ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/80

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και προέλευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 585/1985 (Α 205) και Π.Δ. 496/1987 (Α 229).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Άρθρο 1. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 585/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2. Υπαγωγή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες. 1. Η Αστυνομική Ακαδημία εξομοιούται με Επιθεώρηση Αστυνομίας, υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και διοικείται από Υποστράτηγο ή Ταξίαρχο, αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο Διοικητή Σχολών. 2. Στην Αστυνομική Ακαδημία υπάγονται: α. Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, β. Η Σχολή Αρχιφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, δ. Η Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. ε. Η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. στ. Η Υποδιεύθυνση Θρησκευτικού. 3. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις υφιστάμενες Σχολές ως προς την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής τους. β. Ενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις των Σχολών και των Παραρτημάτων αυτών τουλάχιστον μία φορά κάθε εκπαιδευτική περίοδο, έκτακτες δε όταν κρίνει αυτό αναγκαίο ή διαταχθεί σχετικά. Για τις επιθεωρήσεις αυτές συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο ειδικές εκθέσεις στις οποίες αναφέρει τα μέτρα που έλαβε ή προτείνει τη λήψη εκείνων που υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία του. γ. Φροντίζει να μορφώνει ασφαλή και προσωπική γνώμη για την επαγγελματική επάρκεια και διοικητική ικανότητα των διοικητών των Σχολών και την εκπαιδευτική ικανότητα των λοιπών Αξιωματικών. δ. Διατάσσει αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού μέχρι του βαθμού του Αστυνόμου Α σε Σχολές και Παραρτήματα αυτών, εντός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. ε. Διατάσσει ή ενεργεί Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, αυτεπάγγελτα ή διατασσόμενος, για όλο το προσωπικό της Ακαδημίας και γνωματεύει επί αυτών που ενεργούν υφιστάμενοι του. στ. Συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των διοικητών των Σχολών και των Αξιωματικών που υπάγονται απευθείας στην Αστυνομική Ακαδημία και γνωματεύει επί αυτών που συντάσσουν οι προαναφερόμενοι. ζ. Επικυρώνει τις ποινές που επιβάλλουν οι διοικητές των Σχολών και οι Αξιωματικοί που υπάγονται απευθείας στην Αστυνομική Ακαδημία. η. Εξετάζει τα παράπονα για τις ποινές που επιβάλλονται στους υπηρετούντες στις Σχολές και την Αστυνομική Ακαδημία και τις οποίες επικύρωσε ο ίδιος. θ. Εκδίδει διαταγές για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 2. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 585/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3. Αποστολή - Διάρθρωση - Έδρα. 1. Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίμων Υπαστυνόμων και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, εξομοιούται με Αστυνομική Διεύθυνση και διοικείται από Ταξίαρχο ή Αστυνομικό Διευθυντή. 3. Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας». Άρθρο 3 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 585/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 352/1987 (Α 158) αντικαθίσταται ως εξής: «1Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται από τρεις Αξιωματικούς, κατά προτίμηση από αυτούς που υπηρετούν στις Σχολές, δύο ιδιώτες καθηγητές και τους αρχηγούς των τριών τάξεων των δοκίμων, ως εκπροσώπους αυτών. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός εκτελεί καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου. Γραμματέας, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωματικός. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου » 2.Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «2Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται με διαταγή του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, μετά από πρόταση του διοικητή της Σχολής για ένα εκπαιδευτικό έτος και αντικαταθίστανται μόνο σε περίπτωση μετάθεσης, μακροχρονίου κωλύματος ή απαλλαγής από τα καθήκοντα της. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ισόβαθμα ή με την ίδια ιδιότητα » 3.Η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «7Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην Αστυνομική Ακαδημία και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως » Άρθρο 4 . Εκπαιδευτικό προσωπικά. Στο άρθρο 19 του Π.Δ. 585/1985 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της 1 ης και 2ης τάξεως διαμένουν και σιτίζονται εντός της σχολής, εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες, και εξέρχονται σε ελεύθερη έξοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του παρόντος » Άρθρο 5. Λόγοι αποβολής από τη Σχολή - Συνέπειες. 1.Το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 585/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Καταδίκη για έγκλημα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Π.Δ. 496/1987. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, η παραγραφή της καταδικαστικής απόφασης, η αποκατάσταση, η αμνηστεία, η χάρη δεν αίρουν την αποβολή από τη Σχολή » 2.Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Δόκιμος σε βάρος του οποίου διενεργείται Ε.Δ.Ε. για παράπτωμα που επισύρει την ποινή της αποβολής από τη Σχολή, δεν ονομάζεται Υπαστυνόμος μέχρι οριστικής κρίσεως της υποθέσεως του. Σε περίπτωση μη αποβολής του από τη Σχολή ονομάζεται αναδρομικά από την ημερομηνία ονομασίας των συναδέλφων του της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς » Άρθρο 6 . Διαδικασία αποβολής από τη Σχολή. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 585/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «2Αν κάποιο μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υπάγεται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για την εξαίρεση μελών Ανακριτικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με διαταγή του διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας από άλλον ομοιόβαθμό του » Άρθρο 7 . Άδειες δοκίμων. Στο άρθρο 26 του Π.Δ. 585/1985 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «7Οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι απαγορεύεται να απομακρύνονται από την έδρα της Σχολής χωρίς άδεια του Διοικητή αυτής » Άρθρο 8 . Αποτελέσματα εκπαίδευσης. Η παράγραφος 8 του άρθρου 33 του Π.Δ. 565/1965, αντικαθίσταται ως εξής: «8Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα το ίδιο εκπαιδευτικό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός εβδόμου των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν προάγεται στο επόμενο έτος. Αν φοιτά στο Γ έτος δεν αποφοιτά από τη Σχολή αλλά επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο επόμενο έτος, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται. Γυναίκα που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους κύησης και λοχείας συνέχεια ή διακεκομμένα το ίδιο εκπαιδευτικό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός τρίτου των πραγματικών εργασίμων ημερών και των δύο εξαμήνων, όπως καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν προάγεται στο επόμενο έτος. Αν φοιτά στο Γ έτος δεν αποφοιτά από τη Σχολή αλλά επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο επόμενο έτος, χωρίς να θεωρείται ότι απορρίπτεται. Ο περιορισμός της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ως προς τη συνολική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή, δεν ισχύει στην περίπτωση της μη προαγωγής ή μη αποφοίτησης για λόγους υγείας, κύησης και λοχείας » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 9. Ίδρυση - Έδρα - υπαγωγή - αποστολή. 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εδρεύει στο Νομό Αττικής και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. 2. Η εν λόγω Σχολή εξομοιούται με Αστυνομική Διεύθυνση και αποτελείται από τα εξής τμήματα: α. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών. β. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β. γ. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. δ. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων. ε. Τμήμα Ξένων Γλωσσών. στ. Τμήμα Εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνομίας. ζ. Τμήμα Στελεχών Πολιτικής Άμυνας. η. Τμήμα Ειδικής Σωματικής Εκπαίδευσης. θ. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτών - συνοδών σκύλων και ανιχνευτών - εξουδετερωτών εκρηκτικών μηχανισμών. 3. Ως αποστολή έχει την μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα και προβλήματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος και η παροχή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης και ευρύτερης μόρφωσης, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του. 4. Επίσης είναι αρμόδια για την γραμματειακή και διαχειριστή εξυπηρέτηση των Τμημάτων της. Άρθρο 10 . Οργάνωση. Για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 10,12 και 13 του Π.Δ. 585/1985 για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 11 1.Το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών έχει ως αποστολή την μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των αξιωματικών όλων των βαθμών της Ελληνικής Αστυνομίας και του πολιτικού προσωπικού κλάδου Π.Ε. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 2.Στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών, ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, λειτουργούν: 1)Σχολεία μετεκπαίδευσης, για εξειδίκευση στα ακόλουθα κυρίως θέματα: (1) Τροχαίας. (2) Δακτυλοσκοπίας και επιστημονικής εκμετάλλευσης ιχνών και πειστηρίων εγκλήματος. (3) Στατιστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. (4) Υγειονομικού προσωπικού. 2)Σχολεία μετεκπαίδευσης, για επιμόρφωση στα ακόλουθα κυρίως θέματα: (1) Δίωξης λαθρεμπορίου, αρχαιοκαπηλείας, προστασίας εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. (2) Δίωξης ναρκωτικών. (3) Δημόσιας ασφάλειας και αστυνομικής τακτικής. (4) Κρατικής ασφάλειας και προστασίας επισήμων προσώπων. (5) Τουρισμού, προστασίας περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. (6) Αγορανομίας. (7) Διοίκησης επιτελικής σχεδίασης, οργάνωσης και προγραμματισμού. (8) Δημοσίων Σχέσεων. 3.Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των Σχολείων της προηγουμένης παραγράφου. Άρθρο 12. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β. Για την αποστολή και τη λειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των όρθρων 43 έως και 51 του Π.Δ. 565/ 1985. Άρθρο 13. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. 1.Το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, είναι αρμόδιο. 1)Για την μετεκπαίδευση των Ανθυπαστυνόμων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 649/1970 (Α 176) και στο Ν. 1339/1983 (Α 35), για να τους καταστήσει ικανούς να εξέλθουν ως Αξιωματικοί. 2)Για την επιμόρφωση και εξειδίκευση των ανθυπαστυνόμων προς το σκοπό συμπλήρωσης των επαγγελματικών γνώσεων, ώστε να ανταποκρίνονται καλλίτερα στα καθήκοντά τους. 2.Λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 14. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων. 1.Το Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδίκευση των Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και του Πολιτικού Προσωπικού Κλάδου ΤΕ και ΔΕ καθώς και των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες ασφαλείας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας κ.λπ. και αποβλέπει στην περαιτέρω συμπλήρωση των επαγγελματικών τους προσόντων, ώστε να αποδίδουν καλλίτερα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2.Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου. Άρθρο 15 . Τμήμα Ξένων Γλωσσών. Για την αποστολή και τη λειτουργία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 52, 54 έως και 71 του Π.Δ. 585/1985. Άρθρο 16. Τμήμα Εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνομίας. Για την αποστολή και τη λειτουργία του Τμήματος Εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 78 του Π.Δ. 585/ 1985. Άρθρο 17 1.Το Τμήμα Στελεχών Πολιτικής Άμυνας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης. 2.Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Άρθρο 18 1.Το Τμήμα Ειδικής Σωματικής Εκπαίδευσης έχει ως αποστολή την εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε θέματα αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας (Π.Δ. 355/1977 ΦΕΚ Α 111). 2.Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13του παρόντος. Άρθρο 19. Τμήμα Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτών - Συνοδών σκύλων και ανιχνευτών - εξουδετερωτών εκρηκτικών μηχανισμών. 1.Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτών - Συνοδών σκύλων και ανιχνευτών - εξουδετερωτών εκρηκτικών μηχανισμών έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού ως εκπαιδευτών και συνοδών αστυνομικών σκύλων, καθώς και εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτών. Επίσης έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού στην ανίχνευση ή εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών ή αυτοσχεδίων βομβών. 2.Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος. Άρθρο 20. Καθήκοντα Διοικητών Τμημάτων Μετεκπαίδευσης. Ο Διοικητής κάθε Τμήματος Μετεκπαίδευσης της Σχολής έχει τις εξής υποχρεώσεις: α. Είναι υπεύθυνος για την ακριβή εφαρμογή του προγράμματος μετεκπαίδευσης που καταρτίζει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. β. Παρακολουθεί το ενδιαφέρον και την επίδοση των σπουδαστών και λαμβάνει ή εισηγείται στο Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης τα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέτρα. γ. Εκτελεί τις εντολές και οδηγίες του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και αντιμετωπίζει μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τα θέματα διοικητικής μέριμνας των σπουδαστών ή εισηγείται ανάλογα μέτρα στη διοίκηση της Σχολής. δ. Μεριμνά για την πειθαρχία, την τάξη και το κανονικό της σχολής των μετεκπαιδευομένων. ε. Ορίζει την εσωτερική υπηρεσία του Τμήματος του και επιβλέπει για την κανονική διεξαγωγή αυτής. στ. Δέχεται προτάσεις καθηγητών ή σπουδαστών που αφορούν τη βελτίωση της εκπαίδευσης και υποβάλλει αντίστοιχες προτάσεις στο Διοικητή της Σχολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 21. Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Η παράγραφο 6 του άρθρου 87 του Π.Δ. 585/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 14 του Π.Δ. 352/1987 (Α 158), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Αστυφυλάκων αποτελείται από τρεις αξιωματικούς, κατά προτίμηση από αυτούς που υπηρετούν στις Σχολές, δύο ιδιώτες καθηγητές και τον αρχηγό των δοκίμων αστυφυλάκων ενός παραρτήματος της έδρας της Σχολής, ο οποίος προτείνεται από τον Διοικητή της Σχολής, ως εκπρόσωπος των δοκίμων. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος, όπως τροποιηθείσες ισχύουν». Άρθρο 22 . Διάρκεια εκπαίδευσης. Το άρθρο 88 του Π.Δ. 585/198, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 15 του Π.Δ. 352/1987, αντικαθίσταται ως εξής: «1Η φοίτηση των δοκίμων Αστυφυλάκων διαρκεί ένα εκπαιδευτικό έτος (10) μήνες. 2Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ορίζονται, εντός του χρόνου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και των πλαισίων του άρθρου 41 του Ν. 1481/1984,ηημε-ρομηνία έναρξης και λήξης αυτής και οι εκπαιδευτές περίοδοι. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η εκπαίδευση ή να συστήνεται η διάρκεια της, όταν κατά την κρίση του Υπουργού συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 41 παράγραφος 7 του Ν. 1481/1984), όχι όμως κάτω των 6 μηνών » Άρθρο 23 . Βαθμολογία επαγγελματικής ικανότητας. Στο άρθρο 96 του Π.Δ. 585/1965 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7Δόκιμος που δεν συγκεντρώνει τη βάση δέκα (10) κατά τη βαθμολογία της επαγγελματικής ικανότητας δεν ονομάζεται Αστυφύλακας και παραπέμπεται στο Εκπαιδευτικά Συμβούλιο με το ερώτημα της αποβολής από τη Σχολή, χωρίς να απαιτείται n διενέργεια ένορκης εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) » Άρθρο 24 . Αποτελέσματα εκπαίδευσης. Οι παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 99 του Π.Δ. 585/ 1985 αντικαθίσται ως εξής: «2Θεωρείται ότι απέτυχε δόκιμος, ο οποίος αν και συγκεντρώνει κατά την τελική βαθμολογία τη βάση δέκα (10) στο σύνολο των μαθημάτων, δεν συγκεντρώνει όμως τη βάση δέκα (10) σε δύο από τα τέσσερα πρώτα μαθήματα, που διαλαμβάνονται στην ομάδα Α του άρθρου 90 του παρόντος, ή σε τρία οποιαδήποτε μαθήματα της ίδιας ομάδας».« 3Δόκιμος Αστυφύλακας που δεν παρακολούθηκε για λόγους υγείας την εκπαίδευση, συνέχεια ή διακεκομμένα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 1/7 των πραγματικών εργασίμων ημερών εκπαίδευσης, δεν μπορεί να ονομασθεί Αστυφύλακας. Στην περίπτωση αυτή και μετά την άρση του κωλύματος, επαναλαμβάνεται η εκπαίδευση του στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Μέχρι την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς ο δόκιμος διατίθεται για εκτέλεση υπηρεσίας, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Σε καμμία όπως περίπτωση δεν επαναλαμβάνεται η εκπαίδευση για τους παραπάνω λόγους και σε τρίτη εκπαιδευτική σειρά, οπότε παραπέμπεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για κρίση της σωματικής του ικανότητας » Άρθρο 25 . Διακοπή φοίτησης. Στο άρθρο 101 του Π.Δ. 585/1985 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής: «γ. Λόγω αυθαίρετης απουσίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερών συνολικά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης » Άρθρο 26 1.Στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Π.Δ. 585/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε Τετάρτη μετά τη λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης μέχρι την έναρξη του προγράμματος της επόμενης ημέρας. Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής δύναται να ορίζεται αντί της Τετάρτης άλλη ημέρα της εβδομάδας » 2.Στο άρθρο 103 του Π.Δ. 585/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7Κατά τις ημέρες της ελεύθερης εξόδου απαγορεύεται στους δοκίμους Αστυφύλακες να απομακρύνονται από την έδρα της Σχολής, χωρίς άδεια του διοικητή αυτής». Άρθρα 27. Το άρθρο 119 του Π.Δ. 585/1965 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 119. Προσθήκη - αφαίρεση μαθημάτων. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να προστίθενται, να αφαιρούνται ή να μεταβάλλονται μαθήματα που διδάσκονται σε Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 28 . Κατάταξη επιλεγομένων. Το εδάφιο ετης παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Παραιτούνται πριν από την είσοδο τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. α του άρθρου 101 του Π.Δ. 585/1985, όπως τροποποιηθείσα ισχύει. Σε αντικατάσταση αυτών ο Αρχηγός καλεί άλλους υποψηφίους από τον κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων και προβαίνει στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμμιά περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου Αστυφύλακα, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο χρονικό όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης » ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 29. Προέλευση - προσόντα. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 496/ 1987 (Α 229) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Αστυφύλακες, εφόσον συμπληρώνουν ένα έτος υπηρεσίας στο βαθμό μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων. Όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις εισάγονται στη Σχολή και δεν έχουν κριθεί για την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία από το αρμόδιο Συμβούλιο, συμφωνάμε τις διατάξεις των άρθρων 12-18 του παρόντος, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί για την παραμονή τους » Άρθρο 30 . Εξεταστικές Επιτροπές - Καθήκοντα. Το εδάφιο στ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Π.Δ. 496/1987 (Α 229) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Σε περίπτωση παράβασης από τον υποψήφιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 εδάδ, α - δ του άρθρου 32 του παρόντος, η εξεταστική επιτροπή, με απόφασή της, που λαμβάνεται αμέσως και κατά πλειοψηφία, βαθμολογεί το γραπτό με μηδέν και συντάσσει επί τούτου σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη αυτής. Αν οι ως άνω παραβάσεις διαπράττονται από τους διαγωνιζόμενους στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλα εξεταστικά κέντρα των Αθηνών, στα οποία η εξεταστική Επιτροπή δεν είναι παρούσα και δεν είναι δυνατή η άμεση μετάβασή τους σ αυτά, ο επιτηρητής της αίθουσας, ένας των βοηθών αυτού και ο επόπτης συντάσσουν επί του γραπτού σχετική πράξη, την οποία και υπογράφουν, ο δε μηδενισμός του γραπτού ενεργείται από την οικεία εξεταστική επιτροπή κατά τα ως άνω οριζόμενα. Μετά τη σύνταξη και υπογραφή των ανωτέρω πράξεων διατάσσεται η άμεση αποβολή του υποψήφιου από την αίθουσα των εξετάσεων. Ο υποψήφιος αυτός αποκλείται οριστικά από την εξέταση στα υπόλοιπα μαθήματα και τιμωρείται πειθαρχικά. Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του εδαφίου ε της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την εξέταση, το γραπτό του όμως βαθμολογείται κανονικά » Άρθρο 31 . Σύνταξη θεμάτων. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «1Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή κάθε μαθήματος. Για το σκοπό αυτό κάθε επιτροπή συνέρχεται στην οριζόμενη με διαταγή της Σχολής αίθουσα δύο ώρες πριν από την καθοριζόμενη για την έναρξη των εξετάσεων ώρα και προβαίνει στην κατάρτιση των θεμάτων του εξεταζόμενου μαθήματος. Ο αριθμός των θεμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ούτε μεγαλύτερος των δέκα, καθορίζεται δε κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής » Άρθρο 32 . Ενστάσεις - Αναθεώρηση γραπτών. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «2Η ένσταση μαζί με τη σχετική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής στην Αθήνα ή του επόπτη για τη Θεσσαλονίκη και αντίγραφο του πρακτικού διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος υποβάλλεται αμέσως από τη Σχολή ή την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφαίνεται επ αυτής μέσα σε τρεις ημέρες: Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 120 του Π.Δ. 585/1985 » Άρθρο 33. Αποκάλυψη γραπτών - Σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων. 1.Στο εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Π.Δ. 496/1987 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) Ονομαστικούς πίνακες βαθμολογίας αποτυχόντων στο μάθημα των Ελληνικών κατ αλφαβητική σειρά » 2.Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «4Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη βάση δέκα (10) στο μάθημα των Ελληνικών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταστέα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες » Άρθρο 34 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «3Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας σι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα διαδοχικά με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 25 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση που διενεργεί η Επιτροπή αποκάλυψης, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Για τους υποψηφίους της Σχολής Αξιωματικών υπόψη η σειρά των μαθημάτων του άρθρου 50 παρ. 1 του παρόντος » 2.Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται στη Σχολή οι δέκα (10) πρώτοι και προκειμένου για επιτυχόνες ειδικών κατηγοριών μόνο ο πρώτος, κατά τη σειρά επιτυχίας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο » Άρθρο 35 . Υγειονομική εξέταση υποψηφίων. Στο άρθρο 38 του Π.Δ. 496/1987 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4Για όσους από τους υποψηφίους πριν ονομασθούν δόκιμοι κωλύονται από την εκπαίδευση για λόγους υγείας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του Π.Δ. 585/1985 » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 36. Προέλευση - προσόντα. Το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 496/ 1987 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Αρχιφύλακες, Δόκιμοι Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, που έχουν: (1) Πτυχίο οποιουδήποτε Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. (2) Τα προσόντα των περιπτώσεων (1), (3) και (4) του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου. Όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις Αστυφύλακες εισάγονται στη Σχολή και δεν έχουν κριθεί για την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία από το αρμόδιο Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12-13 του παρόντος, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί για την παραμονή τους». Άρθρο 37 . Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή. Η παράγραφος 3 του άρθρου 51 του Π.Δ. 496/1987 αντικαθίσταται ως εξής: «3Οι καλούμενοι για φοίτηση στη Σχολή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. συνεκπαιδεύονται μετά των δοκίμων Υπαστυνόμων του Β και Γ έτους της Σχολής Αξιωματικών » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 38 Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 57 του Π.Δ. 496/ 1987 αντικαθίσταται ως εξής.« 2.Η ειδική εξεταστική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Μουσικής και αποτελείται από: 1)Ένα ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας, ως πρόεδρο. 2)Δύο κατώτερους αξιωματικούς μουσικής της Αστυνομίας, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικό μέλη. Όπου δεν υπάρχουν ή κωλύονται αξιωματικοί μουσικοί των ανωτέρω βαθμών, για τη συγκρότηση της επιτροπής αναπληρώνονται από αντίστοιχους ομοιόβαθμούς τους αξιωματικούς μουσικής του στρατού ξηράς, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. ή καθηγητές αναγνωρισμένου Ωδείου η εν συντάξει ανώτερους αξιωματικούς μουσικής της Αστυνομίας. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί ανθυπαστυνόμος μουσικής της Αστυνομίας, που ορίζεται με την ίδια απόφαση. Η Επιτροπή εργάζεται με ευθύνη του προέδρου και με όλα τα μέλη παρόντα».« 3.Η ανωτέρω επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την εξέταση των υποψηφίων στις προαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 70,74 και 77 του παρόντος. Ειδικότερα τα μέλη της επιτροπής πρέπει να κατέχουν πτυχίο Αρμονίας για τις προαγωγικές εξετάσεις μέχρι και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και πτυχίο Αντίστιξης για το βαθμό του Υπαστυνόμου Β». Άρθρο 39. Το άρθρο 77 του Π.Δ. 496/1986 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 77. Εξεταστέα μαθήματα - Διενέργεια εξετάσεων - Αποτελέσματα - Προαγωγή επιτυχόντων. 1Οι υποψήφιοι εξετάζονται ενώπιον της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του άρθρου 57 του παρόντος γραπτά και πρακτικά ως εξής: Γραπτά: (1) Σε δύο θέμετα για εναρμόνιση: (α) Με δοσμένη μελωδία και Με ανάριθμο βάσιμο από την ύλη του ειδικού μαθήματος Αρμονίας. Κάθε θέμα αποτελείται από δεκαέξι έως τριάντα δύο μέτρα. (2) Σε ένα θέμα τετράφωνης Αντίστιξης με δοσμένη μελωδία (G.F.), το οποίο αποτελείται τουλάχιστον από δώδεκα μέτρα και βρίσκεται σε οποιαδήποτε φωνή. Οι υπόλοιπες τρεις αντιστικτικές μελωδίες του θέματος αυτού θα πρέπει να γραφούν από τον εξεταζόμενο σε πέμπτο είδος (FLΕURΙ). Στα τέσσερα πεντάγραμμα πρέπει να υπάρχουν τρία κλειδιά του Dο στην πρώτη, τρίτη και τέταρτη γραμμή και το κλειδί του Fa στην τέταρτη γραμμή του πενταγράμμου. (3) Σε ενοργάνωση για Στρατιωτική Μουσική (μπάντα) ενός αποσπάσματος δεκαέξι έως τριάντα δύο μέτρων από εισαγωγή (ΟΥVΕRΤURΕ), η οποία είναι γραμμένη για πιάνο. (4) Σε θέματα Οργανολογίας για την προέλευση, την εξέλιση και τις ιδιότητες των εγχόρδων, πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων. (5) Σε θέματα Ιστορίας Μουσικής. (6) Σε θέματα Μορφολογίας, β. Πρακτικά: (1) Στη Διεύθυνση Στρατιωτικής Μουσικής (Μπάντας) με μια μουσική σύνθεση της εκλογής της επιτροπής, η οποία είναι εισαγωγή ή όπερα ή συμφωνία και κατόπιν με μια μουσική σύνθεση της εκλογής τους, των αυτών τεχνικών αξιώσεων με την προαναφερθείσα ύλη. (2) Σε μια σπουδή Μέσης Σχολής του Κρατικού Ωδείου της εκλογής της επιτροπής από την υποχρεωτική ύλη του πιάνου για τα πτυχία Αντίστιξης. Κατόπιν, από τα έργα των προκλασσικών, σε μια σύνθεση του J.S.ΒΑCΗ και ένα μέρος σονάτας από τις συνθέσεις των ΗΑΥDΝ, ΜΟΖΑRΤ, ΒΕΕΤΗΟVΕΝ, της εκλογής τους, από την προαναφερθείσα ύλη της Μέσης Σχολής. (3) Στα κύρια ξύλινα και χάλινα πνευστά ή στα κύρια κρουστά όργανα. Προαιρετικά εξετάζονται και σε δευτερεύοντα μουσικά όργανα. Στην περίπτωση αυτή ο άνω της βάσης βαθμός συνυπολογίζεται στο γενικό βαθμό επιτυχίας του υποψηφίου. (4) Στα κύρια πνευστά όργανα, σε μια άσκηση της εκλογής της επιτροπής από την ύλη της Ανώτερης Σχολής ή των πτυχιακών εξετάσεων του Κρατικού Ωδείου και σε δύο ασκήσεις της εκλογής τους, της αυτής δεξιοτεχνίας με την προαναφερθείσα ύλη από τις οποίες η μια είναι εκφραστικού και η άλλη δεξιοτεχνικού χαρακτήρα. Επίσης, εξετάζονται σε μείζονες και ελάσσονες κλίμακες με τριφώνους και τετραφώνους αρπισμούς επί της δεσπόζουσας. (5) Στα κύρια κρουστά όργανα σε μια ρυθμική άσκηση για ταμπούρο, της εκλογής της επιτροπής, από τη ύλη της Ανώτερης Σχολής του Κρατικού Ωδείου. Κατόπιν σε μια ρυθμική άσκηση για ταμπούρο, της εκλογής της επιτροπής, από την ύλη της Ανώτερης Σχολής του Κρατικού Ωδείου. Κατόπιν σε μια ρυθμική άσκηση για ταμπούρο, της εκλογής της επιτροπής, από την ύλη της Ανώτερης Σχολής του Κρατικού Ωδείου. Κατόπιν σε μια ρυθμική άσκηση για ταμπούρο, της εκλογής τους, της αυτής δεξιοτεχνίας με την προαναφερθείσα ύλη και σε ένα μουσικό κείμενο της εκλογής της επιτροπής, από συμφωνία ή κοντσέρτο ή εισαγωγή ή επιλογή μιας σειράς τεμαχίων από όπερα για γκραν-κάσσα με την συνοδεία μουσικής (Μπάντας). Επίσης εξετάζονται προφορικά στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες με τρίφωνους και τετραφώνους αρπισμούς. 2Οι Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι εντάχθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1481/ 1984, εξετάζονται στα μαθήματα της προηγούμενης παραγράφου με τις εξής διαφοροποιήσεις: Αντί της γραπτής εξέτασης του εδαφίο α περίπτωση (2) σε ένα δίφωνης αντίστιξης, από την υποχρεωτική ύλη του πτυχίου Αρμονίας, με δοσμένο (ΟF.) στην έκταση της φωνής του βαθύφωνου (ΒΑSSΟ) με κλειδί Fa, το οποίο να αποτελείται από φθογγόσημα με αξίες ολοκλήρου. Η αντιστικτική φωνή γράφεται από τον εξεταζόμενο σε πέμπτο είδος (FLΕURΙ) στη φωνή της υψιφώνου (SΟΡRΑΝΟ) με κλειδί Dο επί της πρώτης γραμμής του πενταγράμμου. Η έκταση του θέματος είναι τουλάχιστον δώδεκα μέτρα. Αντί της πρακτικής εξέτασης του εδαφίου β περίπτωση (2) σε μια σπουδή Κατωτέρας Σχολής του Κρατικού Ωδείου της εκλογής της επιτροπής από την υποχρεωτική ύλη του πιάνου για το πτυχίο Αρμονίας (μέχρι Μέσης Σχολής). Κατόπιν σε μια σύνθεση προκλασσικών (J.S.ΒΑCΗ ή CF. ΗΑΝDΕL) και ένας μέρος σονάτας της εκλογής τους από την ύλη της προαναφερθείσας Κατωτέρας Σχολής. 3Συντελεστής Βαθμολογίας. Για κάθε γραπτή εξέταση των περιπτώσεων (1), (2), (3) του εδαφίου α της παρ. 1 είναι το 10 και των περιπτώσεων (4), (5), (β) του ιδίου εδαφίου το 8. Στην πρακτική εξέταση του εδαφίου β για την Διεύθυνση Στρατιωτικής Μουσικής είναι το 10, για το πιάνο το 8, για τα κύρια πνευστά και κρουστά μουσικά όργανα το 10 και για τα δευτερεύοντα μουσικά όργανα το 8. Στη γραπτή εξέταση του εδαφίου β της παραγράφου 2 της δίφωνης Αντίστιξης είναι το 8 και στα πρακτικά του εδαφίου β στην υποχρεωτική ύλη του πιάνου. Κατωτέρας Σχολής για το πτυχίο Αρμονίας είναι το 8. 4Η γραπτή εξέταση διαρκεί έξι ώρες για τα δύο θέματα της Αρμονίας, έξι ώρες για το θέμα της Αντίστιξης, έξι ώρες για την ενοργάνωση και έξι ώρες για τα θέματα Οργανολογίας, Ιστορίας Μουσικής και Μορφολογίας. Η πρακτική εξέταση διαρκεί για τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Μουσικής (Μπάντας) σε κάθε υποψήφιο μέχρι μια ώρα, για την εξέταση στο πιάνο σε κάθε υποψήφιο μέχρι 45 της ώρας, στην εξέταση των κυρίων πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων σε κάθε υποψήφιο μέχρι 25 της ώρας και στην εξέταση των δευτερευόντων μουσικών οργάνων σε κάθε υποψήφιο μέχρι 10 της ώρας. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης στο θέμα της δίφωνης Αντίστιξης και της εξέτασης το πιάνο της παραγράφου 2 είναι δύο ώρες και 45 της ώρας, αντίστοιχα, για κάθε υποψήφιο. 5Για τη διενέργεια των εξετάσεων και τη βαθμολογία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 59 και 80 του παρόντος. 6Ως προς τους πίνακες αποτελεσμάτων και την προαγωγή των επιτυχόντων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Άρθρο Άρθρο 40. Καταργούμενες διατάξεις. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις: 1.Των άρθρων 15, 16, 38, 39, 40, 52 παρ. 4, 53, 72 παρ. 3, 73, 79 παρ. 2,80 παρ. 4, 82 παρ. 3, 5 και 7, 107, 108, 109 του Π.Δ. 585/1985. 2.Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ. 203/1990 (Α 78), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 476/1990 (Α 183). 3.Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφ. ζ και η του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 151).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ως και η από 11.11.1992 σχετική έκθεση της Διευθύνσεως Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης).
  • Την υπ αριθ. 62/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986