(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/Α/92) από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες, σε αντικείμενα του Υπουργείου Βι [...]"
1.  
  Οι κατά τις περιπτώσεις α-ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/56, αρμοδιότητες.
2.  
  Η παρακολούθηση των Ελληνικών και Διεθνών συνθηκών στον τομέα του πετρελαίου και η εισήγηση των αναγκαίων τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου, βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α). Ε.Ε.Χ. (Ν. 707/77, άρθρο 4 παρ. 3, άρθρο 2 παρ. 2ββ (τροπ. άρθ. 1 Ν. 1472/84, ΦΕΚ 112/ Α/84), άρθ. 3 παρ. 4 (τροπ. άρθ. 2 Ν. 1472/Α/84), άρθ. 4 παρ. 1 (τροπ. άρθ. 3 Ν. 1472/Α/84), άρθ. 6 παρ. 6 (τροπ. άρθ. 6 Ν. 1472/84), άρθ. 7 παρ. 3 (τροπ. άρθ. 7 Ν. 1472/ Α/84), ΦΕΚ 273/Α/77, Υ.Α. 29588/84, άρθ. 4 παρ. 2, ΦΕΚ 805/Β/84, Ν. 372/76, άρθ. 3 παρ. 3, άρθ. 3 παρ. 6, άρθ. 4 παρ. 1, άρθ. 4 παρ. 6, άρθ. 6 παρ. 1, άρθ. 8 παρ. 1, άρθ. 9 παρ. 3, άρθ. 11 παρ. 3, άρθ. 12, άρθ. 13 παρ. 4, άρθ. 16 (τροπ. άρθ. 22 παρ. 4 Ν. 1682/87), ΦΕΚ 166/Α/76, Ν. 49/75, άρθ. 4. ΦΕΚ 118/Α/75, Ν. 1386/83, άρθ. 7, άρθ. 11 παρ.7, ΦΕΚ 107/Α/83, Ν. 4458/65, αρθ. 5 παρ. 1 ΦΕΚ 319/Α/65, Ν. 1882/90, άρθ. 45, άρθ. 50. ΦΕΚ 43/Α/90, Ν. 1804/88, άρθ. 5 παρ. 7, άρθ. 16 παρ. 1, ΦΕΚ 177/Α/ 88).
3.  
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο των ιατρικών και κτηνιατρικών μηχανημάτων (ΚΥΑ 19284/88, άρθ. 2 παρ. 2, άρθ. 3, άρθ. 4, άρθ. 5, ΦΕΚ 69/Β720.9.88, όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 21353/88, άρθ. 1, ΦΕΚ 771/ Β/26.10.88).
4.  
  Η επεξεργασία και εισήγηση της πολιτικής στον τομέα υδρογονανθράκων βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1571/85 (ΦΕΚ 192/Α).
5.  
  Η έγκριση προτύπου ΕΟΚ, έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικού και σήματος σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και υποβολή ποινών στους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης 15316/1463/87. (ΚΥΑ 15316/1463/ 20.8.87, άρθρο 2 παρ. 3, άρθρο 4 παρ. 1, ΦΕΚ 462/Β/ 27.8.87).
6.  
  Η εποπτεία της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (ΔΕΠΑΕ) και των θυγατρικών της, βάσει:
 1. των άρθρων:
 2. πρώτον, Κεφάλαιον Δ άρθρο 15 παρ. 3, Κεφάλαιο Ε άρθρο 20 και 21 παρ. 2 και δεύτερον, παρ. 2 του Ν. 87/75 (ΦΕΚ 152/Α).
 3. του άρθρου 3, παρ. 3 εδαφ. 2 του Ν. 1571/85 (ΦΕΚ 192/Α) και.
 4. των άρθρων 1 παρ. β και 2 του Π.Δ. 190/92 (ΦΕΚ 90/Α).
7.  
  Η εποπτεία της Δημοτικής Επιχειρήσεως Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) βάσει των άρθρων: 2ον παρ. 2, άρθρον 7ον Κεφ. Γ. παρ. 3 και 11ον παρ. 2, 3, 4 του Ν. 2234/52 (ΦΕΚ 280/Α).
8.  
  Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κ.λπ. που προβλέπεται από τα άρθρα 4, παρ. 1,2,3,7, άρθρο 17 παρ. 12, άρθρο 18 παρ. 1 εδφαφ. α,γ,δ,ε, παρ. 3 άρθρο 20 παρ. 2, άρθρο 13παρ. 1 και 2 και άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 468/76 (ΦΕΚ 302/Α).
9.  
  Οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τα Π.Δ. 206/87 (άρθ. 6, άρθ. 9 παρ. 1 και παρ. 3, άρθ. 10 παρ. 1, ΦΕΚ 94/ Α/18.6.87), Π.Δ. 229/88 (άρθ. 3 παρ. 3, ΦΕΚ 98/Α/ 20.5.88) και Π.Δ. 523/88 (άρθ. 1 παρ. 4, ΦΕΚ 236/Α/ 24.10.88) και αφορούν τις διαδικασίες πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών.
10.  
  Επιβολή προστίμων σε παραβάτες της νομοθεσίας για τη χρήση σημάτων ποιότητας ή πιστοποιητικών συμμόρφωσης. (Υ.Α. 8316/1114/89 άρθ. 3 παρ. 2β. άρθ. 8 παρ. 2, ΦΕΚ 306/Β/27.4.1989).
11.  
  Καθορισμός βιομηχανικών προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, καθορισμός προδιαγραφών για την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία των παραπάνω ειδών και επιβολή κυρώσεων (Ν. 1682/87, άρθ. 22 παρ. 1 και 2, ΦΕΚ 14/Α/16.2.87).
12.  
  Η επιβολή κυρώσεων στους υποχρέους, σε περίπτωση υποτροπής για τη μη τήρηση η ελλειπή τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών βάσει του άρθρου 23 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.92).
13.  
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο ρευματοληπτών (Π.Δ. 12/25 του 1935, άρθρα 1, 4, 17. ΦΕΚ 422/ Α/25.9.35).
14.  
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο του ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (ΚΥΑ 470/85, αρθ. 9 παρ. 1, αρθ. 11 παρ. 3 και 7, αρθ. 12 παρ. 2, αρθ. 13 παρ. 3 και4, αρθ. 14, ΦΕΚ 183/Β/4.4.85, όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 6467/88, άρθρα 2, 3, 4 ΦΕΚ 214/Β/2.4.88) και την 27356/1991. άρθρο 2 (ΦΕΚ 78/Β/11.2.1992).
15.  
  Εξουσιοδότηση φορέων για διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε ανελκυστήρες. (ΚΥΑ 18173/30.8.88, άρθρο 8 παρ. 4, ΦΕΚ 664/Β/9.9.88).
16.  
  Εκδίκαση προσφυγών κατά πράξεων των Νομαρχιακών Υπηρεσιών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων. (ΚΥΑ 18173/30.8.88. άρθρο 7, παρ. 5, ΦΕΚ 664/Β/9.9.88).
17.  
  Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας στις ακόλουθες εγκαταστάσεις, που έχουν ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 500 ΗΡ και χωρητικότητα πάνω από 10.000 Μ3, σύμφωνα με το Π.Δ. 381/89 άρθρο 35 (ΦΕΚ 168/Β), καθ όλη την επικράτεια, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις της περιοχής Νομαρχίας Θεσ/νίκης και τις οποίες η αρμοδιότητα του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για χορήγηση αδειών ισχύει για ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 2000 ΗΡ και ειδικά για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίων της εν λόγω περιοχής για χωρητικότητα ανωτέρα 40.000 Μ3, σύμφωνα με το Π.Δ. 1230/81 (ΦΕΚ 305/Α), άρθρο 3 παρ. 7, καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, ήτοι:.
 1. Βιομηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών (Διυλιστήρια)
 2. Μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων
 3. Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και υγραερίων, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών
 4. Εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου, βάσει των εξής διατάξεων:
 5. Ν.ΔΚΣΤ (ΦΕΚ 30/Ά) άρθρο 1, ΒΔ 15/21.10.22 (ΦΕΚ 208/Α) άρθρα 1 και 6, Ν. 3214/55 (ΦΕΚ 108/Α) άρθρο 1 παρ. 2, άρθρα 2 και 3 και άρθρο 4 εδφα. 3, Ν. 3200/55 (ΦΕΚ 97/Α) άρθρο 14 παρ. 3,4,5, Α.Ν. 207/67 (ΦΕΚ 216/Α) άρθρο 1 παρ. 1,3,5 και 8, Κ.Υ.Α. 7086/88 (ΦΕΚ 550/Β) παρ. 3 δεύτερο εδάφιο, Κ.Υ.Α. 18178/88 (ΦΕΚ 126/Β) άρθρο 7 παρ. 3,4, άρθρο 8 και άρθρο 9 παρ. 3, Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α), άρθρο 5 παρ. 1, άρθρο 6 παρ. 1,3, Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/86) άρθρο 6 παρ. 1, Κ.Υ.Α. 69269/90 (ΦΕΚ 678/90) άρθρο 8, παρ. 2.2, άρθρο 9 παρ. 6, άρθρο 17 παρ. 2 και Κ.Υ.Α. 34458/90 (ΦΕΚ 846/90) συμπληρωματικές διατάξεις του Κανονισμού υπό στοιχείο 31, εδάφιο 5.
18.  
  Η κατάρτιση κανονισμών και προτύπων για τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις βάσει του Ν. 1571/85 (ΦΕΚ 192/Α) άρθρο 15 παρ. 5 και του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 14/Α) άρθρο 22 παρ. 4.
19.  
  Οι αρμοδιότητες που αφορούν έλεγχο χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. (ΚΥΑ 21538/2228/86 άρθρα 5 και 6, ΦΕΚ 702/Β/ 4.12.87). 20 Καθορισμός των στοιχείων του Δελτίου Βιομηχανικής Κινήσεως ως και κάθε άλλης λεπτομέρειας και υποβολή του Δ.Β.Κ. στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Β. (Ν. 858/79, άρθρο 5 παρ. 1 και 2, ΦΕΚ 1/Α/5.1.79).
20.  
  Οι γνωμοδοτήσεις για θέματα ποιοτικής αρτιότητας, ανταγωνιστικότητας και προστιθεμένης αξίας των εγχωρίως παραγομένων πετρελαιοειδών και λιπαντικών προϊόντων, βάσει του άρθρου 7 του Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α).
21.  
  Επιβολή ποινών για την μη υποβολή του Δελτίου Βιομηχανικής Κινήσεως με βάση τον Ν. 207/67. (Ν. 858/79, άρθρο 5 παρ. 3, ΦΕΚ 1/Α/5.1.79).
22.  
  Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την χάραξη και εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, η σύνταξη και εισήγηση προγραμμάτων ενεργειακής ανάπτυξης και η προσαργμογή τους στις εκάστοτε συνθήκες, καθώς και η σύνταξη σε περιοδική βάση εκθέσεων για την εξέλιξη του προγράμματος ενεργειακής ανάπτυξης, βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α).
23.  
  Η μέριμνα για την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε θέματα ενέργειας, βάσει του Ν. 40/75 (ΦΕΚ 90/Α, του Ν. 716/77 (ΦΕΚ 295/Α) και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13/Α).
24.  
  Η παρακολούθηση της πολιτικής των ενεργειακών φορέων, ΔΕΗ, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και η εισήγηση για την εναρμόνισή της στο γενικότερο πρόγραμμα ενεργειακής ενάπτυξης, βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 381/39 (ΦΕΚ 168/Α). Π.Δ. 482/ 83, αρθ. 1 παρ. 10, άρθ. 2 παρ. 1, ΦΕΚ 184/Α/83).
25.  
  Εισήγηση προς ΥΠΕΘΟ για ενίσχυση ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, έλεγχος των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιούνται σε εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών 87/167 και 90/684 και παροχή προς Ευρωπαϊκές Κοινότητες στοιχείων, σχετικά με τις ενισχύσεις και επενδύσεις των ναυπηγοεπιακευαστικών μονάδων. (ΚΥΑ του ΥΠΕΘΟ 30512/91, αρθ. 6, άρθ. 11, ΦΕΚ 740/Β/ 91).
26.  
  Εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τις περιφερειακές μας υπηρεσίες σε μεταποιητικές μονάδες στις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας περί αδειών εγκατάστασης λειτουργίας ή επέκτασης παραγωγικών μονάδων ως και πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. (Α.Ν. 207/67. αρθ. 1 παρ. 8 ΦΕΚ 216/Α/4.12.67).
27.  
  Έλεγχος Πινάκων Βασικής Εξαγωγικής Προστιθέμενης Αξίας επί εξαγωγικών προϊόντων. (ΑΝΕ 1574/71 παρ. 4α άνευ ΦΕΚ). Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
28.  
  Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος της Δ.Ε.Η. «Έργα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των παλαιών Προγραμμάτων εξηλεκτρισμού οικισμών υπαίθρου (ΠΑΛΑΤΟ: 1968-1973, ΝΕΟ: 1977 και Πρόγραμμα 1983 -1987), βάσει των άρθρων 1 και 2 του από 23.12.1953/8.1.1954 Β.Δ. (ΦΕΚ 4/Α).
29.  
  Η χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Δ.Ε.Η., η επιβολή κυρώσεων για όσες μονάδες δεν έγιναν, βάσει των άρθρων 10,11 και 17 του Ν. 1559/1985 (ΦΕΚ 135/Α/1985), του άρθρου 2 του Π.Δ. 223/1985 (ΦΕΚ 83/Α/1985).
30.  
  Η άσκηση προσφυγής κατά απόφασης επιβολής κυρώσεων, βάσει της παραγράφου Ε της με αριθμό ΣΕ 2841/ 1988 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 417/Β/1988)
31.  
  Οι εγκρίσεις κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων της Δ.Ε.Η., βάσει του άρθρου 4 του από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270/Α/1985).
32.  
  Οι εγκρίσεις βοηθητικών κτισμάτων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Δ.Ε.Η. και η έγκριση κατασκευής διαφόρων κτισμάτων, αποθηκών και γραφείων, σε χώρους εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η., βάσει της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του από 31.3.1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 303/Α/1987).
33.  
  Η διατύπωση θέσεων για θέματα ηλεκτροπαραγωγής, σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Η., βάσει του άρθρου 1 του από 23.12.1953/8.1.1954 Β.Δ. (ΦΕΚ 4/Α).
34.  
  Η άδεια (έγκριση) σχετικά με την απαλλαγή Βιοτεχνίας ή Βιομηχανίας από την υποχρεωτική χρησιμοποίηση του λιγνίτη ή άλλων εγχωρίων στερεών καυσίμων, βάσει του άρθρου 3 του Β.Δ. 780/1966 (ΦΕΚ 196/Α/1966) και της παραγράφου 3, του άρθρου 2 του Ν. 858/1979 (ΦΕΚ 1/Α/ 1979).
35.  
  Η αποστολή πινάκων με στοιχεία της Δ.Ε.Η. προς την Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., σχετικά με την τήρηση αποθεμάτων στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 224/ 1985 (ΦΕΚ 83/Α/1985).
36.  
  Η κατάρτιση του ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας της Χώρας, που καταρτίζεται βάσει των στοιχείων που στέλνει η Δ.Ε.Η., καθώς και βάσει των λοιπών στοιχείων που συγκεντρώνει η Υπηρεσία από τους αυτοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, βάσει του άρθρου 9 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/89).
37.  
  Η απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής δαπάνης για μετατόπιση δικτύων της Δ. Ε. Η. από Δήμους ή Κοινότητες, βάσει του άρθρου 12 του Νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/ 1965).
38.  
  Η παραχώρηση αγροτικών εκτάσεων ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Η. στο Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του άρθρου 1 του Ν. 1280/1982 (ΦΕΚ 108/Α/1982 και του άρθρου 16 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).
39.  
  Οι παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων - κατά χρήση ή κυριότητα - υπέρ της Δ.Ε.Η., βάσει του άρθρου 10 του Α.Ν. 1566/1950 (ΦΕΚ 256/Α/1950), που κυρώθηκε με το Ν. 1633/1951 (ΦΕΚ 10/Α/1951), του άρθρου 12 του Α.Ν. 1672/1951 (ΦΕΚ 36/Α/1951). που κυρώθηκε με το Ν. 2113/1952 (ΦΕΚ 126/Α/1952) και του άρθρου 58, παράγραφος 2, του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).
40.  
  Η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τη σύναψη δανείων που χορηγούνται στη Δ.Ε.Η. και αφορούν έργα αυτής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ενεργειακό Πρόγραμμά της, βάσει του άρθρου 1, παράγραφος β, του Π.Δ. 360/1991 (ΦΕΚ 128/Α/1991) και της με αριθμό 1976/19.9.1991 Πράξης Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.
41.  
  Η πρόταση για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων, άνω των 15.000 Μ2, προκειμένου περί αγροτικών ακινήτων και 1.500 Μ2 προκειμένου περί αστικών ακινήτων, υπέρ και με δαπάνες της Δ.Ε.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του Ν. 1468/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950, του άρθρου 14, παρ. 1 του Α.Ν. 1672/1951 (ΦΕΚ 36/Α/1951), του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 (ΦΕΚ 256/Α/1950) και του άρθρου 7 του Π.Δ. 57/1985 (ΦΕΚ 22/Α/1985).
42.  
  Η χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας Αυτοπαραγωγών Μονάδων Ηλεκτρικής Ενέργειας - εκτός των εφεδρικών - και η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων, βάσει των άρθρων 10,11 και 17 του Ν. 1559/1985 (ΦΕΚ 135/Α/1985) και του άρθρου 62 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990) και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΣΕ. 2481/1988 (ΦΕΚ 417/Β/1988).
43.  
  Η έγκριση των γενικών όρων συμβάσεων, Δ.Ε.Η. και Αυτοπαραγωγών, για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Η., βάσει της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1559/1985 και της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Σ.Ε. 2752/1988 (ΦΕΚ 87/Β/1988) (αναφέρεται στον Πίνακα 1 - προσδιορισμός συντελεστή 6).
44.  
  Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδραυλική ενέργεια, βιομάζα, κλπ.), βάσει των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 1559/85 (ΦΕΚ 135/Α) και η επιβολή κυρώσεων βάσει του άρθρου 17 του Ν. 1559 (ΦΕΚ 135/Α).
45.  
  Οι εγκρίσεις ενεργειακών μελετών για νεοϊδρυόμενες βιομηχανικές μονάδες, βάσει της παραγράφου 3 της Π.Υ.Σ. 237/1980 (ΦΕΚ 309/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ αριθ. 96/6.7.1979 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου «Περί λήψεως διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας».
46.  
  Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει των άρθρων 1 και 23 του Ν. 40/ 1975 «Περί λήψεως μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας» (ΦΕΚ 90/Α/1975).
47.  
  Οι γνωμοδοτήσεις υπαγωγής ειδικών επενδυτικών προτάσεων στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 1982/ 1990 (όρθρο 9) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/1990)
48.  
  Η παρακολούθηση των Διεθνών και Ελληνικών συνθηκών σχετικά με τις ορυκτές πρώτες ύλες, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
49.  
  Η εισήγηση των αναγκαίων τροποποιήσεων του θεσμικού μεταλλευτικού πλαισίου, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989.
50.  
  Η εισήγηση θεμάτων που έχουν σχέση με την έρευνα, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
51.  
  Η συγκέντρωση, επεξεργασία, εξιολόγηση και τήρηση στατιστικών στοιχείων σε σχέση με τις ορυκτές πρώτες ύλες, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
52.  
  Η σύνταξη προτάσεων για ετήσια και μακροχρόνια προγράμματα επενδύσεων του τομέα, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
53.  
  Η επεξεργασία και οι προτάσεις μέτρων που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση, την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, την τεχνική εξειδίκευση, καθώς επίσης και κάθε άλλο μέτρο που έχει σχέση με τη δημοσιονομική πιστωτική και οικονομική δραστηριότητα των ορυκτών πρώτων υλών, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
54.  
  Η συνεργασία και παρακολούθηση δραστηριοτήτων του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (Κ.Τ.Ε.Σ.Κ) και η εισήτηση εναρμόνισής τους στα γενικότερα προγράμματα ανάπτυξης των ορυκτών πρώτων υλών, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/ Α/16.6.1989).
55.  
  Η μέριμνα για κήρυξη ερευνητέων από το Δημόσιο περιοχών και ανάθεση της διενέργειας ερευνών, σε Φορείς του Δημοσίου, π.χ. ΙΓΜΕ, ΔΕΗ, κλπ, βάσει των άρθρων 1, 2, 3 του Ν.Δ. 4433/1964 (ΦΕΚ 219/Α/1964) και του άρθρου 1 του Ν. 273/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976).
56.  
  Η έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης ετησίων και μακροχρόνιων προγραμμάτων του ΙΓΜΕ και η άσκηση εποπτείας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
57.  
  Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα και εισηγήσεις μέτρων για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
58.  
  Οι εισηγήσεις για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση τους από Διεθνείς Οργανισμούς και παρακολούθηση και εκτέλεσή τους, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
59.  
  Η παρακολούθηση στην εκτέλεση των επενδυτικών πρωτοβουλιών Δημοσίων ή Ιδιωτικών Φορέων και η παρέμβαση για τις αναγκαίες προσαρμογές, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
60.  
  Η μελέτη και επίλυση θεμάτων γεωτοπογραφήσεων και αεροτοπογραφήσεων ορίων μεταλλείων, λατομείων και απαλλοτριωτέων περιοχών, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1969 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
61.  
  Ο συντονισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών επί θεμάτων των ορίων μεταλλείων και λατομείων, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
62.  
  Η κατάρτιση διαγραμμάτων και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών οιασδήποτε Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
63.  
  Η κτηματογράφηση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
64.  
  Η κατάρτιση ειδικών κτηματολογικών χαρτών των Δημοσίων μεταλλείων και Εθνικών χώρων, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
65.  
  Η διαχείριση του Αρχείου Χαρτών αεροτοπογραφικών και τριγωνομετρικών σημείων και γνωμοδότηση στη Γ.Υ.Ε., για τη χορήγηση χαρτών και λοιπών τοπογραφικών στοιχείων σε ιδιώτες, βάσει του άρθρου 11 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 166/Α/16.6.1989).
66.  
  Η κατάρτιση διακηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης δημοσίων μεταλλείων, γεωθερμικών πεδίων και εθνικών μεταλλευτικών χώρων, παρακολούθηση και έλεγχος αυτών, βεβαιώσεις και αποδόσεις μισθωμάτων σε τρίτους, επιβολή κυρώσεων κατά των παραβατών των όρων των συμβάσεων μίσθωσης και εν γένει διαχείριση των δημοσίων μεταλλείων, βάσει του άρθρου 144 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α) και των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1475/84 (ΦΕΚ 11α).
67.  
  Η κτήση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας επί ιδιωτικών μεταλλείων πρωτοτύπως και παραγώγως με ορισμένους όρους βάσει του άρθρου 59 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α) και 74 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α). Η παραίτηση εκ του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας βάσει του άρθρου 63 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α). Η βεβαίωση φόρου μεταβιβάσεως βάσει του άρθρου 173 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α). Η έκπτωση εκ του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας βάσει του άρθρου 121 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α). Η κατάργηση του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας βάσει του άρθρου 126 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α). Η γνωστοποίηση διαδοχής δικαιωμάτων επί μεταλλειοκτησίας βάσει του άρθρου 78 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α). Η απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων από αλλοδαπά πρόσωπα βάσει του άρθρου 8 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α).
68.  
  Η έγκριση απόκτησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε παραμεθόρια περιοχή βάσει του άρθρου 13 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α), η παράγραφος 1 του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α). Η παράταση Αδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ) και απόρριψη αυτής (ΑΜΕ) βάσει του άρθρου 48 παρ. 4 και 5 του ΝΔ 210/73 (ΦΕΚ 277/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α).
69.  
  Η εκδίκαση προσφυγών κατ αποφάσεων των Νομαρχών σχετικά με την διαχείριση και εκμίσθωση των δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών βάσει του άρθρου 22 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και του Π.Δ. 285/79 (ΦΕΚ 83/Α).
70.  
  Η κήρυξη αναγκαστικών αππαλλοτριώσεων ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εκμετάλλευσης των μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, βάσει των άρθρων 128, 131 και 134 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/ Α).
71.  
  Η τήρηση κτηματολογίου μεταλλείων και χορήγηση βεβαιώσεων σε μεταλλειοκτήτες, βάσει του άρθρου 86 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α).
72.  
  Η εκδίκαση προσφυγών Εκμεταλλευτών λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών κατά αποφάσεων των Επιθεωρητών Μεταλλείων, περί επιβολής χρηματικών ποινών, για μη υποβολή στοιχείων περί της ετήσιας δραστηριότητας των εκμεταλλευομένων υπ αυτών λατομείων, βάσει του άρθρου 14, παρ. 1 και 7 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και των άρθρων 13 παρ. 3 και 15 παρ. 5 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
73.  
  Τα μέτρα πολιτικής προς αξιοποίηση της σμύριδας, ο καθορισμός τιμών πωλήσεως σμύριδας και ο καθορισμός του εργατικού δικαιώματος των σμυριδωρυκτών, βάσει των όρθρων 4. 33 και 3 παρ. 2 του Π.Δ. 5/35 (ΦΕΚ 408/Α) αναδημοσίευση 429/Α/35, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 1 29/92 (ΦΕΚ 65/Α) αντίστοιχα.
74.  
  Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της δραστηριότητας και λειτουργίας των Μεταλλείων - Λατομείων, των εγκαταστάσεων τους και των εργοστασίων εμπλουτισμού - μεταλλουργιών (εξαγωγικών). Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των μονάδων αυτών, η εκπόνηση σχετικών μελετών αυτών, καθώς και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν, η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων δι εμπλουτισμού. Η μέριμνα για την πλήρη αξιοποίηση των υπολειμμάτων εμπλουτισμού και των εφαρμοζομένων μεθόδων μεταλλουργικής επεξεργασίας των ορυκτών, βάσει του άρθρου 14 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α), του άρθρου 21 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α) του άρθρου 6 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β) και του άρθρου 14 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
75.  
  Η έκδοση αποφάσεων μίσθωσης μεταλλείων σε μεταλλουργίες, ο καθορισμός της ποσότητας και της τιμής πώλησης των μεταλλευμάτων, η γνωμοδότηση για την διατήρηση μεταλλείων σαν αποθεματικών για τις ανάγκες μεταλλουργιών, η έρευνα και η μελέτη των δυνατοτήτων μεταλλουργικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή υπολειμμάτων αυτών, καθώς και η έρευνα και μελέτη της ίδρυσης ή επέκτασης εξαγωγικών μεταλλουργικών μονάδων, βάσει του άρθρου 85β του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α).
76.  
  Η αναπροσαρμογή ύψους χρηματικών ποινών και ποσών συνδεομένων με τις υποχρεώσεις των μεταλλειοκτητών και εκμεταλλευτών μεταλλείων λατομείων, βάσει των άρθρων 24 του Ν. 274/76 (ΦΕΚ 50/Α) του άρθρου 46 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και του άρθρου 18 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
77.  
  Η έγκριση μελετών, ερευνών και εκμεταλλεύσεων μεταλλείων - λατομείων βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β) και του άρθρου 9 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
78.  
  Ο χαρακτηρισμός μεταλλευτικών περιοχών, βάσει του άρθρου 142 του Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/Α).
79.  
  Η γνωμοδότηση για την έρευνα και εκμετάλλευση μεταλλείων - λατομείων σε δασικές εκτάσεις βάσει του άρθρου 57 του Ν. 996/79 (ΦΕΚ 289/Α).
80.  
  Η μέριμνα για την διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α) και στο άρθρο 13, του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και στο άρθρο 33 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α) αντίστοιχα.
81.  
  Η διαχείριση του Γεωθερμικού Δυναμικού της χώρας και των ιαματικών πηγών, μόνον όσον αφορά την εξωιαματική τους εκμετάλλευση, βάσει του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α).
82.  
  Η εισήγηση προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού και συνεργασία με ελληνικά ή διεθνή Ινστιτούτα και Οργανισμούς, βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α).
83.  
  Ο καθορισμός όρων συμβάσεων μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού και έλεγχος εφαρμογής των όρων αυτών, βάσει των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α).
84.  
  Η ανάθεση εκτέλεσης ερευνών του γεωθερμικού δυναμικού στην ΔΕΠ Α.Ε., βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 1475/1984 (ΦΕΚ 131/Α).
85.  
  Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/77).
86.  
  Η σύνταξη, τροποποίηση ή συμπλήρωση των Κανονισμών Ασφαλείας σε Μεταλλευτικές και Λατομικές Εργασίες και έγκριση Ειδικών Κανονισμών Ασφαλείας, που υποβάλλονται από τους εκμεταλλευτές Μεταλλείων και Λατομείων, βάσει του άρθρου 26 του Ν, 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α) και των άρθρων 37, 43, 47 και 91 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β)
87.  
  Η παρακολούθηση της τήρησης των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και της Κοινοτικής Νομοθεσίας σε συναφή θέματα και μέριμνα για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σε αυτές, βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α).
88.  
  Η μέριμνα νια οριστική απαγόρευση λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, βάσει του άρθρου 164 παρ. 5 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α) και του άρθρου 16 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) αντίστοιχα.
89.  
  Η μελέτη συνθηκών ατυχημάτων σε Μεταλλεία και Λατομεία, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και εισήγηση μέτρων για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, βάσει του άρθρου 96 του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931/Β).
90.  
  Η χορήγηση αδειών παράλληλης χρήσεως υφισταμένης προβλήτας φορτώσεως πλοίων, την αποκλειστική χρήση της οποίας κατέχει άλλος εκμεταλλευτής μεταλλείων και βιομηχανικών ορυκτών, βάσει του άρθρου 13 παρ. 8 του Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154/Α) και της παρ. 5γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 129/92 (ΦΕΚ 65/Α).
91.  
  Η μέριμνα για την εκτίμηση μεταλλείων - λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και εγκαταστάσεων, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α).
92.  
  Η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων και για την εφαρμογή τεχνικών μεθόδων σχετικών με τη βέλτιστη αξιοποίηση τους καθώς και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υποπροϊόντων τους, βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α).
93.  
  Η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και εντολών των Επιθεωρητών Μεταλλείων, νια τη λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, σε εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων, βάσει του άρθρου 170 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), του άρθρου 36 του Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977) και του άρθρου 17 του Ν. 1428/1084 (ΦΕΚ 43/Α/1984).
94.  
  Η επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού σε εκμεταλλευτές μεταλλείων και λατομείων, βάσει των όρθρων 12, 13 και 14 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α716.6.1989).
95.  
  Η τήρηση μητρώου των επιβλεπόντων μεταλλεία και λατομεία βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ 931/Β)
96.  
  Η παρακολούθηση και ενημέρωση επί των διεθνών εξελίξεων σε θέματα υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων στα μεταλλεία και λατομεία, στις εγκαταστάσεις αυτών, των περιοίκων και ασφαλείας των έργων Δημόσιας ωφέλειας, βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Π.Δ. 381/ 1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.89).
97.  
  Η μέριμνα για την εξασφάλιση πιστώσεων για την προμήθεια οργάνων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/ Α716.6.1989).
98.  
  Η επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν σε θέματα αστυνόμευσης μεταλλείων και λατομείων, βάσει των άρθρων 12, 13 και 14 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
99.  
  Η επίλυση κάθε θέματος που προκύπτει σχετικά με την χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων σε μεταλλεία και λατομεία, βάσει των άρθρων 12,13 και 14 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.89).
100.  
  Η χορήγηση αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας σε πάσης φύσεως μηχανήματα και σε συγκροτήματα επεξεργασίας ορυκτών, σε μεταλλεία βάσει των άρθρων 158 και 159 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1976) αντίστοιχα.
101.  
  Η έγκριση οργανογραμμάτων μεταλλείων και λατομείων: βάσει του άρθρου 14, παρ. 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β).
102.  
  Η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων Νομαρχών, βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3200/55 (ΦΕΚ 97/Α) και του άρθρου 17 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984).
103.  
  Η έγκριση λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/ 1984) και η απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση για αδρανή υλικά, που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, για την παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη, βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984).
104.  
  Η χάραξη πολιτικής στον τομέα παραγωγής άλατος, βάσει του Β.Δ. 9/13.2.1916.
105.  
  Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων του τομέα άλατος, βάσει του Β.Δ. 9/13.2.1916.
106.  
  Η άσκηση εποπτείας της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» βάσει του Ν. 1822/1983 (ΦΕΚ 272/Α/ 1988).
107.  
  Η μελέτη, αξιολόγηση και εισήγηση θεμάτων ΕΟΚ, βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/ 16.6.1989).
108.  
  Η υποστήριξη Υπηρεσιών κατά την εκπροσώπηση της χώρας στα Κοινοτικά Όργανα, βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
109.  
  Η μελέτη, αξιολόγηση και εισήγηοη θεμάτων διεθνών Οργανισμών, βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ. 381/ 1989 (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989).
110.  
  Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς ή κατά τις Διακρατικές Συνόδους και Επιτροπές, βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Λ/1989).
111.  
  Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για τρίτες χώρες, βάσει του άρθρου 20 του Π.Δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989).
112.  
  Η μελέτη, επεξεργασία και εισήγηση της Υδατικής Πολιτικής της χώρας βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. α του Ν. 1739/1987. Χάραξη της Υδατικής Πολιτικής διαχείρισης και κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. β του Ν. 1739/87. Ενασχόληση με υδατικά θέματα εθνικής κλίμακας βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. δ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α).
113.  
  Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έρευνας, αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας των υδατικών πόρων, σε εθνικό επίπεδο βάσει του άρθρου 3 παρ. ιβ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και Οργάνωση Εθνικών Δικτύων Σταθμών παρακολούθησης παραμέτρων νερού, βάσει του άρθρου 3 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/1989 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. β2 (ΦΕΚ 168/Α). 114.0 έλεγχος της άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που αφορούν τις υδατικές σχέσεις, σε εθνικό επίπεδο βάσει του άρθρου 3 παρ. ιβ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α).
115.  
  Η κατάρτιση, η εξειδίκευση Εθνικών Προγραμμάτων ανάπτυξης υδατικών πόρων και κατανομή αυτών, κατά χρήση, ανά Υδατικό Διαμέρισμα, με βάση τα αντίστοιχα ισοζύγια, βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. β, γ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α).
116.  
  Η αντιμετώπιση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών των προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με τους διακρατικούς πόρους βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. δ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 /Α). Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης - διαχείρισης των ανωτέρω πόρων και παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και αποφάσεις, βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. δ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 /Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. α7 (ΦΕΚ 168/Α).
117.  
  Η μέριμνα για την εκτίμηση και αξιολόγηση των υδατικών πόρων της Χώρας, βάσει το άρθρου 3 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. β1 (ΦΕΚ 168/Α).
118.  
  Η εισήγηση για την κατά χρήση κατανομή του νερού σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών χρήσεων Βάσει του άρθρου 16, παρ. 1 -συναρμοδιότητα - του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/ Α) και προσδιορισμός, κατάχρηση των ανωτάτων και κατώτατων ορίων, των αναγκαίων ποσοτήτων και της κατάλληλης ποιότητας, για ορθολογική χρήση του νερού βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α).
119.  
  Η κατάρτιση διαχρονικών ισοζυγίων προσφοράς -ζήτησης, κατά υδατικό Διαμέρισμα και στο σύνολο της Χώρας, συσχετίζοντας τους διαθέσιμους πώρους (υδατικούς, εδαφικούς, θαλασσίους), με τις συνολικές ανάγκες κατά τόπους και κατά τομέα, σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας, βάσει του άρθρου 3 παρ. 3, εδάφ. γ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ, 3 εδαφ. β4 (ΦΕΚ 168/Α).
120.  
  Η μελέτη και επεξεργασία προγραμμάτων προστασίας αποθεμάτων, ανανέωσης και δυναμένων να ανανεωθούν πόρων και της μεγιστοποίησης και βελτιστοποίησης της εκμετάλλευσής τους, βάσει των άρθρων 4 και 11 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 /Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. β5 (ΦΕΚ 168/Α).
121.  
  Η κοστολόγηση ορθολογικά του νερού, κατά χρήση, και επεξεργασία προτάσεων, για τιμολόγηση και ανακατανομή των οικονομικών βαρών, βάσει του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) (συναρμοδιότητα).
122.  
  Ο καθορισμός, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, της ελάχιστης διατηρητέας παροχής σε ποταμούς και του ελάχιστου ύψους στάθμης σε λίμνες, βάσει του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α). Μέριμνα νια την προστασία της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων, σε σχέση με το περιβάλλον γενικότερα, βάσει του άρθρου 11 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15, παρ. 3 εδάφ. β8 (ΦΕΚ 168/Α).
123.  
  Η αξιολόγηση των θερμομεταλλικών και ιαματικών νερών και προγραμματισμός για την αξιοποίησή τους, βάσει του άρθρου 1 παρ. γ του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. β9 (ΦΕΚ 168/Α).
124.  
  Η σύνταξη και τυποποίηση προδιαγραφών μελετών, ερευνητικών εργασιών, οργάνων και μεθόδων παρατήρησης. Εκπόνηση και ανάθεση μελετών, σχετικών με τους φυσικούς πόρους περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την διευθέτηση της φυσικής προσφοράς νερού, σε σχέση με τη ζήτηση σε ελλειμματικές περιοχές ή για την αντιμετώπιση πλεονάσματος νερού, που μπορεί να προκαλέσει ζημιές, βάσει του άρθρου 3 παρ. 3 εδάφ. ζ, η του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. β10 (ΦΕΚ 168/Α).
125.  
  Η μέριμνα για την αναγνώριση, συγκέντρωση, απογραφή και χαρτογράφηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση στοιχείων, σχετικών με τους υδατικούς και θαλασσίους πόρους της χώρας. Οργάνωση και επιμέλεια για την λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πληροφοριών Υδρολογικού Ενδιαφέροντος, βάσει των άρθρων 3 παρ. 3 εδάφ. ζ, η και 5 παρ. 2, 3 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α) και του Π.Δ. 381/89 άρθρο 15 παρ. 3 εδάφ. δ1 (ΦΕΚ 168/Α).
126.  
  Η καταγραφή, εκτίμηση, αξιολόγηση και καθορισμός των χερσαίων και θαλασσίων φυσικών οικοσυστημάτων και των παραγωγικών δυνατοτήτων, καθώς και του καθορισμού των περιοχών βιογενετικών αποθεμάτων και των όρων διαχείρισης αυτών, σε συνεργασία με τους συναρμοδίους φορείς, βάσει του άρθρου 15 παρ. 3 εδάφ. δ του Π.Δ. 381/89 (ΦΕΚ 168/Α).
127.  
  Η έκδοση αδειών πολλαπλής χρήσης νερού, η εξέταση καταγγελιών για παραβάσεις, σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων και μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, βάσει του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α).
128.  
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών διαχείρισης υδατικών πόρων μέχρι την ίδρυσή τους, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν έχουν ανατεθεί σε άλλη υφιστάμενη περιφερειακή υπηρεσία διαχειρίσεως υδατικών πόρων, βάσει του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201/Α). Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
Άρθρο 2 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από διανομαρχιακές αρχές ή όργανα Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992, από τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές ή όργανα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Οι γνωμοδοτήσεις για χορηγήσεις αδειών μεταλλευτικών ερευνών, αδειών πάσης φύσεως λατομείων βάσει των άρθρων 31 και 32 του ΜΚ(ΦΕΚ 277/Α), τα άρθρα 4,10 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και 10 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
2.  
  Οι χορηγήσεις προσωρινών καταλήψεων για εκτέλεση μεταλλευτικών ερευνών ή για τις ανάγκες εκμεταλλεύσεως λατομείων βάσει των άρθρων 38, 40, 139, 186 ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 20 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α) και 38 Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
3.  
  Η παρακολούθηση της 3/τους δραστηριότητας των μεταλλείων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων βάσει των άρθρων 103-114 και 119 του ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α)
4.  
  Οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για την εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων βάσει των άρθρων 128-141 του ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 38 Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και 20 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
5.  
  Ο έλεγχος στοιχείων δραστηριότητας μεταλλείων και πάσης φύσεως λατομείων κα επιβολή σχετικών κυρώσεων βάσει των άρθρων 118 ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 14 Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
6.  
  Ο έλεγχος ορθολογικής εκμετάλλευσης λατομείων πάσης φύσεως και μεταλλείων καθώς και των εγκαταστάσεων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκμετάλλευση τους σύμφωνα και με τον ισχύοντα ΚΜΛΕ βάσει των άρθρων 164 του ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 11, 12, 13 Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α), 11,12,14,15,16 Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
7.  
  Ο έλεγχος για τη διασφάλιση της ζωής υγείας των εργαζομένων, περιοίκων, έργων δημοσίας ωφελείας, κ.λπ. από την εκμετάλλευση των μεταλλείων και των πάσης φύσεως λατομείων σύμφωνα με τον ΚΜΛΕ, βάσει των άρθρων 164, 165 και ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 11, 12, 14, 15. 16 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α) και 11,12,13,16, 25 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
8.  
  Η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των εκμεταλλευτών λατομείων και μεταλλείων του ΚΜΛΕ, των εντολών της Επιθεώρησης, των όρων αδειών εκμεταλλεύσεως ή εγκαταστάσεων, των τεχνικών μελετών, για τη μη τήρηση των τεθέντων όρων σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31, 32, 61,158,159,160,163 του ΜΚ για τη μη τήρηση τεθέντων τεχνικών συμβατικών όρων μισθωτηρίων συμβολαίων δημοσίων λατομείων, βάσει των άρθρων 167 του ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 15 Ν. 1669/77 (ΦΕΚ 241/Α), Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
9.  
  Οι άδειες εγκαταστάσεων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών βάσει των άρθρων 158, 159 ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 5 του ΝΔ 180/74 (ΦΕΚ 347/Α), 9 Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α), 12 Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α), Π.Δ. 333/83 (ΦΕΚ 119/Α), 109 Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α).
10.  
  Οι άδειες εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων ή τροποποιήσεις αυτών βάσει των άρθρων 4, 5,6, 7,8 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και άρθρο 45 Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α).
11.  
  Ανακλήσεις ή εισηγήσεις για οριστική απαγόρευση ή προσωρινή μεταλλείων και πάσης φύσεως λατομείων για παραβάσεις του ΚΜΛΕ όρων αδειών κ.λπ, βάσει των άρθρων 164 ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 13, 14, 15, 16 και 27 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α), 11,15 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
12.  
  Εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για ατυχήματα σε μεταλλεία ή λατομεία βάσει του άρθρου 95 Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 931/Β)
13.  
  Εκτιμήσεις αξίας μεταλλείων και λατομείων βιομηχανικών ορυκτών μετά των εγκαταστάσεων τους, βάσει των άρθρων 173, 174 ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), άρθρο 45 ΠΔ 238/79 (ΦΕΚ 66/Α)
14.  
  Γνωμοδοτήσεις για παρατάσεις αδειών εκμεταλλεύσεως ή μισθώσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, βάσει των άρθρων 10 και 7 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α), 33 και 6 του Ν. 1428/Θ4 (ΦΕΚ 43/Α).
15.  
  Γνωμοδοτήσεις για μετατροπή λατομείων μαρμάρων σε λατομεία μαρμαροψηφίδας, βάσει της ΙΙ-2η/Φ17.27/ 4229/86 Υπουργικής απόφασης.
16.  
  Γνωμοδοτήσεις για την παραχώρηση κατά χρήση γης για την εξυπηρέτηση των εκμεταλλεύσεων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, βάσει του άρθρου 38 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
17.  
  Επιβολή αναγκαίων μέτρων ή ποινών σε εκμεταλλευτές λατομείων η μεταλλείων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ΚΜΛΕ, βάσει των άρθρων 6 και 24 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α).
18.  
  Χορηγήσεις παρατάσεων αδειών ερευνών λατομείων, βάσει του άρθρου 10 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
19.  
  Γνωμοδοτήσεις για την κατά παρέκκλιση χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
20.  
  Ανακλήσεις αδειών εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών λόγω μη ενάρξεως εργασιών, βάσει του άρθρου 8 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
21.  
  Παράταση προθεσμίας ενάρξεως εκμεταλλεύσεως, βάσει του άρθρου 8 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
22.  
  Κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, βάσει του άρθρου 16 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
23.  
  Οριοθέτηση των μεταλλείων και λατομείων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 64 Ν.Δ. 210/73 (ΦΕΚ 277/79), 38 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 931/Β).
24.  
  Γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικά με τα όρια μεταλλείων, λατομείων και απαλλοτριώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 128-141 του ΜΚ (ΦΕΚ 277/Α), 38 Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α) και 20 του Ν. 1428/84 (ΦΕΚ 43/Α).
25.  
  Εξακρίβωση και καταχώρηση επί των επιτελικών χαρτών των ορίων παραχωρήσεων μεταλλείων και αδειών μεταλλευτικών ερευνών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α).
26.  
  Κατάρτιση και τήρηση συσχετιστικών διαγραμμάτων, τίτλων και αδειών μεταλλευτικών ερευνών, των λατομείων και των κηρυσσομένων απαλλοτριώσεων (ανάπτυξη με τη μηχανοργάνωση κτηματολογίου Ν. Ελλάδος μεταλλείων, λατομείων και απαλλοτριώσεων), βάσει του άρθρου 45 του Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α).
27.  
  Έλεγχος ορίων των απαλλοτριουμένων εκτάσεων για τη χρησιμοποίηση τους ως προς τον σκοπό που χορηγήθηκαν που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 669/77 (ΦΕΚ 241/Α).
28.  
  Εκτέλεση κάθε τοπογραφικής εργασίας υπογείων και επιγείων έργων μεταλλείων και λατομείων και έλεγχος τέτοιου είδους εργασιών σε συνεργασία μετά των αρμοδίων κατά περίπτωση τμημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 238/79 (ΦΕΚ 66/Α).
29.  
  θέματα εξορύξεως, διαλογής, αποθηκεύσεως και πωλήσεως σμύριδας (Π.Δ. περί κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας Σμύριδας (ΦΕΚ 408/Α/ 17.9.35) αναδημοσίευση εις 429 της 28.9.35). Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1553/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 2) και 2 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α/92).
 • Την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως με αριθμ. ΔΟΑ/Φ.6/33/1504/14.1.1993 Β 11 «Παράταση προθεσμίας Ν. 2026/1992».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/1992.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 139/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1553 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης καιμεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2010/101 2010
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξηςκαι μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/11 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2012/130 2012
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2013/163 2013
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξόρυξης και μεταφοράς Ναξίας σμύριδας. 2014/165 2014