Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση."
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τα εξής Εργαστήρια: α) «Εργαστήριο Ανθρωπολογίας», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπολογικών και εθνολογικών επιστημών και ειδικότερα τις εθνογενετικές διεργασίες στην Ν.Α. Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. β) «Εργαστήριο Παλαιογραφίας - Συντηρήσεως Χειρογράφων και Παλαιτύπων Βιβλίων», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιολογίας, της Κωδικολογίας και της Παπυρολογίας.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός κανονισμός."
1.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός των ιδρυομένων με το προηγούμενο άρθρο Εργαστηρίων, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Κάθε Εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
2.  
  Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων των Εργαστηρίων
3.  
  Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα Ελληνικά και Αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων, μέσα στο πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
4.  
  Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
5.  
  Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή των Εργαστηρίων στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας
6.  
  Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 4 "Προσωπικό."
1.  
  Το προσωπικό κάθε Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα κάθε Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, καθώς και τα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. και το λοιπό επιστημονικά προσωπικό που τοποθετείται στα Εργαστήρια σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν. 1268/82 και επί πλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρηση του
 3. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
 7. Εισηγείται στους υπευθύνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και
 8. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.  
  Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος Ε.Δ.Τ.Π. τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Πόροι."
1.  
  Πόροι των Εργαστηρίων είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 του Ν. 1268/82. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές, όπως: ι) Η ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας. ιι) Οι κληρονομιές, κληροροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό των Εργαστηρίων και του Πανεπιστημίου Θράκης. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία."
1.  
  Για τις ανάγκες των Εργαστηρίων τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλίο πρωτοκόλλου. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων.- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τα Εργαστήρια.
Άρθρο 9 "Χώρος εγκατάστασης."
1.  
  Χώροι εγκατάστασης κάθε Εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 87/Α), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 173/Α). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). γ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις: 7/27.5.1992, 5/17.2.1992 και 9/ 4.5.1993).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το οικονομικό έτος 1993. Για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη 500.000 δρχ. κατ εκτίμηση για κάθε Εργαστήριο, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.
 • Την 542/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία