ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/53

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση των: α) Π.Δ. 538/1983 «Παρασκευή, κυκλοφορία και εμπορία ζωοτροφών (Α 211), β) Π.Δ. 159/1989 (Α 87) και ν) Π.Δ. 105/1986 «Κυκλοφορία ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (Α 39), σε αυμμόσφωση προς το άρθρο 1 των οδηγιών 74/63/ΕΟΚ, 77/101/ ΕΟΚ και 79/373/ΕΟΚ, προς τις οδηγίες 80/502/ΕΟΚ, 82/475/ΕΟΚ, 86/354/ΕΟΚ, 87/519/ΕΟΚ, 90/44/ ΕΟΚ και 91/132/ΕΟΚ και 91/681/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 91/334 και 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής και εκτέλεση των Αποφάσεων 85/383/ΕΟΚ και 91/516/ΕΟΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι: α) η συμμόρφωση προς τις οδηγίες: -74/63/ΕΟΚ, 77/101/ΕΟΚ και 79/373/ΕΟΚ, άρθρο 1, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/502/ΕΟΚ, 86/354/ΕΟΚ και 87/519/ΕΟΚ. - 82/475/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1982 «Περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη σήμανση των συνθέτων τροφών για οικιακά ζώα» (Ε.Ε. Αριθ. L 213 της 21.7.82 σελ. 27). - 90/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1990, «για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, σχετικά με την εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών» (Ε.Ε. Αριθ. L.27 της 31.1.90, σελ. 35). - 91/132/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων» (Ε.Ε. αριθ. L.66 της 13.3.91, σελ. 16). - 91/334/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 82/475/ΕΟΚ για τον καθορισμό κατηγοριών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την σήμανση των συνθέτων ζωοτροφών που προορίζονται για τα οικιακά ζώα» (Ε.Ε. αριθ. L 184 της 10.7.91 σελ. 27). - 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1991 «Περί καθορισμού των κατηγοριών συστατικών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την σήμανση των συνθέτων ζωοτροφών πυο προορίζονται για ζώα εκτός των κατοικίδιων ζώων» (Ε.Ε. αριθ. L.193 της 17.7.91 σελ. 34). - 91/681/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία 79/373/ΕΟΚ, όσον αφορά την εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών» (Ε.Ε. αριθ. L.376 της 31.12.91 σελ. 20) και β) η εκτέλεση των Αποφάσεων της Επιτροπής: - 85/382/ΕΟΚ της 10ης Ιουλίου 1985 «που απαγορεύει τη χρήση στις ζωοτροφές πρωτεϊνούχων προϊόντων που λαμβάνονται από ένζυμα του είδους «CΑΝDΙDΑ» καλλιεργούμενα επί των η-αλκανίων» (Ε.Ε. αριθ. L.217 της 14.8.85 σελ. 27) και - 91/516/ΕΟΚ της 9ης Σεπτεμβρίου 1991 «για την κατάρτιση του πίνακα συστατικών των οποίων η χρήση απαγορεύεται στις σύνθετες ζωοτροφές» (Ε.Ε. αριθ. L.281 της 9.10.91 σελ. 23). κατά τροποποίηση των Π. Δ/των: α) Π.Δ. 538/1983 (Α 211 ), β) Π.Δ. 105/1986 (Α 39) και γ) Π.Δ. 159/1989 (Α 87). Άρθρο 2 (Άρθρο 1 παραγρ. 2 οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) Ορισμοί 1.Μετά την περίπτωση 12 του άρθρου 2 του Π.Δ, 538/83 (Α 211) προστίθεται η περίπτωση 13 που έχει ως εξής: «13Ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης μιας σύνθετης ζωοτροφής: η ημέρα μέχρι την οποία η ζωοτροφή αυτή διατηρεί τις ειδικές ιδιότητες της υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης » Άρθρο 3 Μετά το άρθρο 2 του Π.Δ. 538/1983 (Α 211) παρεμβάλλεται άρθρο 2α που έχει ως εξής: «Άρθρο 2α (Άρθρο 1 των οδηγιών 74/63/ΕΟΚ, 77/101/ΕΟΚ και 79/373/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/502/ΕΟΚ, 86/354/ΕΟΚ και 87/519/ΕΟΚ) Από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν θίγονται οι διατάξεις που αφορούν: 1) Τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. 2) Τις Οργανώσεις των αγορών στα αγροτικά προϊόντα. 3) Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. 4) Την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στις ζωοτροφές. 5) Τον καθορισμό της μέγιστης περιεκτικότητας για υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα σε προϊόντα που προορίζονται για διατροφή των ζώων στο μέτρο που τα υπολείμματα αυτά δεν αναφέρονται στο παρ. Ιll—Τμήμα Β. 6) Την κατά μάζα ή κατ όγκο προσυσκευασία μερικών προσυσκευασμένων προϊόντων». Άρθρο 4 (Άρθρα 1 παρ. 3 και 11 οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) 1.Οι παράγραφοι 2, 3,4, 5 και 6 του άρθρου 4 του Π.Δ. 538/83, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 159/89 (Α 87), αντικαθίστανται ως εξής: «2Επιτρέπεται η εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών εφόσον οι ενδείξεις που παρατίθενται παρακάτω, οι οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες και για τις οποίες καθίσταται υπεύθυνος ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο εισαγωγέας ή ο πωλητής ή ο διανομέας, που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος μέλος, αναγράφονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο στη συσκευασία, στο δοχείο ή σε επικολλημένη σ αυτό ετικέττα: Ο χαρακτηρισμός «πλήρης ζωοτροφή», «συμπληρωματική ζωοτροφή», «ανόργανος ζωοτροφή», «μελασσούχος ζωοτροφή», «πλήρες υποκατάστατο γάλακτος», «συμπληρωματική ζωοτροφή υποκατάστατο γάλακτος», ανάλογα με την περίπτωση. Το είδος ή η κατηγορία του ζώου για το οποίο προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή. Οδηγίες κατάλληλης χρήσης της ζωοτροφής από τις οποίες να προκύπτει ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται. Για όλες τις σύνθετες ζωοτροφές εξαιρουμένων αυτών που προορίζονται για οικιακά ζώα (ΡΕΤ ΑΝΙΜΑLS) εκτός από σκύλους και γάτες: τα συστατικά που πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 4α. Η δήλωση των αναλυτικών στοιχείων, όπου απαιτείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α. Ανάλογα με τις περιπτώσεις, οι δηλώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ μέρος Β, στήλες 1,2 και 3. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της Εταιρείας του υπεύθυνου για τις ενδείξεις που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο. Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε μονάδες μάζας για τα στερεά προϊόντα και σε μονάδες μάζας ή όγκου για τα υγρά προϊόντα. Η ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης, η οποία αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 4β. 10Ο αριθμός της παρτίδας εφόσον δεν αναφέρεται η ημερομηνία παρασκευής. 3Σε περίπτωση συνθέτων ζωοτροφών που διατίθενται στο εμπόριο σε βυτιοφόρο οχήματα (ΤΑΝΚΕRS) ή παρόμοια οχήματα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θα περιλαμβάνονται σε ένα συνοδευτικό έγγραφο. Όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες ζωοτροφών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, αρκεί οι ενδείξεις αυτές να φέρονται σε γνώση του αγοραστή με την κατάλληλη ένδειξη στο χώρο της πώλησης. 4Επιτρέπεται, πλέον των στοιχείων της παραγράφου 2, να αναγράφονται στον ειδικό χώρο που προβλέπεται για το σκοπό αυτά στην παράγραφο 2 μόνον οι παρακάτω συμπληρωματικές ενδείξεις: Το σήμα αναγνώρισης ή το εμπορικό σήμα του υπεύθυνου για τις ενδείξεις της σήμανσης. Το άνομα ή η εμπορική επωνυμία και n διεύθυνση ή n έδρα της Εταιρείας του παρασκευαστή, εφόσον δεν είναι αυτός ο υπεύθυνος για τις ενδείξεις της σήμανσης. y) Ενδεχομένως, ο αριθμός της παρτίδας. Η χώρα παραγωγής ή παρασκευής. Η τιμή του προϊόντος. Η περιγραφή ή το εμπορικό όνομα του προϊόντος. Για τις σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για οικιακά ζώα εκτός από γάτες και σκύλους: τα συστατικά που δηλώνονται σύμφωνα με το 4α. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στη φυσική κατάσταση της ζωοτροφής ή την ειδική επεξεργασία που υπέστη. Οι δηλώσεις των αναλυτικών στοιχείων, άπου απαιτείται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α. Οι δηλώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β, στήλες 1, 2 και 4. 10Η ημερομηνία παρασκευής που δηλώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 2. 5Σε περίπτωση συνθέτων ζωοτροφών που αποτελούνται από, το πολύ, τρία συστατικά δεν απαιτούνται οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 περιπτ. β και γ, με την προϋπόθεση ότι αυτό εμφαίνονται εμφανώς στην περιγραφή. Στην περίπτωση μιγμάτων ολόκληρων σπόρων δεν απαιτούνται οι δηλώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 περιπτ. ε και στ, μπορούν εντούτοις να παρέχονται. Οι ονομασίες «πλήρης ζωοτροφή» ή «συμπληρωματική ζωοτροφή» για τις ζωοτροφές που προορίζονται για οικιακό ζώα εκτός από τους σκύλους και γάτες, μπορούν να αντικατασταθούν από την ονομασία «σύνθετη ζωοτροφή». Σ αυτή την περίπτωση οι δηλώσεις που απαιτούνται ή γίνονται αποδεκτές κατά το παρόν άρθρο είναι εκείνες που προβλέπονται για τις πλήρεις ζωοτροφές. Η ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης, η καθαρή ποσότητα και ο αριθμός της παρτίδας επιτρέπεται να αναγράφονται εκτός του ειδικού χώρου αναγραφής των ενδείξεων σήμανσης που αναφέρονται στην παρ. 2· στην περίπτωση αυτή οι προαναφερθείσες ενδείξεις συνοδεύονται από μία ένδειξη για το σημείο που αναγράφονται. 6Όσον αφορά τη διάθεση στο εμπόριο μεταξύ της χώρας μας και των άλλων κρατών μελών, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 θα διατυπώνονται σε μία τουλάχιστον από τις εθνικές ή επίσημες γλώσσες της Χώρας προορισμού » 2.Οι παράγραφοι 9 και 12 του άρθρου 4 του Π.Δ. 538/ 83, όπως η παρ. 12 προστέθηκε με το Π Δ. 159/89 (Α 87), καταργούνται, οι δε παράγραφοι 10 και 11 αριθμούνται ως παράγραφοι 9 και 10 αντιστοίχως. 3.Μετά το άρθρο 4 του Π.Δ. 538/83 παρεμβάλλονται τα άρθρα 4α, 4β, 4γ. 4δ, 4ε και 4στ που έχουν ως εξής: «Άρθρο 4ο (Άρθρο 1 παρ. 5 οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) 1.Στην περίπτωση που αναφέρονται τα συστατικό πρέπει να αναφέρονται όλα τα συστατικά. 2.Η απαρίθμηση των συστατικών υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες: 1)Εφόσον πρόκειται γιο σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για άλλα ζώα, εκτός των οικιακών ζώων: απαρίθμηση των συστατικών κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του βάρους των. 2)Εφόσον πρόκειται για σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για οικιακά ζώα: απαρίθμηση των συστατικών είτε αναφέροντας το ποσοστό συμμετοχής τους, είτε κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του βάρους των. 3.Τα συστατικά κατονομάζονται με την ειδική ονομασία τους ή με την ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένας μόνο από τους δύο αυτούς τύπους δήλωσης εκτός εάν κάποιο από τα χρησιμοποιούμενα συστατικά δεν ανήκει σε καμμία από τις κατηγορίες που έχουν ορισθεί στην περίπτωση αυτή το συστατικό αναφέρεται με την ειδική ονομασία του κατά τάξη μεγέθους του βάρους ως προς τις κατηγορίες. 4.Στην ετικέττα των συνθέτων ζωοτροφών για οικιακά ζώα μπορεί επιπλέον να επισημαίνεται η παρουσία ή η χαμηλή περιεκτικότητα ενός ή περισσοτέρων συστατικών που είναι απαραίτητα για τα χαρακτηριστικά αυτής της ζωοτροφής. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα εκφρασμένη σε ποσοστό κατά βάρος του ή των συστατικών που ενσωματώθηκαν πρέπει να αναγράφεται καθαρά, είτε δίπλα στη δήλωση που επισημαίνει το ή τα συστατικά, είτε στον κατάλογο των συστατικών, είτε αναφέροντας το συστατικό ή τα ποσοστά κατά βάρος δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία συστατικών». «Άρθρο 40 (Άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) 1.Η ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης δηλώνεται με τις ακόλουθες ενδείξεις: - «να καταναλωθεί πριν από ...» ακολουθούμενο από την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος), στην περίπτωοη των ζωοτροφών που εύκολα υπόκεινται σε μικροβιολογική αλλοίωση. - «να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από ...» ακολουθούμενο από την ημερομηνία (μήνας και έτος) στην περίπτωση άλλων ζωοτροφών. Στην περίπτωση που άλλες ισχύουσες διατάξεις, αφορώσες τις σύνθετες ζωοτροφές, απαιτούν την ένδειξη μίας ελάχιστης διάρκειας αποθήκευσης, αναγράφεται μόνο αυτή η ημερομηνία που λήγει πρώτη. 2.Η ημερομηνία παρασκευής δηλώνεται με την ακόλουθη ένδειξη: «παρασκευάσθηκε............... [ημέρες, μήνες, έτος (έτη)] πριν απο την αναφερόμενη ελάχιστη διάρκεια αποθήκευσης. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 5(δ) η προαναφερομένη ένδειξη ακολουθείται από ένδειξη του σημείου, στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια αποθήκευσης». «Άρθρο 4γ (Άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) Πέραν των ενδείξεων που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, ο υπεύθυνος για τις ενδείξεις της ετικέττας των συνθέτων ζωοτροφών, μπορεί να παρέχει και άλλες πληροφορίες. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες: - δεν μπορεί να αφορούν δήλωση της παρουσίας ή της περιεκτικότητας αναλυτικών συστατικών διαφορετικών από εκείνα των οποίων η δήλωση προβλέπεται στο άρθρο 4. - δεν πρέπει να παραπλανούν τον χρήστη με το να αποδίδουν στη ζωοτροφή αποτελέσματα ή ιδιότητες που δεν έχει ή με το να υπαινίσσονται ότι έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, όταν όλες οι παρόμοιες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. - δεν πρέπει να αναφέρονται σε ιδιότητες πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μίας ασθένειας. - πρέπει να αναφέρονται σε στοιχεία αντικειμενικά ή μετρήσιμα που μπορούν να αποδειχθούν. - πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.» «Άρθρο 4δ (Άρθρο 1 παρ. 6 της οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) Για την κυκλοφορία και εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών ισχύουν οι γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α». «Άρθρο 4ε (Άρθρο 1 των οδηγιών 91/334/ΕΟΚ και 91/357/ΕΟΚ) Στην περίπτωση που σύμφωνα με το 4α παραγρ. 3 του-παρόντος δ/τος, η ειδική ονομασία των συστατικών αντικαθίσταται από την ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκει το συστατικό, μόνο οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙV και V του παρόντος διαγράματος επιτρέπεται να αναγράφονται στην συσκευασία, στην ετικέττα ή στο δοχείο των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα εκτός των οικιακών ζώων και για τα οικιακά ζώα Ρet Αnimals) αντίστιχα». « Άρθρο 4στ (Άρθρο 1 Απόφασης 91/516/ΕΟΚ) Απαγορεύεται η χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές των συστατικών που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ του παρόντος διατάγματος». Άρθρο 5 (Απόφαση 85/382/ΕΟΚ της Επιτροπής) Τροποποίηση του π.δ. 105/86 Μετά το άρθρο 6 του π.δ. 105/86 (Α 39) παρεμβάλλεται άρθρο 6α που έχει ως εξής: «6αη κυκλοφορία στη Χώρα μας για χρήση στη διατροφή των ζώων βιοπρωτεϊνών που παράγονται από ζύμες των ειδών του γένους CΑΝDΙDΑ που καλλιεργούνται επί η αλκανίων » Άρθρο 6 1.Η περίπτωση δ) του άρθρου 1 του π.δ. 159/1989 (Α 87), αντικαθίσταται ως εξής: «91/132/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1991 «για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63/ΕΟΚ, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώωων » 2.Το άρθρο 8 του π.δ. 159/1989 (Α87), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 (Οδηγία 91/132/ΕΟΚ άρθρα 1 παρ. 2 και 3 και 2) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 538/1983 Το παράρτημα 111 του π.δ. 538/1983 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 1)Ο τίτλος της στήλης (3) του Τμήματος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΜG/ΚG (ΡΡΜ) ζωοτροφής που αναφέρεται σε ποσοστό υγρασίας 12%. 2)Στο Τμήμα Β, μετά την περίπτωση 10 προστίθενται περιπτώσεις 11 έως και 20 που έχουν ως εξής: 11.Αλντρίν 12.Ντιελντρίν Χωριστά ή μαζί εκφραζόμενα σε ντιελντρίν Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01 -λίπη 0,2 13.Καμφεχλώρ (τοξαφέν) Όλες οι ζωοτροφές 0,1 14.Χλωρντέιν (σύνολο των ισομερών CΙS και ΤΗΑΝS και του Οξυχλωρνχέιν, εκφραζόμενα σε χλωρντέιν) 15.DDΤ (σύνολο των ισομερών του DDΤ, του ΤDΕ και του DDC εκφραζόμενα σε DDΤ 16.Εντοσουφλόν (σύνολο των ισομερών α και β και του θειικού εντοσουφλόν εκφραζόμενα σε εντοσουφλόν) 17.Εντρίν (σύνολο του εντρίν και του δ-κετο-εντρίν, εκφραζόμενα σε εντρίν) 18.Επταχλώρ (σύνολα του επταχλώρ και του επτα-χλωρεηοξειδίου, εκφραζόμενα σε επταχλώρ) 19.Εξαχλωροβενζόλιο (ΗCΒ) 20.Εξαχλωρακυκλοεξάνιο (ΗCΗ) 20.1.α. Ισομερές 20.2.9. Ισομερές 20.3.γ. Ισομερές Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,02 - λίπη 0,05 Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,05 - λίπη 0,05 Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,1 - Αραβόσιτο 0,2 - Ελαιούχους σπόρους 0,5 - Πλήρεις ιχθυοτροφές 0,005 Ολες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01 - λίπη 0,5 Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01 - λίπη 0,2 Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,01 - λίπη 0,2 Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,02 - λίπη 0,2 Σύνθετες ζωοτροφές εκτός από: 0,01 - Ζωοτροφές για ζώα γαλακτοπαραγωγής 0,005 Απλές ζωοτροφές εκτός από: 0,01 -λίπη 0,1 Όλες οι ζωοτροφές εκτός από: 0,2 - λίπη 2,0» Η παρούσα β) περίπτωση αρχίζει να ισχύει από την 1 η Αυγούστου 1991. 1)Στο Τμήμα Γ του παραρτήματος ΙΙΙ και πάνω από τις στήλες (1), (2) και (3) τίθενται αντίστοιχα τίτλοι που έχουν ως εξής: Ουσίες, Προϊόντα Ζωοτροφές Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΜG/ΚG (ΡΡΜ) ζωοτροφής που αναφέρεται σε ποσοστό υγρασίας 12% Άρθρο 7 (Άρθρο 1 παρ. 11 οδηγίας 90/44/ΕΟΚ) Το παράρτημα ΙΙ του π.δ. 538/1983 (Α 211) αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΡΟΣ Α Γενικές Διατάξεις 1. Οι περιεκτικότητες που ορίζονται ή πρέπει να δηλώνονται, αναφέρονται στο Βάρος της σύνθετης τροφής αυτής καθαυτής, έκτος αν αναγράφονται αντίθετες ενδείξεις. 2. Η περιεκτικότητα σε υγρασία πρέπει να δηλώνεται σε περιπτώσεις που η υγρασία υπερβαίνει: - Το 7% στις ζωοτροφές υποκατάστατων γάλακτος και άλλες σύνθετες ζωοτροφές που έχουν περιεκτικότητα σε προϊόντα γάλακτος ανώτερη από 40%. - Το 5% στις ανόργανες ζωοτροφές που δεν περιέχουν οργανικές ουσίες. -Το 10% στις ανόργανες ζωοτροφές που περιέχουν οργανικές ουσίες. - Το 14% στις άλλες σύνθετες ζωοτροφές. Στην περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η περιεκτικότητα αυτή μπορεί επίσης να δηλώνεται. 3. Η περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,3% της ξηράς οu-σΐας στην περίπτωση των σύνθετων τροφών που περιέχουν, κυρίως υποπροϊόντα ορύζης και το 2,2% της ξηρός ουσίας στις άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, μπορεί να γίνει υπέρβαση της περιεκτικότητας 2,2% στις περιπτώσεις: - Των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τα επιτρεπόμενα ανόργανα συνδετικά μέσα, - Των ανόργανων σύνθετων ζωοτροφών, - των σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν πάνω από 50% τεμάχια ζαχαρότευτλων ή πούλπα ζαχαρότευτλων, - των σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες προορίζονται για τα ψάρια εκτροφής και των οποίων η περιεκτικότητα σε ιχθυάλευρα είναι άνω του 15%. και εφόσον η περιεκτικότητα αυτή δηλώνεται σε ποσοστό της ζωοτροφής αυτής καθαυτής. Στην περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών, των οποίων η περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η περιεκτικότητα αυτή μπορεί επίσης να δηλώνεται. 4. Η περιεκτικότητα σε σίδηρο των ζωοτροφών υποκατάστατων γάλακτος για μόσχους ζωντανού βάρους κατώτερου ή ίσου προς 70 χιλιόγραμμο πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30 χιλιοστόγραμμα, ανά χιλιόγραμμο πλήρους ζωοτροφής με ποσοστό υγρασίας 12%. 5. Αν, μετά τους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 6, διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος του ελέγχου και της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί, οι ανοχές που ισχύουν όσον αφορά τις σύνθετες ζωοτροφές, εκτός από τις ζωοτροφές που προορίζονται για οικιακό ζώα, είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 περιπτ. α, τουλάχιστον οι εξής: 5.1. Αν η περιεκτικότητα που διαπιστώνεται είναι κατώτερη από την περιεκτικότητα που έχει δηλωθεί: 5.1.1. Ολικές αζωτούχες ουσίες: - 2 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 20%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες κτου 20% αλλά όχι λιγότερο του 10%. - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10%. 5.1.2. Ολικά σάκχαρα: -2 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 20%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 20% αλλά όχι λιγότερο του 10%. - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10%. 5.1.3. Άμυλο και ολικά σάκχαρα συν άμυλο: - 2,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 25%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 25% αλλά όχι λιγότερο του 10%. - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10%. 5.1.4. Ολικές λιπαρές ουσίες: - 1,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 15%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 15% αλλά όχι λιγότερο του 8%. - 0,8 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες, κατώτερες του 8%. 5.1.5. Νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο: - 1,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 15%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 15% αλλά όχι λιγότερο του 7,5%. - 0,75 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 7,5% αλλά όχι λιγότερο του 5%. - 15% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 5% αλλά όχι λιγότερο του 0,7%. - 0,1 μονάδας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 0,7%. 5.1.6. Ολικός φώσφορος και ασβέστιο: - 1,2 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 16%. - 7,5 της δηλούμενης περιεκτικότητας για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 16% αλλά όχι λιγότερο από 12%. - 0,9 μονάδες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 12% αλλά όχι λιγότερο από 6%. - 15% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 6% αλλά όχι λιγότερο καπό 1%. -0,15 μονάδες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 1%. 5.1.7. Μεθειονίνη, λυσίνη και θρεονίνη: - 15% της δηλούμενης περιεκτικότητας. 5.1.8. Κυστίνη και τρυπτοφάνη: - 20% της δηλούμενης περιεκτικότητας. 5.2. Αν η διαπιστούμενη περιεκτικότητα είναι ανώτερη της δηλούμενης: 5.2.1. Υγρασία: - 1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 10%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10% αλλά όχι λιγότερο από 5%. -0,5 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 5%. 5.2.2. Ολική τέφρα: -1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 10%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10% αλλά όχι λιγότερο από 5%. -0,5 μονάδες γιο δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 5%. 5.2.3. Ινώδεις ουσίες: - 1,8 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 12%. - 15% της δηλούμενης περιεκτικότητες, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 12% αλλά όχι λιγότερο από 6%. -0,9 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 6%. 5.2.4. Τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ: -1 μονάδα, για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 10%. - 10% της δηλούμενης περιεκτικότητας, για δηλούμενες περιεκτικότητες κατώτερες του 10% αλλά όχι λιγότερο από 4%. - 0,4 μονάδες για δηλούμενες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 4%. 5.3. Αν η διαφορά που διαπιστώνεται είναι αντίθετη της αντίστοιχης διαφοράς που προβλέπεται στα σημεία 5.1. και 5.2. 5.3.1. Ολικές αζωτούχες ουσίες, ολικές λιπαρές ουσίες, ολικά σάκχαρα, άμυλο: ανοχή διπλάσια της επιτρεπόμενης για τις ουσίες του σημείου 5.1. - Ολικός φώσφορος, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, ολική τέφρα, ινώδεις ουσίες: ανοχή τριπλάσια της επιτρεπόμενης για τους ουσίες των σημείων 5.1. και 5.2. 6. Αν μετά τους επίσημους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 12 διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ του αποτελέσματος του ελέγχου και της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί, οι ανοχές που ισχύουν, όσον αφορά τις σύνθετες ζωοτροφές που προορίζονται για οικιακά ζώα, είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεωντουάρθρου4παρ. 1 περιπτ. α, τουλάχιστον οι εξής: 6.1. Αν η περιεκτικότητα είναι κατώτερη από την περιεκτικότητα που έχει δηλωθεί: 6.1.1. Ολικές αζωτούχες ουσίες: - 3,2 μονάδες για τις δηλωθείσες περιεκτικότητες ίσες ή ανώτερες του 20%. - 16% της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 20% αλλά όχι λιγότερο από 12,5%. - 2 μονάδες για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 12,5%. 6.1.2. Ολικές λιπαρές ουσίες: - 2,5 μονάδες της δηλωθείσας περιεκτικότητας. 6.2. Αν η περιεκτικότητα που διαπιστώνεται είναι ανώτερη από την περιεκτικότητα που έχει δηλωθεί: 6.2.1. Υγρασία: - 3 μονάδες για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι Ίσες ή ανώτερες του 40%. -7,5% της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 40% αλλά όχι λιγότερο από 20%. - 1,5 μονάδες για τις περιεκτικότητες που δηλώθηκε ότι είναι κατώτερες του 20%. 6.2.2. Ολική τέφρα: -1,5 μονάδες της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί. 6.2.3. Ινώδεις ουσίες: - 1 μονάδα της περιεκτικότητας που έχει δηλωθεί. 6.3. Αν η διαφορά που διαπιστώθηκε είναι αντίθετη της αντίστοιχης διαφοράς που αναφέρεται στα σημεία 6.1. και 6.2. 6.3.1. Ολικές αζωτούχες ουσίες: - διπλάσια ανοχή από αυτήν που επιτρέπεται για την ουσία αυτή, σύμφωνα με το σημείο 6.1.1. 8.3.2. Ολικές λιπαρές ουσίες: - ανοχή ίδια με αυτήν που επιτρέπεται για την ουσία αυτή, σύμφωνα με το σημείο 6.1.2. 6.3.3. Ολική τέφρα, ινώδεις ουσίες: - τριπλάσια ανοχή από αυτήν που επιτρέπεται για τις ουσίες αυτές, σύμφωνα με τα σημεία 6.2.2 και 6.2.3. ΜΕΡΟΣ Β Δήλωση των αναλυτικών στοιχείων Ζωοτροφές Αναλυτικά στοιχεία και επίπεδα Είδος ή κατηγορία ζώων Υποχρεωτικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ Προαιρετικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 περ. 1 Πλήρεις ζωοτροφές Ολικές αζωτούχες ουσίες - Ολικές λιπαρές ουσίες - Ινώδεις ουσίες - Ολική τέφρα - Λυσίνη Ζώα εξαιρουμένων των οικιακών εκτός από σκύλους και γάτες Χοίροι Οικιακά ζώα εκτός από σκύλους και γάτες - Μεθειονίνη Πτηνά Ζώα εκτός από χοίρους Ζώα έκτος από τα πτηνά - Κυστίνη.............. - Θρεονίνη .............Όλα τα ζώα - Τρυπτοφάνη ............. - Ενεργειακή αξία .............. Πτηνά (υπολογιζομένη βάσει .............. της μεθόδου της ΕΟΚ). Χοίροι και μηρυκαστικά (υπολογιζόμενη βάσει μίας επίσημης Εθνικής μεθόδου). - Άμυλο - Ολικά σάκχαρα (σαν σακχαροζη) Ζωοτροφές Αναλυτικά στοιχεία επίπεδα Είδος ή κατηγορία ζώων Υποχρεωτικές Προαιρετικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 περ. 1 Ζωοτροφές Αναλυτικά στοιχεία Επίπεδα Είδος ή κατηγορία ζώων Υποχρεωτικές Προαιρετικές δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2 περ. στ δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 4 περ 1 - Ολικά σάκχαρα + άμυλο - Ασβέστιο - Νάτριο - Φώσφορος - Μαγνήσιο - Κάλιο Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ολικές αζωτούχες ουσίες Ανόργανες - Ινώδεις ουσίες - Ολική τέφρα - Ολικές λιπαρές ουσίες - Λυσίνη - Μεθειονίνη - Κυστίνη - θρεονίνη - Τριπποφάνη - Ασβέστιο - Φώσφορος - Νάτριο - Μαγνήσιο - Κάλιο Ολα τα ζώα Μηρυκαστικά Ολα τα ζώα Όλα τα ζώα Ζώα εκτός από τα μηρυκαστικά Ολα τα ζώα Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ολικές αζωτούχες ουσίες Μελασσόμενες - Ινώδεις ουσίες - Ολικά σάκχαρα (σαν οακχαρόζη) Όλα τα ζώα - Ολική τέφρα - Ολικές λιπαρές ουσίες - Ασβέστιο - Φώσφορος ......... Ολα τα ζώα - Νάτριο - Κάλιο - Μαγνήσιο 5>0,5% Μηρυκαστικά Ζώα εκτός από τα Μηρυκαστικά <0,5%............ Όλα τα ζώα <5% .............. Όλα τα ζώα - Φώσφορος >2% Ζώα εκτός από οικιακό ζώα <2% .............. Όλα τα ζώα - Μαγνήσιο > 0,5% Μηρυκαστικά Ζώα εκτός από τα μηρυκαστικά <0,5% ........ - Νάτριο ............Όλα τα ζώα - Κάλιο ..........} - Ενεργειακή ............ πτηνά (δήλωση αξία σύμφωνα με τη μέθοδο της ΕΟΚ). .............. Χοίροι και Μηρυκαστικά (δήλωση σύμφωνα με επίσημη Εθνική μέθοδο). - Λυσίνη Χοίροι Ζώα εκτός από χοίρους - Μεθειονίνη Πτηνά Ζώα εκτός από πτηνά - Κυστίνη ........ - θρεονίνη ........ - Τρυπτοφάνη ........ - Αμυλο ........ - Ολικά σάκχαρα (σαν σακχαρόζη) ........ - Ολικά σάκχαρα και άμυλο ........ Άρθρο 8 Μετά το Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 538/1983 (Α 211). προστίθενται Παραρτήματα ΙV. V και VΙ που έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Παράρτημα οδηγίας 91/357/ΕΟΚ) Κατηγορίες συστατικών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των ατομικών συστατικών κατά τη σήμανση των σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα άλλα από τα οικιακά ζώα. Όλα τα ζώα Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ολικές αζωτούχες ουσίες - Ολικές λιπαρές ουσίες - Ινώδεις ουσίες - Ολική τέφρα - Ασβέστιο 3=5% Ζώα εκτός από οικιακά Ζώα, με εξαίρεση τα οικιακά εκτός από τους σκύλους και τις γάτες - Οικιακά ζώα εκτός από τους σκύλους και γάτες Οικιακά ζώα Κατηγορία 1.Σπόροι δημητριακών Ορισμός Όλα τα είδη απόρων δημητριακών (συμπεριλαμβανομένου του φαγόπυρου) ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης, αλλά από τους Κατηγορία Ορισμός οποίους δεν έχει αφαιρεθεί κανένα άλλο τμήμα εκτός από τα λέπυρα. 2.Προϊόντα και υποπροϊόντα σπόρων δημητριακών. Προϊόντα και υποπροϊόντα κλάσματα των σπόρων δημητριακών, με ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό περιεκτικότητας σε ινώδεις ουσίες: 25% στην ΞΟ, εκτός των ελαίων της κατηγορίας 15. 3.Ελαιούχοι σπόροι. Όλα τα είδη ελαιούχων σπόρων και καρπών, ανεξάρτητο από τον τρόπο παρουσίασης, από τους οποίους δεν έχει αφαιρεθεί κανένα άλλο τμήμα εκτός από τους φλοιούς και τα κελύφη. 4.Προϊόντα και υποπροϊόντα ελαιούχων σπόρων. Προϊόντα και υποπροϊόντα κλάσματα ελαιούχων σπόρων και καρπών εκτός από τις λιπαρές ουσίες της κατηγορίας 15. Τα προϊόντα και υποπροϊόντα αυτό δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 25% ινώδεις ουσίες στην ΞΟ (ξηρά ουσία), εκτός αν περιέχουν περισσότερο από 5% λιπαρών ουσιών στην ΞΟ, ή περισσότερο από 15% ολικών αζωτούχων ουσιών στην ΞΟ. 5.Προϊόντα και υποπροϊόντα σπερμάτων ψυχανθών. Ολόκληροι σπόροι ψυχανθών και τα κλάσματα προϊόντα και υποπροϊόντα τους, που δεν περιέχουν περισσότερο από 25% ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός από τους ελαιούχους σπόρους ψυχανθών των κατηγοριών 3 και 4. 6.Προϊόντα και υποπροϊόντα κονδύλων και γογγυλοριζών. Προϊόντα και υποπροϊόντα - που προέρχονται από κονδύλους και γογγυλόριζες, που δεν περιέχουν περισσότερο από 25% ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός από τα ζαχαρότευτλα της κατηγορίας 7. 7.Προϊόντα και υποπροϊόντα ζαχαροβιομηχανίας. Προϊόντα και υποπροϊόντα των ζαχαροτεύλτων και των ζαχαροκάλαμων που δεν περιέχουν περισσότερο από 25% ινωδών ουσιών στην ΞΟ. 8.Προϊόντα και υποπροϊόντα χυμωδών καρπών. Προϊόντα και υποπροϊόντα επεξεργασίας χυμωδών καρπών που δεν περιέχουν περισσότερο από 25% ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός αν περιέχουν περισσότερο από Κατηγορία Ορισμός 5% λίπη και έλαια στην ΞΟ, ή περισσότερο από 15% ολικές αζωτούχες ουσίες στην ΞΟ. 9.Ξηρά χόρτα και σανοί Υπέργειο μέρος των χορτοδοτικών και σανοδοτικών Φυτών, που έχει αποξηρανθεί, είτε με φυσικό, είτε με τεχνητό τρόπο και κοπεί όταν είναι ακόμη πράσινα. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 25% ινωδών ουσιών στην ΞΟ, εκτός αν περιέχουν περισσότερο από 15% ολικών αζωτούχων ουσιών στην ΞΟ. 10.Υλικά υψηλής περιεκτικότητας σε ινώδεις ουσίες Συστατικά που περιέχουν περισσότερες από 25% ινώδεις ουσίες στην ΞΟ, όπως τα άχυρα, τα λέπυρα και τα άγανα, εκτός από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 4, 8 και 9. 11. Προϊόντα γάλακτος Προϊόντα που προέρχονται από επεξεργασία του γάλακτος, εκτός από αποχωρισμένο λίπος γάλακτος που περιλαμβάνεται στην κατηγορία 15. 12.Προϊόντα χερσαίων ζώων Προϊόντα που προέρχονται από επεξεργασία υπολειμμάτων θερμόαιμων χερσαίων ζώων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας του Συμβουλίου 90/667/ΕΟΚ, εκτός από αφαιρεθέν λίπος της κατηγορίας 15 και τα οποία είναι απαλλαγμένα στο μέγιστο δυνατό βαθμό από οπλές, κέρατα, περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα των θηλαστικών, τρίχες ράχεως χοίρου και μη υδρολυμένες τρίχες και φτερά. Εξαιρούνται επίσης όσα προϊόντα περιέχουν περισσότερο από 50% τέφρας στην ΞΟ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 14. 13.Προϊόντα ψαριών Ολόκληρα ψάρια και άλλα ψυχρόαιμα θλάσσια ζώα ή μέρη αυτών, περιλαμβανομένων και προϊόντων της επεξεργασίας ψαριών, εκτός από ιχθυέλαιο και τα παράγωγα του που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 15. Εξαιρούνται επίσης όσα προϊόντα περιέχουν Κατηγορία Περιγραφή της κατηγορίας Ορισμός περισσότερο από 50% τέφρας στην ΞΟ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 14. 14.Ανόργανες ύλες Ανόργανο ή οργανικό υλικό των οποίων η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι μεγαλύτερη από 50% στην ΞΟ, εκτός από όσα περιέχουν περισσότερο από 5% τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλώριο στην ΞΟ. 15.Ελαια και λίπη. Έλαια και λίπη από ζωικές ή φυτικές πηγές και τα παράγωγα τους. 16.Προϊόντα αρτοποιίας και ζυμαρικών Απορρίματα και πλεονάσματα αρτοποιίας και ζυμαρικών. Ορισμός 1.Κρέατα και παράγωγα Όλα τα σαρκώδη τμήματα ζώων εσφαγμένων χερσαίων θερμόαιμων ζώων, νωπό ή διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας και όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα της μεταποιήσεως του σώματος ή μερών του σώματος των χερσαίων θερμόαιμων ζώων. 2.Γάλα και γαλακτοκομικά παράγωγα Όλα τα γαλακτοκομικό προϊόντα, νωπά ή διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας καθώς και τα παραπροϊόντα της μεταποιήσεως τους. 3.Αυγά και παράγωγα αυγών Όλα τα προϊόντα αυγών, νωπά η διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας, καθώς και τα προϊόντα και υποπροϊόντα της μεταποιήσεως τους. 4.Έλαια και λίπη Όλα τα ζωικά ή φυτικό έλαια και λίπη. 5.Ζύμες Όλες οι ζύμες, τα κύτταρα των οποίων έχουν θανατωθεί η αποξηρανθεί. 6.Ψάρια και παράγωγα ψαριών Ψάρια, ή τα μέρη ψαριών, νωπά ή διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας καθώς και τα υποπροϊόντα των μεταποιήσεων τους. Περιγραφή της κατηγορίας Ορισμός 7.Σιτηρά Όλα τα είδη σιτηρών επεξεργασμένων ή μη, ή τα προϊόντα που λαμβάνονται από τη μεταποίηση του αλευρώδους ενδοσπερμίου. 1)Λαχανικά Όλα τα είδη λαχανικών και οσπρίων, νωπά ή διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας. 9.Παράγωγα φυτικής προελεύσεως Υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία των φυτικών προϊόντων, ειδικότερα των σιτηρών, λαχανικών, οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων. 10.Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών Όλα τα προϊόντα φυτικής προελεύσεως που οι πρωτεΐνες τους έχουν συμπυκνωθεί κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, ώστε να περιέχουν τουλάχιστον 50% ολική πρωτεΐνη με βάση την ξηρό ουσία, και που δυνατόν να έχουν αναδομηθεί. 11.Ανόργανα συστατικά Όλα τα ανόργανα συστατικά που είναι κατάλληλα για τη διατροφή των ζώων. 12.Σάκχαρα διάφορα Όλοι οι τύποι σακχάρων. 13.Οπώρες Όλα τα είδη οπωρών, νωπών ή διατηρημένων δια κατάλληλης επεξεργασίας. 14.Κάρυα Όλοι οι πυρήνες των κελυφωτών καρπών. 15.Σπέρματα Όλα τα σπέρματα ολόκληρα ή χονδροειδώς αλεσμένα. 16.Φύκια Όλο τα είδη φυκών, νωπά ή διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας. 17.Μαλάκια και μακαλόστρακα Όλα τα μαλάκια, μαλακόστρακα και οστρακοφόρα, νωπά ή διατηρημένα δια κατάλληλης επεξεργασίας, καθώς και τα προϊόντα και υποπροϊόντα της μεταποιήσεως τους. 18.Έντομα Όλα τα είδη εντόμων σε όλα τα στάδια αναπτύξεως τους. 19.Προϊόντα της αρτοποιίας Όλα τα προϊόντα της αρτοποιΐας ως άρτος, γλυκίσματα καθώς και τα ζυμαρικά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ (Απόφαση 91/516/ΕΟΚ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 1.Περιττώματα, ούρα καθώς και διαχωρισθέν περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα που προκύπτει από εκκένωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Οδηγία 82/475/ΕΟΚ) Κατηγορίες συστατικών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των ατομικών συστατικών κατά τη σήμανση των συνθέτων ζωοτροφών για οικιακά ζώα. ή αφαίρεση του πεπτικού σωλήνα, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας ή πρόσμειξης. 2.Δέρμα και υπολείμματα δέρματος. 3.Σπόροι και άλλα υλικό πολλαπλασιασμού φυτών, τα οποία μετά τη συλλογή τους υποβλήθηκαν σε ειδική επεξεργασία με προϊόντα φυτοπροστασίας εξαιτίας των σκοπών για τους οποίους προορίζονταν (πολλαπλασιασμός) καθώς και τα παράγωγα αυτών. 4.Ξύλο, πριονίδι και προϊόντα παράγωγα του ξύλου, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με προϊόντα προστασίας ξύλου. 5.Ιλύς εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών λυμάτων. Άρθρο 9 1.Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τις 22 Ιανουαρίου 1992, έκτος αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν. 2.Οι σύνθετες ζωοτροφές που παρασκευάσθηκαν πριν από τις 22 Ιανουαρίου 1992 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος και ειδικώτερα στα αναφερόμενα στο άρθρα 4, εκτός της περιπτώσεις 4 στ αυτού, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α 70), και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). β) Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 185/1973 «Περί μέτρων βελτιώσεως της κτηνοτροφίας» (Α 262). γ} Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την Υ. 1935/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας» (Β 726).
  • Την Υ. 1950/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς (Β 728).
  • Την Υ. 1942/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχάλη Λιάπη» (Β 725).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 368/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας και Εμπορίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1935 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1935 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1942 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1950 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1950 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/185 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία