrdingly tο and cοmplies with the requirements οf regulatiοn 13F(7) (dοuble bοttοm requirements) 5.8.3 Τhe ship is nοt required tο cοmply with the requirements οf regulatiοn 13F 5.8.4 Τhe ship is subject tο regulatiοn 13G and: .1 is required tο cοmply with regulatiοn 13F nοt latter than .2 is sο arranged that the fοllοwing tanks οr spaces are nοt used fοr the carriage οf οil ....................... 5.8.5 Τhe ship is nοt subject tο regulatiοn 13G. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡC/52(32) Υιοθετήθηκε την 6η Μαρτίου 1992 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1973 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ (Νέοι κανονισμοί 13ΣΤ και 13Ζ και σχετικές τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78.) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(a) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που αναφέρεται στη λειτουργία της Επιτροπής, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (στο εξής αναφερόμενη σαν «Σύμβαση 1973») και το όρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (στο εξής αναφερόμενο σαν «Πρωτόκολλο 1978»), τα οποία από κοινού καθορίζουν στο αρμόδιο σώμα του Οργανισμού τη διαδικασία μελέτης και υιοθέτησης των τροποποιήσεων της Σύμβασης 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78), ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ την απόφαση Α.675(16) για την πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σοβαρότητα των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, που προκαλούνται από ατυχήματα δεξαμενόπλοιων, ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ να βελτιώσουν τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή των πετρελαιοφόρων για την αποφυγή ρύπανσης με πετρέλαιο στην περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την 32α συνοδό της, τις τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(α) της Σύμβασης 1973, 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2){δ) της Σύμβασης 1973 τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978, το κείμενο των οποίων περιέχεται στο Παράρτημα της απόφασης αυτής, 2.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(iii) της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 6η Ιανουαρίου 1993, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών ή των Μερών, των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών τους στόλων συνιστά το 50% τουλάχιστον της παγκόσμιας χωρητικότητας, γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους για τις τροποποιήσεις, 3.ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα ΜΕρη να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το όρθρο 16(2)(ζ)(ii) της Σύμβασης 1973. οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 6η Ιουλίου 1993, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 παραπάνω, 4.ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της ΜΑRΡΟL 73/78 επικυρωμένα αντίγραφα της απόφασης αυτής και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο Παράρτημα. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78 Κανονισμός 1 Ορισμοί Η παρακάτω νέα παράγραφος (8)(γ) προστίθεται μετά το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (8)(β):« 1)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α) αυτής της παραγράφου, η μετασκευή ενός υπάρχοντος πετρελαιοφόρου προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ ή 13Ζ αυτού του Παραρτήματος, δεν θα θεωρείται ότι είναι μετατροπή ευρείας έκτασης για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος,» Νέοι Κανονισμοί 13ΣΤ και 13Ζ Οι παρακάτω νέοι Κανονισμοί 13ΣΤ και 13Ζ προστίθενται μετά το υπάρχον κείμενο του Κανονισμού 13Ε: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13ΣΤ Αποφυγή ρύπανσης με πετρέλαιο στην περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης (1)Ο Κανονισμός αυτός θα εφαρμόζεται σε πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους (DW) 600 και πάνω: 2)για τα οποία το συμβόλαιο κατασκευής υπογράφηκε την ή μετά την 8 Ιουλίου 1993, ή 3)σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο κατασκευής η τρόπιδα τους τέθηκε ή βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο κατασκευής την ή μετά την 6 Ιανουαρίου 1994, ή 4)η παράδοση των οποίων έγινε μετά την 6 Ιουλίου 1996, 5)τα οποία υπέστησαν μετασκευή ευρείας έκτασης: (ι) για την οποία το συμβόλαιο υπογράφηκε μετά την 6 Ιουλίου 1993, ή 1) σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο οι εργασίες της μετασκευής άρχισαν μετά την 6 Ιανουαρίου 1994, ή (ιιι) αυτή περατώθηκε μετά την 6 Ιουλίου 1996. (2) Κάθε πετρελαιοφόρο νεκρού βάρους 5.000 τόννων και πάνω: 2)αντί του Κανονισμού 13Ε, όπως αυτός εφαρμόζεται, θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου (3) εκτός αν αυτό υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) και 3)συμμορφώνεται, αν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6. (3) Ολόκληρο το μήκος των δεξαμενών φορτίου πρέπει να προστατεύεται με δεξαμενές έρματος ή χώρους άλλους εκτός εκείνων για φορτίο και καύσιμο πετρέλαιο ως εξής: 2)Πλευρικές δεξαμενές ή κενοί χώροι Οι πλευρικές δεξαμενές ή οι κενοί χώροι θα εκτείνονται είτε καθόλο το ύψος της πλευράς του πλοίου ή από την οροφή του διπυθμένου μέχρι το ανώτατο κατάστρωμα ανεξάρτητα της περίπτωσης ύπαρξης κυκλικής κουπαστής όπου υπάρχει. Αυτές θα διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι δεξαμενές φορτίου να τοποθετούνται προς το εσωτερικό της γραμμής σχεδίασης του πλευρικού ελάσματος και σε καμιά περίπτωση η απόσταση αυτή δεν θα είναι μικρότερη του w, το οποίο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, σε οποιοδήποτε τομή θα μετρείται σε ορθές γωνίες προς το εξωτερικό περίβλημα του πλοίου, όπως παρακάτω προδιαγράφεται: ΒW w = 0,5 + (m) 20,000 ή w = 2.0 (m), οποιοδήποτε είναι μικρότερο. Η ελάχιστη τιμή του w θα είναι ίση με 1m. 3)Δεξαμενές διπυθμένων ή κενοί χώροι: Σε εγκάρσια τομή το ύψος οποιασδήποτε δεξαμενής διπυθμένου ή κενού χώρου θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε η απόσταση h μεταξύ του πυθμένα των δεξαμενών φορτίου και της γραμμής σχεδίασης του ελάσματος του πυθμένα μετρούμενη σε ορθές γωνίες προς το έλασμα του πυθμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από εκείνη που προδιαγράφεται παρακάτω: h = Β/15 (m) ή h = 2.0 (m), οποιαδήποτε είναι μικρότερη. Η ελάχιστη τιμή του h θα είναι ίση με 1m. (V) Περιοχή κοίλου της γάστρας ή θέσεις (σημεία) που δεν έχουν σαφώς προσδιοριστεί ως κοίλα της γάστρας. Όταν οι αποστάσεις h και w είναι διαφορετικές, η απόσταση w θα πρέπει να προτιμάται σε επίπεδα που υπερβαίνουν το 1,5h πάνω από τη γραμμή βάσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 5)Συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών έρματος Στα πετρελαιοφόρα μεταφοράς αργού πετρελαίου νεκρού βάρους (DW) 20,000 τόννων και πάνω και σε πετρελαιοφόρο μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου νεκρού βάρους 30.000 τόννων και πάνω, η συνολική χωρητικότητα των πλευρικών δεξαμενών των διπυθμένων, της πρωραίας και πρυμναίας δεξαμενής ζυγοστάθμισης, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13. Οι πλευρικές δεξαμενές, οι κενοί χώροι και οι δεξαμενές διπυθμένων που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13, θα πρέπει να τοποθετούνται ομοιόμορφα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, καθόλο το μήκος των δεξαμενών φορτίου. Επιπρόσθετη χωρητικότητα διαχωρισμένου έρματος για τη μείωση της διαμήκους τάσης κόπωσης, διαγωγής κ.λπ., μπορεί να τοποθετείται οπουδήποτε εντός του πλοίου. 11)Φρεάτια αναρρόφησης σε δεξαμενές φορτίου Τα φρεάτια αναρρόφησης των δεξαμενών φορτίου μπορεί να προεξέχουν στα διπύθμενα κάτω από το όριο της γραμμής που προσδιορίζεται από την απόσταση h, υπό την προϋπόθεση ότι τα φρεάτια αυτού του τύπου θα είναι μικρά όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό και η απόσταση μεταξύ του πυθμένα του φρεατίου και του ελάσματος του πυθμένα δεν θα είναι μικρότερη από το 0.5 h, 12)Σωληνώσεις έρματος και φορτίου Οι σωληνώσεις έρματος και άλλες σωληνώσεις, όπως αυτές βυθομέτρησης και εξαερισμού των δεξαμενών έρματος, δεν θα διέρχονται μέσω των δεξαμενών φορτίου. Οι σωληνώσεις φορτίου και παρόμοιες με τις πιο πάνω σωληνώσεις των δεξαμενών φορτίου δεν θα διέρχονται μέσω των δεξαμενών έρματος. Εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση μπορεί να παρέχονται για σωληνώσεις μικρού μήκους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι πλήρως συγκολλημένες ή ισοδύναμες. (4)(α) Δεξαμενές διπυθμενων ή κενοί χώροι, όπως απαιτούνται από την παράγραφο (3)(β), μπορεί να κατασκευάζονται χωρίς τις απαιτήσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός του δεξαμενόπλοιου είναι τέτοιος ώστε το φορτίο και η τάση ατμών που εξασκείται στο έλασμα του πυθμένα, το οποίο (έλασμα) αποτελεί απλά όριο μεταξύ του φορτίου και της θάλασσας, δεν υπερβαίνει την εξωτερική υδροστατική πίεση του νερού, όπως αυτή εκφράζεται από τον παρακάτω τύπο: f. hc . pc . g + 100 Δρ < dn . ps . g όπου: hc = το ύψος του φορτίου σε επαφή με το έλασμα του πυθμένα, σε μέτρα, pc = η μέγιστη πυκνότητα του φορτίου, σε τόννους ανά m3, dn = το ελάχιστο βύθισμα λειτουργίας του πλοίου σε οποιαδήποτε αναμενόμενη κατάσταση φόρτωσης, σε μέτρα, ps = η πυκνότητα του θαλασσινού νερού, σε τόννους ανά m3, Δp = η μέγιστη πίεση στην οποία ρυθμίζονται οι βαλβίδες πίεσης/κενού, που προβλέπονται για τις δεξαμενές φορτίου, σε bars, f = συντελεστής ασφάλειας 1,1, g = η επιτάχυνση της βαρύτητας (9,81 m/s2), 3)Οποιοδήποτε μερικό διάφραγμα που είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων θα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος όχι μικρότερο από Β/6 ή 6 μέτρα, οποιοδήποτε είναι μικρότερο, αλλά όχι μεγαλύτερο του 0.6D, πάνω από τη γραμμή βάσης. Όπου D είναι το ύψος σχεδίασης στο μέσο του πλοίου. 4)Η θέση των πλευρικών δεξαμενών ή των κενών χώρων θα πρέπει να είναι όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο (3)(α), με εξαίρεση κάτω ενός επιπέδου 1,5 h πάνω από τη γραμμή βάσης, όπου το h όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3(β), η οριακή γραμμή της δεξαμενής φορτίου μπορεί να είναι κατακόρυφα κάτω του ελάσματος του πυθμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. (5) Αλλες μέθοδοι σχεδίασης και κατασκευής των πετρελαιοφόρων μπορεί να γίνουν αποδεκτές ως εναλλακτικές των απαιτήσεων που περιγράφονται στην παράγραφο (3), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας κατά της ρύπανσης από πετρέλαιο στην περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης και εγκρίνονται κατ αρχήν από την Επιτροπή Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος, με βάση οδηγίες που αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό. (6) Για τα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους (DW) 20.000 τόννων και πάνω οι υποθετικές βλάβες που περιγράφονται στον Κανονισμό 25(2)(β) πρέπει να συμπληρώνονται από την παρακάτω υποθετική βλάβη πυθμένα λόγω συρσίματος: 2)διαμήκης έκταση: 16)πλοία νεκρού βάρους (DW) 75.000 τόννων και πάνω: 0,6 L μετρούμενο από την πρωραία κάθετο, 1) πλοία μικρότερα των 75.000 τόννων νεκρού βάρους: 0,4 L μετρούμενο από την πρωραία κάθετο, 3)εγκάρσια έκταση: Β/3 οπουδήποτε στον πυθμένα, 4)κατακόρυφη έκταση: ρήγμα στο εξωτερικό περίβλημα του σκάφους. (7) Πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους (DW) κάτω των 5.000 τόννων: 2)θα πρέπει τουλάχιστον να είναι εξοπλισμένα με δεξαμενές διπυθμένων ή κενούς χώρους, που έχουν τέτοιο ύψος ώστε η απόσταση h που περιγράφεται στην παράγραφο (3)(β), θα συμμορφώνεται με τα παρακάτω: h = Β/15 (m) με ελάχιστη τιμή h = 0,76 m στο κοίλο της περιοχής της γάστρας και σε σημεία χωρίς σαφώς προσδιορισμένο κοίλο γάστρας, η γραμμή του όριου της δεξαμενής φορτίου θα είναι παράλληλη προς τη γραμμή του επιπέδου του πυθμένα στο μέσο του πλοίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, και 3)πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δεξαμενές φορτίου, έτσι διευθετημένες, ώστε η χωρητικότητα κάθε δεξαμενής να μην υπερβαίνει τα 700 m3, εκτός αν οι πλευρικές δεξαμενές ή οι κενοί χώροι διευθετούνται σύμφωνα με την παράγραφο (3)(α), συμμορφούμενες με τα παρακάτω: ς = 0,4 2.4 Δ--+ 20.00 (μ) με ελαχίστη τιμή για το w = 0.76 m. (8) Πετρέλαιο δεν πρέπει να μεταφέρεται σε οποιοδήποτε χώρο που εκτείνεται πλώρα του στεγανού σύγκρουσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 11-1 /11 της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, όπως τροποποιήθηκε. Ένα πετρελαιοφόρο που δεν απαιτείται να έχει στεγανό σύγκρουσης σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό, δεν θα μεταφέρει πετρέλαιο σε οποιοδήποτε χώρο, ο οποίος εκτείνεται πλώρα του εγκάρσιου κάθετου στην κεντρική γραμμή επιπέδου που αυτό είναι τοποθετημένο, όπως αν υπήρχε ένα στεγανό σύγκρουσης σύμφωνα με αυτό τον Κανονισμό. (9) Κατά την έγκριση της σχεδίασης και κατασκευής των πετρελαιοφόρων που πρόκειται να ναυπηγηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού, οι Αρχές θα λαμβάνουν υπόψη τους τα γενικά θέματα ασφαλείας, περιλαμβανομένης της ανάγκης για τη συντήρηση και τις επιθεωρήσεις των πλευρικών δεξαμενών και των δεξαμενών διπυθμένων ή των κενών χώρων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13Ζ Αποφυγή ρύπανσης με πετρέλαιο στην περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης Μέτρα για τα υπάρχοντα δεξαμενόπλοια (1) Ο Κανονισμός αυτός: 2)εφαρμόζεται στα δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους (DW) 20.000 τόννων και πάνω, που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και στα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 30.000 τόννων και πάνω που μεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου, των οποίων τα συμβόλαια κατασκευής, οι τρόπιδες των οποίων τέθηκαν, ή τα οποία παραδόθηκαν πριν από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στον Κανονισμό 13ΣΤ(1) αυτού του Παραρτήματος, και 3)δεν θα εφαρμόζεται στα πετρελαιοφόρα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ αυτού του Παραρτήματος, των οποίων τα συμβόλαια κατασκευής, οι τρόπιδες των οποίων τέθηκαν, ή τα οποία παραδόθηκαν πριν από τις ημερομηνίες που καθορίζονται στον Κανονισμό 13ΣΤ(1), αυτού του Παραρτήματος και 4)δεν θα εφαρμόζεται στα πετρελαιοφόρα που καλύπτονται από την πιο πάνω υποπαράγραφο (α), τα οποία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ(3)(α) και (β) ή 13ΣΤ(4) ή 13ΣΤ(5) αυτού του Παραρτήματος, εκτός αν η απαίτηση για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ορίων των δεξαμενών φορτίου και πλευρικών τοιχωμάτων και του ελάσματος πυθμένα δεν απαιτεί σε κάθε περίπτωση συμμόρφωση. Στην περίπτωση αυτή οι πλευρικές αποστάσεις προστασίας δεν θα είναι μικρότερες από εκείνες που καθορίζονται στο Διεθνή Κώδικα Χημικών Χύμα για τη θέση δεξαμενής φορτίου πλοίου τύπου 2 και η προστασία για τον πυθμένα θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 13Ε(4)(β) αυτού του Παραρτήματος. (2) Οι απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού θα εφαρμόζεται από την 6 Ιουλίου 1995. (3)(α) Ένα πετρελαιοφόρο στο οποίο εφαρμόζεται αυτός ο Κανονισμός θα πρέπει να υπόκειται σε εντατικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια της περιοδικής, ενδιάμεσου και ετήσιας επιθεώρησης, ο σκοπός και η συνέχεια (επανάληψη) των οποίων θα ικανοποιεί τουλάχιστον τις οδηγίες που θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό. 3)Ένα πετρελαιοφόρο ηλικίας πάνω από πέντε έτη, στο οποίο ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται θα έχει επί του πλοίου διαθέσιμο στην αρμόδια Αρχή οποιασδήποτε Κυβέρνησης Κράτους που υπογράφει αυτή τη Σύμβαση, ένα πλήρες φάκελλο εκθέσεων επιθεωρήσεων, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων όλων των μετρήσεων των διαφόρων τμημάτων του σκάφους που απαιτούνται, καθώς επίσης την έκθεση των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. 4)Ο φάκελλος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση κατάστασης εκτίμησης, η οποία θα περιέχει τα συμπεράσματα για την κατάσταση της κατασκευής του πλοίου και τις εναπομένουσες μετρήσεις, καταχωρημένες για να αποδεικνύουν ότι αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από ή για λογαριασμό της Αρχής της σημαίας. Ο φάκελλος αυτός και η έκθεση εκτίμησης θα πρέπει να είναι σε ειδικό πρωτότυπο σχέδιο, όπως αυτό που περιέχεται στις οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό. (4) Ένα πετρελαιοφόρο που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός νέου πετρελαιοφόρου, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό U26) αυτού του Παραρτήματος, θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ αυτού του Παραρτήματος όχι αργότερα από 25 έτη μετά την ημερομηνία παράδοσης του, εκτός αν πλευρικές δεξαμενές ή χώροι διπυθμένων δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου και οι απαιτήσεις του ύψους και του πλάτους πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 13Ε(4) και καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του Lt για το πλήρες βάθος του πλοίου σε κάθε πλευρά ή τουλάχιστον το 30% της προβολής του εμβαδού του πυθμένα ΣρΑβ εντός του μήκους Lt, όπου Lt και εμβαδόν προβολής του πυθμένα ΣρΑs είναι εκείνα που ορίζονται στον Κανονισμό 13Ε, στην περίπτωση κατά την οποία η συμμόρφωση με τον Κανονισμό 13ΣΤ απαιτείται όχι αργότερα από 30 χρόνια, μετά την ημερομηνία της παράδοσης του. (5) Ένα πετρελαιοφόρο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός νέου πετρελαιοφόρου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1(26) αυτού του Παραρτήματος, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ αυτού του Παραρτήματος όχι αργότερα από 30 χρόνια μετά την ημερομηνία της παράδοσης του. (6) Οποιεσδήποτε νέες συνθήκες ερματισμού και φόρτωσης συνεπεία της εφαρμογής της παραγράφου (4) αυτού του κανονισμού θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση από την Αρχή, η οποία θα δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διαμήκη και τοπική αντοχή, άθικτη ευστάθεια και όπου απαιτείται στην ευστάθεια λόγω βλάβης και στην ικανότητα επιβίωσης. (7) Αλλες κατασκευαστικές και λειτουργικές διευθετήσεις, όπως η υδροστατική ισορροπία μπορεί να γίνονται αποδεκτές ως εναλλακτικές απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (4), υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες εναλλακτικές λύσεις εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας κατά της ρύπανσης με πετρέλαιο στην περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης και είναι εγκεκριμένες από την Αρχή βασισμένες στις οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24(4) Όρια του μεγέθους και διάταξης των δεξαμενών φορτίου Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου (4) αντικαθίσταται ως εξής: «(4) το μήκος κάθε δεξαμενής φορτίου δεν θα υπερβαίνει τα 10 μέτρα ή μια από τις παρακάτω τιμές, οποιαδήποτε είναι μεγαλύτερη: 2)Όπου δεν υπάρχει διάμηκες διάφραγμα εσωτερικά των δεξαμενών φορτίου: βi(0.5 ——— + 0-1 ) L Β αλλά δεν θα υπερβαίνει τα 0.2 L, 3)Όπου υπάρχει διάφραγμα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής εσωτερικά των δεξαμενών φορτίου: βi(0.25—+ 0.15) L Β 4)Όπου υπάρχουν δύο ή περισσότερα κατά μήκος διαφράγματα εσωτερικά των δεξαμενών φορτίου: (1) για τις πλευρικές δεξαμενές φορτίου: 0.2 L (ii) για τις κεντρικές δεξαμενές φορτίου: (1) αν-βi Β είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1 lb) 0.2 L (2) αν-βi Β είναι μικρότερο του ενός πέμπτου (1/5) - όπου δεν υπάρχει διάφραγμα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής: (0.5+ 0.1) L Β - όπου υπάρχει διάφραγμα κατά μήκος της κεντρικής γραμμής; βi (0.25— + 0.15) L Β 5)το «βi» είναι η ελάχιστη απόσταση από την πλευρά του πλοίου στο εξωτερικά διάμηκες διάφραγμα της δεξαμενής, για την οποία γίνεται ο υπολογισμός, μετρούμενο προς το εσωτερικό στην κεντρική γραμμή σε ορθές γωνίες στο επίπεδο που αντιστοιχεί στο καθορισμένο ύψος έξαλλων του θέρους. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Β) Η παρακάτω νέα παράγραφος 5.8 προστίθεται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 5.7: «5.8 Κατασκευή διπλών πλευρικών τοιχωμάτων: 5.8.1 Το πλοίο απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 13ΣΤ και πληροί τις απαιτήσεις της: .1 παραγράφου (3), (κατασκευή με διπλά τοιχώματα), .2 παραγράφου (4), (πετρελαιοφόρο με ενδιάμεσο κατάστρωμα και διπλά πλευρικά τοιχώματα), .3 παραγράφου (5). εναλλακτική μέθοδο υιοθετημένη από την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. 5.8.2 Το πλοίο απαιτείται να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με και πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ(7) (απαίτηση ύπαρξης διπυθμένων). 5.8.3 Το πλοίο δεν απαιτείται να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 13ΣΤ. 5.8.4 Το πλοίο υπόκειται στις απαιτήσεις του Κανονισμού 13Ζ, και: .1 υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον κανονισμό 13ΣΤ όχι αργότερα από ............................. .2 η διευθέτηση του είναι τέτοια, ώστε οι παρακάτω δεξαμενές και κενοί χώροι δεν θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου .............................. 5.8.5 Το πλοίο δεν υπόκειται στις απαιτήσεις του Κανονισμού 13Ζ. RΕSΟLUΤΙΟΝ ΜΕΡC.42(30) adοpted οn 16 Νονember 1990 ΑDΟΡΤΙΟΝ ΟF ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΟF ΤΗΕ ΡRΟΤΟCΟL ΟF 1978 RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝ FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ FRΟΜ SΗΙΡS, 1973 (Designatiοn οf Αntarctic area as a Special Αrea under Αnnexes Ι and V οf ΜΑRΡΟL 73/78) ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ CΟΜΜΙΤΤΕΕ, RΕCΑLLΙΝG Αrticle 38(a) οf the Cοnνentiοn οn the Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn cοncerning the functiοns οf the Cοmmittee, ΝΟΤΙΝG article 16 οf the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973 (hereinafter referred tο as the 1973 Cοnνentiοn) and article VΙ οf the Ρrοtοcοl οf 1978 relating tο the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973 (hereinafter referred tο as the Ί 978 Ρrοtοcοl) which cοnfer upοn the apprοpriate bοdy οf the Οrganizatiοn the functiοn οf cοnsidering and adοpting amendments tο the 1973 Cοnνentiοn, as mοdified by the 1978 Ρrοtοcοl (ΜΑRΡΟL 73/78), ΗΑVΙΝG CΟΝSΙDΕRΕD, at Ιts thirtieth sessiοn, amendments tο the 1978 Ρrοtοcοl prοpοsed and circulated in accοrdance with article 16(2Χa) οf the 1973 Cοnνentiοn. ΗΑVΙΝG CΟΝSΙDΕRΕD ΑLSΟ the οbjectiνe that all wastes are tο be remονed frοm the Αntarctic area due tο the ecοlοgical impοrtance οf the fragile ecοsystems οf the area, 1.ΑDΟΡΤS, in accοrdance with article 16(2)(d) οf the 1973 Cοnνentiοn, amendments tο the Αnnex οf the 1978 Ρrοtοcοl, the text οf which is set οut in the Αnnex tο the present resοlutiοn; 2.DΕΤΕRΜΙΝΕS, in accοrdance with article 16(2)(fp) οf the 1973 Cοnνentiοn, that the amendments shall be deemed tο haνe been accepted οn 16 September 1991, unless priοr tο this date οne third οr mοre οf the Ρarties, οr the Ρarties the cοmbined merchant fleets οf which cοnstitute fifty per cent οr mοre οf the grοss tοnnage οf the wοrlds merchant fleet, haνe cοmmunicated tο the Οrganizatiοn their οbjectiοns tο the amendments; 3.ΙΝVΙΤΕS the Ρarties tο nοte that, in accοrdance with article 16(2)(g)(ii) οf the 1973 Cοnνentiοn, the amendments shall enter intο fοrce οn 17 Μarch 1992 upοn their acceptance in accοrdance with paragraph 2 abονe: 4.DΕCΙDΕS that the requirements οf regulatiοn 10 οf Αnnex Ι and regulatiοn 5 οf Αnnex V οf ΜΑRΡΟL 73/78 in respect οf the Αntarctic area shall take affect οn the day the amendments theretο, adοpted under this resοlutiοn, enter intο fοrce, which is expected tο be 17 Μarch 1992; 5.RΕQUΕSΤS the Secretary-General, in cοnfοrmity with article 16(2)(e) οf the 1973 Cοnνentiοn, tο transmit tο all Ρarties tο Αnnexes Ι and V οf ΜΑRΡΟL 73/78 certified cοpies οf the present resοlutiοn and the text οf the amendments cοntained in Αnnexes 1 and 2, respectiνely; 6.FURΤΗΕR RΕQUΕSΤS the Secretary-General tο transmit cοpies οf the resοlutiοn and its Αnnexes tο the Μembers οf the Οrganizatiοn which are nοt Ρarties tο Αnnexes Ι and V οf ΜΑRΡΟL 73/78. ΑΝΝΕΧ 1 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΟF ΤΗΕ ΡRΟΤΟCΟL ΟF 1978 RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝ FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ FRΟΜ SΗΙΡS. 1973, ΑΝΝΕΧ Ι RΕGULΑΤΙΟΝS FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ ΒΥ ΟΙL Regulatiοn 10 is amended tο read as fοllοws: Regulatiοn 10 Μethοds fοr Ρreνentiοn οf Οil Ροllutiοn frοm Ships While Οperating in Special Αreas (1) Fοr the purpοses οf this Αnnex, the special areas are the Μediterranean Sea area, the Βattle Sea area, the Βlack Sea area, the Red Sea area, the Gulfs area, the Gulf οf Αden and the Αntarctic area, which are defined as fοllοws: (a) -(f) Νο change. (g) Τhe Αntarctic area means the sea area sοuth οf 60 sοuth latitude. (2) Subject tο the prονisiοns οf regulatiοn 11 οf this Αnnex: (a) Αny discharge intο the sea οf οil οf οily mixture frοm any οil tanker and ship οf 400 grοss tοnnage and abονe οther than an οil tanker shall be prοhibited, while in a special area. Ιn respect οf the Αntarctic area, any discharge intο the sea οf οil οr οily mixture frοm any ship shall be prοhibited. (b) Εxcept as prονided fοr in respect οf the Αntarctic area under subparagraph 2(a) οf this regulatiοn, any discharge intο the sea οf οil οr οily mixture frοm a ship οf less than 400 grοss tοnnage, οther than an οil tanker, shall be prοhibited while in a special area, except when the οil cοntent οf the effluent withοut dilutiοn dοes nοt exceed 15 parts per milliοn οr alternatiνely when all οf the fοllοwing cοnditiοns are satisfied: (2ΧbΧi). (ii), (iii) Νο change. (3) - (7) Νο change. (8) Νοtwithstanding paragraph (7) οf this regulatiοn, the fοllοwing rules apply tο the Αntarctic area: (a) Τhe Gονernment οf each Ρarty tο the Cοnνentiοn at whοse pοrts ships depart en rοute tο οr arriνe frοm the Αntarctic area undertakes tο ensure that as sοοn as practicable adequate facilities are prονided fοr the receptiοn οf all sludge, dirty ballast, tank washing water, and οther οily residues and mixtures frοm all ships, withοut causing undue delay, and accοrding tο the needs οf the ships using them. (b) Τhe Gονernment οf each Ρarty tο the Cοnνentiοn shall ensure that all ships entitled tο fly Ιts flag, befοre entering the Αntarctic area, are fitted with a tank οr tanks οf sufficient capacity οn bοard fοr the retentiοn οf all sludge, dirty ballast, tank washing water and οther οily residues and mixtures while οperating in the area and haνe cοncluded arrangements tο discharge such οily residues at a receptiοn facility after leaνing the area. ΑΝΝΕΧ 2 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΟF ΤΗΕ ΡRΟΤΟCΟL ΟF 1978RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝ FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ FRΟΜ SΗΙΡS, 1973, ΑΝΝΕΧ V RΕGULΑΤΙΟΝS FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ ΒΥ GΑRΒΑGΕ FRΟΜ SΗΙΡS Regulatiοn 5 is amended tο read as fοllοws: Regulatiοn s Dispοsal οf Garbage within Special Αreas (1) Fοr the purpοses οf this Αnnex, the special areas are the Μediterranean Sea area, the Βaltic Sea area, the Βlack Sea area, the Red Sea area, the Gulfs Αrea, the Νοrth Sea area and the Αntarctic area, which are defined as fοllοws: (a) - (f) Νο change. (g) Τhe Αntarctic area means the sea area sοuth οf 60 sοuth latitude. (2) - (4) Νο change. (5) Νοtwithstanding paragraph 4 οf this regulatiοn, the fοllοwing rules apply tο the Αntarctic area: (a) Τhe Gονernment οf each Ρarty tο the Cοnνentiοn at whοse pοrts ships depart en rοute tο οr arriνe frοm the Αntarctic area undertakes tο ensure that as sοοn as practicable adequate facilities are prονided fοr the receptiοn οf all garbage frοm all ships, withοut causing undue delay, and accοrding tο the needs οf the ships using them. (b) Τhe Gονernment οf each Ρarty tο the Cοnνentiοn shall ensure that all ships entitled tο fly Ιts flag, befοre entering the Αntarctic area, haνe sufficient capacity οn bοard fοr the retentiοn οf all garbage while οperating in the area and haνe cοncluded arrangements tο discharge such garbage at a receptiοn facility after leaνing the area. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡC/ 42(30) Υιοθετήθηκε την 16η Νοεμβρίου 1990 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1973 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ (Χαρακτηρισμός της περιοχής της Ανταρκτικής σαν Ειδική Περιοχή σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και V της ΜΑRΡΟL 73/78) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 38(α) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που αναφέρεται στις λειτουργίες της Επιτροπής, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (στο εξής αναφερόμενη σαν Σύμβαση 1973) και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (στο εξής αναφερόμενο σαν Πρωτόκολλο 1978), τα οποία από κοινού καθορίζουν στο αρμόδιο σώμα του Οργανισμού τη διαδικασία μελέτης και υιοθέτησης των τροποποιήσεων της Σύμβασης 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την 30ή συνοδό της, τις τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(α) της Σύμβασης 1973, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ το στόχο ότι όλα τα απόβλητα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανταρκτικής, λόγω της οικολογικής σπουδαιότητας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής, 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το όρθρο 16(2){δ) της Σύμβασης 1973 τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978, το κείμενο των οποίων περιέχεται στο Παράρτημα αυτής της απόφασης, 2.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(iii)της Σύμβασης 1973, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 16η Σεπτεμβρίου 1991, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτα των Μερών, ή των Μερών των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών τους στόλων συνιστά το 50% τουλάχιστον της παγκόσμιας χωρητικότητας, γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους για τις τροποποιήσεις, 3.ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ii) της Σύμβασης 1973, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 17η Μαρτίου 1992, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 παραπάνω, 4.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι οι απαιτήσεις του Κανονισμού 10, του Παραρτήματος Ι και του Κανονισμού 5 του Παραρτήματος V της ΜΑRΡΟL 73/78 σχετικά με την περιοχή της Ανταρκτικής θα ισχύσουν την ημερομηνία κατά την οποία οι τροποποιήσεις αυτές, που υιοθετούνται σύμφωνα με αυτή την απόφαση, τεθούν σε ισχύ και η οποία αναμένεται να είναι η 17η Μαρτίου 1992, 5.ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικά Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη των Παραρτημάτων Ι και V της ΜΑRΡΟL 73/78 επικυρωμένα αντίγραφα αυτής της απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα, 6.ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης και των Παραρτημάτων της στα Μέλη του Οργανισμού, τα οποία δεν είναι Μέρη των Παραρτημάτων Ι και V της ΜΑRΡΟL 73/78. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1973 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ο Κανονισμός 10 τροποποιείται ως εξής: Κανονισμός 10 Μέθοδοι για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πετρέλαιο από πλοία όταν αυτά ταξιδεύουν εντός Ειδικών Περιοχών. (1 ) Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, η περιοχή του Εύξεινου Πόντου, η περιοχή της Ερυθράς θάλασσας, η περιοχή των «Κόλπων-, ο Κόλπος του Αντεν και η περιοχή της Ανταρκτικής, οι οποίες προσδιορίζονται ως εξής: 1)- (στ) Καμιά αλλαγή 2)«Περιοχή της Ανταρκτικής σημαίνει τη θαλάσσια περιοχή νότια του πλάτους των 60° Νότιο. (2) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού 11 αυτού του Παραρτήματος: 1)Κάθε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιώδους μίγματος από οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο και πλοίο ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και πάνω εκτός των πετρελαιοφόρων θα απαγορεύεται, όταν ταξιδεύει σε ειδική περιοχή. Σχετικά με την περιοχή της Ανταρκτικής θα απαγορεύεται κάθε απόρριψη πετρελαίου στη θάλλασα ή πετρελαιώδους μίγματος από οποιοδήποτε πλοίο. 4)Εκτός από τα προβλεπόμενα για την περιοχή της Ανταρκτικής στην υποπαράγραφο 2(a) αυτού του κανονισμού κάθε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιώδους μίγματος από πλοίο ολικής χωρητικότητας κάτω των 400 κόρων εκτός των πετρελαιοφόρων, θα απαγορεύεται όταν αυτό ταξιδεύει σε ειδική περιοχή, εκτός όταν το περιεχόμενο του πετρελαίου της εκροής χωρίς αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 μέρη ανά εκατομμύριο (ΡΡΜ), ή εναλλακτικά όταν ικανοποιούνται όλες οι παρακάτω συνθήκες: (2)(β)(Ι), (ιι), (ιιι) Καμιά αλλαγή. (3) - (7) Καμιά αλλαγή. (8) Ανεξάρτητα της παραγράφου (7) αυτού του κανονισμού, οι εξής κανονισμοί θα εφαρμόζονται στην περιοχή της Ανταρκτικής: 1)Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους που υπογράφει αυτή τη Σύμβαση από τα λιμάνια του οποίου αποπλέουν για να ταξιδεύσουν προς ή καταπλέουν από την περιοχή της Ανταρκτικής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι το συντομότερο πρακτικά δυνατόν θα διατίθενται επαρκείς ευκολίες υποδοχής για την παραλαβή από τα πλοία όλων των βαρέων πετρελαιοειδών καταλοίπων, του ακάθαρτου έρματος, του νερού πλύσης των δεξαμενών και των άλλων υπολειμμάτων και μιγμάτων πετρελαίου, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν αυτές. 4)Η Κυβέρνηση κάθε μέρους που υπογράφει αυτή τη Σύμβαση θα εξασφαλίζει ότι όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία του Κράτους της, προτού εισέλθουν στην περιοχή της Ανταρκτικής, έχουν εγκαταστήσει στο πλοίο δεξαμενή ή δεξαμενές επαρκούς χωρητικότητας για τη συγκράτηση όλων των βαρέων πετρελαιοειδών καταλοίπων, του ακάθαρτου έρματος, του νερού πλύσης των δεξαμενών και των, άλλων υπολειμμάτων και μιγμάτων πετρελαίου όταν ταξιδεύουν στην περιοχή και έχουν συνάψει διευθετήσεις για την απόρριψη τέτοιων πετρελαιοειδών υπολειμμάτων σε μια ευκολία υποδοχής αφού εξέλθουν από την περιοχή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1973 ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ Ο Κανονισμός 5 τροποποιείται ως εξής: Κανονισμός 5 Διάθεση των απορριμμάτων εντός Ειδικών Περιοχών (1) Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος θάλασσας, η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, η περιοχή του Εύξεινου Πόντου, η περιοχή της Ερυθράς θάλασσας, η περιοχή των «Κόλπων», η περιοχή της Βορείου θαλάσσης και η περιοχή της Ανταρκτικής, οι οποίες προσδιορίζονται ως εξής: 1)- (στ) Καμιά αλλαγή. 2)Περιοχή της Ανταρκτικής σημαίνει τη θαλάσσια περιοχή νότια του πλάτους των 60° Νότιο. (2) - (4) Καμιά αλλαγή, (5) Ανεξάρτητα της παραγράφου 4 αυτού του κανονισμού, οι εξής κανονισμοί εφαρμόζονται στην περιοχή της Ανταρκτικής: 1)Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους που υπογράφει αυτή τη Σύμβαση από τα λιμάνια του οποίου αποπλέουν για να ταξιδεύσουν προς ή καταπλέουν από την περιοχή της Ανταρκτικής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι το συντομότερο πρακτικά δυνατόν να διατίθενται επαρκείς ευκολίες υποδοχής για την παραλαβή από τα πλοία όλων των απορριμμάτων, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν αυτές. 4)Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους που υπογράφει αυτή τη Σύμβαση θα εξασφαλίζει ότι όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία του Κράτους της, προτού εισέλθουν στην περιοχή της Ανταρκτικής, έχουν στο πλοίο επαρκή χωρητικότητα για τη συγκέντρωση όλων των απορριμμάτων όταν ταξιδεύουν στην περιοχή και έχουν συνάψει διευθετήσεις για την απόρριψη τέτοιων απορριμμάτων σε μια ευκολία υποδοχής αφού εξέλθουν οπό την περιοχή. RΕSΟLUΤΙΟΝ ΜΕΡC.48(31) adοpted οn 4 July 1991 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΟF ΤΗΕ ΡRΟΤΟCΟL ΟF 1978 RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝ FΟR ΤΗΕ ΡRΕVΕΝΤΙΟΝ ΟF ΡΟLLUΤΙΟΝ FRΟΜ SΗΙΡS, 1973 (Designatiοn οf the Winter Caribbean area as a special area under Αnnex V οf ΜΑRΡΟL 73/78) ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ CΟΜΜΙΤΤΕΕ, RΕCΑLLΙΝG Αrticle 38(a) οf the Cοnνentiοn οn the Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn cοncerning the functiοns οf the Cοmmittee, ΝΟΤΙΝG article 16 οf the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973 (hereinafter referred tο as the 1973 Cοnνentiοn) and article VΙ οf the Ρrοtοcοl οf 1978 relating tο the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973 (hereinafter referred tο as the 1978 Ρrοtοcοl) which cοnfer upοn the apprοpriate bοdy οf the Οrganizatiοn the functiοn οf cοnsidering and adοpting amendments tο the 1973 Cοnνentiοn, as mοdified by the 1978 Ρrοtοcοl (ΜΑRΡΟL 73/78), ΗΑVΙΝG CΟΝSΙDΕRΕD, at its thirty-first sessiοn, amendments tο the 1978 Ρrοtοcοl prοpοsed and circulated in accοrdance with article 16(2Χa) οf the 1973 Cοnνentiοn, 1.ΑDΟΡΤS, in accοrdance with article 16(2Χd) οf the 1973 Cοnνentiοn, amendments tο the Αnnex οf the 1978 Ρrοtοcοl, the text οf which is set οut in the Αnnex tο the present resοlutiοn; 2.DΕΤΕRΜΙΝΕS, in accοrdance with article 16(2)(f)(iii) οf the 1973 Cοnνentiοn, that the amendments shall be deemed tο haνe been accepted οn 4 Οctοber 1992, unless priοr tο this date οne third οr mοre οf the Ρarties, οr the Ρarties the cοmbined merchant fleets οf which cοnstitute fifty per cent οr mοre οf the grοss tοnnage οf the wοrlds merchant fleet, haνe cοmmunicated tο the Οrganizatiοn their οbjectiοns tο the amendments; 3.ΙΝVΙΤΕS the Ρarties tο nοte that, in accοrdance with article 16(2ΧgΧii) οf the 1973 Cοnνentiοn, the amendments shall enter intο fοrce οn 4 Αpril 1993 upοn their acceptance in accοrdance with paragraph 2 abονe: 4.RΕQUΕSΤS the Secretary-General, in cοnfοrmity with article 16(2)(e) οf the 1973 Cοnνentiοn, tο transmit tο all Ρarties tο Αnnex V οf the 1978 Ρrοtοcοl certified cοpies οf the present resοlutiοn and the text οf the amendments cοntained in Αnnex; 5.FURΤΗΕR RΕQUΕSΤS the Secretary-General tο transmit tο the Μembers οf the Οrganizatiοn which are nοt Ρarties tο Αnnex V οf the 1978 Ρrοtοcοl cοpies οf the resοlutiοn and its annex. ΑΝΝΕΧ ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ RΕGULΑΤΙΟΝ 5 ΟF ΑΝΝΕΧ V ΟF ΜΑRΡΟL 73/78 (DΕSΙGΝΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ WΙDΕR CΑRΙΒΕΑΝ ΑRΕΑ ΑS Α SΡΕCΙΑL ΑRΕΑ) Regulatiοn 5 - Dispοsal οf Carbage within Special Αreas Τhe intrοductοry sentence in paragraph (1) is amended tο read as fοllοws: «(1) Fοr the purpοses οf this Αnnex the special areas are the Μediterranean Sea area, the Βaltic Sea area, the Βlack Sea area, the Red Sea area, the Gulfs area, the Νοrth Sea area and the Wider Caribbean Regiοn, including the Gulf οf Μexicο and the Caribbean Sea, which are defined as fοllοws:» Νew subparagraph (h) is added tο paragraph (1) as fοllοws: (h) Τhe Wider Caribbean Regiοn, as defined in article 2, paragraph 1 οf the Cοnνentiοn fοr the Ρrοtectiοn and Deνelοpment οf the Μarine Εnνirοnment οf the Wider Caribbean Regiοn (Cartagena de Ιndias, 1983), means the Gulf οf Μexicο and Caribbean Sea prοper including the bays and seas therein and that pοrtiοn οf the Αtlantic Οcean within the bοundary cοnstituted by the 30ο Ν parallel frοm Flοrida eastward tο 77ο 30 W meridian, thence a rhumb line tο the intersectiοn οf 20ο Ν parallel and 59ο W meridian, thence a rhumb line tο the intersectiοn οf 7ο 20 Ν parallel and 50ο W meridian drawn sοuthwesterly tο the eastern bοundary οf French Guiana. Νew subparagraph (b) οf paragraph (2) is amended tο read as fοllοws: c(b) except as prονided in subparagraph (c) οf this paragraph, dispοsal intο the sea οf fοοd wastes shall be made as far as practicable frοm land, but in any case nοt less than 12 nautical miles frοm the nearest land, Νew subparagraph (c) is added tο paragraph (2) as fοllοws: (c) dispοsal intο the Wider Caribbean Regiοn οf fοοd wastes which haνe been passed thrοugh a cοmminuter οf grinder shall be made as far as practicable frοm land, but in any case nοt subject tο regulatiοn 4 nοt less than 3 nautical miles frοm the nearest land. Such cοmminuted οf grοund fοοd wastes shall be capable οf passing thrοugh a screen with οpenings nο greater than 25 millimetres. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡC/48(31) Υιοθετήθηκε την 4η Ιουλίου 1991 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1978 ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1973 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ (Χαρακτηρισμός της περιοχής της Ευρύτερης Καραϊβικής σαν ειδικής περιοχής σύμφωνα με το παράρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(a) της Σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αναφέρεται στη λειτουργία της Επιτροπής, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία. 1973 (στο εξής αναφερόμενη σαν «Σύμβαση 1973») και το άρθρο VΙ του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (στο εξής αναφερόμενο σαν «Πρωτόκολλο 1978»), τα οποία από κοινού καθορίζουν στο αρμόδιο σώμα του Οργανισμού τη διαδικασία μελέτης και υιοθέτησης των τροποποιήσεων της Σύμβασης 1973, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο 1978 (ΜΑRΡΟL 73/78), ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την 31 η σύνοδο της, τις τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου 1978 που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(α0 της Σύμβασης 1973, 1.ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμβασης 1973, τις τροποποιήσεις του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978, το κείμενο των οποίων περιέχεται στο Παράρτημα αυτής της απόφασης, 2.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(iii) της Σύμβασης 1973, άτι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 4η Οκτωβρίου 1992, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών, ή των Μερών των οποίων η συνολική χωρητικότητα των εμπορικών τους στόλων συνιστά το 50% τουλάχιστον της παγκόσμιας χωρητικότητας, γνωστοποιήσουν στον Οργανισμό τις αντιρρήσεις τους για τις τροποποιήσεις, 3.ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ii) της Σύμβασης 1973, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 4η Απριλίου 1993, μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 παραπάνω, 4.ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 16(2}(ε) της Σύμβασης 1973, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη του Παραρτήματος V του Πρωτοκόλλου 1978 επικυρωμένα αντίγραφα αυτής της απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχεται στο Παράρτημα, 5.ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙ στο Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης στα Μέλη του Οργανισμού, τα οποία δεν είναι Μέρη του Παραρτήματος V του Πρωτοκόλλου 1978. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 5 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V ΤΗΣ ΜΑRΡΟL 73/78 (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) Κανονισμός 5 - Διάθεση των Απορριμμάτων εντός Ειδικών Περιοχών Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου (1 ) τροποποιείται ως εξής: (1) Για τους σκοπούς αυτού του Παραρτήματος ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος θάλασσα, η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, η περιοχή του Εύξεινου Πόντου, η περιοχή της Ερυθράς θάλασσας, η περιοχή των «Κόλπων», η περιοχή της Βορείου θαλάσσης και η περιοχή της Ευρύτερης Καραϊβικής, περιλαμβανομένου του Κόλπου του Μεξικού και της Καραϊβικής, οι οποίες προσδιορίζονται ως εξής: Νέα παράγραφος (η) προστίθεται στην παράγραφο (1) ως εξής:« 1)Η περιοχή της Ευρύτερης Καραϊβικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της Σύμβασης για την Προστασία και Ανάπτυξη του θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Περιοχής της Ευρύτερης Καραϊβικής (Cartagena de Ιndias, 1983) σημαίνει τον Κόλπο του Μεξικού και τη θάλασσα της Καραϊβικής κατάλληλα περιλαμβανομένων των κόλπων και των θαλασσών αυτής και το τμήμα εκείνο του Ατλαντικού Ωκεανού εντός των ορίων που αποτελούνται από τον παράλληλο των 30ο Β αρχίζοντας ανατολικά της Φλώριδας μέχρι το μεσημβρινό των 77ο 30 Δ και από εκείνο το σημείο επί της λοξοδρομικής γραμμής στην τομή του παραλλήλου των 7° 20 Β και του μεσημβρινού των 59ο Δ και από εκείνο το σημείο επί της λοξοδρομικής γραμμής στη τομή του παραλλήλου των 7 το Β και του μεσημβρινού των 50° Δ, από εκείνο δε το σημείο επί της λοξοδρομικής γραμμής που διέρχεται νοτιοδυτικά στο ανατολικό όριο της Γαλλικής Γουιάνας.» Νέα υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (2) τροποποιείται «ς εξής:« 2)εκτός από τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (γ) αυτής της παραγράφου, η διάθεση στη θάλασσα αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό μακρυά από την ακτή, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση τουλάχιστον 12 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή.» Νέα υποπαράγραφος (γ) προστίθεται στην παράγραφο (2) ως εξής:« 3)διάθεση στην Ευρύτερη Περιοχή της Καραϊβικής αποβλήτων τροφίμων τα οποία έχουν διέλθει μέσω συσκευής πολτοποίησης ή τριβέα, θα πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό μακρυά από την ακτή, αλλά σε κάθε περίπτωση μη λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού 4, τουλάχιστον 3 ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Τέτοια απόβλητα τροφίμων πολτοποιημένα ή αλεσμένα θα πρέπει να δύναται να διέλθουν μέσω πλέγματος με οπές όχι μεγαλύτερες από 25 χιλιοστά.» Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τα άρθρα τρίτο και έβδομο, παραγρ. 1 (β), ενδέκατο και δωδέκατο του Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89), με τον οποίο κυρώθηκε η διεθνής σύμβαση «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και το Πρωτόκολλο του 1978», που αναφέρεται σ αυτή τη σύμβαση (ΜΑRΡΟL 73/78), όπως ισχύει σήμερα.
  • Τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. ΜΕΡC 51 (32) και 52(32) της 6ης Μαρτίου 1992, που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. Σημειώνεται ότι η απόφαση 51 (32) αφορά την τροποποίηση των κριτηρίων απόρριψης του Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78 και η 51 (32) την προσθήκη νέων κανονισμών 13ΣΤ και 13Ζ μαζί με ανάλογες τροποποιήσεις των σχετικών κανονισμών του Παραρτήματος Ι, της Ίδιας Δ. Σύμβασης.
  • Την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. ΜΕΡC 42(30) της 16ης Νοεμβρίου 1990 για την αποδοχή τροποποιήσεων του Παρατήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, που αναφέρονται στο χαρακτηρισμό της περιοχής, της Ανταρκτικής σαν Ειδική Περιοχή σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και V της ΜΑRΡΟL 73/78.
  • Την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. ΜΕΡC 48(31) της 4ης Ιουλίου 1991 για τις τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, που αναφέρεται στο χαρακτηρισμό της περιοχής της Ευρύτερης Καραϊβικής σαν ειδικής περιοχής σύμφωνα με το Παράρτημα V της ΜΑRΡΟL 73/78.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 489/92, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1269 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία