Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992, από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητ [...]"
1.  
  Οι κατά τις περιπτώσεις α - ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/1956, αρμοδιότητες.
2.  
  Η κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6 και 7 του Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/40 Α) όπως αυτά ισχύουν, έκδοση, τροποποίηση ή κατάργηση Υγειονομικών Διατάξεων.
3.  
  Ο καθορισμός σταθεροτύπων των μεταλλικών νερών -Άρθρο 1 παραγρ. 1, 2 και 3 του Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/83 Α).
4.  
  Ορισμός υπευθύνων κρατικών οργάνων για την εκπαίδευση στα επαγγέλματα υγείας, την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και την πρακτική εφαρμογή, παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/83 Α).
5.  
  Υπαγωγή ελέγχου των συγγενών αιμολυτικών αναιμιών στην αρμοδιότητα των Κέντρων, Σταθμών και Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, άρθρο 4 του Ν. 1036/80 (ΦΕΚ Θ6/80 Α).
6.  
  Κανονιστική απόφαση καθορισμού χρονικής διάρκειας εκδιδομένης αδείας εισαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παράγωγης Ιοντιζουσών ακτινοβολιών για Ιατρικούς σκοπούς γενικά ως και εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων γιο Ιατρικές Εφαρμογές, άρθρα 4 και 5 του Ν.Δ. 181/74 (ΦΕΚ 347/74 Α).
7.  
  Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεις εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής και γενικά κυκλοφορίας, προδιαγραφές όλης της παραγωγικής διαδικασίας φαρμακευτικών και λοιπών ειδών καθώς και διαδικασίας διενέργειας επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών ελέγχων τήρησης αρχείων και μητρώου και κάθε άλλης λεπτομέρειας, του άρθρου 2 του Ν. 1316/83. παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/83 Α).
8.  
  Καθορισμός διαδικασίς και τρόπου παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών πρόληψης και περίλθαλψης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της παρ. 7 άρθρου 58 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
9.  
  Συγκράτηση Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 των Νομών Αττικής (Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής), Θεσσαλονίκης καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Ιωαννίνων, Ηρακλείου Κρήτης, Πατρών και Αλεξανδρουπόλεως, του Ψυχιατρικού Νοσ/μείου Λέρου και των Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων, καθορισμός αρμοδιοτήτων, τρόπου λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώσεων, καθηκόντων του Προέδρου, αντιπροέδρου και μελών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας των παρ. 4 και 6 του άρθ. 55 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α), καθώς και η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για προγράμματα σχεδιασμού για την πρόληψη και αγωγή της στοματικής υγείας παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α) και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών άρθρο 5 του Π.Δ/τος 247/91 (ΦΕΚ 93/91 Α).
10.  
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής των προγραμμάτων αγωγής υγείας της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
11.  
  Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων και Σταθμών Αιμοδοσίας ή Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας άρθρο 1 του Β.Δ/τος 772/61 (ΦΕΚ 198/61 Α).
12.  
  Εγκριση εισαγωγής, παραγωγής, εξαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών του Ν.Δ/τος 1105/72 (ΦΕΚ 36/72 Α), Ν. 348/76 (ΦΕΚ 146/72 Α) άρθρα 4 και 7 του Ν. 1729/87 (ΦΕΚ 144/87 Α).
13.  
  Προμήθεια και διάθεση των ναρκωτικών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, κλινικές και φαρμακεία για θεραπευτικούς σκοπούς και ο έλεγχος στη διακίνηση των ναρκωτικών άρθρο 7 του Ν. 5539/32 (ΦΕΚ 198/32 Α), άρθρα 4 και 7 του Ν. 1729/87 (ΦΕΚ 144/87 Α).
14.  
  Ελεγχος και εποπτεία των ναρκωτικών άρθρο 3 του Ν. 5539/32 (ΦΕΚ 198/32 Α).
15.  
  Καθορισμός των προϊόντων για τα οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας ή δήλωση και η εξομοίωση τους, ως προς τους πόρους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με τα φάρμακα ή καλλυντικά ή η απαλλαγή τους άρθρο 11 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/83 Α).
16.  
  Εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) παρ. 2 άρθρο 1 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/83 Α).
17.  
  Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της περί καλλυντικών νομοθεσίας, σε παραγωγούς ή αντιπροσώπους αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. άρθρο 33 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/83 Α), άρθρο 19 του Ν.Δ/τος 96/73 (ΦΕΚ 172/73 Α) Π.Δ/γμα 40/91 (ΦΕΚ 23Α).
18.  
  Παράταση προθεσμίας παραμονής γιατρών εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στα Νοσοκομεία άρθρο 37 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/83 Α).
19.  
  Καθορισμός υποχρεώσεων των γιατρών κατά τη διάρκεια της Εφημερίας Ετοιμότητας, συνέπειες μη τήρησης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, άρθρο 54 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/90 Α), ως και καθορισμός του τρόπου ενεργού εφημερίας παρ. 2 άρθρου 88 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
20.  
  Όροι και προϋποθέσεις σύστασης Κέντρων Βιοϊατρικής Έρευνας άρθρο 23 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/82 Α).
21.  
  Έγκριση σκοπιμότητας και προϋπολογισμών μελετών και εκτελέσεις έργων για βελτίωση και ανάπτυξη κτιριακής υποδομής Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53, όρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α).
22.  
  Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση ακινήτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 σε άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Δήμους, Κοινότητες ή το Δημόσιο για κάλυψη αναγκών άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α).
23.  
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εκτίμηση και καταλληλότητα εξοπλισμού Ιδιωτικών Κλινικών και Εργαστηρίων για την εξαγορά τους από Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53, άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α).
24.  
  Μελέτη και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσηλευτικής Περίθαλψης στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσ/μεία - Κέντρα Υγείας, Ιατρεία - Ιδιωτικές Κλινικές) Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/83 Α), άρθρου 16 Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217 Α) και Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
25.  
  Έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων παροχής περίθαλψης σε ομάδες πληθυσμού με ειδικά προβλήματα, άρθρο 23 του Ν. 1076/80 (ΦΕΚ 224/80 Α).
26.  
  Έγκριση του τρόπου οργάνωσης εφημερίας των Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας και άλλων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του τρόπου διακίνησης των εκτάκτων περιστατικών και της παροχής επείγουσας ιατρικής και προνοσοκομειακής φροντίδας, στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) των Περιφερειακών Κέντρων Άμεσης Βοήθειας (ΠΕΚΑΒ) και των Κέντρων Άμεσης Βοήθειας (Κ.Α.Β.) της χώρας άρθρα 7 και 8 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α) Ν. 260/76 άρθρο 1 παρ. 2, άρθρων 40, 41, 42, 43, 44 και 45 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
27.  
  Καθορισμός όρων οργάνωσης και λειτουργίας του συγκροτήματος εξωτερικών ασθενών των Νοσοκομείων αποσύνδεσης του συγκροτήματος εξωτερικών ασθενών διατηρούμενης της διοικητικής και οικονομικής διασύνδεσης με το Νοσοκομείο, εφόσον η κτιριακή και η εν γένει λειτουργική υποδομή του, το επιτρέπει, της παρ. θα του άρθρου 58 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
28.  
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και έγκριση σύναψης συμβάσεων για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές με δαπάνες του Δημοσίου ή Ασφαλιστικών Φορέων του άρθρου 11 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α).
29.  
  Καθορισμός των κατηγοριών ομάδων πληθυσμού ή κατηγοριών ατόμων που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη άρθρο 23 του Ν. 1076/80 (ΦΕΚ 224/60 Α).
30.  
  Ενιαίος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και Υγειονομικών Σταθμών (Υ.Σ.) της παρ. 5 του άρθρου 15 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123Α).
31.  
  Μεταφορά, σύσταση και ανακατανομή θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας και Υγειονομικών Σταθμών στις Δ/ νσεις Υγείας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου καθορισμός καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας που αφορά τη λειτουργία της διοικούσας επιτροπής των Κέντρων Υγείας, της διασύνδεσης αυτών με τα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Νοσοκομεία και καθορισμός των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που μπορούν να λειτουργούν και ως Κέντρα Υγείας και η έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρων Υγείας και Υγειονομικών Σταθμών των παρ. 1,5 και 8 του άρθρου 15 της παρ. 3 του αρθρ. 18 και των παρ. 1 και 3 του αρθρ. 19 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
32.  
  Καθορισμός όρων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία Επιστημονικών Επιτροπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53, άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/83 Α).
33.  
  Συγκρότηση Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας (ΠΕΣΥ) και προτεινομένων επιτροπών, καθορισμός λειτουργίας αυτών και μεταβίβαση ευθύνης συντονισμού στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) παρ. 8, 11 και 16 του άρθρου 10 και παρ. 3 του άρθρου 8 Ν. 20π71 /92 (ΦΕΚ 123 Α).
34.  
  Λειτουργική-επιστημονική διασύνδεση Νοσ/μείων, άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 1397/83.
35.  
  Καθορισμός χρόνου έναρξης της διαδικασίας παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ιατρικής Εκπαίδευσης και φορέων παροχής εκπαίδευσης της παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α). 3Θ. Καθορισμός τύπου έκδοσης πιστοποιητικών Μονάδων Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Εντατικής Νοσηλίας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) της παρ. 3 του άρθρου 84 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
37.  
  Καθορισμός Νοσοκομείων και Επιστημονικών Κέντρων της αλλοδαπής των οποίων αναγνωρίζεται ο τίτλος ειδικότητας παρ. 2 του άρθρου 65 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
38.  
  Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων λήψης αδείας άνευ αποδοχών γιατρών ΕΣΥ για συμμετοχή τους σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανθρωπιστικές οργανώσεις παρ. 1 και 7 άρθρου 74 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
39.  
  Αναγνώριση Νοσοκομειακών μονάδων ως καταλλήλων για άσκηση γιατρών, άρθρο 6 του Ν.Δ/τος 3366/55 (ΦΕΚ 258/55 Α).
40.  
  Καθορισμός ημερομηνιών των εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων εξεταστικών επιτροπών Αθηνών άρθρο 12 του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ 105/82 Α).
41.  
  Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών για τη διενέργεια εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων Αθηνών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης και Ηρακλείου άρθρου 10 Ν.Δ/τος 3368/55 (ΦΕΚ 258/55 Α). όρθρο 25 του Ν. 1076/80 (ΦΕΚ 224/80 Α) και άρθρο 124 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
42.  
  Καθορισμός τρόπου πρακτικής άσκησης υποψηφίων οδοντοτεχνιτών άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 1666/86 (ΦΕΚ 200/86 Α).
43.  
  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως και εφαρμογής φακών επαφής άρθρο 9 Ν. 971/79 (ΦΕΚ 223/79 Α).
44.  
  Άσκηση εποπτείας και ελέγχου στους Πανελληνίους Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους άρθρο 54 του Β.Δ/τος 7.10.57 (ΦΕΚ 225/75 Α), άρθρο 74 του ν. 1026/80 (ΦΕΚ 46/80. άρθρο 24 του Α.Ν. 1384/38 (ΦΕΚ 362/38 Α).
45.  
  Έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών σε περιπτώσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τους Νομάρχες σε γιατρούς, φαρμακοποιούς, ασφαλισμένους και ιδιωτικές κλινικές, για παραβάσεις διατάξεων υγειονομικής περίθαλψης, Β.Δ/τος 665/62. άρθρο 1 του Ν. 1025/80 (ΦΕΚ 47/80 Α).
46.  
  Έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικών με νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων του Δημοσίου άρθρο 6 του Β.Δ/τος 665/92 (ΦΕΚ 167/62 Α).
47.  
  Καθορισμός τύπου βιβλιαρίου ασθενείας και συνταγολογίου για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου άρθρο 10 παρ. 3 του Β.Δ/τος 665/62 (ΦΕΚ 167/62 Α).
48.  
  Διακίνηση και διαχείριση των πιστώσεων της πάγιας προκαταβολής άρθρο 1 και 2 του Β.Δ/τος 643/79 (ΦΕΚ 167/78 Α).
49.  
  Καθορισμός εκπαίδευσης προσωπικού Δ/νσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Νοσοκομείων για την εξυπηρέτηση αναγκών τους από τα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας άρθρο 11 Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α).
50.  
  Καθορισμός δαπανών προμήθειας εξοπλισμού μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης και πρόληψης άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ 217/85 Α).
51.  
  Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2,3, 4,6, 7,8,13 του Ν.Δ/τος 104/73 (ΦΕΚ 177/73 Α) της παρ. 3 του άρθρου 92, των παρ. 1,3 και 7 του άρθρου 93, της παρ. 2 του άρθρου 98 και της παρ. 2 του άρθρου 101, Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α), όπως ισχύουν σήμερα, προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα ψυχικής υγείας και περίθαλψης των ψυχικώς πασχόντων.
52.  
  Οι, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 7 του Ν. 1729/87 (φΕΚ 144/87 Α), προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καταπολέμησης και διάδοσης των ναρκωτικών, προστασίας των νέων, θεραπείας και αποκατάστασης αυτών.
53.  
  Αποφάσεις άδειας Πανελληνίων εράνων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Αντικαρκινικού, άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 5101/31 (ΦΕΚ 238/31 τ.Α).
54.  
  Προγραμματικές αποφάσεις εφαρμογής προγραμμάτων προσωρινής περίθαλψης ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζόμενων Ελλήνων καθώς και γηγενών που περιέρχονται, συνεπεία εκτάκτου γεγονότος σε κατάσταση ανάσκης παρ. 3 και 4 άρθρου 1, άρθρα 5, 14, 16 του Ν.Δ/τος 57/73 (ΦΕΚ 149/73 Α).
55.  
  Καθορισμός του ύψους, των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας καταβολής δαπάνης σε ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες άλλων χώρων, που προκύπτει λόγω προσωρινής εγκατάστασης και διατροφής θεομηνιοπλήκτων οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων άρθρο 4 Ν. 776/78 (ΦΕΚ Β8/78 τ.Α).
56.  
  Έκδοση αποφάσεων διάθεσης σκηνικού υλικού για περίθαλψη θερομηνιοπλήκτων και πυροπαθών Β.Δ. 972/66 (ΦΕΚ 265/66 τ.Α) και σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
57.  
  Κανονισμός λειτουργίας Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων, Ιδρυμάτων Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κοινωνικού Κέντρου Οικογενείας και Νεότητας (Κ.Κ.Ο.Ν.) και Κέντρων Παιδικής Μέριμνας άρθρο 14 Ν. 2851/1922 (ΦΕΚ 114/22 Α) και άρθρο 1 Β.Δ. 273/73 (ΦΕΚ 81/73/Α), άρθρο 13 Α.Ν. 2-5/11 /35 (ΦΕΚ 527Α), άρθρο 6 του Ν. 1431/84 (ΦΕΚ 46 Α), παρ. 3 άρθρο 7 Ν. 749/48 (ΦΕΚ 200 Α), Β.Δ. 327/71 (ΦΕΚ 93 Α), άρθρο 11 Ν. 431/84 (ΦΕΚ 46 Α), άρθρο 26 Π.Δ. 434/85 (ΦΕΚ 156 Α) και άρθρο 16 Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/ Α).
58.  
  Τροποποίηση ορίου ηλικίας εγγραφής των παιδιών στους κρατικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, παρ. 4 άρθρο 6 του Ν. 1431 /84 (ΦΕΚ 46/84 τ.Α) και άρθρο 126 Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α).
59.  
  Καθορισμός όρων και διαδικασίας ιατρικής παρακολουθήσεως των παιδιών που φιλοξενούνται στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και στους Κρατικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (παρ. 2 άρθρου 9 Ν. 1431/84 ΦΕΚ 46/84 τ.Α).
60.  
  Εκτέλεση έργων, αγορά ή πώληση ακινήτων, εκχώρηση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων από Ειδικά Αναγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία των οποίων η λειτουργία εκτείνεται σε περισσότερους από ένα Νομό, άρθρο 21 παρ. 1 Ν.Δ. 1111/72 (ΦΕΚ 23/72 τ.Α).
61.  
  Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας που αφορούν την καταβολή χρηματικών παροχών λόγω μητρότητας, παρ. 5 άρθρου 4 Ν. 1303/82 (ΦΕΚ 133/82 τ.Α) και παρ. 2 κοινής Υπουργικής απόφασης Γ2β/10195/1983 (ΦΕΚ 769/83 τ.Β).
62.  
  Κανονισμός διαδικασίας χορηγήσεως οικογενειακών επιδομάτων άρθρο 9 Ν.Δ. 1153/72 (ΦΕΚ 76/72 τ.Α).
63.  
  Ορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων παιδικών εξοχών από φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες, ή Οργανισμούς ή οργανώσεις, άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 749/48 (ΦΕΚ 200/1948 τ.Α).
64.  
  Διάθεση τυχόν πλεοναζόντων χώρων ακινήτων ιδιοκτησίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) και Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» προς στέγαση δημόσιας υπηρεσίας ή ετέρου νομικού προσώπου εκπροσωπούντος σκοπούς ταυτόσημους ή παρεμφερείς προς εκείνους του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει το ακίνητο, άρθρο 12 Ν. 572/70 (ΦΕΚ 125/70 τ.Α).
65.  
  Παραχώρηση κατά χρήση δωρεάν ακινήτων κυριότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς αρμοδιότητας του Υπουργείου/ Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άρθρο 1 Ν.Δ. 853/71 (ΦΕΚ 54/71 τ.Α).
66.  
  Καθορισμός Τροφείων σε Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς και Κρατικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς άρθρο 10 Ν.Δ. 4525/66 (ΦΕΚ 141/66 τ.Α), άρθρο 6 Ν. 1431/83 (ΦΕΚ 46/84 τ.Α) και άρθρο 16 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
67.  
  Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων περίθαλψης Ηλικιωμένων και Αναπήρων, προϋποθέσεις δικαιολογητικά, εποπτεία και στελέχωση, άρθρα 1, 4, 6 και 9 Ν.Δ. 1118/72 (ΦΕΚ 29 Α) και Π.Δ. 692/79 (ΦΕΚ 204/79 Α).
69.  
  Απόφαση προσαρμογής των ρυμοτομικών διαγραμμάτων Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε περιπτώσεις που επέρχονται τροποποιήσεις στα αντίστοιχα διαγράμματα της Πολεοδομίας Β.δ. 330/60 άρθρο 70 (ΦΕΚ 69/60 τ.Α).
70.  
  Κοινωφελείς παραχωρήσεις (οικοπέδων ή και τυχόν επ αυτών υπαρχόντων κτισμάτων ή αδιανεμήτων εκτάσεων) σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Υ.), Δήμους ή Κοινότητες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρο 66 Β.Δ. 330/60 (ΦΕΚ 69/60 τ.Α), άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 543/77 (ΦΕΚ 43/77 τ.Α).
71.  
  Κοινωφελείς παραχωρήσεις εκ των απαλλοτριωθεισών δι ανέγερση αστικών προσφυγικών συνοικισμών εκτάσεων και οικοπέδων για κοινωφελείς σκοπούς, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 543/77 (ΦΕΚ 43/77 τ.Α) και άρθρο 66 Β.Δ. 330/60 (ΦΕΚ 69/60 τ.Α).
72.  
  Καθορισμός όρων παραχώρησης οικοπέδου κατά κυριότητα, προς τον σκοπόν ανάπτυξης νέων οικισμών και σε μη δικαιούχους, εφόσον αυτοί ανάπτυξης νέων οικισμών και σε μη δικαιούχους, εφόσον αυτοί προτίθενται να εγκατασταθούν μόνιμα στον οικισμό, υπολογίζεται δε ότι δια της ασκήσεως του επαγγέλματος τους θα συντελέσουν στην ανάπτυξη αυτού, άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 543/77 (ΦΕΚ 43/77 τ.Α).
73.  
  Η διάθεση των εν γένει πιστώσεων των παρά της Τραπέζης της Ελλάδος και Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.) τηρουμένων λογαριασμών υπό τους τίτλους αντιστοίχως «Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών-Λογαριασμός Αποκατάστασης Αστών προσφύγων», «Λογαριασμός Λαϊκής Στέγης» και των δια την αποκατάσταση προσφύγων αρμοδιότητος Ηνωμένων Εθνών ετέρων ειδικών λογαριασμών, «Λογαριασμός για προγράμματα ατόμων με ειδικές ανάγκες», ως και η εκτέλεσις των δαπανών, αρθρ. 4 του Ν.Δ. 944/71 (ΦΕΚ 149/71 τ.Α), άρθρ. 50 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158/ Α).
74.  
  Αποφάσεις έγκρισης εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα στεγαστικής αποκατάστασης του Υπουργείου, άρθρο 16 του Ν. 4467/65 (ΦΕΚ 83/65 Α), Β.Δ. 460/65 (ΦΕΚ 101/65 Α), Ν. 397/76 (ΦΕΚ 200/76 Α), Β.Δ. 330/60 (ΦΕΚ 69/60 Α), Β.Δ. 775/64 (ΦΕΚ 254/64 Α).
75.  
  Ρύθμιση λεπτομερειών αστικής αποκατάστασης οικογενειών μη δικαιούχων εγκατεστημένων σε παραπήγματα ή συστεγαζομένων σε Κρατικά οικήματα, άρθρο 10 του Β.Δ. 330/60 (ΦΕΚ 69/60Α).
76.  
  Η κτηματογράφηση των απαλλοτριωθεισών ή απαλλοτριωμένων εκτάσεων για την αστική αποκατάσταση προσφύγων και η έγκριση τροποποίησης ή συμπλήρωσης ρυμοτομικών διαγραμμάτων προσφυγικών συνοικισμών παρ. 1 και 4 του άρθρου 70 του Β.Δ. 330/60 (ΦΕΚ 69/60 Α).
77.  
  Έγκριση ή απόρριψη αξιολογηθέντων βιβλίων παρ. 4 άρθρο 3 του Ν.Δ/τος 114/80 (ΦΕΚ 34/80 Α).
78.  
  Απαλλαγή καθηγητών από την υποχρέωση συγγραφής διδακτικών βιβλίων παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ/τος 114/80 (ΦΕΚ 34/80 Α).
79.  
  Καθορισμός παρεχομένων υπηρεσιών, ύψος αμοιβών Κοινωνικού Λειτουργού παρ. 5 άρθρο 3 του Π.Δ. 23/92 (ΦΕΚ 6/92 Α).
80.  
  Κατάρτιση, τροποποίηησ, εκτέλεση και προγραμματισμός της διάθεσης των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ 205 Α), καθορισμός ενιαίου πλαισίου αντικειμενικών κριτηρίων εκτίμησης οικονομικών μεγεθών αυτού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 2592/53 και καθορισμός όρων και οργάνων ελέγχου για την οικονομική διαχείριση αυτών των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 49 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
81.  
  Παρακολούθηση των μεταβολών του προϋπολογισμού των Νομαρχιών που αφορούν πιστώσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου παρ. 2 άρθρο 1 Ν.Δ. 1337/73 (ΦΕΚ 26/73 Α).
82.  
  Έγκριση προϋπολογισμών, απολογισμών και ισολογισμών των Νομικών Προσώπων (Πατριωτικά Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) και Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π) άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 30 παρ. 1,2 και 3 Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/74 Α).
83.  
  Η κίνηση και παρακολούθηση του λογαριασμού Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση» και κατά έτος απόδοση στο Ελεγκτικά Συνέδριο, άρθρο 13 Ν.Δ. 2592/53 (ΦΕΚ 254/53 Α).
84.  
  Η κίνηση και παρακολούθηση του λογαριασμού «Υγειονομικά Κτίρια», καθώς και κάθε Τραπεζικού λογαριασμού που προκύπτει από διάφορες προμήθειες, άρθρο 13 του Ν.Δ. 2592/52 (ΦΕΚ 259/53 Α).
85.  
  Έγκριση και αναγνώριση δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή δαπάνης ποσού που έχει νόμιμα εκκαθαρισθεί, άρθρο 26 Ν.Δ. 321/69.
86.  
  Σύσταση παγίων προκαταβολών άρθρο 25 παρ. 1,2 και 3 Ν.Δ. 496/74.
87.  
  Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53, άρθρο 16 Ν. 3941/59 (ΦΕΚ 39/59 Α) και Κέντρων Υγείας, παρ. 4 άρθρου 73 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
88.  
  Σύνταξη και τροποποίηση διαγραμμάτων διανομής των προσφυγικών συνοικισμών Β.Δ. 330/60 αρ. 70 (ΦΕΚ 69/60 τ.Α).
90.  
  Έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων για εκπόνηση μελετών κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου το από 30.6.54 Β.Δ. περί εποπτείας και ελέγχου των υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εκτελουμένων έργων. 91 Έγκριση μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου, με προϋπολογισμό έργου πάνω από 70.000.000 δραχμές Π.Δ. 470/83 άρθρο μόνο παρ. Γ 2,3,4.
92.  
  Παροχή άδειας για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου από το Δημόσιο και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 στο εξωτερικά ΠΥΣ 3147/82 αρ. 6071 /7.10.82 Εγκύκλιος Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.
93.  
  Εντολή διενέργειας οικονομικού διαχειριστικού και διοικητικού ελέγχου σε υπηρεσίες, οργανισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), άρθρ 2,3 και 4 του Ν.Δ. 1773/42 (ΦΕΚ 236/42 Α).
94.  
  Αποφάσεις θέσεως υπό την αιγίδα συνεδρίων και επιχορηγήσεις, αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 37/73 (ΦΕΚ 133/73 Α).
95.  
  Οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγής εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας του σε λιγότερες από 600 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων καθώς και έκδοση απόφασης ορισμού του διδακτικού προσωπικού για τα ανωτέρω προγράμματα (άρθρα 32, 33, 34,35,36, 51 Ν. 1943/91 ΦΕΚ 50/91 Α).
96.  
  Η μέριμνα για τη μετεκπαίδευση και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητάς του, άρθρα 37 και 36 Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/91 Α).
97.  
  Κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών άρθρο 7 του Β.δ. 356/71 (ΦΕΚ 103/71 Α) Ορισμός Συντονισμού Π.Σ.Ε.Α. όρθρο 15 του Ν. 17/74 (ΦΕΚ 236/74 Α).
98.  
  Οι κατά τις διατάξεις των Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164 Α), Ν. 2020/92 (ΦΕΚ 34 Α), Π.Δ. 173/90(ΦΕΚ 62 Α), Π.Δ. 105/89 (ΦΕΚ 45 Α) προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών πάσης φύσεως υλικών και εφοδίων για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας ειδών.
99.  
  Καθορισμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αποφάσεων αναστολών και απαλλαγών της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
101.  
  Ένταξη στο σύστημα Εφημερίας μη κερδοσκοπικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων της παρ. 5 του άρθρου 52 του Ν. 2071/92 («ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
102.  
  Καθορισμός τρόπου και οργάνων εποπτείας των φορέων περίθαλψης της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
103.  
  Ορισμός ειδικών Νοσοκομείων που μπορεί να εξυπηρετούν περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
104.  
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διασύνδεσης των Νοσοκομείων κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας μεταξύ τους νοσηλευτικά, επιστημονικά, εκπαιδευτικά της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
105.  
  Μεταφορά προσωπικού από ένα Νοσοκομείο σε άλλο, λόγω μεταφοράς επιστημονικών τμημάτων, ειδικών μονάδων, της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
106.  
  Καθορισμός προϋποθέσεων διάρθρωσης της ιατρικής υπηρεσίας των Νοσοκομείων της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
107.  
  Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των επιστημονικών επιτροπών των Νοσοκομείων, τα καθήκοντα των μελών της, τα καθήκοντα των επιστημονικών υπευθύνων των τμημάτων, τον τρόπο εκλογής και ανάκλησης των διευθυντών των τομέων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, της παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
108.  
  Καθορισμός διαδικασίας εκλογής των μελών της Νοσηλευτικής Επιτροπής των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., συγκράτησης σε σώμα λειτουργίας και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, της παρ. 4 του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
109.  
  Καθορισμός ενιαίου τύπου ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγολογίων της παρ. 3 του άρθρου 122 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
110.  
  Καθορισμός λεπτομερειών για την αναγνώριση της δαπάνης περίθαλψης σε Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων για τα παιδιά υπαλλήλων του Δημοσίου της παρ. 3 του άρθρου 133 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
111.  
  Καθορισμός όρων και φορέων για τη χορήγηση της ιατρικής ειδικότητας, της ιατρικής της εργασίας της παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
112.  
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη σύναψη συμβάσεων του Υπουργείου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητος του, για κοινωνική προστασία ατόμων που έχουν ανάγκη, με ιδιωτικούς φορείς ή επιχειρήσεις της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
113.  
  Καθορισμός διαδικασίας ένταξης του Κέντρου Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Λέρου στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου της παρ. 6 του άρθρου 140 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
114.  
  Παραχώρηση κατά κυριότητα ή κατά χρήση δασικής εκτάσεως, που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, σε εποπτευόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Φιλανθρωπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ανέγερση και δημιουργία Πολυδύναμου Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 143 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
115.  
  Ορισμός τρόπου διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού «κεφάλαιο αποζημιώσεως εξόδου» το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης στους δικαιούχους κατά κατηγορία και γενικά κάθε σχετικό θέμα των μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας του άρθρου 152 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α).
116.  
  Καθορισμός λεπτομερώς των καθηκόντων και υποχρεώσεων των ειδικών τεχνικών προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
117.  
  Συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, καθορισμός διαδικασίας των εξετάσεων, δικαιολογητικών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής, της παρ. 2β και 3 του άρθρου 2 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
118.  
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου κατασκευών προσθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης της παρ. 2 του άρθρου 3, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
119.  
  Καθορισμός προδιαγραφών χώρου εγκατάστασης εργαστηρίου προσθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης, εξοπλισμού, απαραίτητου προσωπικού καθώς και της συγκρότησης επιτροπής γνωμοδοτήσεως για τη χορήγηση της σχετικής άδειας της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
120.  
  Καθορισμός προϋποθέσεων για την εκπαίδευση του ειδικού τεχνικού προσθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης της παρ. 6 του άρθρου 7, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
121.  
  Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, διημέρευσης των ξενώνων, εξοπλισμού αυτών, καθώς και του αναγκαίου προσωπικού των απαραίτητων χώρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, του άρθρου 10, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
122.  
  Καθορισμός όρων λειτουργίας, στελέχωσης των Κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης που προήλθαν από τη μετονομασία και μετασχηματισμό των θεραπευτηρίων Χρονίων Παθήσεων και Οίκων Ευγηρίας, της παρ. 3 του άρθρου 14, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
123.  
  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, περιορισμών διαδικασίας παροχής, δικαιωμάτων και ποσοστό συμμετοχής χορήγησης, δελτίων κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του άρθρου 25, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
124.  
  Καθορισμός φαρμάκων που χορηγούνται, σε ασθενείς με ειδικές ανάγκες, από φαρμακεία Κρατικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, του άρθρου 26, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
125.  
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανοσολογικών εργαστηρίων σε Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελούς χαρακτήρα, του άρθρου 26, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
126.  
  Μεταβολή εργασιακών σχέσεων κλάδων Ιατρών ΕΣ. Υ. και καθορισμός λεπτομερειών για τη μεταβολή τους παρ. 7β και 9 του άρθρου 71, του Ν. 2071 /92 (ΦΕΚ 123 Α).
127.  
  Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου, φορέων και λοιπών λεπτομερειών για τη μεταφορά βαρέων ασθενών, της παρ. 2 του άρθρου 31, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
128.  
  Καθορισμός λεπτομερειών για τη χορήγηση προσαύξησης προνοιακών επιδομάτων στην οικογένεια που συνοικούν και επιδοτούνται δύο τουλάχιστον άτομα με ειδικές ανάγκες, του άρθρου 32. του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
129.  
  Καθορισμός λεπτομερειών συνεργασίας και στήριξης νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε προνοιακά Ιδρύματα και Προνοιακές Μονάδες Ν.Π.Δ.Δ. ή Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του άρθρου 33 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
130.  
  Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Νοσοκομείων, διορισμός και ανάθεση καθηκόντων Γενικών Διευθυντών, παρ. 9,10 και 11 του άρθρου 55 Ν. 2071 /92 (ΦΕΚ 123 Α).
131.  
  Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων για τη διαπίστωση της επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, εφόσον οι υποψήφιοι γιατροί Ε.Σ.Υ. έχουν ιθαγένεεια κράτους - μέλους της Ε.Ο.Κ. της παρ. 1α του άρθρου 65 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α).
132.  
  Συγκρότηση Ειδικών Γραμματειών, καθορισμός οργάνωσης, αρμοδιοτήτων, τρόπου λειτουργίας τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
133.  
  Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), Ειδικών Επιτροπών. Συμβουλίων και Ομάδων αυτού, καθορισμός λειτουργίας τους καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής, της απαρτίας και των υποχρεώσεων των μελών, της διαδικασίας συγκλήσεως και λήψεως αποφάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, παρ. 1 του άρθρου 7, 4 και 5 του άρθρου 9 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
134.  
  Συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού Υγείας (ΕΣΑΥ), συμβουλίου αξιοποιήσεως κληροδοτημάτων και δωρεών υπέρ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Εθνικού Συμβουλίου ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής και Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων, καθορισμός όρων οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και της Εκτελεστικής Επιτροπής, υποχρεώσεων και καθηκόντων των μελών, διαδικασίας συγκλήσεως λήψεως, αποφάσεων, συγκρότησης ομάδων μελέτης, λειτουργίας γραμματειακής υποστήριξης, τρόπου συγκεντρώσεως στοιχείων, ορισμού μελών, καθώς και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας, υποχρεώσεων των μελών, διαδιακσίας συγκλήσεως και λήψεως αποφάσεων, γραμματειακής υποστήριξης, της Νομαρχιακής Επιτροπής Σχεδιασμού Αγωγής Υγείας (Ν.Ε.Σ.Α.Υ.), παρ. 1 και 5 του άρθρου 33, παρ. 2 και 5 του άρθρου 34, παρ. 2 άρθρου 38, παρ. 1 και 5 άρθρου 50, παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 61, παρ. 3 του άρθρου 106 και παρ. 2α του άρθρου 130 Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α).
135.  
  Ρύθμιση λεπτομερειών για την εφαρμογή του προγράμματος της κατ οίκον Κοινωνικής Προστασίας, άρθρο 7 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
136.  
  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του θεσμού των ανάδοχων οικογενειών, άρθρο 9 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
137.  
  Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών, ηλικίας νηπίων και βρεφών, των κοινωνικών παροχών σ αυτά, τα καθήκοντα του προσωπικού, τα τηρούμενα βιβλία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σταθμών από Φορείς της παρ. 2 άρθρου 12,17 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ. 158 Α).
138.  
  Καθορισμός Κτιριακών Προδιαγραφών και εξοπλισμού Παιδικών, Βρεφονηπιακών και Βρεφικών Σταθμών ως και φορέων για την ημερήσια δημιουργική απασχόληση νηπίων και βρεφών με ειδικές ανάγκες, άρθρα 18 και 8 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
139.  
  Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.), του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού και έκδοση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του, παρ. 5 του άρθρου 29, παρ. 4 άρθρου 30 και του άρθρου 32 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
140.  
  Οι, κατά τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 35 και παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α) Υπουργικές αποφάσεις για τη διεύρυνση των σκοπών Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) και Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ».
141.  
  Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Ε.Ο.Π., Π.Ι.Κ.Π.Α. και Κέντρου Βρεφών η «ΜΗΤΕΡΑ», διορισμός, ανάθεση καθηκόντων, αρμοδιότητες, παρ. 3 και 4 του άρθρου 40 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
142.  
  Οι, κατά τα άρθρα 41, 44 και 47 Ν. 2082/ (ΦΕΚ 158 Α) αποφάσεις, για την κωδικοποίηση νομοθεσίας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οικονομικώς αδυνάτων, την τακτοποίηση τίτλων κυριότητας οικημάτων δικαιούχων λαϊκής κατοικίας και το ύψος της δαπάνης αξιοποιήσεως ή επισκευής οικημάτων.
143.  
  Η μεταφορά του προσωπικού κλάδο ΔΕ Διαχειριστών Κρατικών Παιδικών Σταθμών (Κ.Π.Σ.) και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών (Κ.Β.Σ.) σε κενές οργανικές θέσεις ή μεταφερόμενες του Υπουργείου παρ. 2 άρθρου 22 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α).
144.  
  Συγκρότηση και διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών Φορέων Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ), άρθρα 29,36 και 38 του Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158 Α), Ν.Δ. 1111/1972 (ΦΕΚ 23 Α), Β.Δ. 757, 777, 784 και 787/ 1972 (ΦΕΚ 219, 228, 230 και 233 Α), Β.Δ. 53, 61, 62, 65, 70,104,186,191 και 203/1973 (ΦΕΚ 18,20,21, 23,30,58, 61 και64Α), Β.Δ. 538/1975(ΦΕΚ 175Α),Ν. 1431/84(ΦΕΚ 46 Α), άρθρο 3 Β.Δ. 579/1971 (ΦΕΚ 114 Α), Β.Δ. από 20.8.1954 (ΦΕΚ 191 Α), άρθρο 4 Β.Δ. 668/1972 (ΦΕΚ 193 Α), άρθρο 5 Β.Δ. 325/1966 (ΦΕΚ 88 Α), άρθρο 3 του από 8.12.1936 Β.Δ. ως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 460 Α), Ν.Δ. 572/70 (ΦΕΚ 125 Α), Π.Δ. 867/79 (ΦΕΚ 249 Α), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ4/Φ 3-10/1504/ 21.6.82 (ΦΕΚ 434 Β), Κοινή Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ4β/Φ 441/2982/21.12.82 (ΦΕΚ 983 Β), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ.104/Γ2γ/4446/82 όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 436/Β) Ν.Δ. 572/70 (ΦΕΚ 125/Α) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Δημ. Τάξης 1428/1985 (ΦΕΚ 784/Β), Π.Δ. 867/79 (ΦΕΚ 249/Α).
145.  
  Συγκρότηση και διορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών τομέα Υγείας πλην Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/Α), Ν. 2012/92 (ΦΕΚ 28/Α), Ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/Α), Π.Δ. 175/ 1989 (ΦΕΚ 85/Α), Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249/Α), Π.Δ. 82/ 1989 (ΦΕΚ 37/Α).
146.  
  Συγκρότηση και διορισμός μελών Συντονιστικού Συμβουλίου Στεγάσεως, Τεχνικού Συμβουλίου. Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ελλάδας Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙCΕF, Επιτροπής Ναρκωτικών και Γενικής Συνέλευσης Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, άρθρο 14 Ν. 543/77 (ΦΕΚ 43/Α), παρ. 4 άρθρο θ Ν. 641/77 (ΦΕΚ 200/Α), άρθρο 2 Ν. 667/ 1977 (ΦΕΚ 252/Α), Ν. 1729/87 (ΦΕΚ 144/Α) άρθρο 25 του Π.Δ. 829/77 (ΦΕΚ 267/Α).
147.  
  Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων (Σ.Ε.Κ.Υ.), καθορισμός όρων οργάνωσης και λειτουργίας της, άρθρα 3 και 4 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158/Α).
148.  
  Η έγκριση, τροποποίηση ή συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων, κανονισμών και αποφάσεων των Δ.Σ. και λοιπών οργάνων των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναφέρονται σε θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση, εισφορών, συντάξεων, αναγνώρισης προϋπηρεσιών, εφάπαξ βοηθημάτων και πάσης φύσεως παροχών ασθενείας και λοιπών παροχών, καθώς και η έκδοσή των, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, προβλεπομένων αποφάσεων για τροποποίηση και συμπλήρωση της εν γένει νομοθεσίας των παραπάνω φορέων κοινωνικών ασφάλισης. Αρθρο 1 Ν.Δ. 2520/1953 (ΦΕΚ 220 Α), Άρθρο 59 Α.Ν. 12/11/35 (ΦΕΚ 543 Α), Αρθρο 1 Α.Ν. 694/1937 (ΦΕΚ 196 Α).
149.  
  Η επίλυση πάσης φύσεως αμφισβητήσεων κατά το άρθρο 1 παρ. 5 εδ. β του Ν. 1539/Β5, άρθρο 5 παρ. 3 εδ. 2 Ν. 1469/84, άρθρο 11 Ν.Δ. 4202/61 (ΦΕΚ 175 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 2079/92 (ΦΕΚ 142 Α).
150.  
  Ο καθορισμός της διαδικασίας διαπίστωσης της κατάστασης υγείας Ελλήνων εξωτερικού που ζητούν την υπαγωγή τους στην προαιρετική ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης Ελλήνων εξωτερικού. Άρθρο 3 παρ. 1 εδ. γ Ν. 1469/84 (ΦΕΚ 111 Α).
151.  
  Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού. (Άρθρο 4 παρ. 6 Ν. 1469/84).
152.  
  Ο καθορισμός των στοιχείων και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την απασχόληση στην αλλοδαπή. (Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 1469/84).
153.  
  Η αυξομείωση ποσοστών κατανομής αγγελιοσήμου ραδιοτηλεοπτικών σταθμών για τα ασφαλιστικά ταμεία του τύπου. (Αρθρο 14 παρ. 1 Ν. 1989/91, ΦΕΚ 192 Α).
154.  
  Η μεταφορά διαθεσίμων κεφαλαίων του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ στον κλάδο συντάξεων του ΙΚΑ. (Άρθρο 8, παρ. 2 Ν. 1422/ 84, ΦΕΚ 27 Α).
155.  
  Τα θέματα που ρυθμίζουν τη σύσταση και λειτουργία του ειδικού σώματος γιατρών Υγειονομικών Επιτροπών. (Άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 1976/91, ΦΕΚ 184 Α).
156.  
  Ο καθορισμός προστίμων στις περιπτώσεις μη τήρησης του βιβλίου των οικοδομών. (Άρθρο 20, παρ. 8 Ν. 1976/ 1991).
157.  
  Ο καθορισμός του χρόνου καταβολής των εισφορών για τα κοινωφελή ιδρύματα. (Άρθρο 21, παρ. 2 Ν. 1902/90, ΦΕΚ 136 Α).
158.  
  Ο καθορισμός των κατ ελάχιστον καταβλητέων εισφορών για τα οικοδομικά και τεχνικό έργα. (Άρθρο 21 παρ. 6 του Ν. 1902/90).
159.  
  Ο καθορισμός πίνακα αναπηριών ΙΚΑ και n σύσταση ειδικών επιτροπών ελέγχου αναπηριών. (Άρθρο 27 Ν. 1902/ 90, άρθρο 31 Ν. 1759/1988).
160.  
  Σύσταση Ειδικών Επιτροπών ελέγχου αναπηριών. (Άρθρο 31 Ν. 1579/88).
161.  
  Η κατάταξη ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ κατά ασφαλιστικές κατηγορίες. (Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 1027/1980, ΦΕΚ 49 Α).
162.  
  Η μεταφορά πλεονασμάτων από τον κλάδο σύνταξης στον κλάδο ασθένειας και αντίστροφα του ΤΕΒΕ. (Άρθρο 27, παρ. 3 Ν. 1759/88, ΦΕΚ 50 Α).
163.  
  Ο καθορισμός ποσοστού προμήθειας του ΤΣΑΥ για εισπράξεις που διενεργεί υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. (Άρθρο 15, Ν. 1821/1988).
164.  
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις εξόφλησης των εισφορών ή υπαγωγής στην ασφάλιση των Δικαστικών Επιμελητών σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν. 1879/90 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
165.  
 1. Η μεταβολή του τρόπου και της διαδικασίας εν γένει της βεβαιώσεως και εισπράξεως της εισφοράς από Ιατρόσημο υπέρ ΤΣΑΥ για τα παρασκευαζόμενα ή συσκευαζόμενα στην Ελλάδα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση
 2. Σε περίπτωση είσπραξης της εισφοράς από Ιατρόσημο υπέρ ΤΣΑΥ με ετικέτα επί υδατογραφημένου χάρτη, ο καθορισμός του τρόπου επικόλλησης της επί των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, τα της διαθέσεως και ακυρώσεως των αποκομμάτων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (Άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 982/79 ΦΕΚ 239/Α).
166.  
  Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται γιο αναγνώριση χρόνου ασφαλισμένων στο ΤΣΑΥ. (Αρθρο 17, παρ. 8 εδ. δ, Ν. 1976/91, ΦΕΚ 184 Α).
167.  
  Η αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων των ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών. (Άρθρο 10, παρ. 5 Ν.Δ. 4114/60, άρθρο 14, Ν.4507/1966,άρθρο 2Π.Δ. 231/86(ΦΕΚ 97 Α).
168.  
  Η απαλλαγή από το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ για τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης. (Αρθρο 15, παρ. 3 Ν, 982/1979 ΦΕΚ 239 Α).
169.  
  Η αυξομείωση του ποσοστού που πληρώνει το ΤΣΑΥ στο Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του. (Άρθρο 15, παρ. 5, Ν. 982/79).
170.  
  Ο καθορισμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης και αναμονής για λήψη άδειας ασκήσεως ή διακοπής επαγγέλματος λόγω ασθενείας των ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ. (Άρθρο 17, Ν. 1976/91, ΦΕΚ 184 Α).
171.  
  Η μεταφορά ή δανειοδότηση των πλεονασμάτων του κλάδου πρόνοιας στον κλάδο υγείας στο Ταμείο Ασφ. Συμβολαιογράφων. (Άρθρο μόνο του Π.Δ. 194/1987, ΦΕΚ 91 Α).
172.  
  Η σύσταση πάγιας προκαταβολής επ ονόματι υπαλλήλου του Ταμείου Ασφαλ. Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. ή εκπροσώπων μιας των Τραπεζών σε επαρχιακά υποκ/τα για πληρωμή δαπανών περίθαλψης ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφάλισης Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές. (Παρ. 6 του Π.Δ. 418/1980, ΦΕΚ 115 Α).
173.  
  Η μεταφορά των πλεονασμάτων του κλάδου ασθένειας στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΠ ΕΠΕ. (΄Αρθρο μόνο, Π.Δ. 422/1988, ΦΕΚ 195 Α). 174.Ο καθορισμός της θέσης νοσηλείας στα Νοσοκομεία, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής στις δαπάνες νοσηλείας στα Νοσοκομεία των ασφαλισμένων του ΤΕΒΕ. (Παρ. 6, άρθρο 9, Ν. 1027/80, ΦΕΚ 49 Α).
175.  
  Η ανάθεση σε ασφαλιστικό οργανισμό της είσπραξης ή βεβαίωσης των εσόδων άλλου ασφαλιστικού οργανισμού. (Άρθρο 27 Ν. 1539/85, ΦΕΚ 64 Α).
176.  
  Η επανένταξη συνταξιούχων ΙΚΑ για ασθένεια. (Άρθρο 31, παρ. 3 και 4 Ν. 1469/84).
177.  
  Ο καθορισμός του χρόνου έναρξης της παρεχομένης φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ. (Άρθρο 38, Ν. 1316/1983, ΦΕΚ 3 Α).
178.  
  Ο καθορισμός τιμολογίου νοσηλείων τροφείου για τα δυσπροσόρμοστα παιδιά των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών. (Άρθρο 22, Ν. 997/79).
179.  
  Η διάθεση χρηματικών πασών υπέρ κοινωφελών σκοπών ως και υπέρ προσώπων παθόντων εκ σεισμών ή άλλης μεγάλης δεδοιασμένης αιτίας. (Άρθρο 48, ΝΔ. 2698/ 1953).
180.  
  Η αγορά - μίσθωση οικημάτων για θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων στα οποία περιθάλπονται ασφαλισμένοι του ΟΓΑ. (Άρθρο 13, Ν. 1140/1981, ΦΕΚ 68 Α).
181.  
  Η συγκρότηση επιτροπών μελέτης και εισήγησης θεμάτων περίθαλψης και ασφάλισης. (Άρθρο 32, παρ. 4 Ν. 1759/1988, ΦΕΚ 50 Α). 182.Ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας εκτέλεσης των συνταγών φαρμάκων που εκτελούνται από τους κρατικούς Υγειονομικούς Σχηματισμούς, στα φαρμακεία των νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας. (Αρθρο 34, παρ. θ, Ν. 1759/1088, ΦΕΚ 50 Α).
183.  
  Η παροχή δυνατότητας σε κάθε ασφαλιστικά οργανισμό να φιλοξενεί στις κατασκηνώσεις ιδιοκτησίας τους, τους συνταξιούχους και τις συζύγους τους. (Άρθρο 13, Ν. 1393/ 1983, ΦΕΚ 126 Α).
184.  
  Η παροχή δυνατότητας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς να διοργανώνουν ή να λειτουργούν κατασκηνώσεις σε συνεργασία με άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ. (Άρθρο 12, Ν. 1554/ 1985, ΦΕΚ 97 Α).
185.  
  Η έγκριση διάθεσης ποσού σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό για την αποστολή παιδιών σε κατασκηνώσεις του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών κοινωφελούς χαρακτήρα. (Άρθρο 10, Ν. 1276/82, ΦΕΚ 100 Α).
186.  
  Ο καθορισμός της συμμετοχής στη δαπάνη για φάρμακα υψηλού κόστους από 10% - 25% της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου. (Άρθρο 19, Ν. 1902/90).
187.  
  Η έγκριση και τροποποίηση των προϋπολογισμών και η έγκριση των Ισολογισμών και Απολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ που εδρεύουν στα όρια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.). (Άρθρο 16, Α.Ν. 281/36 ΦΕΚ 473 Α, άρθρο 1 Β.Δ. 7/52 ΦΕΚ 137 Α),.
188.  
  Η έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού. Η έγκριση του Ισολογισμού και Απολογισμού του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφαλίσεως, (Δ.Ε.Κ.Α.), οι εισπράξεις των εσόδων και η διενέργεια πληρωμών του λογαριασμού αυτού, καθώς και η διάθεση ποσών από το λογαριασμό αυτό. (Άρθρο 4, Α.Ν. 591/37 ΦΕΚ 126 Α, άρθρο 3 Α.Ν. 43/1967 ΦΕΚ 105 Α).
189.  
  Η μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας καθώς και αγορά ή πώληση ακινήτων. (Άρθρο 26, παρ. 3,38, παρ. 3 καθώς και τα άρθρα 50 και 59 του Π.Δ. 716/79, σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ. 1 (ΦΕΚ 212 Α).
190.  
  Η έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων ΙΚΑ. (Ν.Δ. 1/68, άρθρο 6, παρ. 7, ΦΕΚ 270 Α).
191.  
  Η τροποποίηση του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης, λογιστικής λειτουργίας και προμηθειών του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Άρθρο 3 του Ν.Δ. 204ς73, ΦΕΚ 268 Α).
192.  
  Η έγκριση προμηθειών δι απευθείας αναθέσεως, κατά παρέκκλιση του κανόνα του δημόσιο διαγωνισμού. (Άρθρο 22 του Π.Δ. 173/90).
193.  
  Η εποπτεία ασφαλιστικών οργανισμών - Έγκριση Ισολογισμών - Απολογισμών ασφαλιστικών Οργανισμών. (Αρθρο 9 εδ. β του Π.Δ. 105/88, ΦΕΚ 46 Α).
194.  
  Ο έλεγχος διαχειρίσεων ασφαλιστικών οργανισμών, Λ.Β.Κ.Α. και Κ.Η.Υ.Κ.Υ., Διοικητικές Ερευνες ή ανακρίσεις για καταγγελίες που υποβάλλονται για πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων. (Άρθρο 9 εδ. α, Π.Δ. 105/88).
195.  
  Ο ορισμός μηχανικών για συμμετοχή σε επιτροπές, (ακινήτων, μηχανικού και άλλου εξοπλισμού), άπου απαιτούνται τεχνικές γνώσεις για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Π.Δ. 715/79, άρθρο 2 παρ. 6. Άρθρο 45, παρ. 1 Π.Δ. 173/90, ΦΕΚ 62 Α).
196.  
  Οι τεχνικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Π.Δ/γμα 105/ 1988).
197.  
  Οι εγκρίσεις τοποθέτησης τηλεφωνικών συσκευών και τηλεφωνικών κέντρων στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και στη ΓΓΚΑ
198.  
  Η έκδοση κανονισμού που αφορά τη διοικητική οργάνωση του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Άρθρο 1 και 3, του Ν.Δ. 204/73, ΦΕΚ 268 Α).
199.  
  Η συγκρότηση - ανασυγκρότηση και διορισμός μελών στα Δ.Σ. των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και διορισμός μελών στα Δ.Σ. των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, καθώς και των επιτροπών και των λοιπών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Δ.Σ. του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Άρθρο 20. 25 και 31 Ν. 1539/85 (ΦΕΚ 84Α), άρθρο 1 του Ν. 730/77, άρθρο 1 παρ. 2 Ν.982/79, άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 915/79 (ΦΕΚ 103 Α) και ο Ν. 655/77 (ΦΕΚ 217 Α), άρθρο 90 Π.Δ. 668/81, Υπ. Απ. 434/Ν. 428/84 κοινή απόφαση 105302/6169/1967.
200.  
  Η συγκράτηση - ανασυγκρότηση και διορισμός μελών στις Τ.Δ.Ε. Αθηνών και Πειραιώς και Νήσων του ΤΕΒΕ Π.Δ. 948/77 (ΦΕΚ 322 τ.Α).
201.  
  Διορισμός μελών επιτροπής επίλυσης αμφισβήτησης ΤΕΒΕ-ΤΑΕ. (Άρθρο 2, παρ. 3 Ν. 1027/1980).
202.  
  Η σύσταση - ανασύσταση και διορισμός μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (άρθρο 8 Π.Δ. 611/77 (ΦΕΚ 198 τ.Α), άρθρο 14 Ν. 1586/86 (ΦΕΚ 37/Α).
203.  
  Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Δ.Σ. των ασφαλιστικών οργανισμών σε υφιστάμενα όργανα. (Παρ. 2, άρθρου 29 Ν. 1199/1981, άρθρο 13 Ν. 984/1978, ΦΕΚ 244 Α.Ν. 861/ 1379, άρθρο 1).
204.  
  Οι αποφάσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 861/ 1978. (Άρθρο 1 Ν. 861/79).
205.  
  Η Σύσταση Ειδικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των ασφαλιστικών οργανισμών. (Άρθρο 6 Ν. 1422/1984, άρθρο 38 Ν. 1469/84).
206.  
  Η έγκριση ειδικών Μηχανογραφικών Μελετών και έγκριση προμήθειας εξοπλισμού των ασφαλιστικών οργανισμών. (Ν.Δ. 101 /1973, Ν. 1256/1982, 216/1974). (Ν. 1400/ 1983 Υπ. απόφ. Υπ. Προεδρίας ΥΑΠ/Φ.30/12625/4.5.90).
207.  
  Η έγκριση προμήθειας εξοπλισμού Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.). (Ν.Δ. 390/1969).
208.  
  Η ένταξη φορέων για μηχανογραφική εξυπηρέτηση στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ. (Ν.Δ. 204/1973). Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των όρθρων 1 (παρ. 1 και 2) και 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 τ.Α).
 • Το γεγονός ότι οπό τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ως και η υπ αριθμ. 809/2.11.1992 σχετική βεβαίωση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
 • Τις αρ. 537/1992 και 182/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1967/428/84ΚΟΙΝΗΑΠΟΦΑΣΗ105302/6169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/428_84ΚΟΙΝΗΑΠΟΦΑΣΗ105302_6169 1967
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/2ΚΟΙΝΗΣΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΣΓ2Β/10195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/2ΚΟΙΝΗΣΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΣΓ2Β_10195 1983
ΝΟΜΟΣ 1922/2851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/2851 1922
ΝΟΜΟΣ 1931/5101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5101 1931
ΝΟΜΟΣ 1932/5539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5539 1932
ΝΟΜΟΣ 1948/749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/749 1948
ΝΟΜΟΣ 1959/3941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3941 1959
ΝΟΜΟΣ 1965/4467 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4467 1965
ΝΟΜΟΣ 1966/4507 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4507 1966
ΝΟΜΟΣ 1970/572 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/572 1970
ΝΟΜΟΣ 1974/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/17 1974
ΝΟΜΟΣ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
ΝΟΜΟΣ 1976/260 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/260 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/348 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/397 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/543 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/641 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/667 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/667 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/776 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/776 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/861 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/984 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/984 1978
ΝΟΜΟΣ 1979/861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/861 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/971 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/971 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/982 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/982 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1025 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1025 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1026 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1036 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1036 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1076 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1199 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1276 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1276 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1278 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1303 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1316 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1393 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1400 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1422 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1431 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1554 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1554 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1666 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1729 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1579 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1821 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1821 1988
Κύρωση .της 126 Διεθνσύς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση ΄ στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις». 1990/1879 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1965 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1965 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1976 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1989 1991
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 1992/2012 1992
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 1992/2079 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/20Π71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/20Π71 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1773 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2592 1952
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2520 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2698 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2698 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3366 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3366 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3368 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4114 1960
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4202 1961
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/1 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/390 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/572 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/572 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/853 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/853 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1105 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1111 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1118 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1153 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/101 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/104 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1337 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/162 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/204 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/204 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/37 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/37 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/57 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/96 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/181 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/631 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/114 1980
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1935/12/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/12_11 1935
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1935/2-5/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/2-5_11 1935
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/281 1936
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/591 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/694 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1384 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1384 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2520 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/43 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/43 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/829 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/829 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/692 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/692 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/716 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/867 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/114 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/418 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/470 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/2Π.Δ.231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/2Π_Δ_231 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/194 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/105 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/422 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/422 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/105 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/105 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/175 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/82 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/82 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/173 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/173 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/40 1991
Άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 1992/23 1992
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/7 1952
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/330 1960
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/772 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/772 1961
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/665 1962
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/775 1964
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/460 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/460 1965
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/325 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/325 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/972 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/356 1971
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/579 1971
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/668 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/668 1972
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/273 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/273 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/538 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/538 1975
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/643 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/643 1979
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/665 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία