ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/62

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Γλυκών Νερών σε Αστυνομικό Τμήμα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο Αστυνομικός Σταθμός Γλυκών Νερών του Αστυνομικού Τμήματος Κορωπίου προάγεται σε Αστυνομικό Τμήμα Γλυκών Νερών και υπάγεται διοικητικό στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδ. ακαι β του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 τουΝ. 1590/ 1986 (Α 49), και του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 (Α 155). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψους 500.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1993 και 300.000 δρχ. για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ειδικού φορέως 43-210 και τους Κ.Α.Ε. 0824, 0381, 0832,1111, 1112, 1114, 1351, 1355, 1612, 1613, 1711 και 1721.
  • Την υπ αριθ. 577 από 16.12.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-09 Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Γλυκών Νερών σε Αστυνομικό Τμήμα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/27
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία