Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Διαμόρφωση νέων κατηγοριών θέσεων μουσικών 1. Οι υφιστάμενες μόνιμες οργανικές θέσεις ογδόντα (80) Μουσικών και μία (1) Διευθυντού της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ. διαρθρώνονται και κατανέμονται στις ακόλουθες πέντε (5) κατηγορίες: 1η Κατηγορία Μία (1) θέση Αρχιμουσικού 2η Κατηγορία Δύο (2) θέσεις Εξαρχόντων 3η Κατηγορία Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Κορυφαίων Α εκ των οποίων: Δύο (2) θέσεις στα πρώτα βιολιά Δύο (2) θέσεις στα δεύτερα βιολιά Δύο (2) θέσεις στις βιόλες Δύο (2) θέσεις στα Βιολοντσέλλα Δύο (2) θέσεις στα Βαθύχορδα (κόντραμπάσσα) Δύο (2) θέσεις στους Πλαγίαυλους (φλάουτα) Δύο (2) θέσεις στους Οξυούλους (όμποε) Δύο (2) θέσεις στους Ευθύαυλους (κλαρινέττα) Δύο (2) θέσεις στους Βαρύαυλους (φαγκόττα) Δύο (2) θέσεις στο Γαλλικό Κέρας (κόρνο) Δύο (2) θέσεις στις Σάλπιγγες (τρομπέτες) με υποχρέωση για κορνέττα Δύο (2) θέσεις στις Ολκωτές Σάλπιγγες (τροπόνια) Δύο (2) θέσεις στα Τύμπανα Δύο (2) θέσεις στην Άρπα Μία (1) θέση στη Βαθειά Σάλπιγγα (τούμπα). 4η Κατηγορία Τριάντα πέντε (35) θέσεις Κορυφαίων Β έκτων οποίων: Τέσσερις (4) θέσεις στα πρώτα Βιολιά Τρείς (3) θέσεις στα δεύτερα Βιολιά Δύο (2) θέσεις στις Βιόλες Τρείς (3) θέσεις στα Βιολοντσέλλα Δύο (2) θέσεις στα Βαθύχορδα (κοντραμπάσα) Δύο (2) θέσεις στους Πλαγίαυλους (φλάουτα) με υποχρέωση για Πλαγίαυλο μικρό και πλαγίαυλο βαρύ (φλάουτο πίκκολο και άλτο) Δύο (2) θέσεις στους Οξυαύλους (όμποε) με υποχρέωση για αγγλικό κέρας (κορν ανγκλέ). Δύο (2) θέσεις στους Ευθύαυλους (κλαρινέττα) με υποχρέωση για Ευθύαυλο σε μι ύφεση (κουαρτίνο) και βαρύ Ευθύαυλο (κλαρινέττο μπάσσο) Δύο θέσεις στους Βαρύαυλους (Φαγκόττο) με υποχρέωση για μεγάλο Βαρύαυλο (κόντρα Φαγκόττο) Τέσσερις (4) θέσεις στο Γαλλικό Κέρας (κόρνο) με υποχρέωση να παίζουν οι δύο στο τρίτο (3ο) κόρνο και στο δεύτερο (2ο) και οι άλλοι δύο στο δεύτερο (2ο) και στο τέταρτο (4ο). Δύο (2) θέσεις στις Σάλπιγγες (τρομπέτες) με υποχρέωση για κορνέττα Τρείς (3) θέσεις στις Ολκωτές Σάλπιγγες (τρομπόνια) με υποχρέωση για μεγάλη Ολκωτή Σάλπιγγα (τρομπόνι μπάσσο) Τέσσερις (4) θέσεις στα Κρουστά Όργανα με υποχρέωση για ντράμς (DRUΜ SΕΤ) 5η Κατηγορία Δέκα πέντε (15) θέσεις Μουσικών, εκ των οποίων: Τέσσερις (4) θέσεις στα πρώτα Βιολιά Τέσσερις (4) θέσεις στα δεύτερα Βιολιά Τρείς (3) θέσεις στις Βιόλες Δύο (2) θέσεις στα Βιολοντσέλλα Δύο (2) θέσεις στα Βαθύχορδα (κόντραμπάσσα).
Άρθρο 2
1.  
  Μονιμοποίηση και ένταξη υπηρετούντος προσωπικού Στις μόνιμες οργανικές θέσεις του άρθρου 1 μονιμοποιούνται και εντάσσονται οι υπηρετούντες και κατέχοντες οργανικές θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μέλη της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ., ύστερα από κρίση τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Ε.Λ.Σ., ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής τη Ε.Λ.Σ. και τον ασκούντα καθήκοντα Μουσικού Διευθυντή, ως μέλη. Όταν ο τελευταίος θα κρίνεται για ένταξη σε θέση Αρχιμουσικού, θα αναπληρωθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Σ. που έχει την ιδιότητα του μουσικού ή του λυρικού καλλιτέχνη. Χρέη γραμματέως ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Ε.Λ.Σ. Η Επιτροπή εκτιμά την μέχρι τώρα συμβολή του μουσικού στο έργο της Ορχήστρας, τις μουσικές σπουδές και την ευρύτερη εμπειρία του από τη συμμετοχή του σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και την καλλιτεχνική ωριμότητα του κατά τον χρόνο της κρίσης, όπως αυτά προκύπτουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, από τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλλου και το βιογραφικό σημείωμα που θα υποβάλει κατόπιν σχετικής προσκλήσεως από την Ε.Λ.Σ. Προέχον κριτήριο για την τελική κρίση της επιτροπής είναι το συμφέρον της Ορχήστρας, που συνίσταται στην αντιστοιχία των προσόντων του μουχικού και της υπό κατάληψη θέσης. Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης της η ειδική επιτροπή καταρτίζει πίνακα μονιμοποίησης και ένταξης των κριθέντων μουσικών, στις μόνιμες θέσεις των προβλεπομένων, στο όρθρο 1 του παρόντος Δ/γματος κατηγοριών. Ο πίνακας αυτός υποβάλλεται εντός δεκαημέρου προθεσμίας στον Υπουργό Πολιτισμού για την κύρωση του. Ο Υπουργός εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της κατάρτισης του και στη συνέχεια ο πίνακας μονιμοποίησης και ένταξης των μουσικών, κυρώνεται με απόφοση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση διαφωνίας του Υπουργού, ως προς τη νομιμότητα του πίνακος, πριν από την κύρωση και δημοσίευση του, ο πίνακας παραπέμπεται από τον Υπουργό στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που αποφαίνεται σχετικά με τη νομιμότητα του εντός δέκα ημερών. Στη συνέχεια ακολουθεί η πιο πάνω διαδικασία κύρωσης και δημοσίευσης του πίνακα.
Άρθρο 3 "Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων"
1.  
  Η πλήρωση των κάθε φορά κενών οργανικών θέσεων της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ., κατά κατηγορία και οικογένεια οργάνων, γίνεται με διαγωνισμό ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. Ο διαγωνισμός ενεργείται από εξεταστική επιτροπή, που την αποτελούν:.
2.  
  Ο μόνιμος Αρχιμουσικός της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ.,. Για τους Εξάρχοντες της Ορχήστρας απαιτείται επιπλέον να έχουν πραγματοποιήσει πέντε τουλάχιστον εμφανίσεις σε ατομικά ρεσιτάλ, εκ των οποίων η μία ως σολίστ σε σύμπραξη με συμφωνική ορχήστρα, που να αποδεικνύονται από τα σχετικό προγράμματα και κριτικές. Για τη θέση του Αρχιμουσικού, ως ειδικό τυπικά προσόντα απαιτούνται:.
 1. Δίπλωμα Διευθύνσεως Ορχήστρας αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ανωτάτης μουσικής σχολής του εξωτερικού
 2. Αξιόλογη επαγγελματική δράση ως Διευθυντή συμφωνικής ορχήστρας και συνεχής απασχόληση κατά τα δύο τελευταία χρόνια σε λυρικά θέατρα με δέκα τουλάχιστον παραστάσεις για κάθε χρόνο.
 3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για το διορισμό σε θέση οποιασδήποτε κατηγορίας της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ. υποχρεούνται να συνυποβάλουν βιογραφικό σημείωμα τους, κριτικές, προγράμματα συναυλιών και παραστάσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που μπορεί να συμβάλουν στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας τους.
3.  
  Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από την εξεταστική επιτροπή και δια τοιχοκολλήσεως στον οικείο χώρο του θεάτρου της Ε.Λ.Σ. γνωστοποιείται στους υποψηφίους, τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε:.
 1. ένα κοντσέρτο, ως υποχρεωτικό,
 2. ένα μουσικό έργο, κατ επιλογή του υποψηφίου,
 3. την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων, κατ επιλογή, της επιτροπής, απ τα δυσκολότερα μουσικό μέρη έργων συμφωνικής και μελοδραματικής φιλολογίας, και
 4. εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (ΡRΙΜΑ VΙSΤΑ)
4.  
  Ο αρχαιότερος Εξάρχων της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ., και. Εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση της τριετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι μουσικοί της παρ. 2 του άρθρου αυτού εξετάζονται προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για μονιμοποίηση. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και η διαδικασία κρίσης περί της μονιμοποίησης των μουσικών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του διατάγματος αυτού. Οι κριθέντες ικανοί προς μονιμοποίηση μονιμοποιούνται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Σ. Οι μη μονιμοποιηθέντες διανύουν, μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής μία νέα δοκιμαστική υπηρεσία δύο ετών, μετά το τέλος της οποίας κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με το παραπάνω, για μονιμοποίηση. Οι κριθέντες ως μη μονιμοποιητέοι απολύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
5.  
  Ο αρχαιότερος Κορυφαίος Α της αντίστοιχης οικογενείας οργάνου, θέσεις της οποίας πληρούνται, ως μέλη. Χρέη γραμματέως ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Ε.Λ.Σ. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει της επιτροπής ο μόνιμος Αρχιμουσικός. Ο Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο αυτής. Ο Εξάρχων και ο Κορυφαίος Α αναπληρούνται από τους αμέσως επόμενους αυτών στη σειρά αρχαιότητας, αντίστοιχα. Σε περίπτωση ελλείψεως Εξαρχόντων ή Κορυφαίων Α η επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα με το υπόλοιπα μέλη αυτής, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία. Για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου Αρχιμουσικού της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ., στην εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού συμμετέχουν όλοι μαζί οι Εξάρχοντες και Κορυφαίοι Α της Ορχήστρας, ως μέλη.
Άρθρο 4 "Απαγόρευση διορισμού ή πρόσληψης σε δεύτερη θέση."
1.  
  Οι κατέχοντες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 μόνιμες οργανικές θέσεις της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ. απαγορεύεται να απασχολούνται σε δεύτερη θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
2.  
  Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση δεν νοείται η άσκηση από τα μέλη του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας διδακτικού έργου σε Κρατικά Ωδεία, εφόσον η απασχόληση αυτή δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα, δεν κωλύει το έργο της Ορχήστρας και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ., μετά από πρόταση του Δ/ντή της Ε.Λ.Σ. Οι αποδοχές και από τις δύο θέσεις δεν θα υπερβαίνουν τις αποδοχές του εξάρχοντος με τριάντα χρόνια υπηρεσίας με σύζυγο και δύο παιδιά. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, εφόσον κριθεί ότι το μέλος του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας λόγω του διδακτικού έργου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς την Ορχήστρα, στην οποία υπηρετεί.
3.  
  Δεν υπόκειται στους περιορισμούς του εδ. 2 της παρ. 2 αυτού του άρθρου η έκτακτη απασχόληση του απαιτουμένου καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Ε.Λ.Σ. και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, σε μεμονωμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Ορχήστρας, που διοργανώνονται από άλλους φορείς του Δημόσιου τομέα, περιλαμβάνονται όμως στους σκοπούς της Ε.Λ.Σ. και δεν κωλύουν το κύριό της έργο.
4.  
  Ιδιωτική απασχόληση του καλλιτεχνικού προσωπικού της Ορχήστρας απαγορεύεται με αμοιβή, επιτρέπεται δε μόνον όταν συνίσταται σε άσκηση διδακτικού έργου σε Ωδεία, εφόσον δεν υπάρχει παράλληλη απασχόληση σε Κρατικό Ωδεία κατά την έννοια της παρ. 2 αυτού του άρθρου και σε συμμετοχή σε συγκροτήματα μουσικής δωματίου μέχρι δώδεκα ατόμων.
5.  
  Για την άσκηση του παραπάνω ιδιωτικού έργου χορηγείται άδεια με απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Σ., ύστερα από γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει μετά από εισήγηση του μόνιμου Αρχιμουσικού. Η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι δεν κωλύεται το έργο της Ορχήστρας και ότι η απασχόληση αυτή δεν συμπίπτει με τακτικές ή έκτακτες υπηρεσίες της Ορχήστρας και δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα. Η άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου παρέχεται για ορισμένο χρόνο και αφορά συγκεκριμένο έργο. Η χορηγηθείσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά από εισήγηση του μόνιμου Αρχιμουσικού εάν παύσει να συντρέχει ένας από τους παραπάνω τεθέντες όρους.
6.  
  Προκειμένου για την επιτρεπόμενη ιδιωτική απασχόληση του καλλιτεχνικού προσωπικού, που παρέχεται χωρίς αμοιβή, αλλά και για την έκτακτη συμμετοχή του σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Ορχήστρας που διοργανώνονται από τρίτους, πλην όμως εντάσσονται στους σκοπούς της Ε.Λ.Σ., δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ.
7.  
  Κατ εξαίρεση επιτρέπεται, μετά από γνώμη της Καλλιτεχνικής επιτροπής, η χορήγηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. άδειας στον Αρχιμουσικό της Ορχήστρας προκειμένου να διευθύνει έκτακτες συναυλίες ορχηστρών ή παραστάσεις όπερας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή ή τις αντίστοιχες ηχογραφήσεις τους και μόνο για τη διεύθυνση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
8.  
  Άδεια του προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου αυτού και μετά από εισήγηση του μόνιμου Αρχιμουσικού της Ορχήστρας, για την έκτακτη συμμετοχή μουσικού ως σολίστ ή αρχιμουσικού σε άλλη ορχήστρα είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
9.  
  Η άδεια του προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Λ.Σ. κατά τις παρ. 7 και 8 του άρθρου αυτού χορηγείται υπό τον όρο ότι δεν κωλύονται τα κύρια καθήκοντα του αρχιμουσικού και μουσικού και το κύριο έργο του συνόλου της Ορχήστρας.
Άρθρο 5 "Καθήκοντα, Υποχρεώσεις, Δικαιώματα. Α. Υπηρεσίες της Ορχήστρας."
1.  
  Το πρόγραμμα των παραστάσεων γνωστοποιείται στους μουσικούς με ανάρτηση, ένα μήνα πριν από την έναρξη του επομένου μηνός της καλλιτεχνικής περιόδου. Το πρόγραμμα των δοκιμών γνωστοποιείται στους μουσικούς με ανάρτηση δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του επομένου μηνός της καλλιτεχνικής περιόδου. Κάθε ημέρα Πέμπτη της εβδομάδος, αναρτάται το πρόγραμμα παραστάσεων και δοκιμών της εβδομάδος που ακολουθεί. Αλλαγές του εβδομαδιαίου προγράμματος είναι δυνατές μόνο εφόσον συμφωνεί και ο εκπρόσωπος των μουσικών της Ορχήστρας. Για τον προγραμματισμό των παραστάσεων και δοκιμών κατά εβδομάδα αποφασίζει ο Διευθυντής της Ε.Λ.Σ., αφού λάβει προηγουμένως τη γνώμη του Διευθυντή της Ορχήστρας κυρίως όσον αφορά στον αναγκαίο αριθμό των δοκιμών. Όλα τα παραπάνω προγράμματα παραστάσεων και δοκιμών γνωστοποιούνται εγκαίρως και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
2.  
  Οι υπηρεσίες των μουσικών ανέρχονται σε είκοσι οκτώ (28) ανά τέσσερις εβδομάδες, τακτικές και όχι πλέον των επτά (7), κατά εβδομάδα, και μέχρι δώδεκα (12) επί πλέον ανά καλλιτεχνική περίοδο, έκτακτες. Μετά από έξι (6) συνεχείς ημέρες της εβδομάδος, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε από τον μουσικό μία υπηρεσία τουλάχιστον την ημέρα, ο μουσικός απαλλάσσεται της υπηρεσίας για μία (1) ημέρα. Η ημέρα αυτή θα είναι ημέρα αργίας για όλη τη Λυρική Σκηνή.
3.  
  Οι παραστάσεις προγραμματίζονται από το Διευθυντή της Ε.Λ.Σ. και οι δοκιμές από τον Διευθυντή της Ορχήστρας, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Ε.Λ.Σ. Οι δοκιμές της Ορχήστρας διακρίνονται στα ακόλουθα είδη: Κανονική Δοκιμή Ορχήστρας. Η διάρκεια της είναι τρεις (3) ώρες με ένα διάλειμμα είκοσι (20) λεπτών. Εφόσον γίνεται κανονική δοκιμή του έργου, το εικοσάλεπτο διάλειμμα γίνεται μία ώρα και τριάντα λεπτό (1.30) από την αρχή της δοκιμής. Ο μουσικός εκτελεστής υποχρεούται μέσα στις εργάσιμες ώρες να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες με την Ορχήστρα σαν σύνολο, είτε στον χώρο της Ορχήστρας του θεάτρου της Ε.Λ.Σ., είτε σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο. Στην τελευταία περίπτωση θα έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Δ.Σ. του συλλογικού οργάνου των μελών της Ορχήστρας. Σε περίπτωση κανονικής δοκιμής της Ορχήστρας με άλλα καλλιτεχνικά σχήματα της Ε.Λ.Σ. το διάλειμμα ή τα διαλείμματα καθορίζονται οπό τη διοίκηση της Ε.Λ.Σ. ή τον Διευθυντή Ορχήστρας κατόπιν συνεννοήσεως με τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Προγενική Δοκιμή Ορχήστρας. Η διάρκεια της δεν μπορεί να ξεπεράσει τις πέντε (5) ώρες. Τα διαλείμματα είναι τρία (3) εικοσάλεπτα (20), των οποίων η έναρξη θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του Δ.Σ. του συλλογικού οργάνου των μελών της Ορχήστρας, του Αρχιμουσικού και του Σκηνοθέτη του έργου. Γενική Δοκιμή Ορχήστρας. Η διάρκειά της είναι όση η διάρκεια του έργου της παράστασης, προσαυξημένη κατά τριάντα λεπτά (30). Είναι δυνατή η παράσταση της γενικής δοκιμής κατά τριάντα λεπτά ακόμη, εφόσον αυτό το κρίνουν αναγκαίο από κοινού ο Διευθυντής της Ορχήστρας και ο Διευθυντής της Ε.Λ.Σ. Τα διαλείμματα είναι εικοσάλεπτα (20) των οποίων η έναρξη γίνεται στο τέλος κάθε πράξης του έργου, εφόσον το έργο ακολουθεί ρυθμό παράστασης. Σε άλλη περίπτωση το διάλειμμα θα γίνεται όπως και στην προγενική δοκιμή. Β. Άλλες υποχρεώσεις του μουσικού εκτελεστή. Ο μουσικός υποχρεούται:.
 1. Να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μουσική του ειδικότητα και να συμμορφώνεται προς τις εντολές που δίνονται με τα ημερήσια δελτία (όρντινα), που πρέπει να ανακοινώνονται έγκαιρα (τουλάχιστον προ 24 ωρών).
 2. Ο μουσικός δεν μπορεί να ορίσει ως προσωρινό αντικαταστάτη του στη θέση που κατέχει και το όργανο που παίζει, μουσικό που προσλαμβάνεται εκτάκτως με σύμβαση έργου για τις έκτακτες ανάγκες της Ε.Λ.Σ.
 3. Να προσέρχεται ανελλιπώς στις προκαθορισμένες δοκιμές και στις παραστάσεις, χωρίς ιδιαίτερες προσκλήσεις, δεκαπέντε λεπτά (15) πριν από την έναρξη τους, εκτός εάν συντρέχει ανωτέρα βία, όπως είναι η ασθένεια
 4. Να υπογράψει κατά την προσέλευσή του, τόσο στις δοκιμές όσο και στις παραστάσεις, σε ειδικό δελτίο παρουσίας
 5. Να συμμετέχει σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές μεταδόσεις αποσπασμάτων δοκιμών ή παραστάσεων έργων για τη διαφήμιση τους, χωρίς να δικαιούται απ αυτό το λόγο κάποια πρόσθετη αμοιβή από την Ε.Λ.Σ., εφόσον γίνεται μέσα στα ωράρια εργασίας που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα.
 6. Η διάρκεια των προς διαφήμιση εκπομπών δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τα δέκα λεπτά (10).
 7. Να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε παραστάσεις που θα οργανώνει η Ε.Λ.Σ. οπουδήποτε εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό.
 8. Οι Εξάρχοντες και οι Κορυφαίοι Α υποχρεούνται να παίζουν εναλλάξ.
 9. Ο μόνιμος Αρχιμουσικός εποπτεύει και φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία των μουσικών συνόλων (Ορχήστρα, Χορωδία, Μπαλλέτο).
 10. Υποχρεούται δε να διευθύνει τις παρασταθείς τριών παραγωγών, κατ ανώτατο όριο, ανά καλλιτεχνική περίοδο της Ε.Λ.Σ. Τα μέλη της Ορχήστρας υποχρεούνται να μελετούν, κατ ιδίαν, τα μουσικά μέρη τους, σε τρόπον ώστε η ατομική απόδοση τους στις δοκιμές να βρίσκεται πάντοτε σε πολύ υψηλό επίπεδο.
 11. Το Δ.Σ. του συλλόγου των μελών της Ορχήστρας έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να ζητεί από τα μέλη του την εκπλήρωση της παραπάνω προσωπικής καλλιτεχνικής υποχρέωσης τους, ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε το άριστο αποτέλεσμα του συνόλου της Ορχήστρας.
 12. Ο μόνιμος αρχιμουσικός έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να ελέγχει την έλλειψη προετοιμασίας των μελών της Ορχήστρας, ατομικώς και καθ ομάδες οικογενειών οργάνων και να αναφέρει σχετικά στον Διευθυντή της Ε.Λ.Σ., με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Δ.Σ. του συλλόγου των μελών της Ορχήστρας.
 13. Οι Κορυφαίοι Α των ομάδων οικογενειών των οργάνων έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ετοιμότητα και υψηλή απόδοση των ομάδων τους, τα μέλη των οποίων υποχρεούνται να προσέρχονται για το σκοπό αυτό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο σε ειδικές δοκιμές των ομάδων τους, ύστερα από πρόσληψη του οικείου Κορυφαίου Α.
 14. Οι Κορυφαίοι Α όλων των οικογενειών της Ορχήστρας, με σύμφωνη γνώμη του μόνιμου Αρχιμουσικού, υποδεικνύουν αναλόγως των αναγκών της οικογένειας τα όργανα που υποχρεούνται να παίζουν και τη θέση που θα καταλαμβάνουν τα μέλη της οικείας οικογένειας.
 15. Γ. Κανονική και Εκπαιδευτική άδεια των Μουσικών.
 16. Η κανονική άδεια των μουσικών παρέχεται από τη διοίκηση της Ε.Λ.Σ. με πράξη του προέδρου αυτής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου κάθε έτους και για πέντε συνεχείς εβδομάδες.
 17. Ο αριθμός των μουσικών διαφορετικών οικογενειών οργάνων που λαμβάνουν συγχρόνως εκπαιδευτική άδεια καθορίζεται από τον Διευθυντή της Ε.Λ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Ορχήστρας.
 18. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα χρόνο.
 19. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται δύο μήνες πριν από το χρόνο έναρξης της αιτουμένης άδειας και επισυνάπτεται σε αυτήν το πιστοποιητικό εγγραφής του μουσικού σε μουσικό ίδρυμα του εξωτερικού για μετεκπαίδευση στο όργανο, για το οποίο προσελήφθη στην ορχήστρα.
 20. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της Ορχήστρας το επιτρέπουν, είναι δυνατή η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας χωρίς αποδοχές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1 ) χρόνου και μέχρι του ανωτάτου χρονικού ορίου του ενός (1) χρόνου ακόμη.
 21. Μετά το πέρας της αδείας ο μουσικός υποχρεούται να προσκομίσει τα αποδεικτικά των σπουδών του.
 22. Δ. Αλλα δικαιώματα των μουσικών.
 23. Την ημέρα που δίνεται:
 24. α) προγενική, β) γενική ή γ) πρεμιέρα του έργου, τον μουσικό δεν βαρύνει καμμία άλλη υποχρέωση, απαγορευομένης κάθε άλλης απασχόλησης του από την Ε.Λ.Σ. Η διάρκεια της ανάπαυσης του μουσικού μεταξύ δύο δοκιμών ή μεταξύ δοκιμής και παράστασης της ίδιας ημέρας είναι το λιγότερο πεντάωρη (5).
 25. Ο μουσικός δεν υποχρεούται να εκτελεί μουσικά μέρη που δεν προβλέπονται από την αρχική μουσική σύνθεση.
 26. Σε παραστάσεις ειδικού χαρακτήρα δεν περιλαμβάνονται ορατόρια ή μελοδραματικές βραδιές.
Άρθρο 6 "Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 18 του Γ μέρους του άρθρου 69 του Ν. 2065/1992 που προβλέπουν το μισθό και λοιπές αποδοχές για τα μέλη του καλλιτεχνικού προσωπικού των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν εφαρμογή και στο μόνιμο καλλιτεχν [...]"
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός για την πρώτη και δεύτερη κατηγορία του καλλιτεχνικού προσωπικού κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος ανέρχεται στις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές.
2.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός για την τρίτη κατηγορία του καλλιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 1 του Π. Δ/τος αυτού ανέρχεται στις εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές.
3.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός για την τέταρτη κατηγορία του καλλιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 1 του Π. Δ/τος αυτού ανέρχεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές.
4.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός για την πέμπτη κατηγορία του καλλιτεχνικού προσωπικού του άρθρου 1 του Π. Δ/τος αυτού ανέρχεται στις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.
5.  
  Στους βασικούς μισθούς των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται μισθολογική προαγωγή, ανά πενταετία προϋπηρεσίας ίση με το ένα έκτον (1/6) της διαφοράς της επόμενης κατηγορίας. Ειδικά για την κατηγορία των Αρχιμουσικών και Εξαρχόντων, ίση με το ένα έκτον (1/6) της διαφοράς της προηγουμένης κατηγορίας, ήτοι της τρίτης κατηγορίας.
6.  
  Εκτός από το μηνιαίο βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού, παρέχονται στο καλλιτεχνικό προσωπικό της Ορχήστρας και το ειδικό μουσικό επίδομα, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα οικογενειακών βαρών, το επίδομα οργάνου καθώς επίσης και η Α.Τ.Α.
7.  
  Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας ορίζεται στο ποσοστό που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τους δημόσιους υπαλλήλους και υπολογίζεται στο βασικό μισθό. Για τον υπολογισμό του, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της προϋπηρεσίας του μουσικού με την επαγγελματική του αυτή ιδιότητα στις Κρατικές Ορχήστρες, στις Ορχήστρες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία αναγνωρίζεται από το Δημόσιο. Αποκλείεται η προσμέτρηση προϋπηρεσίας η οποία έχει προσφερθεί με παράλληλη απασχόληση στους ανωτέρω φορείς.
8.  
  Το επίδομα οικογενειακών βαρών ορίζεται σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους
9.  
  Στα μέλη του καλλιτεχνικού προσωπικού όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/γματος χορηγείται λόγω της ειδικής, ενίοτε έκτακτης, νυχτερινής και κατά τη διάρκεια των αργιών απασχόλησης τους, αλλά και της συνεχούς άσκησης και σε χρόνο εκτός υπηρεσίας, ειδικό μουσικό επίδομα το οποίο ορίζεται για όλες τις κατηγορίες σε ποσοστό ογδόντα επτά επί τοις εκατό (87%) επί του Βασικού μισθού του Εξάρχοντος με τριάντα χρόνια υπηρεσίας.
10.  
  Προς διευκόλυνση της αγοράς, συντήρησης και επισκευής του οργάνου χορηγείται στους μουσικούς, οι οποίοι για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους χρησιμοποιούν μουσικό όργανο της ιδιοκτησίας τους ειδικό επίδομα οργάνου. Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος αυτού εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 106 του Ν. 1892/90.
11.  
  Για την ανανέωση και τον συνεχή εμπλουτισμό των συναυλιών της Ορχήστρας, χορηγείται στον Αρχιμουσικό, αντί του επιδόματος μουσικών οργάνων, ισόποσον επίδομα βιβλιοθήκης
12.  
  Στο καλλιτεχνικό προσωπικό όλων των κατηγοριών χορηγούνται επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα ως και επίδομα αδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους, ήτοι επί του βασικού μισθού, του χρονοεπιδόματος, του μουσικού επιδόματος και της Α.Τ.Α.
13.  
  Οι μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντού της Ε.Λ.Σ. ορίζονται ίσες με το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του Εξάρχοντος με τριάντα χρόνια υπηρεσίας. 14.0 μουσικός που λόγω των αναγκών του συγκεκριμένου έργου κάθε φορά παίζει ένα σπάνιο όργανο ή δέχεται να εκτελέσει μουσικά μέρη που δεν προβλέπονται απ την αρχική μουσική σύνθεση, λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή. Η αμοιβή αυτή ορίζεται σε, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τη χρήση σπάνιου μουσικού οργάνου και πενήντα τοις εκατό (50%) για την εκτέλεση των ανωτέρω μουσικών μερών, επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) του μηνιαίου μισθού του.
15.  
  Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των ανωτέρω υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος
Άρθρο 7
1.  
  Δύο (2) θέσεις Διευθυντών Ορχήστρας και μία (1) θέση Βοηθού Διευθυντή Ορχήστρας, που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. αυτού, διατηρούνται υπό το υπηρεσιακό καθεστώς που προβλέπεται γι αυτές από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις κατά τη δημοσίευση του Ν. 2065/1992. Στην Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του Δ μέρους του άρθρου 69 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).
 • Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Την αριθ. Υ. 1874/1078399/1182/0001/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 525).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ύψους 214.000.000 δραχμών για το τρέχον οικονομικό έτος και 285.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τον τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ ΚΑΕ 2457 «Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.»,
 • Την αριθ. 121/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Πολιτισμού και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-17 Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.).
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/33
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1874/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1874_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια­τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις. 2017/4490 2017
Καθορισμός ορίου ηλικίας προς διορισμό μουσικών σε θέσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1994/214 1994
Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής. 1997/29 1997