Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται οπό τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα της Γενικής Γραμματείας [...]"
1.  
  Οι κατά τις περιπτώσεις α-ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/1956, αρμοδιότητες.
2.  
  Όλες οι επιτελικές αρμοδιότητες που αναφέρονται στα θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 104), στο άρθρο 9 του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157) και στο άρθρο 1 ταυ Π.Δ. 456/1985 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. . . . . κ,λπ.» (Α 163). Η κατάρτιση μακροχρονίων και ετησίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων, η εξασφάλιση χρηματοδότησης και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής τους.
3.  
  Η έγκριση της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών (άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 1416/84).
4.  
  Η απόφαση σε αιτήσεις θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων (μελέτη-κατασκευή) (άρθρο 12 του Ν. 1418/84 και άρθρο 23 του Ν. 716/77).
5.  
  Η εποπτεία στην άσκηση των επαγγελμάτων Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχ/κού και Υπομηχανικών και λοιπού τεχνικού δυναμικού που ασχολείται με την παραγωγή των έργων στη χώρα (άρθρο 21 του Π.Δ. 69/88).
6.  
  Οι μελέτες κατασκευής νέων και επεκτάσεων ή ανακαινίσεων υφισταμένων εθνικών οδών. Οι μελέτες ειδικών έργων που χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο 26 Ν. 716/77).
7.  
  Η ίδρυση υδρολογικών σταθμών (Ν. 3027/1992).
8.  
  Η εποπτεία γενικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (έγκριση των προϋπολογισμών, απολογισμών, αποφάσεων, κανονισμών προγραμμάτων και λοιπών πράξεων των Διοικητικών Συμβουλίων κ.λπ.) των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων, που εδρεύουν μέσα στα άρια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.
9.  
  Οι αρμοδιότητες:
 1. για τα έργα των Ειδικών Υπηρεσιών που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν. 679/1979,.
 2. για τα έργα της περιοχής Περιφέρειας Αττικής κατά τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 69/88,.
 3. για τα έργα εθνικού επιπέδου (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 679/1977 και άρθρο 59 του Π.Δ. 609/85),.
 4. γιο τα ειδικά έργα ή ειδικές κατηγορίες έργων που χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθ. 11 του Ν.Δ. 2386/ 53, όπως ισχύει),.
 5. οι αρμοδιότητες επί θεμάτων εκπονήσεως γενικών μελετών της οδικής κυκλοφορίας αστικού και υπεραστικού οδικού δικτύου, εφαρμόσιμων σε κάθε πόλη
10.  
  Όλα τα θέματα που ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 ως και του Π.Δ. 487/91 (Α 177). Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί πάντα να αναθέτει ορισμένο συγκεκριμένο έργο ή συγκεκριμένες ενέργειες ή εργασίες σε διανομαρχιακές ή νομαρχιακές υπηρεσίες.
Article 2 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από διανομαρχιακές αρχές ή όργανα"
1.  
  Διατηρούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 από τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 1) Η συγκέντρωση στοιχείων και η κατάρτιση προσχεδίων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων διανομαρχιακού επιπέδου για την ένταξη αυτών στο πρόγραμμα που καταρτίζει η αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2) Όλα τα θέματα των έργων που χαρακτηρίζονται ως γενικότερης σημασίας σύμφωνα με την παρ. 2 περίπτ. δ του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 και κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την εκτέλεση έργου σε περισσότερους νομούς που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της διανομαρχιακής αρχής. 3) Η εποπτεία στη λειτουργία των υδρολογικών σταθμών (Ν. 3027/1922). 4) Όλα τα θέματα κατασκευής έργων εθνικής οδοποιΐας, όπως και τα θέματα που αναφέρονται στη συντήρηση και λειτουργία της εθνικής οδοποιίας, καθώς και τα θέματα μελέτης τοπικών παραλλαγών ή βελτιώσεων της εθνικής οδοποιίας.
Article 3
1.  
  1) Ο Νομάρχης, ανεξάρτητα από την εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3200/1955, μπορεί πάντοτε για συγκεκριμένα θέματα να ζητήσει την αρωγή επιστημονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων από τη διανομαρχιακή ή κεντρική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 2) Για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής σημαντικών έργων της αρμοδιότητας του, ο Νομάρχης μπορεί να ζητήσει υπαλλήλους από τη Διανομαρχιακή ή την Κεντρική Υπηρεσία της ΓΓΔΕ.
Article 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα, της Κυβερνήσεως. Στον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 2) του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 164).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 533/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1922/3027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/3027 1922
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/679 1979
ΝΟΜΟΣ 1984/1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1416 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/3027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/3027 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2386 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/456 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/487 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/487 1991