Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό"
1.  
    Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992, από τον Υπουργό Γεωργίας, οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργείου Γεωργίας, ως εξής: Α. Οι κατά τις περιπτώσεις α - ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 -περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/1956, αρμοδιότητες. Β. ΕΓΓΕΙΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ α) Ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε εγγειοβελτιωτικά και αντιδιαβρωτικά έργα, η κατάρτιση ετησίων και πολυετών προγραμμάτων μελέτης και εκτέλεσης πάσης φύσεως εγγειοβελτιωτικών και αντιδιαβρωτικών έργων ύψους προϋπολογισμού άνω 500.000.000 δρχ., καθώς και εκείνων που παρουσιάζουν τεχνικές ιδιαιτερότητες, η εκπόνηση μελετών αξιοποίησης παθογενών και επικλινών εδαφών σε περιπτώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων ύψους δαπάνης άνω των 500.000.000 δρχ., καθώς και εκείνων που παρουσιάζουν τεχνικές ιδιαιτερότητες, η αξιολόγηση επενδύσεων εγγειοβελτιωτικών έργων και της συμμετοχής των διεθών Οργανισμών σε αυτές: (Αρθρο 1 του Ν.Δ. 3881/58 ΦΕΚ 181Ασε συνδυασμό με άρθρο 20 παραγρ. 2α εδάφ. αα και ββ, 2β εδαφ. αα, ββ, γγ, δδ και εε, 2ε εδαφ. αα, ββ, γγ, δδ, εε και στστ, του Π.Δ. 402/83 ΦΕΚ 187Α και άρθρο 1 παραγρ. κα 1,3 και 4 του Π.Δ. 332/1983 ΦΕΚ 119Α). β) Η λήψη νομοθετικών μέτρων για την προστασία αρδευτικών υδάτων από ρύπανση και εξάντληση τους, ο καθορισμός των ενδεικτικών ή υποχρεωτικών τιμών των παραμέτρων ποιότητας των νερών για άρδευση, ο καθορισμός της χρήσης και των όρων διάθεσης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, για τη διασφάλισητης καταλληλότητας των νερών, που προορίζονται για γεωργικές χρήσεις και την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων, η συμμετοχή στους διεθνείς Οργανισμούς, για θέματα διακρατικών συμφωνιών για την προστασία της ρύπανσης και της εξάντλησης του υδατικών πόρων. (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 3831/1958 ΦΕΚ 1Θ1Α και άρθρο 20 παρ. 2ζ, 2η του Π.Δ. 402/1988 ΦΕΚ 187 Α). γ) Η έγκριση γεωργοοικονομικών, γεωργοτεχνικών εδαφολογικών, περιβαλλοντικών και οικονομικής σκοπιμότητας μελετών βελτίωσης παθογενών εδαφών που εκπονούνται από άλλους φορείς. (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 3881/1958 ΦΕΚ 181Α και άρθρο 20 παρ. 2β εδαφ. γγ του Π.Δ. 402/1988, ΦΕΚ 187Α). δ) Η έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελετών, εφόσον ο προϋπολογισμός στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και η αναθεώρηση υπερβαίνει: α) Μελέτες για έργα εγγείων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα 600.000.000 δρχ. και β) Μελέτες, για έργα κτιριακά συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και λοιπά έργα γεωργικών εγκαταστάσεων τα 200.000.000 δρχ. (Άρθρο 1 του Ν. 716/1977 ΦΕΚ 295 Α, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και τα εκτελεστικά του Π.Δ. -Νομοθεσία για την ανάθεση μελετών - σε συνδυασμό με άρθρο 2 παραγρ. β1 του Π.Δ. 332/1983 ΦΕΚ 119Α). ε) Η απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας σχετικών με ανάθεση και εκπόνηση μελετών. (.
Άρθρο Άρθρο2
1.  
    3 του Ν 718/1977 ΦΕΚ 295 Α και άρθρο 20 του Π.Δ. 194/1979 ΦΕΚ 53Α). στ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Δημοσίων Έργων για έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα ποσά της παραγράφου δ. (Άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 849/1978 ΦΕΚ 232Α και άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 146/1988 ΦΕΚ 65Α). ζ) Η έγκριση για μελέτες στην εκπόνηση των οποίων συμμετέχουν αλλοδαποί σύμβουλοι, καθώς και για μελέτες με τεχνικές ιδιαιτερότητες. (Άρθρο 12 του Ν. 716/1977 ΦΕΚ 295Α). η) Η έγκριση εκτέλεσης δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός δημοπρατήσεως του εκτελουμένου έργου στον οποίο δεν περιλαμβάνεται αναθεώρηση και ΦΠΑ υπερβαίνει: α) για έργα εγγείων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα 600.000.000 δρχ. και β) για κτιριακά έργα, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπά τεχνικά έργα γεωργικών εγκαταστάσεων τα 200.000.000 δρχ. (Ν.Δ. 1266/1972 ΦΕΚ 198Α, Ν. 889/1979 ΦΕΚ 77Α και τα εκτελεστικά των νόμων αυτών διατάγματα, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα με το Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23Α και Π.Δ/τα 609/1985, ΦΕΚ 223Α, 146/88 - νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων και άρθρο 2 παραγρ. 2 του Π.Δ. 332/1983 ΦΕΚ 119Α). θ) Η απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας σχετικών με την κατασκευή δημοσίων έργων. (Άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23 Α, σε συνδυασμό με άρθρο 6 Π.Δ. 146/88 ΦΕΚ 65 Α). ι) Η έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, εφόσον αυτές αφορούν: α) έργα Εγγείων Βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από 450.000.000 δρχ., στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αναθεώρησης και ο ΦΠΑ και β) κτιριακά έργα, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπά τεχνικά έργα γεωργικών εγκαταστάσεων με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 200.000.000 δρχ., στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αναθεώρησης και ο ΦΠΑ (Ν.Δ. 2386/ 1953 ΦΕΚ 111Α Ν.Δ. 1266/1972 ΦΕΚ 198Α, Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23Α, Π.Δ. 146/1988 ΦΕΚ 65Α και άρθρο 2 παραγρ. β εδάφ. 2γ, αα και ββ του Π.Δ. 332/1983 ΦΕΚ 119Α). ια) Η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίου έργου, καθώς και οι αποφάσεις εγκρίσεως των αντίστοιχων πρωτοκόλλων, εφόσον η δαπάνη κατασκευής του έργου έχει υπερβεί: α) για έργα εγγείων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπά τεχνικά έργα, γεωργικών εγκαταστάσεων τα 200.000.000 δρχ., στα οποία δεν περιλαμβάνονται η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ (Ν.Δ. 1266/72 ΦΕΚ 198Α και Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23Α και τα εκτελεστικά αυτών διατάγματα και άρθρο 2β παραγρ. 2 εδ. δ του Π.Δ. 332/ 1983 ΦΕΚ 119Α). ιβ) Οι διακηρύξεις για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. (Άρθρο 15 του Ν. 1418/84, 23Α και άρθρο 4 του Π.Δ. 146/88 ΦΕΚ 65Α). ιγ) Η άσκηση αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής κατά την εκτέλεση έργων εθνικού επιπέδου για έργα της παραγράφου δ και ύψους δαπάνης 600.000.000 δρχ. και 200.000.000 δρχ. αντίστοιχα. (Π.Δ. 146/1988 άρθρο 2, παραγρ. Ιll ΦΕΚ 65Α). ιδ) Η εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων των Δ/ νσεων Εγγείων Βελτιώσεων περί αναγκαστικής εγγραφής κονδυλίων στους προϋπολογισμούς των ΟΕΒ. (Άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.Δ. 1277/72 ΦΕΚ 213 Α). ιε) Η εξέταση προσφυγής κατά απόφασης του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγ. Έργων (ΠΓΣ ΕΕ) «περί της διαδικασίας σύστασης ΤΟΕΒ» και η απόφαση για τον καθορισμό τύπου καταστατικού των ΤΟΕΒ. (Άρθρο 16 παρ. 1 του Β.Δ. από 13.9.1959 ΦΕΚ 243 Α και άρθρο 3 παρ. 2 του Β.Δ. από 16.8.59 ΦΕΚ 183 Α). ιστ) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού κατά απόφασης Νομάρχη με την οποία διατάσσεται η κατεδάφιση ή αχρήστευση οιουδήποτε έργου που εκτελέσθηκε κατά παράβαση του άρθρου 38 Ν.Δ. 3881 /58 ή διατάσσεται η αχρήστευση υπαρχόντων φρεατίων. (Άρθρο 11 παρ. β του Ν.Δ. 1277/72 ΦΕΚ 213Α). ιζ) Η έγκριση τύπου οχημάτων (γεωργικά μηχανήματα). (Άρθρο Θ4 του Ν. 614/77 ΚΟΚ). ιη) Η διαμόρφωση προγράμματος εθνικού επιπέδου, η λήψη μέτρων και η διαδικασία αγροτικού εξηλεκτρισμού. (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 4355/64 ΦΕΚ 146Α). ιθ) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου κατά πράξεων της διευθύνουσας υπηρεσίας που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του. (Άρθρο 57 Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223 Α και άρθρο 6 Π.Δ. 146/88 ΦΕΚ 65 Α). Γ. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ α) Η εισήγηση, προς την Επιτροπή Τιμών και Εισοδημάτων, για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στα προϊόντα δενδροκηπευτικής και φυτών μεγάλης καλλιέργειας. (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 131/1974 ΦΕΚ 320Α και άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 1409/83 ΦΕΚ 199Α). β) Ο ορισμός των βασικών προϋποθέσεων επιλογής περιοχών κατά νομούς, εντός των οποίων εφαρμόζεται ειδικό εντατικό πρόγραμμα βελτίωσης και προαγωγής των καλλιεργειών (δενδρωδών, κηπευτικών και ανθοκομικών), καθώς και το είδος και οι ποικιλίες των προς ανάπτυξη καλλιεργειών. (Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4035/1960 ΦΕΚ 15Α). γ) Η άσκηση αρμοδιοτήτων αναφερομένων στην παραγωγή τη διάθεση γεωργικών προϊόντων, τις τιμές, τις ενισχυθείς, τα αποθέματα, εντός των πλαισίων της κοινής γεωργικής πολιτικής. (Άρθρο 22 παρ. 2α, 2ε και 3 του Ν. 992/79, ΦΕΚ 280 δ) Η κατάργιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τα Κρατικά Ιδρύματα Υπουργείου Γεωργίας και ο καθορισμός των τιμών διάθεσης του ανωτέρω υλικού. (Άρθρο 11 παράγ. 2 εδάφ. γγ και ιστιστ και παραγρ. 2β και 2γ του Π.Δ. 402/88 ΦΕΚ 187 Α και άρθρο 11 και 24 του Ν. 1564/1985 ΦΕΚ 164 Α). ε) Ο καθορισμός του διαχειριστικού κόστους λιπασμάτων και άλλες σχετικές αποφάσεις, η χρηματοδότηση της Συνεταιριστικής Εταιρείας Λιπασμάτων Α.Ε. (ΣΥΝΕΛ Α.Ε.), για την εφαρμογή του εγκεκριμένου προγράμματος. (Άρθρο 8 και 9 του Ν. 1565/1985 ΦΕΚ 164Α , όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70Α). στ) Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και εισαγωγής λιπασμάτων. (Άρθρο 4 του Ν. 1565/1985 ΦΕΚ 164 Α, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70 Α και άρθρο 5). ζ) Η χορήγηση ή άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων, ως και η απόφαση επί ενστάσεων κατά προηγουμένων αποφάσεων αναφερομένων σε έγκριση ή άρνηση έγκρισης κυκλοφορίας ή μετατροπή, ανανέωση, επέκταση ή ανάκληση χορηγηθείσης έγκρισης κυκλοφορίας, η ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων, καθώς και ο καθορισμός ορισμένων εννοιών και όλων των σχετικών θεμάτων που δεν προβλέπονται από το Ν. 721/77. (Άρθρο 2 παρ. 2, 6 και 10 παρ. 2 και 14 του Ν. 721/77 ΦΕΚ 298 Α). η) Η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας γεωργικού φαρμάκου, όταν διαπιστώνεται νοθεία ή υποβάθμιση της ποιότητος της εγκεκριμένης συσκευασίας ή παραπλανητική σήμανση, η παραχώρηση γεωργικών φαρμάκων που έχουν κατασχεθεί, σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα ή σε αγροτικές συν/κές οργανώσεις, καθώς και η αναπροσαρμογή των χρηματικών ποινών και προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 31 του Ν. 1845/1989, τις διατάξεις του Ν.Δ. 220/73, άρθρο 8 του Ν. 721/77, άρθρο 31. (Άρθρο 31 παρ. 1,3 και 9 του Ν. 1845/89 ΦΕΚ 102 Α). θ) Η ρύθμιση θεμάτων σήμανσης προσυσκευασμάτων τροφίμων. (Άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 1118/81 ΦΕΚ 273Α). Δ. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ο καθορισμός του είδους, του φύλου, της φυλής, της ηλικίας και κάθε ιδιαίτερου ζωοτεχνικού χαρακτηριστικού των βελτιωμένων φυλών ζώων αναπαραγωγής, τα οποία εισάγονται από το εξωτερικό. (Άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.Δ. 185/73 ΦΕΚ 262 Α). Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο καθορισμός του αριθμού και της έδρας των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης, ως και ο αριθμός των τομέων που θα έχει το καθένα. (Άρθρο 90 παρ. 3 εδαφ, η του Π.Δ. 433/77 ΦΕΚ 133 Α). ΣΤ. ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ α) Η παραχώρηση γαιών εκτάσεως άνω των 50 στρεμμάτων και η διάθεση γαιών δωρεάν υπέρ νομικών προσώπων εκτάσεως άνω των 15 και μέχρι 50 στρεμμάτων. (Άρθρο 123 παράγραφοι 1,3 έως 9 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 342Α, σε συνδυασμό με άρθρο 1 Κεφ. Γ παρ. θ περ. 6 του Β.Δ. 709/70 ΦΕΚ 235Α). β) Η δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση ή παραχώρηση για ορισμένου χρόνο κατά χρήση, νομή και κατοχή κοινοχρήστων εκτάσεων, στο Δημόσιο, ευαγή ιδρύματα ή εκπληρούντα κοινωφελείς σκοπούς, αλλά νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου εκτάσεων πέραν των τριάντα (30) στρεμμάτων και μέχρι εκατό (100) στρεμμάτων. (Άρθρο 123 παρ. 10 του Αγροτικού Κώδικα και άρθρο 6 του Ν. 994/79 ΦΕΚ 279 Α). γ) Η διάθεση κοινοχρήστων καλλιεργησίμων ή βοσκησίμων εκτάσεων άνω των 500 στρεμμάτων, για αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων ή για συμπλήρωση του κλήρου των ανεπαρκώς αποκαταστημένων, καθώς και η διάθεση κατόπιν αποζημιώσεως της οικείας κοινότητας καλλιεργησίμων εκτάσεων, άνω των 500 στρεμμάτων, για συμπλήρωση του ανεπαρκούς κλήρου ή για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών κατοίκων του Συνοικισμού ή ομόρων τοιούτων. (Άρθρο 119 και 188 του Αγροτικού Κώδικα ΦΕΚ 235 Α). δ) Η ανάληψη και διάθεση κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εποικιστικών εκτάσεων για γεωργική ή κτηνοτροφική αποκατάσταση παρά του Υπουργείου Γεωργίας και οικιστική αποκατάσταση παρά του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων των ομογενών εξ Ίμβρου ή Τενέδου. (Άρθρο 14 του Ν. 1021/80 ΦΕΚ 43Α). ε) Η χορήγηση άδειας για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες της Ελλάδος, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές. (Άρθρο 28 του Ν. 1892/90 ΦΕΚ 101Α). στ) Η παραχώρηση κατά κυριότητα σε δήμους ή κοινότητες ή αγροτικούς συνεταιρισμούς ή σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στα νομικά αυτά πρόσωπα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, εκτάσεων που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία, από πενήντα έως εκατό (50-100) στρέμματα και η παραχώρηση κατά χρήση όμοιων εκτάσεων άνω των δέκα πέντε (15) στρεμμάτων. (Άρθρο 11 παρ. 4 και 5 του Ν. 1734/1987 ΦΕΚ 189Α). ζ) Η απόφαση ενέργειας αναδιανομής και η κύρωση του νέου κτηματικού καθεστώτος που διαμορφώνται μετά την αναδιανομή. (Άρθρο 2 και 6 του Ν. 674/77 ΦΕΚ 242 Α). η) Η παραχώρηση, με μειωμένο τίμημα, σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς εν ενεργεία Στρατιωτικών και Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων, κοινοχρήστων ή διαθεσίμων εκτάσεων εποικισθεισών περιοχών ή δημοσίων δασικών, για στέγαση ή δημιουργία θερέτρων των μελών των άνω συνεταιρισμών. (Άρθρο 21 Α.Ν. 431/68 ΦΕΚ 115Α). θ) Η παραχώρηση οικοπέδων και σε άλλες πόλεις και οικισμούς με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια. (Άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1644/86 ΦΕΚ 131Α). ι) Ο καθορισμός του ποσού του παραβόλου που προβλέπεται από το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν.Δ. 2185/52 για την υποβολή αίτησης ενώπιον των επιτροπών απαλλοτριώσεων. (Άρθρο 19 Ν. 1644/86 ΦΕΚ 131Α). ια) Η παραχώρηση, με μειωμένο τίμημα, κοινόχρηστων ή διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων ή εκτάσεων του άρθρου 74 του Ν. 998/79 σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς πολυτέκνων, Ιμβρίων, Τενεδίων, παλιννοστούντων ομογενών του Ν. 1150/80, αναπήρων θυμάτων πολέμου και πολιτικών προσφύγων, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από τα μέλη τους, καθώς και σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και σε συνεταιριστικές εταιρείες για την ανέγερση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών τους. (Άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1845/89 ΦΕΚ 102Α). Ζ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ α) Η σύσταση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ειδικού Σκοπού. (Άρθρο 47 του Ν. 1541/85 ΦΕΚ 68Α, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 1697/87 ΦΕΚ 57Α). β) Η οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ για αντιμετώπιση δαπανών συνεταιριστικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων δευτέρου και τρίτου βαθμού. (Αρθρο 61 παρ. 13 και 14 του Ν. 1541/1985 ΦΕΚ 68 Α). γ) Η έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ΝΠΙΔ ασκούντων δραστηριότητες γεωργικού χαρακτήρα, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός του νομού που υπηρετούν. (Άρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 992/79 ΦΕΚ 280Α). δ) Η απόφαση περί τηρήσεως ειδικής Λογιστικής από Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.). (Άρθρο 6 του Π.Δ/τος 614/81 ΦΕΚ 86 Α). Η. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ α) Η έγκριση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και του Οργανισμού Ενισχύσεων Ελαιολάδου. (Άρθρο 8 παρ. 1 γ του Ν. 1845/1989 ΦΕΚ 102 Α, όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 32 παρ. 4 του Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α, άρθρο 12 παρ. β του Ν. 1790/88, ΦΕΚ 134 Α και όρθρο 5 παρ. δ του Π.Δ. 222/85, ΦΕΚ 83Α). β) Ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ, του ΕΛΓΑ, του Οργανισμού Ενισχύσεων Ελαιολάδου, του Οργανισμού Βάμβακος και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών. (Άρθρο 7 παρ. 1, 2 του Ν. 1845/1989 ΦΕΚ 102Α, όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 2040/ 92, ΦΕΚ 70Α, άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 1790/88, ΦΕΚ 134Α, άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 222/85, ΦΕΚ 83Α, όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 3 του Π.Δ. 539/88, ΦΕΚ 247Α, άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 3853/58, ΦΕΚ 160Α και άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 590/88, ΦΕΚ 286Α). γ) Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντού του ΕΘΙΑΓΕ, του Διοκητού και Υποδιοικητού του ΕΛΓΑ, του Προέδρου του Οργανισμού Ενισχύσεων Ελαιολάδου και ο ορισμός των Προέδρων και Αντιπροέδρων του Οργανισμού Βάμβακος και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών. (Άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1845/1989 ΦΕΚ 102Α1, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1790/88, ΦΕΚ 134Α, άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ. 222/85, ΦΕΚ 83Α, άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.Δ. 3853/58, ΦΕΚ 160Α και άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ. 590/ 88, ΦΕΚ 286Α). δ) Ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘΙΑΓΕ. (Άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1845/89, ΦΕΚ 102 Α). ε) Η έγκριση της εκλογής και του ύψους της αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού. (Άρθρο 12 παρ. 1, 3 του Β.Δ. από 26/9-30/11/1955, ΦΕΚ 326Α). στ) Η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας στις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου των εποπτευομένων από το Υπουργείο Γεωργίας ΝΠΔΔ και στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΣΟ (Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού). (Άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1697/87, ΦΕΚ 57Α). ζ) Η έγκριση ή ακύρωση, εν μέρει ή εν όλω, ή επανάληψη της εκλογής μελών της Γενικής Συνέλευσης του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού. (Άρθρο 9 παρ. 1 του Β.Δ. από 31/1-9/2/56, ΦΕΚ 49Α). η) Ο καθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσης και εξόδων κινήσεων των Προέδρων και των μελών των συλλογικών οργάνων Διοίκησης και Ελέγχου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, καθώς και έξοδα παραστάσεως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Οργανισμού. (Άρθρο 7 παρ. 10 του Ν.Δ. 3758/57, ΦΕΚ 184Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Π.Δ. 437/85, ΦΕΚ 157Α). θ) Ο καθορισμός της εδαφικής δικαιοδοσίας των περιφερειακών παραρτημάτων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (Άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1474/84, ΦΕΚ 128Α). Θ. ΑΛΙΕΙΑ α) Η απόφαση επί προσφυγής για αλιευτική παράβαση. (Άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.Δ. 420/70 ΦΕΚ 27Α). β) Η χορήγηση άδειας συλλογής κοραλλίων και η αυξομείωση των ανταποδοτικών τελών. (Άρθρο 1 παρ. 2 και 4 του Ν. 1740/87 ΦΕΚ 221Α1, όπως αντικατ. με το όρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2040/92 ΦΕΚ 70Α). γ) Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας. (Άρθρο μόνο του Π.Δ. 576/80 ΦΕΚ 157Α). δ) Οι αποφάσεις έγκρισης οικονομικών ενισχύσεων για επενδυτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 4028/86. (Ν.Δ. 131/74 ΦΕΚ 320Α και Ν. 1409/83 ΦΕΚ 191 Α). ε) Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδροβίων οργανισμών σε επίπεδο χώρας, εκτός της περιπτώσεως που το αίτημα αλιείας γόνου αναφέρεται σε επίπεδο νομού και ο γόνος χρησιμοποιηθεί στα όρια του ίδιου νομού. (Άρθρο μόνο του Π.Δ. 54/1978 ΦΕΚ 10Α). στ) Η άδεια συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς. (Άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 67/81 ΦΕΚ 23Α). Ι. ΔΑΣΗ α) Η ανάθεση στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες της απ ευθείας εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών και ο ορισμός των τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών. (Άρθρο 137 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/69, ΦΕΚ 7Α). β) Η διάθεση δασικών προϊόντων σε υπηρεσίες του δημοσίου (πλην Υπουργείου Γεωργίας και οργανισμών που εποπτεύονται από το δημόσιο) και δέσμευση καυσοξύλων για την κάλυψη αναγκών του στρατού, καθώς και ο καθορισμός τιμήματος διάθεσης τους. (Άρθρο 138 παρ. 1.α. του Ν.Δ. 86/69, ΦΕΚ 7Α). γ) Η έκδοση απόφασης διάθεσης ξυλείας για τη λειτουργία των κρατικών ξυλοπριστηρίων. (Άρθρο 129 του Ν.Δ. 86/69, ΦΕΚ 7Α). δ) Η απόφαση μείωσης των ποσοστών απόδοσης υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας (ΚΤΓΚ) και Δασών από τους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς (ΑΔΣ). (Άρθρο 7 του Π.Δ. 126/86, ΦΕΚ 44Α). ε) Η χορήγηση άδειας κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας. (Άρθρο 60 Ν.Δ. 86/69, ΦΕΚ 7Α). στ) Η απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων εργοληπτών - κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων. (Άρθρα: 12 του Ν. 1418/84, ΦΕΚ 23Α, 57 του Π.Δ. 609/85, ΦΕΚ 223Α και 2,6 του Π.Δ. 146/85, ΦΕΚ 65Α). ζ) Η έκδοση απόφασης κατάτμησης δασικών ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε οικιστική περιοχή. (Άρθρο 49 παρ. 5 Ν. 998/79, ΦΕΚ 289Α). η) Η έγκριση κτήσης γης, υπό οικοδομικού συνεταιρισμού, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή οικιστικής περιοχής. (Άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 998/79, ΦΕΚ 289Α). θ) Η έγκριση για την εκμετάλλευση μεταλλείων ή λατομείων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων και η παραχώρηση κατά κυριότητα δασών και δασικών εκτάσεων για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς και η έγκριση για εκτέλεση έργων υποδομής και εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρισμού εντός δασών ή δασικών εκτάσεων στο Νομό Αττικής. (Άρθρο 57 παρ. 2 και άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 998/79, ΦΕΚ 289Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 1822/88, ΦΕΚ 272Α). ι) Η διοικητική αναγνώριση κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. (Άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 998/79, ΦΕΚ 289Α). ια) Η έγκριση των προδιαγραφών για τις εργασίες της κτηματογράφησης δασικών εκτάσεων. (Άρθρο 3 παρ. 2 και 4 του Ν. 248/76, ΦΕΚ 6Α). ιβ) Η κήρυξη ως οριστικού του κτηματικού χάρτη και κτηματολογικού πίνακα δασικών εκτάσεων, μετά την εκδίκαση αντιρρήσεων ή προσφυγών και την τυχόν διόρθωση του χάρτη ή πίνακα. (Άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 248/76, ΦΕΚ 6Α). ιγ) Η έγκριση του προγράμματος χαρτογράφησης, η κύρωση του δασικού χάρτη, καθώς και η διόρθωση αυτού εντός διετίας από της κυρώσεώς του. (Άρθρο 12 παρ. 3,4 και 8 του Ν. 998/79, ΦΕΚ 289Α). ιδ) Ο καθορισμός της έναρξης και λήξης των εργασιών κάθε συνεργείου χαρτογράφησης και ο ορισμός του αντιτίμου των φωτοτυπικών αντιτύπων για χορήγηση δασικών χαρτών. (Άρθρα 2 παρ. 4 και 5 παρ. 4 του Ν. 998/79, ΦΕΚ 289Α). ιε) Η απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας των εργολάβων δασοτεχνικών έργων. (Άρθρα 12 του Ν. 1418/84, ΦΕΚ 23Α και 6 του Π.Δ. 146/88, ΦΕΚ 65Α). ΙΑ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ α) Ο καθορισμός κτηνιατρικών υγειονομικών όρων για την αποτροπή κινδύνου εισβολής ή διαφυγής επιζωοιικών νοσημάτων. (Άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 829/78, ΦΕΚ 203Α). β) Ο καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού των στειρωμένων σκύλων. (Άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 829/78, ΦΕΚ 203Α). γ) Ο καθορισμός επίσημης σήμανσης των χοίρων. (Άρθρο 13 του Π.Δ. 707/82, ΦΕΚ 150Α). δ) Η έγκριση προγράμματος καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης - λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων. (Άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 400/83, ΦΕΚ 151Α). ε) Η έγκριση διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων για βρουκέλλωση και από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από άλλες, πλην των κτηνιατρικών εργαστηρίων, περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες. (Άρθρο 29 παρ. 2 του Π.Δ. 101/85, ΦΕΚ 32Α). στ) Η έγκριση διενέργειας θεραπευτικής αγωγής κατά της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών για επιστημονικούς σκοπούς. (Άρθρο 54 του Π.Δ. 101/85, ΦΕΚ 32Α). ζ) Άδεια αποστολής στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, από κράτη - μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ζώων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 125/86. (Άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ. 125/86, ΦΕΚ 43Α). η) Η έκδοση αποφάσεων επί ενστάσεων κατά απορριπτικής απόφασης Νομάρχη, σχετικά με την άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου δυναμικότητας 800 ΤΝ και σχετικό με την άδεια λειτουργίας σφαγείου. (Άρθρα 4 και 7 του Π.Δ. 480/78, ΦΕΚ 95Α). θ) Ο καθορισμός της αμοιβής εξουσιοδοτημένων Κτηνιάτρων. (Άρθρο 16 παρ. 5 του Π.Δ. 411/76, ΦΕΚ 153Α). ι) Ο ορισμός εργαστηρίων για την ανίχνευση σε ζώα ή κρέατα απαγορευμένων ουσιών. (Άρθρο 6 του Π.Δ. 439/87, ΦΕΚ 210Α). ια) Ο καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης προστασίας των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνούς μεταφοράς τους ή προστασίας των ζώων στις εκτροφές. (Άρθρο 2 του Ν. 1444/84, ΦΕΚ 78Α). ιβ) Ο καθορισμός των Προγραμμάτων Τεχνητής Σπερματέγχυσης. (Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 185/73, ΦΕΚ 262Α). Άρθρο 2 Διατήρηση αρμοδιοτήτων από διανομαρχιακές αρχές ή όργανα Διατηρούνται σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 από τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας, οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Α. Ο προγραμματισμός της περιφερειακής ανάπτυξης, η κατάρτιση διανομαρχιακών προγραμμάτων, η παρακολούθηση της εκτελέσεως τους, η εκπόνηση μελετών, η αξιολόγηση των μέτρων αγροτικής πολιτικής, καθώς και ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η καθοδήγηση, επιθεώρηση και ο έλεγχος της δράσεως, γενικώς, των νομαρχιακών υπηρεσιών. (Άρθρα 135 - 154 του Π.Δ. 433/1977, ΦΕΚ 133Α). Β. ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ α) Η έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή εκτέλεσης έργων, για έργα που εκτείνονται σε περισσότερους από ένα νομούς και προϋπολογισμού μέχρι 2.000.000.000 δρχ. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Άρθρο 1 του Ν.Δ. 3881/58 ΦΕΚ 181Α). Β) Η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίου έργου, καθώς και οι αποφάσεις εγκρίσεως των αντίστοιχων πρωτοκόλλων για έργα που εκτείνονται σε περισσότερους από ένα νομούς και προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 2.000.000.000 δρχ. (Άρθρο 1 Ν.Δ. 3881/58, ΦΕΚ 181 Α). Γ. ΔΑΣΗ α) Ο έλεγχος και η θεώρηση των μελετών δασοτεχνικών έργων. (Άρθρο 5 του Π.Δ. 437/81, ΦΕΚ 1 20Α). β) Ο χειρισμός θεμάτων επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων και αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας, καθώς και η μέριμνα για τη λειτουργία της Γραμματείας του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών και της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων. (Άρθρο 18 παρ. 6 του Π.Δ. 1213/81, ΦΕΚ 300Α και Π.Δ. 509/80, ΦΕΚ 140Α). Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕ1Σ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η εξέταση προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης του σχεδίου βελτίωσης του Διευθυντή Γεωργίας, καθώς και κατά του κύρους των καταλόγων δικαιούχων εξισωτικής αποζημίωσης. (Καν. ΕΟΚ 797/85 και άρθρα 4 και 8 της 320693/87 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, ΦΕΚ 402 Β). Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και2τουΝ. 2026/ 1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις- (Α 43).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις 524/1992 και 183/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/320693 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/320693 1987
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/131 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/131 1974
ΝΟΜΟΣ 1960/4035 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4035 1960
ΝΟΜΟΣ 1976/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/248 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/614 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/674 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/718 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/718 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/721 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/829 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/829 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1979/889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/889 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/992 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1021 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1021 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1150 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1409 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1444 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1444 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1541 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1541 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1564 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1565 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1644 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/4028 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/4028 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1697 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1697 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1790 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1822 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/2185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2185 1952
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2386 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3758 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3758 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3831 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3831 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3853 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3853 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3881 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4355 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4355 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1266 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1277 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/185 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/220 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/131 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/131 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/431 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/411 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/411 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/433 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/480 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/54 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/54 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/194 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/509 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/509 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/576 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/576 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1118 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1213 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/437 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/614 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/614 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/67 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/707 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/707 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/332 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/402 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/101 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/146 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/222 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/222 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/126 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/439 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/146 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/539 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/590 1988
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/26/9-30/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/26_9-30_11 1955
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/31/1-9/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/31_1-9_2 1956
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/709 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/709 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία