Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό ή τους Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 1 του Ν. 2026/92, από τον Υπουργό Οικονομικών ή τους Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ο [...]"
1.  
  Απόφαση περί εγκρίσεως των γνωμοδοτήσεων του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) (Ν. 4328/29 αρθ. 6, Δ/γμα της 31.10.29, Α.Ν. 754/37 αρθ. 3 παρ. 2 και Ν. 115/75 αρθρ. 1 και 2).
2.  
  Απόφαση ανάθεσης σε εργαστήρια Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων σε α και β βαθμό (Π.Δ. 543/89 ΦΕΚ 229Α αρθρ. 2). Επί θεμάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3.  
  Απόφαση περί καθορισμού ειδικού τύπου αδείας για κατεργασία εισαχθείσης κριθής στο βυνοποιείο και μεταφοράς εκ του βυνοποιείου κριθής μικρού μεγέθους κόκκων ακαταλλήλων για παρασκευή βύνης, περί καθορισμού τύπων, βιβλίων βυνοποιείου, ζυθοποιείου, άδειας εξαγωγής και μεταφοράς βύνης καθώς και μηνιαίας δήλωσης ζυθοποιείου (αρθ. 8, 10, 14 και 15 Β.Δ. 28.9.22 ΦΕΚ Α/ 183). Απόφαση ΦΕΚ 280 Α758, άρθρ. 12 Ν. 1439/84 ΦΕΚ 65 Α/84, όπως συμπληρώθηκε με την Κ. 3458/6011/18.5.88 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
4.  
  Απόφαση περί αναλήψεως υποχρεώσεων και εγκρίσεως έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των εξόδων Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο., καθώς και έκδοση αποφάσεων έγκρισης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και λοιπών εγγραφών και αποφάσεων του Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο., εφόσον έχει προκληθεί η κατά τις κείμενες διατάξεις έγκριση των δαπανών αυτών από μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο. (αρθ. 10 του Δ/τος της 6.3.39 ΦΕΚ 91/Α). ΕΟΚ 2228/91 (Ε.Ε. ΚL210/1/31.7.91), παρ. 32 της Κ.Υ.Α. 1086421/2012/1990 (ΦΕΚ 756Β/ 30.11.90). Επί Τελωνειακών θεμάτων.
5.  
  Απόφαση περί καθορισμού πρώτων υλών παραγωγής αποστάγματος οίνου και των εξ αυτών παραγομένων ποτών καθώς και λεπτομερειών έκδοσης πιστοποιητικών γνησιότητας εξαγομένων οινοπνευμάτων, αποσταγμάτων και οινοπνευματωδών ποτών (αρθ. 5 παρ. 4 του Κ.Ν.Φ.Ο. και αρθ. 10 παρ. 7 αυτού).
6.  
  Απόφαση περί αυξομείωσης του ποσοστού δικαιώματος ελέγχου Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας Φορολογίας του Οιν/τος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.) (αρθ. 28 παρ. ΣΤ εδάφ. ε του Κ.Ν.Φ.Ο.).
7.  
  Απόφαση περί καθορισμού των όρων και διατυπώσεων μετουσίωσης εισαγόμενης μεθυλικής αλκοόλης, καθώς και των χρησιμοποιουμένων μετουσιωτικών υλών, η δαπάνη των οποίων επιβαρύνει τους εισαγωγείς (αρθρ. 10 παρ. 7 του Κ.Ν.Φ.Ο.). Τράπεζας Ελλάδος (Ν. 3424/ 27), Ν. 5422/32, ΑΝ 1704/39, ΑΝ 6.3.35, ΑΝ 710/45, Ν. 1266/82, αρ. 1 Π.Δ. 719/75, Ν.Δ. 3003/54, Ν. 1083/80, Α.Ν. 944/66, Π.Υ.Σ. 267/53 (Κυρ. Ν.Δ. 2415/53), Ν.Δ. 2687/53, Ν.Δ. 1.8.35 ΦΕΚ 342 Α).
8.  
  Απόφαση περί χορηγήσεως σε πρωτοβάθμιους Γεωργικούς Συν/σμούς δυσπρόσιτων ορεινών και νησιωτικών περιοχών άδειας κατασκευής και κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων στεμφύλων διημέρων οινοπνευματοποιών Α κατηγορίας (αρθ. 7 Ν. 1802/88 ΦΕΚ 172/Α).
9.  
  Απόφαση περί καθορισμού της διαδικασίας είσπραξης χρηματικού ποσού σε περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής και καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 5 Ν. 1884/90 ΦΕΚ 81Α).
 1. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως περιγράφονται από το άρθρο 38 του Π.Δ. 186/92 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (άρθρ. 38 Π.Δ. 186/92, ΦΕΚ 84 Α792).
 2. Η απόφαση περί παύσεως λειτουργίας καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου ή εργαστηρίου επιτηδευματιών, σε βάρος των οποίων διαπιστώνεται φορολογική παράβαση του άρθρ. 48 ταυ Ν. 2065/92 μετά τη σύμφωνη γνώμη της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου επιτροπής (άρθρ. 48 Ν. 2065/92 ΦΕΚ 113 Α/92).
10.  
  Απόφαση περί παρατάσεως της προθεσμίας εξαγωγής οινοπνευματικών προϊόντων (Π Υ.Σ. 101/75). Γεωργίας και κείνται σε πλείονες του ενός νομούς (άρθρ. 5 Β.Δ. από 24.10.1940, άρθρ. 6 Ν.Δ. 2967/54, αρθρ. 47 Ν. 1591/86 ΦΕΚ 50 Α786).
11.  
  Απόφαση περί καθορισμού διατίμησης οιν/τος (αρθρ. 12 του Κ.Ν.Φ.Ο.). Χ. Επί θεμάτων Ζύθου, Βύνης κ.λπ.
12.  
  Η εισαγωγή στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας υποθέσεων, που αφορούν:</a> α) στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δημοσίων κτημάτων και ανταλλαξίμων κτημάτων, β) στο τίμημα, την απ ευθείας εκποίηση, το συμβιβασμό και την επίλυση διαφορών σχετικών με τα ανταλλάξιμα κτήματα και η αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων (άρθρ. 9,10 παρ. 6, 34 παρ. 5 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 ΑV38, άρθρ. 6 Β. Δ/τος από 29.9.39 σε συνδυασμό με το άρθρ. 3 του από 24.10.40 Β. Δ/τος, άρθρ. 3 παρ. 5 Ν.Δ. 3713/57 και άρθρ. 9 Ν. 357/ 76).
13.  
  Η θέση υπό ειδική Τελωνειακή Παρακολούθηση ειδών τινών (όρθρο 88 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 1165/18).
14.  
  Η άρση των κατασχέσεων επί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για ποσά άνω των 20.000.000 δρχ. (Β.Δ. 705/70 και Π.Δ. 347/86). 9, 10 και 11 του άρθρου 126α του Ν. 1165/18 όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 30 του Ν. 2008/91). VΙ. Επί θεμάτων Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος.
15.  
  Η άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα για λόγους υγείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρ. 17 του Ν. 5940/33, για ποσά άνω των 20.000.000 δρχ. οφειλετών φυσικών ή νομικών προσώπων (Ν. 395/76 και Ν. 1882/90 άρθρ. 27 ΦΕΚ 43 Α/90 και οι κατ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών 58403/ 38346/3.4.86 και 2036208/5423-17/0016/31.5.90 ΦΕΚ 385 Β790 αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών, Π.Δ. 347/86).
16.  
  Η έγκριση σύστασης και κίνηση οιουδήποτε λογαριασμού υπέρ του Δημοσίου ή Δημοσίων Υπηρεσιών σε Τράπεζες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως και σε οποιοδήποτε άλλο Νομικό Πρόσωπο (Α.Ν. 1500/50, Ν. 1646/51, αρ. 45 του Καταστατικού Τράπεζας Ελλάδος, που κυρώθηκε με το Ν. 3424/1927).
17.  
  Η έγκριση της συμμετοχής εκπροσώπου του Δημοσίου σε ψηφοφορία για δικαστικό πτωχευτικό συμβιβασμό (Εμπ. Η μέριμνα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο καταλείπονται, όταν ορίζεται τοιούτος σκοπός, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 2039/39 (ΦΕΚ 455 Α739) και των διαταγμάτων, που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
18.  
  Η έγκριση υποβολής αίτησης κήρυξης σε πτώχευση οφειλέτη του Δημοσίου (αρθρ. 528 Εμπ. Νόμου).
19.  
  Η άσκηση διοικητικής εποπτείας: α) στους κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, εφόσον αφορούν περιουσίες κείμενες σε πλείονες νομούς, β) στον τρόπο εκκαθάρισης και διαχείρισης αυτών, καθώς και γ) στον καθορισμό της αντιμισθίας των κηδεμόνων των ανωτέρω σχολαζουσών κληρονομιών κατά τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 1195/42 (ΦΕΚ 80 Α/42), των Καν. Δ/των 15/5-10/6/42 (ΦΕΚ 146 Α/42) και 15/5-18/6/42 (ΦΕΚ 155 Α/42), του Ν. 358/43 (ΦΕΚ 219Α) και του Β. Δ/τος 18/9-20/10/47 (ΦΕΚ 233 Α/47).
20.  
  Η αντιμετώπιση θεμάτων μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων σε κάθε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής αποδοχών μέσω των Δ.Ο.Υ. (αρθ. 16 Ν. 1810/88 - Κύρωση της υπ αριθμ. 113146/3122/11287 απόφαση του Υπ. ΙΙΙ. Επί θεμάτων Φορολογίας & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
21.  
  Η απόφαση παράτασης των προθεσμιών καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους, που εισπράττονται από τις ΔΟΥ σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπως σεισμοί και πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες, καθυστερημένες αφίξεις μηχανογραφικών πρωτοτύπων είσπραξης, απεργίες και γενικά έκτακτα γεγονότα, που δημιουργούν κωλύματα στους φορολογούμενους να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους (άρθρ. 8 Ν. 1284/82 ΦΕΚ 114 Α/82).
22.  
  Η έκδοση αντιγράφων απωλεσθέντων χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων Υπουργείων και Ν.Π.Δ. (αρθ. 44 Ν.Δ. 321 / 69).
23.  
  Η μηχανογραφική έκδοση των εκκαθαριστικών και λοιπών σημειωμάτων προς βεβαίωση και είσπραξη πάσης φύσεως φόρων και τελών (Π.Δ. 284/88 άρθρ. 32, 33, 34 και η 1092170/1378/0006Α/15.10.91 απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 846Β/15.10.91). ΙV. Επί θεμάτων Ελέγχων.
24.  
  Η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων για τη συγκέντρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος των εισπράξεων και πληρωμών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (αρθ. 26 Π.Δ. 284/88).
25.  
  Η έκδοση Εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα συνταξιοδοτικών επιταγών και ακάλυπτων επιταγών (Ν.Δ. 326/69 και Α.Ν. 1819/51).
26.  
  Η μέριμνα για τη βεβαίωση ως δημοσίου εσόδου των ενεργουμένων εισπράξεων από τους προξενικούς υπολόγους και προσδιορισμός των ποσοστών είσπραξης που αποδίδονται στους προξενικούς υπολόγους (αρθ. 26 Π.Δ. 284/88).
27.  
  Η παροχή οδηγιών για την έκδοση γραμματίου συμψηφισμού για Φ.Μ.Α. ή Φ.Α.Υ. στα αγοραπωλητήρια συμβόλαια που συντάσσονται στο εξωτερικό (αρθ. 26 Π.Δ. 284/88).
28.  
  Η εκκαθάριση και απόδοση σε τρίτους, των μέσων του προϋπολογισμού εισπραττομένων υπέρ αυτών εσόδων (αρθρ. 1 Ν. 1983/20).
29.  
  Η έκδοση μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου, για την κάλυψη των συναλλακτικών αναγκών και παρακολούθηση της κυκλοφορίας τους (Ν.Δ. 488/74).
30.  
  Η συνομολόγηση συμβάσεων για την έκδοση μεταλλικών αναμνηστικών νομισμάτων οιασδήποτε ονομαστικής αξίας (αρθ. 45 Ν. 1473/84).
31.  
  Η παροχή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου για την μεταξύ τρίτων συνομολόγηση δανείων σε δραχμές ή συνάλλαγμα (Α.Ν. 747/45, Α.Ν. 9/67, Ν. 1921/91).
32.  
  Η χορήγηση από το Δημόσιο Δανείων και Προκαταβολών σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Δήμους και Κοινότητες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και γενικά σε Ν.Π.Δ. ή Ι. Δικαίου (Ν. 1836/44).
33.  
  Ο ορισμός Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρθ. 47 Καταστ. Τράπεζας της Ελλάδος).
34.  
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις Τράπεζες που χορηγούνται υπέρ του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. για εκτέλεση έργων (αρθ. 27 Π.Δ. 284/88).
35.  
  Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις μεσεγγυημένες εχθρικές περιουσίες (Α.Ν. 2636/40 Α.Ν. 2904/41, Ν. 13/44).
36.  
  Η έγκριση εισαγωγής ημεδαπών ή αλλοδαπών χρεογράφων (ομολογιών ή μετοχών) από το εξωτερικό (Ν.Δ. 719/75).
37.  
  Η διαχείριση των κάθε είδους τίτλων (μετοχών, ομολογιών κ.λπ.) που περιέρχονται από οποιαδήποτε άλλη αιτία στο Δημόσιο (αρθ. 27 Π.Δ. 284/88).
38.  
  Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα (Ν. 2190/20, Ν. 2292/53).
39.  
  Η ρύθμιση κάθε δημοσιολογιστικού θέματος με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου για την οποία υπάρχει σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση από τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού και τα εκτελεστικά αυτά διατάγματα, πλην εκείνων για τα οποία έχει μεταβιβαστεί στους Νομάρχες η σχετική αρμοδιότητα
40.  
  Η τροποποίηση (διαγραφή, διόρθωση και προσθήκη ενίων κωδικών αριθμών) της Κωδικής Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τροποποίηση της κατονομασίας των κωδικών αριθμών (αρθρ. 3 παρ. 2 Ν.Δ. 496/74).
41.  
  Η έγκριση των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν έχει μεταβιβαστεί αντίστοιχα η αρμοδιότητα αυτή από τους εποπτεύοντες Υπουργούς προς τους Νομάρχες ή άλλα περιφερειακά όργανα (αρθ. 2 παρ. 7 Α.Ν. 281/36, Π.Δ, 159/73).
42.  
  Η έγκριση απολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. με τις ανωτέρω προϋποθέσεις (αρθ. 30 Ν.Δ. 496/74).
43.  
 1. Η απονομή (κανονισμός, έλεγχος - εκτέλεση, άσκηση ενδίκων μέσων) των εις Βάρος του Δημοσίου πληρωτέων συντάξεων, βοηθημάτων και επιδομάτων, ως και η ρύθμιση παντός συνταξιοδοτικού θέματος (Α.Ν. 599/68, Π.Δ. 1041/79, 1285/81).
 2. Ο καθορισμός και η αναγνώριση των συντάξιμων υπηρεσιών των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων (Α.Ν. 599/68).
 3. Ο κανονισμός συντάξεων μη καταβαλλομένων υπό του Δημοσίου, που διέπονται όμως από τις περί τούτου διατάξεις (Α.Ν. 599/68).
 4. Η αποδοχή ή άσκηση έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 24 του Ν. 1543/85 και έγκριση η άσκηση έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 24 του Ν. 1813/88 σε περίπτωση μη ομόφωνης λήψης αυτών (Ν. 1543/85, 1813/88). VΙΙΙ.
 5. Επί θεμάτων Διοικητικής Υποστήριξης Γ.Χ. του Κράτους.
Άρθρο 2
1.  
  Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 1 του Ν. 2062/92 υπέρ των Τελωνειακών Περιφερειών οι παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Η έκδοση εγκρίσεων ενεργητικής τελειοποίησης εγχωρίων εμπορευμάτων (ΑΥΟ Δ 1320/91/11.2.86, Ν. 1676/1986 αρθ. 32 ΦΕΚ 204Α/86) εμπορευμάτων τρίτων χωρών και ΕΟΚ (ΑΥΟ Δ 1330/93/29.12.86 και Δ 485/34/23.4.87 Δ.ΔΥΟ).
 2. Η έγκριση επανεισαγομένων προϊόντων (Ε 1290/ 204/7.7.87 Ε.ΔΥΟ, Καν.
 3. ΕΟΚ 1999/65 αρθ. 1 παρ. 3 εδάφ. η).
 4. Η έκδοση εγκριτικών αδειών εφαρμογής του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης στις περιπτώσεις, που η τελειοποίηση συνίσταται σε «μεταποίηση» εμπορευμάτων (Δ.306/138/7.3.84 ΕΔΥΟ, Καν.
 5. ΕΟΚ 2473/86, 2458/87 και 1970/88).
 6. Η έκδοση αποφάσεων για μεταποίηση εμπορευμάτων σ εγκαταστάσεις τρίτων (ΑΥΟ Δ 1334/97/29.12.86, Καν.
 7. ΕΟΚ 1999/85 και Ν. 1676/86).
 8. Η παράταση προθεσμιών επανεξαγωγή εμπορευμάτων ενεργητικής τελειοποίησης (ΑΥΟ Δ 1333/96/ 29.12.86, Καν.
 9. ΕΟΚ 1999/85, 2228/91 και αρθ. 32 Ν. 1676/86).
 10. Η σύσταση Επιτροπών Έρευνας για καθορισμό συντελεστών απόδοσης και επιστροφών που προβλέπονται από το Ν. 2861/1954, ως και η έκδοση αποφάσεων πίστωσης (συντελεστών απόδοσης) και επιστροφής (ΑΥΟ Δ. 1331/94/29.12.86.
 11. Καν.
 12. ΕΟΚ 1995/85 και αρθ. 38 Ν. 1676/86).
 13. Η παράταση της προθεσμίας του αρθ. 6 του Ν. 327/ 76, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 1382/83 αρθ. 8 ΦΕΚ 105 Α783.
 14. Η θέση σ ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων (Δ. 1104/86/3.6.91 ΑΥΟ αρθ. 4, Καν.
 15. ΕΟΚ 2228/91 αρθ. 16-17 & 47 και 51).
Άρθρο 3 "Διατήρηση αρμοδιοτήτων από διανομαρχιακές αρχές ή όργανα"
1.  
  Διατηρείται, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 1 του Ν. 2026/92 υπέρ του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας η αποδοχή ή απόρριψη της απόφασης του Νομάρχη περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων του αρθ. 39 του Ν. 1914/90 (ΦΕΚ 178 Α/90).
Άρθρο 4
1.  
  Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν καταργείται. Δεν θίγονται οι με ειδικές διατάξεις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί απ ευθείας στους Προϊσταμένους της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 2) και 2 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/ 23.3.92).
 • Τις διατάξεις του αρθρ. 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκαν με το όρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/87 κλπ.» (ΦΕΚ 154 Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις αριθ. 603/1992 και 209/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1953/267 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/267 1953
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/1104/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1104_86 1991
ΝΟΜΟΣ 1918/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/1165 1918
ΝΟΜΟΣ 1920/1983 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/1983 1920
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1927/3424 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/3424 1927
ΝΟΜΟΣ 1944/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/13 1944
ΝΟΜΟΣ 1944/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1836 1944
ΝΟΜΟΣ 1953/2292 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2292 1953
ΝΟΜΟΣ 1954/2861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2861 1954
ΝΟΜΟΣ 1976/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/327 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/357 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1083 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1382 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1382 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1473 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1543 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1999 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1320/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1320_91 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1333/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1333_96 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1334/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1334_97 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1731 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1802 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1802 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1813 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1884 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2008 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/2062 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2062 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1195 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1264 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2415Ν.Δ.2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2415Ν_Δ_2687 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2967 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2967 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3003 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3003 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3713 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3713 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/326 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/631 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/631 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/113 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/488 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/719 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/719 1975
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/281 1936
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1539 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1984 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1984 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/5422/32ΑΝ1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/5422_32ΑΝ1704 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1941/2636/40Α.Ν.2904 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1941/2636_40Α_Ν_2904 1941
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/710 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/710 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/747 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/747 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1500/50Ν.1646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1500_50Ν_1646 1951
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1819 1951
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1966/944 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/944 1966
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/9 1967
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/599 1968
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1973/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/159 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/599 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/1Π.Δ.719 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/1Π_Δ_719 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1041 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1285 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1285 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/347 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Σύσταση Κτηματικών Περιφερειακών Διευθύνσεων και αναδιάρθρωση Κτηματικών Υπηρεσιών. 2001/101 2001