Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Άρθρο 2
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία της Σχολής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυτοδύναμη λειτουργία και των δύο τμημάτων
2.  
  Μέσα σ ένα μήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγουμένης παραγράφου ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κινεί τη διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής και εκλογής Κοσμήτορα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 1268/1982.
3.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία της Σχολής ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσωρινά Κοσμήτορας, ο οποίος έχει το συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων, καθώς και τη διοικητική εποπτεία της Γραμματεία της Σχολής και του προσωπικού που ανήκει οργανικά σ αυτήν
Άρθρο 3
1.  
  Στην Παιδαγωγική Σχολή συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο της Σχολής. Η διάρθρωση και λειτουργία της Γραμματείας ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος.
Άρθρο Αρθρο1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται Παιδαγωγική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Φλώρινα
2.  
  Στη Σχολή αυτή εντάσσονται, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ιδρυθεί με το Π.Δ. 544/89 (Α 231) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, το οποίο ιδρύεται με το Κεφάλαιο Β (άρθρα 4-9) του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
3.  
  Η Σχολή και τα Τμήματα μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 544/ 1989, τους παρόντος Π.Δ. και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των Ν. 1268/82 και 2083/1992.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Άρθρο 6 "Τίτλος - Διάρκεια σπουδών"
1.  
  Το Τμήμα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε νηπιαγωγεία
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8)
Άρθρο 7 "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στα Σχολεία"
1.  
  Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στη διδασκαλία, την οργάνωση της προσχολικής ζωής και τη μελέτη της παιδευτικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται νηπιαγωγεία, τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος
2.  
  Ο καθορισμός των Νηπιαγωγείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους
Άρθρο 8 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Τμήμα ιδρύονται εικοσιπέντε (25) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού προσωπικού και δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), από τις οποίες τρεις (3) ΑΤ κατηγορίας, έξι (6) ΑΡ κατηγορίας και έξι (6) ΜΕ κατηγορίας. Οι θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. διέπονται ως προς τη βαθμολογική τους διάρθρωση και εξέλιξη από το Π.Δ. 484/1984 (Α 173).
Άρθρο 9 "Αυτοδύναμη λειτουργία - Πλήρωση θέσεων"
1.  
  Για την αυτοδύναμη λειτουργία του τμήματος και τη διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των όρθρων θ, 7 και 12 του Π.Δ. 544/1989 (Α 231).
Άρθρο 10
1.  
  Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών συνιστάται γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του τμήματος
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 544/1989 εφαρμόζονται αναλόγως και για το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.
Άρθρο 11 "Περιουσία"
1.  
  Το αιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, η περιουσία της οποίας έχει μεταβιβαστεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το άρθρο 9 του Π.Δ. 544/1989 τροποποιούμενης αναλόγως της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 12 "Σίτιση - Υγειονομική περίθαλψη"
1.  
  Για τη σίτιση και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Π.Δ. 544/1989.
Άρθρο Αρθρο4 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών με έδρα τη Φλώρινα
2.  
  Η έναρξη λειτουργίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος, για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων. Αρθρο 5 ΑποστολήΤο Τμήμα έχει ως αποστολή:.
 1. Να καλλιεργεί και να προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
 2. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
 3. Να συμβάλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 14
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κλάδοι και οι θέσεις διοικητικού προσωπικού που έχουν συσταθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με το άρθρο 5 του Π.Δ. 544/1989 εντάσσονται οργανικά στην Παιδαγωγική Σχολή.
2.  
  Συνιστώνται είκοσι τέσσερις (24) νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες όμοιες ως εξής: - Δύο (2) θέσεις στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού των θέσεων του κλάδου, οριζομένων συνολικά σε έξι (6). - Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΤΕ Διοικητικό - Λογιστικό των θέσεων του κλάδου, οριζομένων συνολικά σε επτά (7). - Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων -Στενογράφων των θέσεων του κλάδου, οριζομένων συνολικά σε έξι (6). - Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, των θέσεων του κλάδου, οριζομένων συνολικά σε τέσσερις (4). - Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών, των θέσεων του κλάδου οριζομένων συνολικά σε οκτώ (8). - Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας των θέσεων του κλάδου οριζομένων συνολικά σε επτά (7). - Τέσσερις (4) θέσεις στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων των θέσεων του κλάδου οριζομένων συνολικά σε έξι (6).
3.  
  Οι θέσεις της προηγουμένης παραγράφου κατατάσσονται σε κλίμακα βαθμών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2085/1992, ως ακολούθως: Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός - Μια (1) θέση με βαθμούς Διευθυντή Β και Α - Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Τμηματάρχη Β και Α - Μια (1) θέση με βαθμούς Εισηγητή Β και Α - Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Γραμματέα μέχρι και Γραμματέα Α Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός - Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Τμηματάρχη Β και Α - Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Εισηγητή Β και Α - Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Γραμματέα μέχρι Γραμματέα Α. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων - Μία (1) θέση με βαθμούς Εισηγητή Β και Α. - Πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Γραμματέα μέχρι και Γραμματέα Α. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός - Μία (1) θέση με βαθμούς Εισηγητή Β και Α. - Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Γραφέα μέχρι και Γραμματέα Α. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών - Μία (1) θέση με βαθμούς Επιμελητή Γ και Β. - Επτά (7) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Βοηθού μέχρι και Βοηθού Υπαλλήλου Α. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - Μία (1 ) θέση με βαθμούς Επιμελητή Γ και Β. - Έξι (6) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Βοηθού μέχρι και Βοηθού Υπαλλήλου Α. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων - Μία (1) θέση με βαθμούς Επιμελητή Γ και Β. - Πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Δόκιμου Βοηθού μέχρι και Βοηθού Υπαλλήλου Α.
Άρθρο Άρθρο13 "Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό"
1.  
  Οι δέκα (10) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που έχουν συσταθεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με το άρθρο 5 του Π.Δ. 544/ 1989 (Α 231) μεταφέρονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Παιδαγωγική Σχολή, στην οποία και ανήκουν οργανικά εφεξής χωρίς ειδικότερες διακρίσεις.
2.  
  Ιδρύονται δέκα (10) νέες θέσεις Ε.Ε.Π. στην Παιδαγωγική Σχολή οι οποίες προστίθενται στις υφιστάμενες, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, των θέσεων οριζομένων συνολικά σε είκοσι (20). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στις θέσεις αυτές εξυπηρετεί και τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα στη διδασκαλία μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους στα γνωστικά αντικείμενα που προσδιορίζονται στο άρθρο 21 του Ν. 1268/82. Η ειδικότητα κάθε θέσης καθορίζεται με την προκήρυξη - πλήρωσή της.
3.  
  Η πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής γίνεται από τη Σύγκλητο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία που καθορίζεται από το Π.Δ. 394/1983 (Α 145), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 "Διάρθρωση Γραμματείας Παιδαγωγικής Σχολής"
1.  
  Η Γραμματεία της Παιδαγωγικής Σχολής οργανώνεται και λειτουργεί από διοικητική άποψη σε επίπεδο Διεύθυνσης. Η Γραμματεία διαρθρώνεται διοικητικά σε δύο Τμήματα, ήτοι:.
 1. Τμήμα Διοικητικών θεμάτων, β) Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
 1. Τμήμα Διοικητικών θεμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα διοικητικής φύσεως θέματα και ιδίως:
 2. - Η προώθηση στην Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου των θεμάτων που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού που ανήκει οργανικά στην Παιδαγωγική Σχολή. - Η προώθηση των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων, τα οποία αφορούν στην οικονομική διαχείριση της Παιδαγωγικής Σχολής. - Η διοικητική μέριμνα όλων των μονάδων της Παιδαγωγικής Σχολής. - Κάθε άλη αρμοδιότητα που ανατίθεται με αποφάσεις των οργάνων κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου.
 3. Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν:
 4. - Η διοικητική στήριξη των ακαδημαϊκών τμημάτων για την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του οδηγού σπουδών, την μέριμνα για τις φοιτητικές διευκολύνσεις (διανομή συγγραμμάτων, σημειώσεων κ.λπ.), τον συντονισμό των διαδικασιών για τις εγγραφές, μετεγγραφές και εξετάσεις των φοιτητών, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και των προγραμμάτων εξομοίωσης.
 5. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει και η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Παιδαγωγικής Σχολής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1266/62.
Άρθρο 16 "Καθορισμός κλάδων επιλογής Διευθυντών - Τμηματαρχών"
1.  
  Ως Προϊστάμενος της Γραμματείας της Παιδαγωγικής Σχολής ορίζεται Διευθυντής με βαθμό Α ή Β του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Ως Προϊστάμενος της Γραμματείας των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής, καθώς και των Γραμματειών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ορίζεται Τμηματάρχης με βαθμό Α ή Β των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 544/1989 εφαρμόζονται αναλόγως και για την Παιδαγωγική Σχολή, καθώς και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία τους.
Άρθρο 17 "Κατεξαίρεση διορισμός στους βαθμούς Διευθυντή και Τμηματαρχών"
1.  
  Για μία τριετία από την έναρξη της ισχύος του παρόντος διατάγματος επιτρέπεται η κατεξαίρεση πλήρωση της θέσης με βαθμό Διευθυντή Β και των θέσεων με βαθμό Τμηματάρχη Β των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι τα προβλεπόμενα στον εισαγωγικό βαθμό κάθε κλάδου και επί πλέον αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή Ο.Τ.Α., η οποία ορίζεται σε δεκαοκτώ (16) έτη για το βαθμό του Διευθυντή Β και δώδεκα (12) έτη για το βαθμό του Τμηματάρχη Β. Ανώτατο όριο διορισμού ορίζεται το πεντηκοστό (50ό) έτος για τη θέση με βαθμό Διευθυντή Β και το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) για τις θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 46 παρ. 4, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/83 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87), όπως το τελευταίο τούτο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α 173). Β) Του άρθρου 70 παρ. 12 και 79 παρ. 5 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167). γ) Του άρθρου 9 παρ. 9 και 10 του Ν. 1586/86 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων ....» (Α 37).
 • Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συν. 2600/18.12.91, 2601/ 29.1.92 και 2604/15.4.92).
 • Τα έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/4/14.1.92, Β1/99/20.2.92 και Β1/ 286/23.4.92, με τα οποία ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 171.898.000 δραχμών που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φορέας 120 ΚΑΕ 5214).
 • Τις 582/92 & 120/93 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1962/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/1266 1962
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1268 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/394 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/484 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/544 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/544 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1999/203 1999