ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/5

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ 16/89, Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και Καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 76 του Π.Δ. 16/89, «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και Καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξης χορηγούνται και σε ενδιαφερόμενους με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου Επιθεωρητή για την αναγκαιότητα της χορήγησης και τη διαπίστωση της εισαγωγής του εισπραχθέντος ποσού στη Δημόσια διαχείριση. Επίσης οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. μπορούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα διπλοτύπων είσπραξης, αναγράφοντας στο σώμα αυτών με σαφήνεια το λόγο της χορήγησης τους. Τα φωτοαντίγραφα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τίτλοι εξόφλησης ή πίστωσης.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 118 του Π.Δ. 16/1969 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 118 "Σύνταξη και αποστολή Καταστάσεων Ληψοδοσίας."
1.  
  Η προσωρινή κατάσταση εσόδων προϋπολογισμού σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το πρωτότυπο συνοδευόμενο από το έντυπο «φάκελος υποβολής προσωρινής κατάστασης εσόδων (Νο 101) στέλνεται μέχρι της 3ης του επόμενου μήνα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΙ 6), η οποία τις προωθεί στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία. Η προσωρινή αυτή κατ/ση δεν περιέχει:.
 1. Τη βεβαίωση των μηχανογραφημένων καταλόγων, που φέρουν προεκτυπωμένη την ημερομηνία βεβαίωσης και για τον μήνα Φεβρουάριο την επαναβεβαίωση εισπρακτέων υπολοίπων
 2. Για τον μήνα Ιανουάριο (παράταση οικονομικού έτους) τις διαγραφές, που αφορούν την έκπτωση του 10% των μηχανογραφικών εισπράξεων φόρου εισοδήματος και τελών κυκλοφορίας και
 3. Τις μηχανογραφικές εισπράξεις.
 4. Σε περίπτωση τυχόν διαφορών διορθώνεται χειρόγραφο η τελική μηχανογραφημένη κατάσταση και νια την διόρθωση αυτή συντάσσεται φύλλο ανακαταλογισμού σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το πρωτότυπο στέλνεται στην Δ16 και το αντίγραφο στο αρχείο για την παρακολούθηση και συμφωνία με την Δ16 ΙΙ.
 5. Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωθέντων εξόδων προϋπολογισμού και τακτοποίησης αντιτίμων κατά Υπουργείο - Νομαρχία, φορέα και κωδικό αριθμό εξόδου σε τέσσερα αντίτυπα και η ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωθέντων εξόδων σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων τα δύο αντίτυπα των αναλυτικών καταστάσεων (το ενα πρωτότυπο) μαζί με το πρωτότυπο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης πληρωθέντων εξόδων στέλνονται στην Δ16 για να τις προωθήσει στο ΚΕΠΥΟ 2 Για τις ΔΟΥ που δεν έχουν μηχανανραφικές εισπράξεις, τα τμήματα εξόδων στις Δ.Ο Υ Α Τάξης, μέχρι της 3ης του επόμενου μήνα καθώς και οι Δ Ο.Υ που έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις σε τρεις ημέρες από την παραλαβή της τελικής, μηχανογραφημένης κατάστασης εσόδων προϋπολογισμού συντάσσουν τις πιο κάτω καταστάσεις.
 6. Ι, Από το Ημερολόγιο Εισπράξεων και Πληρωμών την κατάσταση μηνιαίων λογαριασμών σε τρία αντίτυπα.
 7. ΙΙ.
 8. Την κατάσταση «ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΤΙΜΩΝ- σε τρία αντίτυπα, στην οποία τα Βεβαιωθέντα - Διαγραφέντα - Εισπραχθέντα ποσά θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά της τελικής μηχανογραφημένης κατάστασης εσόδων προϋπολογισμού μετά τις τυχόν διορθώσεις που έχουν επέλθει.
 9. Το πρωτότυπο των προαναφερομένων καταστάσεων μαζί με ένα αντίγραφο της βεβαίωσης κινήσεως λογαριασμού (ΕΧΤRΑΙΤ) του Διαχειριστή ή Πράκτορα ή υποκαταστήματος - Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος του λογ/αμσύ ΤΕΣΕΠ και του ΤΕΤΑΠ καταναλωτικών αγαθών σε όσες μονάδες κινείται ο λογαριασμός αυτός, στέλνονται στην 24η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3.  
  Με την σύνταξη των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου, χωρίς καμία καθυστέρηση, ένα αντίγραφο αυτών, ένα της τελικής μηχανογραφημένης κατάστασης εσόδων προϋπολογισμού, ένα αντίγραφο των αναλυτικών καταστάσεων, μαζί με την ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωθέντων εξόδων προϋπολογισμού και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης κίνησης λογαριασμού (ΕΧΤRΑΙΤ), καθώς και τα υπόλοιπα λογιστικά στοιχεία του μήνα υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατ εξαίρεση οι Δ.Ο.Υ. που δεν έχουν μηχανογραφικές εισπράξεις υποβάλλουν τα λογιστικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο χωρίς την τελική μηχανογραφημένη κατάσταση εσόδων προϋπολογισμού. Την κατάσταση αυτή θα την υποβάλλουν συμπληρωματικά όταν την παραλάβουν από το ΚΕΠΥΟ.
4.  
  Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 και 2 υπογράφονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και το ένα αντίγραφο μένει στο αρχείο του τμήματος. Στον Υφυπουργό των Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.Δ 321/69 Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ 205/Α). 2 Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154Α).
 • Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 525).
 • Την από 6.11.1992 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών από την οποία προκύπτει, ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθ. 508/92 και 530/92 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού των Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/16 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014