ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/477

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης παρέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστήριξη στο έργο των Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Γενικών Γραμματειών του Υπ. Εξωτερικών.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπ. Εξωτερικών ανήκουν:.
 1. Οι αρμοδιότητες της Ε Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα 30 - 38 του Π.Δ. 11 /1992 (Α 3).
 2. Οι αρμοδιότητες της ΣΤ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα 39 - 43 του Π.Δ. 11/1992.
 3. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα 44 - 45 του Π.Δ. 11/1992.
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσεων Στη Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:"
1.  
  Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας, με βαθμό α της κατηγορίας των ειδικών θέσεων
2.  
  Μία (1 ) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1 ) θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
3.  
  Τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (άρθρο 30 παρ. 9 Ν. 1558/1985).
Άρθρο 4
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται εφεξής οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών: -Η Ε Γενική Διεύθυνση Διοικητικού. - Η ΣΤ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. - Η Υπηρεσία Επιθεώρησης.
2.  
  Το προσωπικό των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Διοίκησης και Οργάνωσης υπάγεται στο ισχύον στο Υπ. Εξωτερικών καθεστώς υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων.
Άρθρο 5 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Των άρθρων 24 παρ. 5, 26 παρ. 1 εδαφ. δεύτερο, 27 παρ. 3 εδαφ. πρώτο, 29Α (όπως προστέθηκε με Ν. 2081/92 άρ. 27 Α 154) και 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137).
 • Του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α 195).
 • Του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» (Α 50).
 • Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 419/1976 «περί οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 221). β. Την υπ αριθμ. Γ.Υ. 5246/1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 829). γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού θα προκληθεί δαπάνη - για το μέχρι τέλος του έτους χρονικό διάστημα - ποσού δραχμών 2.900.000 περίπου, η οποία είναι δυνατό να καλυφθεί με μεταφορά από τον Κ.Α. Ε. 5299 του φορέα 110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών τρέχοντος οικονομικού έτους. Για το κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των δραχμών 20.300.000 περίπου. δ. Την 713/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-12-20 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/209
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/5246 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/5246 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004