ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/90

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται δύο (2) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 50 παρ. 1 και 6 του Ν. 1268/1982 (Α 87). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 (Α 167) και γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 379/3.4.1989).
  • Το έγγραφο Β1/301/13.9.1989 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 1.022.000 δρχ. περίπου για το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους 1993 και 4.088.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
  • Την αριθ. 5/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία