Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992, από τον Υπουργό Εργασίας οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες, σε αντικείμενα του Υπουργείου Εργασίας, ως εξής:"
1.  
  Οι κατά τις περιπτώσεις α - ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3620/1956, αρμοδιότητες.
2.  
  Η έγκριση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποφάσεων κανονισμών, προγραμμάτων και λοιπών πράξεων των διοικητικών συμβουλίων ή άλλων οργάνων των νομικών προσώπων και οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και εδρεύουν εντός των ορίων της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και η συγκρότηση των διοικητικών, υπηρεσιακών και λοιπών συμβουλίων αυτών
3.  
  Η κατά την παρ. 3 του άρθρου 1 του Β.Δ. 711/70 «περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών αρχών διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Εργασίας αρμοδιοτήτων, κατά τας παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 1 ως και του άρθρου 4 του Ν.Δ. 532/70», αρμοδιότητα.
4.  
  Αποφάσεις εγκρίσεως Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Ειδικών Λογαριασμών Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) και Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών Λιμενεργατών (ΛΠΦΛ) και εγγραφής πιστώσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και κάθε πράξης αναφερομένης στα πλαίσια της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του (άρθρα 1, 4,8,9,10,11 και 30 Ν.Δ. 496/74 ΦΕΚ 204/Α, άρθρα 1 και 12 Ν. 369/76 ΦΕΚ 164/Α, Π.Δ. 368/89 ΦΕΚ 163/Α).
5.  
  Η έγκριση αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των: Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Οργανισμού Στεγαστικής Αποκαταστάσεως Εργαζομένων (ΟΣΑΕ)(παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2116/93) και Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) περί των προϋποθέσεων, του χρόνου και του τρόπου εξοφλήσεως απλών εντόκων δανείων που χορηγούνται στο προσωπικό των Οργανισμών αυτών (άρθρο 17 Ν. 435/76 ΦΕΚ 251 /Α και άρθρο 9 Ν. 678/77 ΦΕΚ 246/Α).
6.  
  Αποφάσεις αναπροσαρμογής ποσών αρμοδιότητας Διοικητή ΟΑΕΔ για διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων κλπ., καθώς και για τη χορήγηση παγίων προκαταβολών (άρθρο 19 Ν. 1346/84 ΦΕΚ 46/Α).
7.  
  Εντολή για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων και των εκτελουμένων οικοδομικών έργων των Εποπτευομένων Οργανισμών ΟΑΕΔ, ΟΣΑΕ, ΟΕΕ του Υπουργείου Εργασίας και εντολή για τη μελέτη και εισήγηση των προτάσεων και αποφάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων, που αφορούν την καλύτερη και αποδοτικότερη τοποθέτηση των διαθεσίμων Κεφαλαίων τους (άρθρο 3 παρ. 1 Π.Δ. 368/89 ΦΕΚ 163/Α).
8.  
  Αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας, εργολάβων οικοδομικών εργασιών, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου, για εκτέλεση μελετών και έργων από εποπτευόμενα ΝΠΔΔ (άρθρο 12 Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23/Α, άρθρο 8 Π.Δ. 295 ΦΕΚ 146/Α και άρθρο 23 Ν. 716/77 ΦΕΚ 295/Α).
9.  
  Αποφάσεις να την έγκριση παρεκκλίσεων, όπου επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τη μελέτη και κατασκευή έργων των εποπτευομένων Οργανισμών ΟΑΕΔ. ΟΣΑΕ, ΟΕΕ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου (Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23/Α, άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Π.Δ. 295/87 ΦΕΚ 146/Α).
10.  
  Αποφάσεις για την έγκριση διακήρυξης και διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών για έργα των εποπτευομένων Οργανισμών ΟΑΕΔ, ΟΣΑΕ, ΟΕΕ μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου (Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23/Α, άρθρο 7 Π.Δ. 295/87 ΦΕΚ 146/Α).
11.  
  Αποφάσεις για ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των κατασκηνώσεων, χρηματικών ποσών για την αποστολή παιδιών των υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας, Οργανισμού Εργατικής Εστίας και Οργανισμού Στεγαστικής Αποκαταστάσεως Εργαζομένων στις κατασκηνώσεις, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις πληρωμής των δαπανών (άρθρο 7 Ν. 678/77 ΦΕΚ 246/Α, όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1836/89 ΦΕΚ 79/Α).
12.  
  Αποφάσεις διάθεσης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών και κάθε εφοδίου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας (Π.Δ. 368/89 ΦΕΚ 163/Α).
13.  
  Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΕΕ για τη διάθεση χρηματικών ποσών προς επέκταση, εξοπλισμό, ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση του κτιρίου της ΓΣΕΕ (άρθρο 26 Ν. 2008/92 ΦΕΚ 16/Α).
14.  
  Απόφαση για τον καθορισμό επικινδύνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών, καθώς και εργασιών που βλάπτουν την ψυχική υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων, στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής - Ασφαλείας της Εργασίας (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 1837/89 ΦΕΚ 85/Α).
15.  
  Απόφαση για το επιτρεπτό απασχόλησης ανηλίκων και σε άλλες παρεμφερείς απασχολήσεις, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α του Ν. 1837/ 1989, ύστερα από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των εργαζομένων και εργοδοτών του χώρου (άρθρο 3 παρ. 1β Ν. 1837/89 ΦΕΚ 85/Α).
16.  
  Απόφαση για τον καθορισμό κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 1837/89 που αναφέρεται στην κανονική άδεια και την άδεια εξετάσεων των ανηλίκων (άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 1837/89 ΦΕΚ 85/Α).
17.  
  Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης, αφαίρεσης και αντικατάστασης του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων και ρύθμιση του περιεχομένου, του χρόνου ισχύος του και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας (άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 1837/89 ΦΕΚ 85/Α).
18.  
  Απόφαση γιο τον καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης, του περιεχομένου και του τρόπου τήρησης του μητρώου ανηλίκων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας (άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 1837/89 ΦΕΚ 85/Α).
19.  
  Απόφαση για την αναπροσαρμογή του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται στους παραβάτες του Ν. 1837/89 «ια την προστασία των ανηλίκων» (άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1837/39 ΦΕΚ 85/Α).
20.  
  Απόφαση για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές και δημοτικές - κοινοτικές εκλογές (παρ. 4 του άρθρου 96 Π.Δ. 265/89 ΦΕΚ 126/Α, άρθρα 36-37 Π.Δ. 323/89 ΦΕΚ 146/Α).
21.  
  Απόφαση για τον καθορισμό των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αναγγελίας της λύσης της σχέσης εργασίας του ΟΑΕΔ (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3198/55 ΦΕΚ 98/Α).
22.  
  Απόφαση για τον καθορισμό παραβόλου για την υποβολή, έγκριση ή τροποποίηση κανονισμών εργασίας (άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 3789/57 ΦΕΚ 210/Α).
23.  
  Απόφαση για τον καθορισμό κάθε θέματος που αφορά τον τρόπο εισπράξεως των αποδοχών των ηθοποιών, τη σχέση του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών με τον εργοδότη και τον ηθοποιό και την απόδοση των αποδοχών στους εργαζομένους ηθοποιούς, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Εργασίας Ηθοποιών (Τ.Ε.Η.) (άρθρο 34 παρ. 2 Ν. 1836/89 ΦΕΚ 79/Α).
24.  
  Απόφαση για την έγκριση επένδυσης διαθεσίμων κεφαλαίων του «Λογαριασμού Προστασίας των εργαζομένων οπό την αφερεγγυότητα του εργοδότη» (άρθρο 4 παρ. 2 Π.Δ. 1/90 ΦΕΚ 1/Α).
25.  
  Απόφαση για την αύξηση των χρονικών ορίων απουσίας των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις (όρθρο 18 Ν. 1483/84 ΦΕΚ 153/Α).
26.  
  Απόφαση για την επίλυση αμφισβητήσεων εφαρμογής ή όχι, σε μια επιχείρηση, σ ένα κλάδο επιχείρησης κ.λ.π. της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 103/52, που κυρώθηκε με τον Ν. 1302/82 (άρθρο πέμπτο Ν. 1302/82 ΦΕΚ 133/Α).
27.  
  Απόφαση για παρέκκλιση από τα χρονικό όρια εργασίας, σε περίπτωση έκτακτης συσσώρευσης εργασίας, την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ευχερώς το υπάρχον προσωπικό (άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. της 27.6.32 ΦΕκ 212/Α).
28.  
  Απόφαση για τον καθορισμό των όρων εργασίας των αρτεργατών (άρθρο 50 παρ. 3 Ν.Δ. 2698/1953 ΦΕΚ 315/ Α).
29.  
  Απόφαση για θέματα χρονικών ορίων εργασίας στις βιομηχανίες (Ν. 2269/1920 ΦΕΚ 145/Α).
30.  
  Απόφαση που εκδίδεται μετά γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας για χορήγηση άδειας υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων και εργασιών γενικά, όπως επίσης και του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ επί πλέον των δι εκάστη κατηγορία επιτρεπομένων ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, σε ορισμένες ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις (άρθρο 1 Ν.Δ. 264/1973 ΦΕΚ 342/Α).
31.  
  Απόφαση που καθιερώνει την 1η Μαΐαυ ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας και μεταθέτει συγχρόνως την αργία αυτή σε άλλη εργάσιμη ημέρα, όταν αυτή συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή την Κυριακή του Πάσχα (άρθρο 7 Ν. 74/75 ΦΕΚ 139/Α και άρθρο 1 Α.Ν. 380/68 ΦΕΚ 85/Α).
32.  
  Απόφαση για θέματα που αφορούν την εβδομαδιαία ανάπαυση στο εμπόριο (Ν. 1174/81 ΦΕΚ 182/Α) «Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1957 υπ αριθμ. 106 Διεθνούς Συμβάσεως περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριο και τα γραφεία»).
33.  
  Απόφαση για τον καθορισμό του υποδείγματος του βιβλίου Δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων (άρθρο 4 παρ. 1 Β.Δ. 28.1.1938 ΦΕΚ 35/Α) και του Ειδικού Βιβλίου Δρομολογίου των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως (άρθρο 5 παρ. 1 Β.Δ. 14.8.1950 ΦΕΚ 202/Α).
34.  
  Απόφαση για επαύξηση των ημερών της κανονικής ετήσιας άδειας των εργαζομένων που είναι ανάπηροι (άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 1648/86 ΦΕΚ 145/Α).
35.  
  Απόφαση για την έγκριση κανονισμών εργασίας και τιμολογίων αμοιβής των απασχολουμένων στις φορτ/κές εργασίες ξηράς (άρθρο 39 Ν. 3239/55 ΦΕΚ 125/Α και άρθρο 3 Ν.Δ. 1254/49 ΦΕΚ 288/Α).
36.  
  Απόφαση για τη σύσταση των ΚΑΦ και ο καθορισμός των πόρων αυτών (άρθρο 6 Ν.Δ. 1254/49 ΦΕΚ 288/Α, όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 26 Ν.Δ. 3083/54 ΦΕΚ 247/Α όσον αφορά τους πόρους).
37.  
  Έκδοση απόφασης για τον τρόπο διοίκησης, διαχείρισης, ελέγχου και λειτουργίας του Λογαριασμού Επιδόματος Γάμου των φορτοεκφορτωτών, καθώς και των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορηγήσεως του επιδόματος (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 1082/80 ΦΕΚ 250/Α).
38.  
  Απόφαση για κήρυξη υποχρεωτικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 1876/90 ΦΕΚ 27/Α).
39.  
  Απόφαση για μη έγκριση του συνόλου ή μέρους των ομαδικών απολύσεων όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση έχει υποκαταστήματα σε δύο ή περισσότερους νομούς (άρθρο 5 Ν. 1387/83 ΦΕΚ 110/Α).
40.  
  Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου έκδοσης του βιβλιαρίου εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, του τύπου και της ανανέωσης τους, καθώς και κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1077/80 ΦΕΚ 225/Α).
41.  
  Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης λεπτομέρειας γιο έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας στους εργαζομένους στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ κ.λ.π. (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 1545/85 ΦΕΚ 91/Α).
42.  
  Απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από το βενζόλιο (άρθρο 5 Ν. 61/7.7.75 ΦΕΚ 132/Α).
43.  
  Απόφαση καθορισμού λεπτομερειών για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα εργοτάξια και σε έργα αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού (όρθρο 113 Π.Δ. 1073/16.9.81 ΦΕΚ 260/Α).
44.  
  Απόφαση για τον καθορισμό προϋποθέσεων υπαγωγής μεμονωμένων ατόμων στα προγράμματα του ΟΣΑΕ (Ν. 1138/72 ΦΕΚ 63/Α).
45.  
  Απόφαση για την έγκριση συμπληρωματικών δανείων από τα στεγαστικό κεφάλαια του ΟΣΑΕ σε δικαιούχους του (άρθρο 12 Ν. 1641/86 ΦΕΚ 122/Α).
46.  
  Απόφαση για την αναπροσαρμογή ποσοστών και ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν. 1641/86 σχετικά με την εξόφληση παλαιών οφειλών από δάνεια (άρθρο 7 Ν. 1641/86 ΦΕΚ 122/Α).
47.  
  Απόφαση για τον καθορισμό προϋποθέσεων για την υπαγωγή των πολιτικών προσφύγων στα στεγαστικά προγράμματα του ΟΣΑΕ (άρθρο 14 Ν. 1849/89 ΦΕΚ 113/Α).
48.  
  Απόφαση για τον καθορισμό αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων (άρθρο 29 παρ. 3 Ν. 1264/82 ΦΕΚ 79/Α).
49.  
  Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας εκδόσεως, σχήματος και λοιπών στοιχείων του συνδικαλιστικού εκλογικού βιβλιαρίου (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 1284/82 ΦΕΚ 79/Α).
50.  
  Απόφαση για την αύξηση του ποσοστού που διατίθεται κατ έτος από τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του προσωπικού αυτής (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 678/77 ΦΕΚ 246/Α).
51.  
  Απόφαση για την ίδρυση πειραματικών ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης στις περιφέρειες της χώρας (άρθρο 4 Ν. 1836/89 ΦΕΚ 79/Α που τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν. 2009/92 ΦΕκ 18/Α).
52.  
  Αποφάσεις για την ανάθεση εκπόνησης μελετών για την κατασκευή κτιρίων, ανάθεση κατασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, διοίκησης και εποπτείας των έργων και εκπόνησης μελετών επισκευής και συντήρησης κτιρίων «Στέγης Λιμενεργάτη» (Ν. 1418/84 ΦΕΚ 23/Α, Ν. 716/77 ΦΕΚ 295/Α, Π.Δ. 696/74 ΦΕΚ 301/Α, Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223/Α, Π.Δ. 165/87 ΦΕΚ 83/Α, Π.Δ. 194/79 ΦΕΚ 53/Α).
53.  
  Απόφαση για την αγορά οικοπεδικών εκτάσεων για την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων (Ν. 715/79 ΦΕΚ 212/Α και απόφαση Υπουργού Εργασίας 14465/90 ΦΕΚ 448/Β, που κυρώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 1876/90 ΦΕΚ 27/Α). Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (43/Α).
 • Την αριθ. ΔΟΑ/Φ. 6/33/1504/14.1.1993 (11/Β) Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (άρθρο 27 Ν. 2081 /1992) (154/Α) και το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 100325/1992).
 • Την αριθ. 129/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-22 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/40
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/ΔΟΑ/Φ.6/33/1504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/ΔΟΑ_Φ_6_33_1504 1993
ΝΟΜΟΣ 1920/2269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2269 1920
ΝΟΜΟΣ 1939/1837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1837 1939
ΝΟΜΟΣ 1955/3198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3198 1955
ΝΟΜΟΣ 1955/3239 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3239 1955
ΝΟΜΟΣ 1957/3789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3789 1957
ΝΟΜΟΣ 1972/1138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1138 1972
ΝΟΜΟΣ 1975/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/61 1975
ΝΟΜΟΣ 1975/74 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/74 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/369 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/435 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/678 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/715 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/715 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1077 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1077 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1082 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1082 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1174 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1174 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1284 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1302 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1387 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1346 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1483 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1545 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1641 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1648 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1648 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1837 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1849 1989
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1254 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1254 1949
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2698 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2698 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3083 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/532 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/264 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/380 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/380 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/696 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/696 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/194 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1073 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/165 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/295 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/295 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
(1) Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, 1990/1 1990
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/711 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998