ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Κατάργηση ελέγχων που διενεργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με την επιφύλαξη των τελωνειακών διαδικασιών που έχουν θεσπισθεί με κοινοτικές διατάξεις, καταργούνται οι έλεγχοι που διενεργούνται είτε στα σύνορα είτε στους χώρους των τελωνείων της χώρας ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος δεν θίγουν ειδικούς ελέγχους που διενεργούνται κατ εφαρμογή κοινοτικών πράξεων καθώς και ελέγχους που διενεργούνται, κατ εξαίρεση, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΟΚ.
Άρθρο 2
1.  
  Η ρύθμιση του άρθρου 1 παρ. 1 αφορά εμπορεύματα που αποστέλλονται είτε από τα λοιπά κράτη-μέλη προς την Ελλάδα είτε από την Ελλάδα προς λοιπά κράτη-μέλη με: - απ ευθείας ενδοκοινοτική πτήση ή ενδοκοινοτικό θαλάσσιο πλου, ή - οδικώς ή σιδηροδρομικώς μέσω τρίτης χώρας. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται κατά τη διέλευση των συνόρων και περιορίζεται στην εξακρίβωση του κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων με βάση τα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται επί του προκειμένου από την κοινοτική νομοθεσία.
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος αφορούν ιδίως ελέγχους τελωνειακούς, κτηνιατρικούς, φυτο-υγειονομικούς, ιατρο-υγειονσμικούς, τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας, εμπορικούς, περιβαλλοντικούς, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας ηθικής, οι οποίοι διενεργούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές ή άλλες αρχές βάσει των διατάξεων του τελωνειακού κώδικα (Ν. 1165/1918 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ή βάσει άλλων ειδικών διατάξεων.
Άρθρο 4
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν ελέγχους που διενεργούνται, χωρίς διάκριση μεταξύ εγχωρίων και κοινοτικών εμπορευμάτων, στο εσωτερικό της χώρας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος. Στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τους Υπουργούς Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του δευτέρου άρθρου παρ. 2 του Ν.2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136). β) Του άρθρου 3 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», (Α 101) και του άρθρου 4 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού Ευραρόμ» (Α 70) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν, 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις-, (Α 101) και το όρθρο 31 του Ν. 2076/1992, Ανάληψη και άσκηση) αρμοδιότητος πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις (Α 130). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154). δ) Του άρθρου 8Α της Συνθήκης ΕΟΚ κα των οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.
 • Την υπ αριθ. Υ 1935/3.12.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (8 726).
 • Την υπ αριθ. Υ 1847/1078399/1192/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Το γεγονός ότι, το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 598/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημοσίας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1192 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία