(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις ^διατάξεις της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) της 24ης Ιουνίου 1988 «για τη θέση σε εφαρμογή του άρθρου 67 της συνθήκης» που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L178/8.7.88, σ.5), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/122/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ε.Κ. της 21ης Δεκεμβρίου 1992, με την οποία «επιτρέπεται στην Ελληνική Δημοκρατία να αναβάλει την ελευθέρωση ορισμένων κινήσεων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ» (L 409/ 31.12.92, σ.33).
Άρθρο 2
1.  
  Καταργείται κάθε υφιστάμενος περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων της Ελλάδος και άλλων κρατών μελών των Ε.Κ. με την επιφύλαξη των άρθρων 4 έως 6 του παρόντος. Για την ευχερέστερη εφαρμογή του παρόντος, η ονοματολογία των κινήσεων κεφαλαίων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 9.
2.  
  Οι μεταφορές συναλλάγματος που έχουν σχέση με κινήσεις κεφαλαίων πραγματοποιούνται κάτω από τις ίδιες συναλλαγματικές προϋποθέσεις και ισοτιμίες με εκείνες που ισχύουν για τις πληρωμές που αφορούν στις τρέχουσες συναλλαγές
Άρθρο 3
1.  
  Με πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος καθιερώνονται διαδικασίες δήλωσης των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, χορηγούν το συνάλλαγμα που απαιτείται για τη σύναψη ή την εκτέλεση των συναλλαγών καθώς και τις μεταφορές συναλλάγματος οι οποίες συνδέονται με τις κινήσεις κεφαλαίων που εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 9 του παρόντος
3.  
  Η σχετική αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με όλες τις σχετικές συνέπειες, και περιλαμβάνει δήλωση ότι η σχετική συναλλαγή δεν υποκρύπτει πράξη εκ των απαριθμουμένων στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 9 του παρόντος.
Άρθρο 4
1.  
  Η μεσολαβούσα Τράπεζα μέχρι την 30η Ιουνίου 1994, με ευθύνη της εξακριβώνει ότι δεν γίνεται χρήση ελευθερωμένων κινήσεων κεφαλαίων για την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων του άρθρου 5 του παρόντος
2.  
  Για τις μεταφορές συναλλάγματος που υπερβαίνουν το ισότιμο των 10.000 (δέκα χιλιάδων) Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.), ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να καθορίζει τις λεπτομέρειες διενεργείας των ανωτέρω ελέγχων.
3.  
  Για τις μεταφορές συναλλάγματος από κατοίκους Ελλάδος προς κατοίκους άλλων κρατών μελών των Ε.Κ., το ισότιμο των οποίων υπερβαίνει τις 1.000 (χίλιες) Ε.Ν.Μ., απαιτείται η αναγραφή στην σχετική αίτηση του αριθμού φορολογικού μητρώου. Επιπλέον, για τις μεταφορές το ισότιμο των οποίων υπερβαίνει τις 10.000 (δέκα χιλιάδες) Ε.Ν.Μ. απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας από τους ενδιαφερομένους.
4.  
  Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να ασκεί δειγματοληπτικούς κατασταλτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει ενδεχομένως παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος
5.  
  Η Εφαρμογή των διαδικασιών των άρθρων 3 και 4 του παρόντος δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε παρεμπόδιση των κινήσεων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου
Άρθρο 5
1.  
  Για τις κινήσεις κεφαλαίων που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 9 του παρόντος απαγορεύεται έως και την 30η Ιουνίου 1994, η σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συναλλαγών και μεταφορών
Άρθρο 6
1.  
  Σε περίπτωση που οι εξαιρετικά εκτεταμένες βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων ασκούν ισχυρές πιέσεις επί των συναλλαγματικών αγορών και προκαλούν σημαντικές διαταραχές στην άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής της χώρας, με αποτέλεσμα ιδίως τη δημιουργία σημαντικών διακυμάνσεων στην εσωτερική ρευστότητα και προβλημάτων στο ισοζύγιο πληρωμών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί, όσον αφορά στις κινήσεις κεφαλαίων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 9, να διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ε.Κ. τα αναγκαία στοιχεία ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός λήψεως των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ.
2.  
  Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 και επιπλέον υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη, τα ανωτέρω αναγκαία μέτρα διασφαλίσεως λαμβάνονται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος εγκρινομένη από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ε.Κ., το αργότερο κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των.
3.  
  Η διάρκεια των μέτρων διασφαλίσεως που λαμβάνονται κατ εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τους έξι μήνες
Άρθρο 7
1.  
  Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. κάθε τροποποίηση που επέρχεται στους περιορισμούς σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 9 του παρόντος.
2.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ., στην Νομισματική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών, το αργότερο τη στιγμή που τίθεται σε ισχύ, τα μέτρα ρυθμίσεως της τραπεζικής ρευστότητας που έχουν ειδική επίπτωση στις συναλλαγές επί κινήσεων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα με μη κατοίκους.
Άρθρο 8
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1ης Ιουλίου 1993 και για τις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τις τρίτες χώρες
2.  
  Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Ιουνίου 1993 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (Α/34) δύναται να εξαιρεθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 1994 από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ορισμένες κινήσεις κεφαλαίων από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι του άρθρου 9 του παρόντος καθώς και ορισμένες χώρες από και προς τις οποίες οι κινήσεις κεφαλαίων δεν ελευθερώνονται.
3.  
  Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν θίγουν τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις αμοιβαιότητας έναντι τρίτων χωρών στους τομείς της εγκατάστασης, της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της εισδοχής τίτλων στις κεφαλαιαγορές
Άρθρο 9
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι και 111 της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ (ως παράρτημα Ι και ΙΙ καθώς και το Παράρτημα 111 (παράρτημα της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ), τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
Άρθρο 10
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρείται ως κάτοικος Ελλάδος: α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα. β) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εξαίρεση το αλλοδαπό προσωπικό πρεσβειών, διεθνών οργανισμών και ξένων αποστολών, το οποίο κατά το χρόνο της πραγματοποίησης της συγκεκριμένης κίνησης κεφαλαίων έχει συμπληρώσει τριετή συνεχή διαμονή στην Ελλάδα. Απουσία στο εξωτερικό για 45 συνεχείς ή 90 συνολικά ημέρες ετησίως δεν διακόπτει τη συνέχιση της διαμονής. γ) Κάθε ημεδαπό νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένο ή λειτουργεί στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του δικαίου ενσωμάτωσής του ή του τόπου της έδρας του.
Άρθρο 11
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στον τομέα της φορολογίας και της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν την ισχύ και εφαρμογή του Α.Ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» (ΦΕΚ 132/Α).
3.  
  Το Π.Δ. 207/87 (ΦΕΚ 95/Α), οι υπουργικές αποφάσεις αριθ. ΙΕ 8947/86 (ΦΕΚ 445/Β) και ΙΕ 1324/86 (ΦΕΚ 707/Β), καθώς και κάθε άλλη αντικείμενη διάταξη, καταργούνται.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για όλες τις κινήσεις κεφαλαίων σχετικά με τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί αιτήσεις δυνάμει του Π.Δ. 207/87 και εκκρεμεί η σχετική έγκρισή τους.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ2
1.  
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Στην παρούσα ονοματολογία, οι κινήσεις ταξινομούνται με βάση την οικονομική φύση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, εκφρασμένες σε εθνικό νόμισμα ή σε ξένα νομίσματα, τις οποίες αφορούν: Οι κινήσεις κεφαλαίων που απαριθμούνται στην παρούσα ονοματολογία νοούνται ότι καλύπτουν: - το σύνολο των πράξεων που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση των κινήσεων κεφαλαίων: ολοκλήρωση και εκτέλεση της συναλλαγής και των σχετικών μεταφορών. Η συναλλαγή πραγματοποιείται γενικά ανάμεσα σε κατοίκους διαφόρων κρατών μελών συμβαίνει, πάντως, ορισμένες κινήσεις κεφαλαίων να πραγματοποιούνται από ένα μόνο άτομο για ίδιο λογαριασμό (περίπτωση, για παράδειγμα, μεταφορών περιουσιακών στοιχείων μεταναστών). - τις πράξεις που πραγματοποιούνται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (1), συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που αφορούν περιουσικά στοιχεία ή αναλήψεις υποχρεώσεων των κρατών μελών και των άλλων διοικήσεων και δημόσιων οργανισμών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, - την πρόσβαση των προσώπων που προβαίνουν στις πράξεις αυτές σε όλες τις χρηματοοικονομικές που είναι διαθέσιμες στην εξεταζόμενη για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η έννοια της απόκτησης τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων καλύπτει όχι μόνο τις πράξεις τοις μετρητοίς αλλά όλες τις διαθέσιμες τεχνικές διαπραγμάτευσης: πράξεις προθεσμίας, πράξεις με δικαίωμα επιλογής, πράξεις που περιλαμβάνουν συναλλαγές με αντάλλαγμα άλλα περουσιακά στοιχεία κ.λπ. Ομοίως, η έννοια των πράξεων σε τρεχούμενους λογαριασμούς και καταθέσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνει όχι μόνο τη σύσταση και την τροφοδότηση των λογαριασμών αλλά επίσης τις πράξεις υπό προθεσμία σε ξένα νομίσματα είτε αυτές προορίζονται να καλύψουν ένα συναλλαγματικό κίνδυνο είτε γιο να ληφθεί μια ανοικτή θέση επί ενός νομίσματος, - τις πράξεις ρευστοποίησης ή παύσης των διαθεσίμων που έχουν συσταθεί, τον επαναπατρισμό του προϊόντος αυτής της ρευστοποίησης (1) ή τη χρησιμοποίηση επιτόπου του προϊόντος αυτού μέσα στα όρια των κοινοτικών υποχρεώχεων, - τις πράξεις επιστροφής των πιστώσεων ή χορηγηθέντων δανείων. Η παρούσα ονοματολογία δεν περιορίζει την έννοια κεφαλαίων, εξ ού και η ύπαρξη του σημείου ΧΙΙΙ ΣΤ «Αλλες κινήσεις κεφαλαίων: Διάφορα». Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της αρχής της πλήρους ελευθέρωσης των κινήσεων κεφαλαίων όπως διατυπώνεται στο άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας. Ι. ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (1) 1.Δημιουργία και επέκταση των υποκαταστημάτων ή των νέων επιχειρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στον παρακοινωνό και πλήρης απόκτηση υφιστάμενων επιχειρήσεων. 2.Συμμετοχή σε νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών. 3.Χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων για τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών. 4.Επανεπένδυση κερδών με σκοπό τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών. Α. Αμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε εθνικό έδαφος από μη κατοίκους (1). Β. Άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό οπό κατοίκους (1). ΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας Ι) (1) Α. Επενδύσεις σε ακίνητο που πραγματοποιούνται στο εθνικό έδαφος από μη κατοίκους. Β. Επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό από κατοίκους. ΙΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (μη συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Ι, ΙV και V) 1)Μετοχές και λοιποί τίτλου που έχουν χαρακτήρα συμμετοχής (1) β) Ομολογίες (1) Α. Συναλλαγές επί τίτλων στις αγορές κεφαλαίων. 1.Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματι-στήριο(1). 2.Απόκτηση οπό κατοίκους ξένων τίτλων που είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο. 3.Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών τίτλων που δεν είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο(1). 4.Απόκτηση από κατοίκους ξένων τίτλων που δεν είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο. Β. Εισαγωγή τίτλων στις κεφαλαιαγορές(1). i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο(1). ii) Έκδοση και τοποθέτηση σε κεφαλαιαγοράς(1). 1.Εισαγωγή εθνικών τίτλων σε αλλοδαπή κεφαλαιαγορά. 2.Εισαγωγή ξένων τίτλων στην εθνική κεφαλαιαγορά. ΙV. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ(1). 1)Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε τίτλους που συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι στις κεφαλαιαγορές (μετοχές, λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι και ομολογίες). 2)Μερίδια οργανισμών συλλογιών επενδύσεων σε τίτλους ή λοιπά μέσα που είναι συνήθως διαπραγματεύσιμα στις χρηματαγορές. 3)Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Α. Συναλλαγές επί μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 1.Απόκτηση από μη κατοίκους μεριδίων εθνικών οργανισμών που είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο. 2.Απόκτηση από κατοίκους μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών που είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο. 3.Απόκτηση από μη κατοίκους μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών που δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο. (1) Βλέπε κατωτέρω τις επεξηγηματικές σημειώσεις. 4.Απόκτηση απο κατοίκους μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών που δεν είναι διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο. Β. Εισαγωγή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές, i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο(1). ii) Έκδοση και τοποθέτηση σε κεφαλαιαγορά. 1.Εισαγωγή των μεριδίων εθνικών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε μια ξένη κεφαλαιαγορά. 2.Εισαγωγή μεριδίων αλλοδαπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην εθνική κεφαλαιαγορά. V. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗ-ΜΑΤΑΓΟΡΑ(1). Α. Συναλλαγές επί τίτλων και άλλων μέσων της χρηματαγοράς. 1.Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών τίτλων και λοιπών μέσων της χρηματαγοράς. 2.Απόκτηση απο κατοίκους αλλοδαπών τίτλων και λοιπών μέσων της χρηματαγοράς. Β. Εισαγωγή τίτλων και άλλων μέσων στη χρηματαγορά. i) Εισαγωγή σε μία ανεγνωρισμένη χρηματαγορά (1), ii) Έκδοση και τοποθέτηση σε μία ανεγνωρισμένη χρηματαγορά. 1.Εισαγωγή εθνικών τίτλων και λοιπών μέσων σε μια αλλοδαπή χρηματαγορά. 2.Εισαγωγή ξένων τίτλων και λοιπών μέσων στην εθνική χρηματαγορά. VΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(1). Α. Πράξεις που πραγματοποιούνται από μη κατοίκους σε εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πράξεις που πραγματοποιούνται από κατοίκους σε αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. VΙΙ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ.1.Βραχυπρόθεσμες (λιγότερο από ένα έτος). 2.Μεσοπρόθεσμες (από ένα έως πέντε έτη). 3.Μακροπρόθεσμες (πέντε έτη και άνω). Α. Πιστώσεις που χορηγούνται σε κατοίκους από μη κατοίκους. Β. Πιστώσεις που χορηγούνται από κατοίκους σε μη κατοίκους. VΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Ι, VΙΙ και ΧΙ)(1). 1.Βραχυπρόθεσμα (λιγότερο από ένα έτος). 2.Μεσοπρόθεσμα (από ένα έως πέντε έτη). 3.Μακροπρόθεσμα (πέντε έτη και άνω). Α. Δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από μη κατοίκους σε κατοίκους. Β. Δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από κατοίκους σε μη κατοίκους. (1) Βλέπε κατωτέρω τις επεξηγηματικές σημειώσεις. ΙΧ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥ. Α. Που χορηγούνται από μη κατοίκους σε κατοίκους. Β. Που χορηγούνται από κατοίκους σε μη κατοίκους. Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ. Α. Ασφάλιστρα και παροχές στα πλαίσια της ασφάλειας ζωής. 1.Συμβόλαια που συνάπτονται από εθνικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής με μη κατοίκους. 2.Συμβόλαια που συνάπτονται από εθνικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής με κατοίκους. Β. Ασφάλιστρα και παροχές στα πλαίσια της ασφάλειας πιστώσεων. 1.Συμβόλαια που συνάπτονται από εθνικές ασφαλιστικές εταιρείες πιστώσεων με μη κατοίκους. 2.Συμβόλαια που συνάπτονται από εθνικές ασφαλιστικές εταιρείες πιστώσεων με κατοίκους. Γ. Λοιπές μεταφορές κεφαλαίων σε σχέση με ασφαλιστήρια συμβόλαια. ΧΙ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Α. Χορηγούμενα δάνεια. Β. Δωρεές και χορηγήσεις. Γ. Προίκες. Δ. Κληρονομιές. Ε. Διακανονισμός χρεών από μετανάστες στη χώρα προηγούμενης διαμονής τους. ΣΤ. Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων που έχουν δημιουργηθεί από κατοίκους, σε περίπτωση μετανάστευσης, κατά τη στιγμή της εγκατάστασης τους και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Ζ. Μεταφορές, κατά τη διάρκεια της παραμονής, των αποταμιεύσεων μεταναστών, προς τη χώρα προηγούμενης διαμονής. (1) Βλέπε κατωτέρω τις επεξηγηματικές σημειώσεις. (1) ΧΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. Α. Τίτλοι. Β. Μέσα πληρωμών παντός είδους. ΧΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Α. Φόροι κληρονομιάς. Β. Ζημίες και τόκοι (εφόσον έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου). Γ. Επιστροφές που πραγματοποιούνται σε περίπτωση ακύρωσης συμβάσεων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών (εφόσον έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου). Δ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, κατατεθέντα σήματα και εφευρέσεις (μεταβιβάσεις και μεταφορές που προκύπτουν από τέτοιου είδους εκχωρήσεις). Ε. Μεταφορές χρηματοδοτικών μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των παροχών υπηρεσιών (που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία VΙ). ΣΤ. Διάφορα. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Κατά την έννοια της παρούσας ονοματολογίας και γους τους σκοπούς μόνον της ογηδίας, νοούνται ως: Άμεσες επενδύσεις Οι επενδύσεις πάσης φύσεως στις οποίες προβαίνουν τα φυσικά πρόσωπα, οι εμπορικές, βιομηχανικές ή χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οι οποίες χρησιμεύουν για τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων ανάμεσα στον παρακοινωνό και τον επικεφαλής της επιχείρησης ή την επιχείρηση για την οπόα προορίζονται τα κεφάλαια αυτά για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας. Ο όρος αυτός λοιπόν πρέπει να εκλαμβάνεται υπό την ευρύτερη του έννοια. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 11 της ονοματολογίας περιλαμβάνουν τις νομικά ανεξάρτητες επιχειρήσεις (θαγατρικές 100%) και τα υποκαταστήματα. Όσον αφορά τις εταιρείες που αναφέρονται στο σημείο 12 της ονοματολογίας και που έχουν το καταστατικό εταιρειών κατά μετοχές ή υπάρχει συμμετοχή με χαρακτήρα άμεσων επενδύσεων, εφόσον το πακέτο των μετοχών που βρίσκεται στην κατοχή ενός φυσικού προσώπου, μιας άλλης επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου κατόχου δίνει στους μετόχους αυτούς, είτε δύναμη των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας επί των εταιρειών κατά μετοχές είτε με διαφορετικό τρόπο, τη δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής στη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας ή τον έλεγχο της. Με τον όρο μακροπρόθεσμα χορηγούμενα δάνεια που έχουν χαρακτήρα συμμετοχής, και αναφέρονται στο σημείο 13 της ονοματολογίας, νοούνται τα δάνεια διάρκειας πάνω από πέντε έτη που προορίζονται να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν στενούς οικονομικούς δεσμούς. Τα κυριότερα παραδείγματα που είναι δυνατόν να αναφερθούν είναι τα δάνεια που χορηγούνται από την εταιρεία στις θυγατρικές της ή σε εταιρείες επί των οποίων έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και τα δάνεια που συνδέονται με μία συμμετοχή στα κέρδη. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης τα δάνεια που χορηγούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών. Επενδύσεις σε ακίνητα Νοούνται οι αγορές γηπέδων με οικοδομές ή άνευ οικοδομών καθώς και η κατασκευή κτιρίων από ιδιώτες για κερδοσκοπικούς ή προσωπικούς λόγους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης το δικαιώματα επικαρπίας, τις δουλείες καθώς και τα δικαιώματα επιφανείας. Εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή σε μια αναγνωρισμένη χρηματαγορά Νοείται η πρόσβαση, βάσει μιας καθορισμένης διαδικασίας, τίτλων και λοιπών μέσων που είναι διαπραγματεύσιμοι, στις επίσημες ή ανεπίσημες συναλλαγές ενός χρηματιστηρίου ή ενός τμήματος της χρηματαγοράς, που είναι επίσημα αναγνωρισμένα. Τίτλοι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο (επίσημης και ανεπίσημης χρηματιστηριακής εγγραφής) Νοούνται οι τίτλοι που αποτελούν αντικείμενο επίσημων συναλλαγών κα των οποίων οι τιμές δημοσιεύονται συστηματικά είτε από τα επίσημα χρηματιστηριακά όργανα (τίτλοι επίσημης χρηματιστηριακής εγγραφής), είτε από άλλα όργανα που έχουν σχέση με το χρηματιστήριο όπως, για παράδειγμα, οι τραπεζικές επιτροπές (τίτλοι ανεπίσημης χρηματιστηριακής εγγραφής). Έκδοση τίτλων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων Νοείται η πώληση μέσω προσφοράς στο κοινό. Τοποθέτηση τίτλων και λοιπών διαπραγματεύσιμων μέσων Νοείται η άμεση πώληση από τον εκδότη ή από τον όμιλο που είναι επιφορτισμένος, χωρίς να υπάρχει προσφορά στο κοινό. Εθνικοί ή ξένοι τίτλοι και λοιπά μέσα: Νοούνται οι τίτλοι ανάλογα με τον τόπο της έδρας του εκδότη. Μετοχές και λοιποί τίτλοι που έχουν το χαρακτήρα της συμμετοχής: Συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εγγραφής σε νεοεκδοθείσες μετοχές. Ομολογίες:Είναι τίτλοι διαπραγματεύσιμοι για μια διάρκεια δύο και περισσότερων ετών από την έκδοσή τους, για τους οποίους ο καθορισμός του επιτοκίου και σι λεπτομέρειες επιστροφής του κεφαλαίου και καταβολής των τόκων καθορίζονται κατά την έκδοση. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων: Οι Οργανισμοί -το αντικείμενο των οποίων είναι η συλλογική τοποθέτηση σε κινητές αξίες, ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαίων τα οποία συλλέγουν και η λειτουργία των οποίων υπόκειται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και -των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των κομιστών, στα πλαίσια των νομίμων συμβατικών ή καταστατικών διατάξεων που τους διέπουν, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά ή χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων από την καθαρή αξία απογραφής τους. Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν, σύμφωνα με το νόμο, να έχουν είτε συμβατική μορφή (αμοιβαία κεφάλαια διαχειριζόμενα από Εταιρεία διαχείρισης) είτε τραστ (unit trust) είτε καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων). Για τους σκοπούς της οδηγίας, ο όρος «αμοιβαίο κεφάλαιο» περιλαμβάνει και το unit trust. Τίτλοι και λοιπά μέσα που είναι κανονικά διαπραγματεύσιμη στη χρηματαγορά: Είναι τα χρεώγραφα δημοσίου και λοιπά διαπραγματεύσιμα χρεώγραφα, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, οι τραπεζικές αντιλήψεις υποχρεώσεων, τα γραμμάτια δημοσίου και άλλα παρόμοια μέσα. Πιστώσεις που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών: Οι εμπορικές συμβατικές πιστώσεις (προκαταβολές ή πληρωμές που κλιμακώνονται επί έργων που πραγματοποιούνται ή έχουν παραγγελθεί και προθεσμίες πληρωμής, με ή άνευ εγγραφή που ισοδυναμούν με εμπόριο) καθώς και η χρηματοδότηση τους από πιστώσεις που χορηγούνται οπό πιστωτικό ιδρύματα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις πράξεις factοring. Χρηματοδοτικά δάνεια και πιστώσεις: Νοούνται οι χρηματοδοτήσεις πάσης φύσεως, που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή παροχές υπηρεσιών στις οποίες δεν συμμετέχει κανένας κάτοικος. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα χορηγούμενα ενυπόθηκα δάνεια, τις καταναλωτικές πιστώσεις, τις χρηματοδοτικές πιστώσεις καθώς και τα κονδύλια πιστώσεων υποκατάστασης και άλλες διευκολύνσεις έκδοσης χρεωγράφων. Κάτοικοι και μη κάτοικοι: Νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία περί συναλλάγματος που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Προϊόν ρευστοποίησης (των επενδύσεων, των τίτλων κ.λπ.): Είναι το προϊόν των πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υπεραξιών, το ποσό των επιστροφών, το προϊόν των αναγκαστικών εκτελέσεων κ.λπ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα: Είναι εκείνα που καθορίζονται με βάση τις εθνικές ρυθμίσεις. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Είναι οι τράπεζες, τα ταμιευτήρια και οι οργανισμοί που είναι ειδικευμένοι στη χορήγηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πιστώσεων, καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα ταμιευτήρια, οι εταιρείες χορήγησης κατασκευαστικών δανείων, οι εταιρείες επενδύσεων και τα άλλα παρόμοια ιδρύματα. Πιστωτικά ιδρύματα: Είναι οι τράπεζες, τα ταμιευτήρια και οι οργανισμοί που είναι ειδικευμένοι στη χορήγηση βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πιστώσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
Άρθρο ΑΡΘΡΟ5 "ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ"
1.  
  Πράξεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: πράξεις που πραγματοποιούνται από κατοίκους σε αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους
2.  
  Χρηματοδοτικά δάνεια και πιστώσεις που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους
3.  
  Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα: δάνεια που έχουν διάρκεια μικρότερη του ενός έτους
4.  
  Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων που ενσωματώνουν αξίες: μέσα πληρωμής
Άρθρο ΑΡΘΡΟ6
1.  
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Φύση των πράξεων θέσεις της ονοματολογίας Πράξεις επί τίτλων και άλλων μέσων που είναι κανονικά διαπραγματεύσιμοι στη χρηματαγορά V Πράξεις σε τρεχούμενους λογαριασμούς και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα VΙ Πράξεις επί μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΙV Α και Β γ) - Οργανισμοί επενδύσεων σε τίτλους ή μέσα που είναι κανονικά οκιπραγματεύσιμοι στη χρηματαγορά Χορηγούμενα δάνεια και χρηματοδοτικές πιστώσεις VΙΙΙ Α και Β 1 -Βραχυπρόθεσμα Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα ΧΙ Α -Χορηγούμενα δάνεια Εισαγωγές και εξαγωγές εγγράφων στα οποία ενσωματώνονται οι αξίες ΧΙΙ -Τίτλοι που είναι κανονικά διαπραγματεύσιμοι στη χρηματαγορά -Μέσα πληρωμών Αλλες κινήσεις κεφαλαίων: Διάφορα ΧΙΙΙ ΣΤ -Βραχυπρόθεσμες πράξεις που εξομοιώνονται με τις προαναφερόμενες Οι περιορισμοί θα πρέπει να προσδιορίζονται και να εφαρμόζονται έτσι ώστε να θίγουν όσο το δυνατόν λιγότερα την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α/34), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «περί συμμετοχής της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Κεφαλαίων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α/70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 «Εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α/101 ) και 31 του 2076/92 (Α/130), καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α/101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α. 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 181/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/88/361/ΕΟΚ»L409 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/88_361_ΕΟΚ»L409 1992
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/89 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/207 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διατήρηση περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων με χώρες εκτός των χωρών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πράξη Διοικητή αριθ. 2227/30.6.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/1_30.06.1993 1993
Πράξη Διοικητή αριθ. 2201/7.5.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Καθεστώς λειτουργίας λογαριασμών καταθέσεων σε δραχμές μη κατοίκων καθώς και πράξεων συναλλάγματος μεταξύ κατοίκων και κατοίκων εξωτερικού. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2_24.05.1993 1993
Πράξη Διοικητή αριθ. 2199/7.5.93 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τα πιστωτικά ιδρύματα για τις ελευθερωμένες κινήσεις κεφαλαίων του Π.Δ. 96/23.3.93. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/4_24.05.1993 1993
Πράξη Διοικητή αριθ. 2325/2.8.94 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Δανεισμός σε συνάλλαγμα κατοίκων από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και από μη κατοίκους στα πλαίσια των Π.Δ. 96/23.3.94 και 104/ 14.5.94. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1994/1_11.08.1994 1994
Πράξη Διοικητή αριθμ. 2554 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Συναλλαγματικών Παραβάσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/1_30.11.2004 2004
(Πράξη Διοικητή αριθ. 2535/21.1.2004) Τροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2004/2_28.01.2004 2004
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις 2003/3148 2003
Περί τροποποιήσεως του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθμ. 96/93 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88/361/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων». 1994/104 1994
Έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την Εταιρεία «ΗΥΑΤΤ RΕGΕΝCΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Ε.». 1995/290 1995
Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από την εταιρία ΤVΧ ΗΕLLΑS Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ. 1996/266 1996
Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από τις εταιρείες ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ. 1996/267 1996