ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/467

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-11-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να κρίνονται εκτάκτως και ανεξαρτήτως αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 671/1977.
2.  
  Κατά τις κρίσεις αυτές:
 1. Οι Ταξίαρχοι κρίνονται και προάγονται ανεξαρτήτως από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.
 2. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές κρίνονται και προάγονται εφόσον συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους μέχρι 30 Μαρτίου του επομένου έτους.
 3. Για την προαγωγή των Αστυνομικών Διευθυντών δεν απαιτείται το ειδικό τυπικό προσόν που προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 61 /1990 (Α 26).
 4. Τα Συμβούλια Κρίσεων, βάσει των πρακτικών συνεδριάσεων αυτών, συντάσσουν νέους πίνακες, από την κύρωση των οποίων παύει η ισχύς των παλαιών πινάκων
Άρθρο 2
1.  
  Οι ανακληθέντες στην ενέργεια μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το βαθμό του Ταξιάρχου εντάσσονται στην επετηρίδα Αξιωματικών προ των ομοιοβάθμων συναδέλφων τους, εφόσον νεώτεροι τους έχουν προαχθεί στον ανώτερο βαθμό. Οι Αξιωματικοί αυτοί καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις και αν δεν υπάρχουν παραμένουν ως υπεράριθμοι μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπο κενώσεως θέσεων, τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι ανωτέρω κρίνονται και προάγονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοι συνάδελφοί τους.
Άρθρο 3
1.  
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 51 του Π.Δ. 305/1992 (Α 152) καταργείται.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ και στ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1590/1986 (Α 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 1.778.458 δρχ., η οποία δεν έχει προβλεφθεί, αλλά λόγω του χαμηλού της ύψους θα καλυφθεί από το σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας και από τους κωδικούς 0411, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0431, 0438, 0532, 0533.
 • Την υπ αριθ. 711/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-11-29 Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/201
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/671 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/61 1990
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία