ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/475

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας Γενική Γραμματεία απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων υπαγόμενη στον Υπουργό Εργασίας
Άρθρο 2 "Σκοπός - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων έχει ως σκοπό τη διαχείριση πόρων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ιδιαίτερα από το Κοινωνικό Ταμείο και έχει ειδικότερα τις αρμοδιότητες των ακόλουθων Διευθύνσεων του Υπουργείου που υπάγονται εφεξής σ αυτήν. α. Της Διεύθυνσης Απασχόλησης β. Της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης γ. Της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων δ. Της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Λοιπών Χρηματοδοτήσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις. α. Μία θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Προϊσταμένου Γενικής Γραμματείας, με βαθμό α των ειδικών θέσεων. β. Τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 του Ν. 1558/85 (άρθρο 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985). γ. Μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991. δ. Οι ακόλουθες θέσεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων. Τρεις θέσεις Δόκιμου Γραφέα ως Γραμματέα Α της Κατηγορίας ΔΕ. Μία θέση Δόκιμου Βοηθού - Βοηθού Υπαλλήλου Α της κατηγορίας ΥΕ.
Άρθρο 4 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  α. Με τη δημοσίευση του παρόντος ο υφιστάμενος στο Υπουργείο Εργασίας Διοικητικός Τομέας Απασχόλησης καταργείται μαζί με τη θέση Ειδικού Γραμματέα με βαθμό β της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. β. Το Διάταγμα αυτό αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 26 παρ. 1, 24 παρ. 5, 27 παρ. 3, 29Α και 30 παρ. 9 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137), όπως τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 2026/1992 και 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987. β. Την με αριθ. Γ.Υ. 5246/1993 (ΦΕΚ Β 829) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Οικονομικών Αλ. Παπαδόπουλου.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη για το ως το τέλος του έτους χρονικό διάστημα ποσού δρχ. 2 εκατομμυρίων η οποία μπορεί να καλυφθεί με μεταφορά από την ΚΑΕ 2476. Για το κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. 25 εκατομμυρίων περίπου και θα καλυφθεί από εγγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εργασίας.
 • Τη γνωμοδότηση με άρθρο 712/93 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5246 1993
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992