ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/461

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μονό 1.Ορίζεται μεταβατική έδρα του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδοκείου Θήρας για την εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων αρμοδιοτήτων Μονομελούς Πρωτοδικείου και Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της περιφέρειας του παραπάνω Ειρηνοδικείου. 2.Το κατά την παράγραφο 1 μεταβατικό Μονομελές Πρωτοδικείο και Μεταβατικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο συνεδριάζει στη μεταβατική του έδρα στη Θήρα στο Δικαστικό κατάστημα του Ειρηνοδικείου Θήρας τρείς (3) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο, Ιανουάριο και Απρίλιο επί δύο συνεχείς ημέρες. 3.Εκκρεμείς πολιτικές και ποινικές υποθέσεις, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Νάξου κατά την παράγραφο 1 του παρόντος και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων αυτού στη μεταβατική του έδρα δεν έχει ορισθεί δικάσιμος εκδικάζονται στη μεταβατική αυτού έδρα. 4.Χρέη γραμματέα του κατά την παράγραφο 1 μεταβατικού Μονομελούς Πρωτοδικείου και Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στη μεταβατική του έδρα στη Θήρα εκτελεί ο γραμματέας του Ειρηνοδικείου Θήρας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφιο β περίπτωση ββ και 3 του άρθρου 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών (Α 35).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 1738/1987 (Α 200), που προέβλεψαν τη σύσταση Πρωτοδικείου στη Νάξο.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Προέδρου Εφετών Αιγαίου με τον αριθμό 162/22.4.93.
  • Τη γνώμη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου με τον αριθμό 901/12.3.93.
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμό ύψους 90.000 δρχ, για το τρέχον οικονομικό έτος και 270.000 δρχ. για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 17-300 με τον Κ.Α.Ε. 0711.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 577/1993, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1738 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία