ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/476

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/1982 (Α 87). β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (Α 167). γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη του πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 1/14.9.1992).
  • Το έγγραφο Β1/644/20.11.1992 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Της απόφασης Η/11086/4.11.1993 «Αρμοδιότητες Υφυπουργών ΥΠΕΠΘ» (Β 842).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 2.044.000 δρχ. πρίπου για το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους 1993 και8.176.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.19-20 ΚΑΕ 5214).
  • Τη 696/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/Η/11086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/Η_11086 1993
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία