Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών σ αυτό ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
3.  
  Το Τμήμα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1268/1982, όπως ισχύουν, καθώς και του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Στα πλαίσια της αποστολής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το Τμήμα αυτό, ως ξεχωριστός ακαδημαϊκός κλάδος, έχει ως σκοπό: α) Να καλλιεργεί τη διδ/λία και έρευνα στο αντικείμενο της Μεθοδολογίας, της Ιστορίας και της θεωρίας της Επιστήμης. β) Να συμβάλλει στη διεπιστημονική έρευνα και συνεργασία των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων στα ως άνω αντικείμενο. γ) Να παρέχει στους πτυχιούχος του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να προωθεί την οργάνωση και τεχνολογία των Επιστημών, την ηθική των επιστημών και τη σχέση Επιστήμης και Κοινωνίας. δ) Να προωθεί τη μελέτη, την αξιοποίηση και την προβολή της πλούσιας εθνικής κληρονομιάς μας στο επίπεδο των επιστημών και να μεριμνά για τη διαφύλαξή της.
Άρθρο 3
1.  
  Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8)
Άρθρο 4
1.  
  Ίδρυση θέσεων Δ.Ε.Π. Στο Τμήμα ιδρύονται είκοσι (20) θέσεις Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού.
Άρθρο 5
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος απαιτείται ο διορισμός επτά (7) μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερα (4) τουλάχιστον στις βαθμίδες του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή και η εισαγωγή φοιτητών
2.  
  Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κινείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο θ του Ν. 1268/82 και 4 παρ. 3 του Ν. 2083/1992.
3.  
  Η πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. που προκηρύσσονται μετά την αυτοδυναμία του Τμήματος, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1266/1982 και 2083/1992.
4.  
  Η σύσταση των Τομέων του Τμήματος γίνεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 εδάφ. (ε) του Ν. 1268/1982, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 (στ) του Ν. 1404/1983.
Άρθρο 6 "Διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των επτά (7) πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π. γίνεται είτε με προκήρυξη είτε με μετάκληση κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2.  
 1. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Η εκλογή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται από ειδικά σώματα εκλεκτόρων που συγκροτούνται με πράξη του πρύτανη ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος καθώς κια ο αναπληρωτής του.
 4. Στο τμήμα μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα από ένα ειδικά εκλεκτορικό σώματα με αρμοδιότητες διακεκριμένες είτε κατά γνωστικό αντικείμενα είτε και ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.
 5. Κάθε ειδικό σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση που ανήκουν στο ίδιο η άλλο ΑΕΙ της χώρας, ο αριθμός τους είναι τουλάχιστον ένδεκα (11) και η βαθμίδα τους είναι ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της θέσης που προκηρύσσεται.
 6. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη ΔΕΠ επιλέγονται μέλη ΔΕΠ του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου του Ιδιου ή άλλου ΑΕΙ.
 7. Στο ειδικά σώμα εκλεκτόρων περιλαμβάνονται υποχρεωτικό τα μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο Τμήμα.
3.  
  Η μετάκληση γίνεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που συγκροτείται με τη διαδικασία του εδαφίου (γ) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 ταυ Ν. 1266/82 όπως ισχύει.
4.  
  Χρέη γραμματέα του ειδικού σώματος των εκλεκτόρων ασκεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον πρύτανη του Ιδρύματος
5.  
  Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα του σώματος των εκλεκτόρων καταβάλλεται αποζημίωση, καθώς και έξοδα μετακίνησης που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
6.  
  Κατά τα λοιπό εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/1992.
Άρθρο 7
1.  
  Σύσταση γραμματείας. Στο Τμήμα συνιστάται Γραμματεία. Η Γραμματεία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για κάθε θέμα που ανήκει στο Τμήμα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος κατά την έννοια του άρθρου θ παρ. 4 του Ν. 1586/85 (Α 37).
Άρθρο 8 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών δύναται με απόφαση της να συγκροτεί προσωρινή γενική συνέλευση από επτά (7) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας εκ των μελών της, ως προεδρεύων του τμήματος. Η προσωρινή αυτή γενική συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης τμήματος, εκτός της προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ καθώς και της εκλογής των μελών των κατηγοριών αυτών. Για τα θέματα αυτά η προσωρινή γενική συνέλευση εκφράζει γνώμη προς τη Σύγκλητο.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του καθορίζεται με πράξη του Πρύτανη μετά από γνώμη της προσωρινής γενικής συνέλευσης
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος είναι δυνατή με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων ή επιστημόνων του Π.Δ. 407/1980, με εξάμηνη ή ετήσια σύμβαση, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος. Για τη διαδικασία πρόσληψης εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις.
4.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΙΠ μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος γίνεται από τη Σύγκλητο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2,50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1962 «για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 67), όπως το τελευταίο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1586/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167).
 • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 20.2.1992).
 • Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/193/ 18.5.1992 με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/ 1962.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 76.000.000 δραχμών που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (φορέας 120 Α 5214). θ. Την αριθμ. 581/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1962/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/1268 1962
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
ΝΟΜΟΣ 1992/1266/19822083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1266_19822083 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2013/85 2013